لطفا برای خواندن مقاله ها گل سرخ را کلیک کنید

با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و طرد ولایت فقیه !

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۱۰۰ ( ۲ اسفند)

امیدی واهـی!

 

۰