خط مشی انقلابی حزب توده ایران و ”راه توده“ قلابی!
کالبدشکافی یک ادعای توخالی!

۵٫ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۶ ق.ظ

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴۲ (۵ آذر)

واژه راهنما: سیاست انقلابی در دوران های غیرانقلابی. ”راه توده ی قلابی“ مضمون سیاست طبقاتی و اتحادی خط مشی انقلابی حزب توده ایران را نفی می کند. صحبت بر سر اتحاد دموکراتیک در جامعه و نه دنباله روی ی حزب طبقه کارگر از سرمایه داران است. ترفندهای ژورنالیستی ”راه توده ی قلابی“.

در ”راه توده قلابی“ (۵٢۵، ٣٠ مهر ١٣٩۴) با عنوان ”نگاهی به مصاحبه علی خاوری …“ نوشتاری انتشار یافته که هدف آن پامال ساختن مضمون خط مشی انقلابی حزب توده ایران در دوران های ”غیرانقلابی“ است. هدف، پامال ساختن دو مشخصه این سیاست انقلابی است که زنده یاد ف. م. جوانشیر، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران آن را در اثرش ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ توصیف می کند و مستدل می سازد.

کالبد شکافی ی ادعاهای این «نشریه ضد حزبی دزدیده شده» را در زیر می خوانید.

در ابتدا بیان این نکته مفید است که نگارنده (فرهاد عاصمی) پس از مطالعه مصاحبه رفیق عزیز علی خاوری در نامه مردم (شماره ٩٨۴، ٢٧ مهر ١٣٩۴)، در نامه ای خطاب به این رفیق، لحن و مضمون مصاحبه را مورد تائید قرار داده و با طرحِ برخی نظرات انتقادی برای بهبود کار فعالیت حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، نکته هایی را در میان گذاشت. نگارنده از رسیدن این نامه به دست ایشان بی خبر است.

در این نامه نگارنده ازجمله در ارتباط با تاریخ حزب توده ایران چنین ابرازنظر نمود:

«ارزیابی شما در باره برنامه دشمن طبقاتی برای نابود ساختن حزب توده ایران کاملاً مورد تائید من است. همان طور هم همراه با شما، تردید ندارم، که دشمن طبقاتی هرگز به هدف خود دست نخواهد یافت. حزب توده ایران، جریان تاریخی- طبقاتی برآمده از متن جامعه ایرانی و بازتاب پاسخی جانبدارانه به نیازهای روز و دورنمایی خلق های مختلف سرزمین وسیع و تاریخی ایران است. حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، توانسته است نیازهای دمکراتیک و سیاسی و در عین حال ملی خلق های میهن ما را بیان و قابل فهم سازد و رابطه این نیازها را با منافع طبقاتی زحمتکشانِ یدی و فکری میهن ما قابل شناخت ساخته، عینیت تاریخی آن را مستدل گرداند. راز بقای حزب توده ایران در واقعیت عینی این توانایی علمی نهفته است. احیای خط مشی انقلابی حزب توده ایران که در مصوبه های اصلی ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩۴ تجلی می یابد، نشان عینیت واقعیت صعود ”ققنوس“ توده ای است که با تاریخ مبارزه و مسئولیت مستقیم شما در یکی از سخت ترین دوران های تاریخی ی جنبش کارگری میهن ما و جهان گره خورده است.»

کالبد شکافی یک ادعای توخالی

«محتوای» آنچه که ”راه توده“ی قلابی و دزدیده شده مطرح می سازد، که همانجا به قول خودش (بخش ۴) «هویت یک نشریه را … مشخص می کند»، «محتوای» نیست که سیاست و خط مشی انقلابی حزب توده ایران آن را نمایندگی می کند!

خط مشی انقلابی حزب توده ایران دارای دو مشخصه است: اول- مضمون نبرد طبقاتی آن، دوم- مضمون مبارزه اتحادی آن!

آنچه در «نشریه حزبی دزدیده شده» (رفیق خاوری در مصاحبه اخیرش) به عنوان «مشی راه توده» نامیده و طرح می شود، مضمون طبقاتی ی دفاع از منافع زحتمکشان میهن ما را دنبال نمی کند و در جستجوی اتحادی دموکراتیک به سود زحمتکشان و مردم میهن ما در ایران برای گذار از دیکتاتوری رژیم ولایی نیست!

به سخنی دیگر، «مشی راه توده قلابی» فاقد هر دو مشخصه ای است که زنده یاد جوانشیر در ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ آن را مشخصه خط مشی انقلابی حزب توده ایران ارزیابی کرده و مستدل می سازد!

برای این که این حکم را به اثبات برسانیم، به نوشتار پیش گفته در ”راه توده ی قلابی“ مراجعه کنیم:

 

اول- مضمون طبقاتی خط مشی انقلابی حزب توده ایران برای علی خدایی و همکاران دور و برش (١) نه تنها مطرح نیست، بلکه اصلاً شناخته شده هم نیست! تا جایی که می توان گفت که آن ها نسبت به آن بیگانه و ”کورند“! برای آن ها، مضمون نبرد طبقاتی ی زحمتکشان، طبقه کارگر و حامیان و متحدان آن، اصلاً مطرح نمی شود، برای خود در برابر این نبرد احساس مسئولیتی ندارند و در نوشتار هم نشان نمی دهند!

در شماره ۵ در نوشتار ”راه توده ی قلابی“، و بدون نقل قولی مشخص از سخنان رفیق خاوری، ادعا می شود که «ایشان [رفیق خاوری] با صراحت اصلاحات را رد می کند …»! این در حالی است که رفیق علی خاوری در بخش نقل شده از سخنانش، علیه بازی انتخابات و مهندسی آن در جمهوری اسلامی به مثابه «تجربه بیست ساله» سخن می راند! و «ارزیابی هایی» را برمی شمرد که می خواهد به مردم امکان استحاله رژیم حاکم کنونی را القا کند. رفیق خاوری چنین امکانی را نفی می کند و گذار از دیکتاتوری را مورد تاکید قرار می دهد. تاکیدی که در تائید یکی از پراهمیت ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران از سال ١٣٩۴ است. این مصوبه به درستی از موضع دفاع از منافع طبقه کارگر، استحاله رژیم را ناممکن اعلام می کند. این مصوبه به معنای نفی اصلاحات در نظام سرمایه داری نیست!

بر خلاف این موضع روشن از دیدگاه دفاع از منافع طبقه کارگر که از منافع کل مردم ایران دفاع می کند، موضع ضد منافع طبقاتی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشانِ یدی و فکری در نوشتار علی خدایی و همکارنش آن جا قابل شناخت است که این جریان، جابجایی یک مهره (جلیلی) را در نظام حاکم سرمایه داری به جای مهره دیگر (روحانی) در ارتباط با منافع طبقاتی زحمتکشان مورد توجه قرار نمی دهد!

در ”راه توده ی قلابی“ صحبتی از آن نیست که حسن روحانی، همانند همتای ممکن دیگرش ”جلالی“ با بهره گیری از تغییرات قانونی علیه منافع زحمتکشان که توسط دولت احمدی نژاد از مجلس ضد ملی ”اسلامی“ گذرانده شد، سیاست اقتصادی ای را دنبال می کند که علیه منافع مردم میهن ما متوجه است. سیاست اقتصادی ای که تشدید استثمار و غارت مردم را به دنبال دارد و ایران را به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل ساخته است. وجب به وجب خاک و منابع زیرزمینی مردم را به غارتگران سرمایه خصوصی ی داخلی و متحدان جهانی اش می فروشد. سیاست ضد مردمی و ضد ملی را به مردم میهن ما و نسل های آینده تحمیل می کند!

می بینیم که این «نشریه دزدیده شده ضد حزبی» برای دیدن و اندیشیدن به منافع طبقاتی زحمتکشان و مردم میهن ما واقعاً ”کـور“ است! اما می کوشد با ترفندهای ژورنالیستی که برای تحمیق توده ها آموخته است، انتخاب روحانی را مترادف با «اصلاحات» در ذهن خواننده جا بزند! و آن را با ارایه آمار مراجعه خوانندگان به رخ توده ای ها بکشد!

رفیق خاوری از یک تجربه بیست ساله مردم از شیوه حاکمیت سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی سخن می راند که عبارت است از نشان دادن نرمش هایی صوری، در عین محدود ساختن عینی و واقعی آزادی انتخاب برای مردم.

هم اکنون سه ماه مانده به انتخابات مجلس اسلامی، مردم با این شیوه ضد دموکراتیک و ضد مردمی روبرو هستند: نظارت استصوابی شورای نگهبان توسعه می یابد و تشدید می شود، گروه های سرکوب قوه قضایه به آن اضافه می گردد، تشدید دستگیری و زندان و قتل مبارزان کارگر در زندان – شاهرخ زمانی – به سیاست روز در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تبدیل می شود، حصر موسوی ها و کروبی به امری ”طبیعی“ بدل می گردد، آنوقت علی خدایی و یارانش بر ضرورت دفاع با «صراحت از اصلاحات» دم میزنند و آن را خط مشی انقلابی حزب توده ایران قلمداد می کنند! برای ”ستر عورتِ“ دفاعِ بی شرمایه از بازی «انتخابات» رژیم دیکتاتوری، آن را «در کنار مردم حرکت کردن» می نامند و آن را با جنبش توده ای مردم علیه کودتای انتخاباتی سال ٨٨ در ارتباط قرار می دهند! (٢)

این ها آن ترفندهای ژورنالیستی آموخته شده به منظور خاک ریختن به چشم مراجعه کنندگان به ”راه توده ی قلابی“ است!

دوم- مضمون اتحاد در خط مشی انقلابی حزب توده ایران!

مضمون ”اتحاد“ در خط مشی انقلابی حزب توده ایران، مضمونی تاریخی و دموکراتیک است! به سخنی دیگر، مضمونی است در انطباق با نیاز دموکراتیک لحظه تاریخی هستی اجتماعی، بازتاب نیاز روز جامعه و انعکاسِ واقعیت ”تضاد روز یا عمده“ در جامعه است!

آیا نیاز جامعه کنونی در ایران در آستانه ی انتخابات مجلس شورای اسلامی، آزادی انتخاب نیست؟!

پاسخ صریح و شفاف است: آری! آری! مردم میهن ما حق دارند از آزادی انتخاب برخوردار باشند! این حق قانونی را با انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ خود با خون و درد به دست آورده اند!

آیا علی خدایی و یارانش که مدعی هستند که مردم میهن ما در این انتخابات به این هدف قانونی و محقانه خود دست می یابند؟ پاسخ منفی است! آن ها چنین ادعایی را مطرح نمی کنند، آن ها می گویند، راه حل دیگری وجود ندارد! جبر تاریخ را به رخ می کشند!

آن ها در همین نوشتار ژورنالیستی خود مدعی هستند، چون نمی توان انقلاب کرد، پس باید به آنچه که ممکن است تن داد! و با ترفندی ژورنالیستی برای تائید جبر تاریخی دست و پا کرده، همانجا (هنوز در ۵) «آدرس مصاحبه فرمانده کل سپاه» را به رخ مردم می کشند و مردم را با آن تهدید می کنند که گفته است: «”انتخابات برای نظام دردسر است“»!

این جریان ضد خط مشی انقلابی حزب توده ایران که بویی هم از «خط مشی توده ای» نبرده است، در جستجوی پاسخ مارکسیستی- توده ای به نیاز روز، به تضاد عمده روز مردم با رژیم دیکتاتوری نیست و برای کمک به برپایی یک اتحاد بزرگِ دموکراتیک میان مردم سخن نمی راند. از این رو هم شیوه یافتن آن را که جوانشیر همانجا نشان داده است، مطرح نمی سازد، بلکه همه اهرم ها را برای ”اثبات“ این دروغ و تحمیق طبقاتی به کار می گیرد – ازجمله سخن محمد خاتمی را -، تا اثبات کند که جز تن دادن به بازی ارتجاع حاکم نظام سرمایه داری کنونی و رژیم فاشیست گونه و ”داعشی“ آن، مردم میهن ما امکان و راه نجاتی ندارند، باید تسلیم شد، تسلیم ”اصلاح طلبی“ی مورد نظر این جریان سوخته و افشا شده!

این ضد توده ای ها، هم «اصلاحات» و هم سیاست «اتحادی» حزب توده ایران را از محتوای انقلابی آن تهی می سازند! حزب توده ایران مخالف اصلاحات نیست، اما اصلاحات در خدمت انقلاب! حزب توده ایران مخالف همکاری حتی با لایه هایی از حاکمیت در جبهه ضد دیکتاتوری نیست، اما همکاری با مضمونی دموکراتیک و نه سیاست دنباله روی از آن ها!

سیاست انقلابی در دوران های غیرانقلابی، در دوران هایی که هنوز شرایط براندازی انقلابی نظام حاکم ضد مردمی و ضد ملی از رشد کافی برخوردار نیست، برجسته ساختنِ سیاست مستقل و تحلیل مستقل حزب طبقه کارگر را ضروری می دارد و نه دفاع از این یا آن لایه سرمایه داران حاکم را! به قول لنین، بدون شفافیت موضع ما، اتحاد استواری پا نخواهد گرفت!

باید با مبارزه برای تجهیز توده های زحمتکش علیه سیاستی که ”بازوی قانونی اجرای آن“، دولت حسن روحانی و ”بازوی فاشیستی- داعشی آن“، فرمانده کل سپاه است، سیاست انقلابی را در دوران غیرانقلابی کنونی سازمان داد! بر پایه چنین سیاست انقلابی است که شرایط یک اتحاد دموکراتیک ازجمله با شرکت لایه های دموکرات و میهن دوست در حاکمیت کنونی بر پا خواهد شد! (٣)

”راه توده قلابی“ این دو بازو را که توامان اهرم و عامل برقراری نظام اقتصادی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی در ایران اند و با همه توان به طور مشترک به مجری سیاست ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ دیکته شده امپریالیسم عمل می کنند، آگاهانه به عنوان دو عنصر در برابر هم مطرح می سازد، تا زحمتکشان را به تسلیم در برابر کل حاکمیت ضد مردمی و ضد ملی فرا بخواند! خاک به چشمان آن ها بپاشد و آن ها را تحمیق کند!

این جریان شناخته شده و آبرو باخته ضد توده ای می خواهد از آب گل آلودی که با تبلیغات خود به پا می کند سواستفاده کرده، لبه نیز مبارزه زحمتکشان و همه میهن دوستان را علیه کلیت رژیم ضد مردمی و ضد ملی منحرف سازد! زحمتکشان میهن ما با شم سیاسی و آگاهی طبقاتی خود هرگز به دام این تله ساخته شده توسط بخشی از حاکمیت سرمایه داری نخواهند افتاد، حتی اگر هزاران عکس رهبرای حزب توده ایران را در صفحه هایش منتشر سازد!

١- علی خدایی و نگارنده (فرهاد عاصمی) بر سر این امر توافق داشتیم که ارسال نامه ”آ. ک.“ که دیرتر تعلق آن به زنده یاد رفیق نورالدین کیانوری، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران محرز شد و به ”رساله سخنی با همه توده ای ها“ معروف گشت، از طریق محافظان او انجام شده است که ماموران وزارت اطلاعات هستند.

دیرتر علی خدایی به این امر یک بار دیگر اعتراف علنی نیز کرد. در ارتباط با فیلمی که از زنده یاد رفیق مریم فیروز برداشته شد و بی بی سی آن را پخش نمود، ”راه توده قلابی“ نوشت که گروه فیلمبردار، از همکاران ”راه توده“ اند. در این فیلم زنده یاد مریم فیروز چند بار با برخورد خود به محافظینِ فیلمبردار نشان داد که آن ها را رفیق و یا حتی دوست نمی داند. بلکه محافظین او هستند.

٢- برخی شعار ها در آستانه انتخابات پیش رو که می توان مبارزه جویانه یک صدا فریاد زد:

 • نظارت استصوابی، خیانت به انقلاب است، ما بالغ یم، قیم نمی خواهیم!
 • آزادی زندانی سیاسی، پایانِ حصر غیرقانونی!
 • آزادی فعالیت سندیکایی و سیاسی، پیش شرطِ آزاد بودن انتخابات!
 • دستمزد حداقل سه و نیم ملیونی، حق مسلم ماست!
 • تقلیل ساعت کار، قرارداد رسمی و حفظ ثروت زحمتکشان در سازمان خدمات اجتماعی، خواست مسلم ماست!
 • مبارزه علیه دیکتاتور، مبارزه برای وحدت ملی است!
 • دیکتاتوری، سیمای ”داعشی“ جمهوری اسلامی است!
 • فشار جنسیتی، سیمای ”داعشی“ جمهوری اسلامی است!
 • فشار به زنان برای ”حجاب اسلامی“، سیمای ”داعشی“ جمهوری اسلامی است!
 • به فروش ثروت های مردم پایان دهید!
 • دفاع از منافع ملی ایران و حقوق خلق های آن وظیفه هر میهن دوست است!

٣- اضافه شود: علی خدایی و همکارانش می کوشند سیاست امروز خود را مبتنی بر ارزیابی سال ١٣٧٣ زنده یاد کیانوری از شرایط ایران قلمداد سازند. این در حالی است که ارزیابی زنده یاد کیانوری برای شرایط کنونی نافذ نیست. رفیق کیانوری ارزیابی خود را در رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ از سال ١٣٧٣، بر وجود بقایای نیروی انقلابی در سطح حاکمیت قرار می دهد. زندگی این نکته را لااقل برای سال های سپری شده، مورد تاکید قرار نداد. زیرا، اول- دولت هشت ساله ”اصلاحات“ با ادامه سیاست ضد مردمی و ضد ملی ”تعدیل اقتصادی“ هاشمی رفسنجانی، تشدید فقر و درماندگی طبقات زحمتکش را دامن زد و از این طریق نتوانست به تجهیز و سازماندهی زحمتکشان و میهن دوستان در برابر ارتجاع حاکم دست یابد. ”اصلاحات“ نولیبرال جاده صاف کن پیروزی احمدی نژاد شد؛ دوم- نظام ارتجاعی سرمایه داری ی حاکم و دستگاه دیکتاتوری ”داعشی“ آن با کودتای انتخاباتی سال ٨٨ و با کشت و کشتار و زندان و حصر نشان داد که مصمم است به کوچکترین خواست قانونی و دموکراتیک مردم و نیروهای پایبند به ”اصلاحات برای تغییر“، تنها با تشدید سرکوب پاسخ دهد. دیکتاتوری خود برای گذار از شرایط کنونی تنها راه انقلابی را باقی گذاشته است که می تواند تنها با تجهیز انقلابی توده ها علیه رژیم سرمایه داری وابسته و دستگاه سرکوب آن، علیه سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی آن و با ارایه یک برنامه اقتصاد ملی دموکراتیکِ جایگزین عملی گردد. استحاله رژیم سرابی بیش نیست!

Comment | Farsi » | حزب ما توده را سازد پيروز

سیاست انقلابی در شرایط غیرانقلابی!
پیامد نبود برنامه اقتصادی ملی جایگزین!

۲٫ آذر ۱۳۹۴ - ۵:۱۹ ب.ظ

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴١ (اول آذر)

واژه راهنما: رفرم در خدمت انقلاب! زحمتکشان مخاطب سیاست توده ای هستند. «اقتصاد تولید محور» با چه مضمونی؟ دفاع از رفرم به منظور بالا بردن سطح آگاهی توده ها و هموار ساختن دستیابی به سوسیالیسم (لنین).

روی سخن روشنگرانه ی مقاله ی نامه مردم با عنوان ”بحران فزاینده اقتصادی رژیم ولایت فقیه و بسته «ضد رکود» دولت روحانی“ (شماره ٩٨۵، ١٢ آبان ١٣٩۴)، بر پایه شیوه ”مبارزه فرهنگی“ و اقناعی، خطاب به دست اندرکاران نظام در دولت حسن روحانی و نه خطاب به نیروهای زحمتکش و میهن دوست است که باید بسته «ضد رکود» را افشا کرده و آن را علیه نظام ولایی به کار گیرند. مقاله ی که پر از «داده های مستند» است، از این رو در نتیجه گیری از «موشکافی عمیق» خود که در آغاز مقاله وعده می دهد، نازا باقی می ماند، زیرا پیشنهاد جایگزینی برای زحمتکشان ندارد و ارایه نمی دهد. پیشنهاد جایگزینی که بازتاب متناسب از تعریف مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ از مرحله «ملی- دموکراتیک» فرازمندی انقلابی جامعه ایران باشد.

مقاله ی نامه مردم که روی سخن روشنگرانه اش بر پایه شیوه ”مبارزه فرهنگی“ و اقناعی، خطاب به دست اندرکاران نظام در دولت حسن روحانی متوجه است، در سطح پیشنهاد برای یک ”مهندسی اجتماعی“ باقی می ماند و با ارایه پیشنهادی «ترمیم»ی برای دولت حسن روحانی پایان می یابد.

در آخرین پاراگراف، مقاله چنین به نتیجه گیری می نشیند: «واقعیت های اقتصادی میهن ما بسیار عمیق تر و ریشه ای تر از آن است که با طرح های وارفته ای همچون وام ١٠ و ٢۵ میلیونی بتوان آن را ترمیم کرد.»

مقاله، علت چنین وضع را بدین گونه برمی شمرد: «ساختارهای فاسد و حاکم و انگلی ای که وابستگیِ انکارناپذیری با سردمداران رژیم دارند، اصولاً هیچ گونه مانوری – هرچند جزیی- را حتی به افراد مورد اطمینان شان در دولت روحانی اجازه نمی دهد. … داده های مستند در بالا، به روشنی نشان می دهند که به دلیل ادامه سیاست های اقتصادی پیشین [نولیبرال]، دشمنی با اقتصادِ تولید محور، فساد نهادینه شده و …، و چپاول مستمر و گسترده آنان [حاکمان و دارودسته شان]، وضعیت تیره و تار برای زحمتکشان میهن ادامه خواهد یافت.»

توصیف ملودرام داستان برشمرده شده در نتیجه گیری ی مقاله هنوز پایان نیافته است. آخرین جمله چنین است: «بسته ضدِ رکود دولت روحانی به هیچ عنوان نیازهای مبرم و اساسیِ محروم ترین قشرهای جامعه ما را تامین نمی کند.» همین و بس!

کدام «بسته ضد رکود» قادر به پاسخ گویی به «نیازهای مبرم و اساسی محروم ترین قشرهای جامعه» است؟ آیا «اقتصاد تولید محور» به سود انباشت ”سود و سرمایه“ برای ”یک“ درصد بالای جامعه و یا «اقتصاد تولید محور» با سرشتی دموکراتیک و مردمی، پاسخی شایسته به این «نیازهای مبرم و اساسیِ محروم ترین قشرهای جامعه» است؟

انتقاد مقاله به دولت حسن روحانی در جمله «دشمنی با اقتصادِ تولید محور» توسط این دولت خلاصه می شود! آیا واقعاً می توان تنها با چنین خواستی زحمتکشان را برای گذار از دیکتاتوری تجهیز کرد و سازمان داد و به صحنه نبرد نهایی هدایت نمود؟ اگر مخاطب مقاله نامه مردم زحمتکشان می بودند که برای خواست دریافت دستمزد عقب افتاد شلاق می خورند، به زندان انداخته می شوند و به قتل می رسند، باید نسبت به امید بستن به چنین توهم هایی بشدت تردید داشت!

***

از این رو مفید است در سطور زیر در باره پیامد نبود یک برنامه جایگزین برای اقتصاد ملی ایران در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی (تعریف ششمین کنگره حزب توده ایران) در فعالیت روشنگرانه و تبلیغی مقاله مورد بررسی، نکاتی طرح گردد.

استدلالِ مقاله بر روی توضیح و دفاع از «اقتصادِ تولید محور» متمرکز است و آن را راه حلی برای بر طرف ساختن بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران می داند. مقاله استدلال خود را در درستی پیشنهاد برای اجرای برنامه «اقتصادِ تولید محور» متکی بر نظرات دو اقتصاددان ایرانی قرار داده و مطرح می سازد. به منظور تاکید بر بی خطر بودن پیشنهاد تعمیراتی این دو اقتصاددان برای نظام سرمایه داری حاکم، مقاله آن دو را «ازجمله اقتصاددانانی [اعلام می کند] که رابطه خصمانه هم با حاکمیت ندارند».

سپس مقاله نظرات آقایان حسین راغفر و فرشاد مومنی را مطرح می کند و توجه به آن ها را به دولت روحانی توصیه می کند و می نویسد: «موضوعی که راغفر به آن می پردازد از ریشه ای ترین مسائل مرتبط با اقتصاد ایران است. اقتصادِ تولید محور، سال هاست که در معادله های اقتصادی حاکم جایگاهی تعیین کننده ندارد. فرشاد مومنی، اقتصاددان مخالف نولیبرالیسم … در توصیه به دولت روحانی گفت: ”آقای روحانی و تیم همکار ایشان باید به این بلوغ فکری برسند که راه نجات اقتصاد ایران، بازگشت اصولی به روحیه توسعه خواهی و نیز فقط از طریق تولید محوری امکان پذیر است“.»

***

صحبت بر سر این نکته نیست که مقاله نامه مردم نباید در بحث های اقتصادی در ایران شرکت کند و جانب نظر درست تر را در برابر نظر نادرست تر بگیرد. به سخنی دیگر صحبت بر سر آن نیست که حزب توده ایران نباید نسبت به ارزش پیشنهادهای ”مهندسی اجتماعی“ در ایران بی توجه باشد و در ارزیابی از آن ها شرکت نکند و یکی را بر دیگری برتر نداند و انواع دیگری از نکته های مشابه که می توان مطرح ساخت.

صحبت بر سر آن است که حزب توده ایران در این بحث ها از این رو می تواند و باید شرکت داشته باشد که پیشنهاد جایگزین خود را در برابر طرح های تعمیراتی مبتنی بر منطق نسخه ی ”مهندسی اجتماعی“ که به منظور حفظ روابط تولیدی حاکم سرمایه دارانه انجام می شود، طرح نماید!

قناعت به پیشنهاد «اقتصادِ تولید محور» در چارچوب نظام سرمایه داری حاکم، تن دادن به تز «پایان تاریخ» است! پذیرفتن نابودی محیط زیست و هستی بر روی زمین است! فراموش نمودن وظیفه «طرح نو در انداختن» از کار در می آید! این در حالی است که طرح پیشنهاد جایگزینی که بازتاب تعریف حزب توده ایران از مرحله رشد کنونی جامعه ایرانی است، وظیفه حزب طبقه کارگر را تشکیل می دهد!

شرکت در بحث ها، بدون ارایه پیشنهاد جایگزین، بی توجهی به مضمون وظیفه نیروی نو است!

حزب توده ایران رفرم ارضی نیم بند و «وارفته» رژیم سلطنتی گذشته را از این رو مردود اعلام نکرد، زیرا به کمک این رفرم، می توانست و باید سرشت نظام ارتجاعی ارباب- رعیتی را برای زحمتکشان روستا ها قابل لمس تر افشا کرده و مبارزه برای گذار از شرایط ارتجاعی حاکم نظام ارباب- رعیتی را وظیفه زحمتکشان اعلام کند. لنین هدف دفاع از رفرم ها را، ارتقای سطح آگاهی زحمتکشان می داند. او رفرم ها را «پایگاه های نبرد برای هدف نهایی ی سوسیالیستی» ارزیابی می کند (به نقل از کتاب کمونیست آلمانی ویلی گرنس، ”استراتژی انقلابی در دوران های غیرانقلابی“، ص ٢١).

مضمـونِ دموکراتیک و ملی «اقتصادِ تولید محور» در برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک جامعه ایرانی چیست، تفاوت مضمونی آن با همین برنامه در شرایط حاکمیت نظام دیکتاتوری ولایی کدامست که اقتصاددانان پیش گفته اجرای آن را به آقای رئیس جمهور توصیه می کنند؟ این تفاوت مضمونی را باید مقاله نامه مردم مطرح سازد، تا نقشی مستقل داشته و به فراکسیون دیگری از دنباله روان از سیاست اقتصادی تعمیراتی در نظام سرمایه داری بدل نشود.

بدون طرح چنین مضمون ملی- دموکراتیک برای برنامه اقتصاد ملی ایران، چرا باید زحمتکشان ایران مقاله نامه مردم را مقاله ای در دفاع از منافع خود تلقی کنند و به دور محور آن جمع شده و سازمان یابند؟ اگر هم بر پایه برنامه تعمییراتی نظام سرمایه داری، اتحادی با این یا آن لایه از بورژوازی ایجاد گردد، چرا باید زحمتکشان آن را به مثابه آماج منافع خود درک کرده و بپذیرند؟

نه در این مقاله و نه در هیچ مقاله دیگر، نه در این شماره و نه در شماره های دیگر نامه مردم، چنین پیشنهاد جایگزین مطرح و به بحث گذاشته نمی شود!

باقی ماندن در سطح توصیه ی روشنگرانه ی اقتصاددانان در داخل کشور، نفی علت وجود و ضرورت بودن حزب توده ایران و فعالیت مطبوعاتی ی روشنگرانه- افشاگرانه- تبلیغی- تهیجی آن بر پایه مصوبات ششمین کنگره آن است!

در حالی که اقتصاددانان مقیم ایران به علل قابل فهم و یا به علت نداشتن تحلیل از مرحله رشد تاریخی انقلاب ایران نمی توانند از ”اقتصاد سیاسیِ“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی دفاع کنند، سکوت مقاله نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران. در این زمینه فاجعه برانگیر و غیر قابل پذیرش است!

این سکوت لغو غیرمجاز مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران از سال ١٣٩١ است. در یکی از این مصوبه ها مساله گذار از دیکتاتوری حاکم وظیفه این مرحله اعلام شده است که پیش شرط دستیابی به مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است. از دیکتاتوری حاکم نمی توان گذشت، هنگامی که بحث خود را به بحث در باره تعمیرات مهندسی شده نظامی محدود نمود که باید از آن گذشت!

از نظام اقتصادی- اجتماعی بحران زده کنونی، از نظام ضد مردمی و ضد ملی رژیم دیکتاتوری ی ولایت فقیه نمی توان گذشته، بدون آنکه جایگزین دموکراتیک و ملی آن را در برابر نسخه نولیبرال حاکم مطرح ساخت که سیاست رسمی حاکمیت از سال ١٣٨۵ است. مخالفت با سیاست اقتصادی نولیبرال خوب است، اما کافی نیست! سیاست جایگزین مردمی، دموکراتیک و ملی را باید طرح نمود و ضرورت پایبندی به آن را مستدل ساخت! از این طریق می توان قلب و ذهن زحمتکشان و میهن دوستان را علیه «بسته ”ضد رکود“ دولت روحانی» تجهیز کرد و علیه آن سازمان داد!

۲ Comments » | حزب ما توده را سازد پيروز

آگاهی، معمایی غیرقابل درک؟ نگرشِ ماتریالیست- دیالکتیکی به مساله رابطه روح- تن (پسیکوفیزیولوژی)

۲۷٫ آبان ۱۳۹۴ - ۴:۵۲ ب.ظ

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴٠ (١٨ آبان)

واژه راهنما: آگاهی طبقاتی، سلاح تغییر شرایط حاکم. با آموزش و خودآموزی سلاح نبرد را برّا و به روز داریم.

 

پیش گفتار

«آگاهی»، پیامدِ فرگشتی ی تعیین کننده است در مرحله گذار زندگی از حیوانی به انسانی نزد انسان واره ها در یک میلیارد سال پیش. از هنگام این فرگشتِ تعیین کننده در روند تکاملی گونه انسان (آنتروپولوژی)، اهرم پرتوان «آگاهی» در خدمت حفظ و تداوم و بهبود شرایط هستی آن قرار داشته و دارد. به سخنی دیگر، «آگاهی»، کیفیتِ نوینِ پدیدار شده است در روند رشد ماده زنده، که در سطح بغرنج و پرلایه ی شده آن به وجود آمد و بازتابی است نسبت به نیاز به حفظ و تداوم هستی انسان.

تعریف مارکسیستی از شخصیت انسان که آن را «وحدت تن- روان- روابط اجتماعی» («بیو- پسیکو- سوسیال») ارزیابی می کند، از یک سو، یک پارچگی (مونیسم) رابطه تن- روان(- معنویات) (رابطه سوبژکت- ابژکت)، و از سوی دیگر، بده و بستان رابطه تن- روان را با محیط پیرامون (جهان- جامعه)، مد نظر دارد. بر پایه ی این تعریف ماتریالیسم دیالکتیکی از شخصیت انسان، «آگاهی»، اوج روند فرگشتِ تاریخی ی رشد ماده زنده است که اهرم توانمندی را برای شناخت شرایط هستی و تغییر آن به منظور حفظ و تداوم زندگی تشکیل می دهد. از این رو «آگاهی» بر شرایط حاکم بر جامعه برای زحمتکشان، که آن را «آگاهی طبقاتی» می نامند، از اهمیت درجه اول برای تغییر شرایط به سود حفظ و رشد هستی خود برخوردار است.

علم بورژوازی با چنین برداشتی موافقتی ندارد. کوشش وسیعی در سال های اخیر در جریان است، تا به کمک اسلوب های پژوهشی جدید در بخش تحقیقات بر روی مغز انسان، این برداشت را القا کند که گویا عملکرد انسان، نه اقدامی آگاهانه، بلکه عملکری جبری بوده و پیامد تحریکات یاخته های مغزی در این یا آن مرکز در مغز انسان است.

در مجموعه ای با عنوان ”تالماتی پیرامون علم و دین“ که در نویدنو www.rahma-hatefi.net انتشار یافته است، احمد جواهریان با ارایه تحقیقات جدید پیش گفته بر روی مغز انسان که از ”گوگل“، ”ویکی پدیا“ و دیگر «ماشین های اطلاعاتی» جمع آوری شده است، این امکان را به وجود آورده، بتوان با این کوشش دستگاه های اطلاعاتی نظام سرمایه داری علیه «آگاهی» انسان آشنا شد و سرشت ضد انسانی این کوشش را در مقایسه با ترجمه زیر با عنوان ”آگاهی، معمایی غیرقابل درک؟“ دریافت.

نویسنده مقاله پیش رو، پروفسور ولفگان مائیرز Wolfgang Maiers استاد روانشناسی عمومی در بخش علوم انسانی دانشگاه آزاد برلین/ آلمان است. این مقاله در جزوی ۴ سال ٢٠١۴ ”دفاتر مارکسیستی“ در آلمان www.marxistische-blaeter.de انتشار یافته است. به جز این مقاله، ۵ مقاله دیگر نیز از متخصصین مارکسیست آلمانی در همین شماره ی دفتر انتشار یافته که همگی در ارتباط قرار دارد با موضوع اصلی طرح شده در مقاله مائیرز، که جوانب متفاوت آن را مورد بررسی قرار می دهد. مطالعه این مقالات به علاقمندان توصیه می شود. شاید فرصت برگرداندن آن ها به فارسی به دست آید.

در ترجمه حاضر کوشش شده است، ترکیبی از واژه های فارسی و معمول در علم پزشکی به زبان آلمانی به کار گرفته شود. تبدیل همه واژه ها و عنوان های تخصصی برای تئوری های روانشناسی به نظر غیرضروری و همچنین برای نگارنده سنگین بود. کمک در این زمینه را آرزومندم.

مطالعه کلیه ترجمه حاضر باوجود محدودیت های ادبی آن، می تواند برای شناخت مساله اصلی پیرامون «آگاهی» و جایگاه پراهمیت آن در حفظ هستی انسان، برای خواننده کمتر آشنا با علم روانشناسی، احتمالاً با طرح نکته و پرسش های جدید همراه باشد. از این رو بخش هایی از مقاله که نظرهای تخصصی را توضیح می دهد، به صورت زیرنویس ارایه شد. باوجود این، مطالعه دقیق مقاله می تواند به پرسش های بسیاری که در رسانه ها از قبیل ”گوگل“ و غیره ارایه می شود، پاسخی درخور و روشنگرانه بدهد. در [ ] توضیح هایی از مترجم اضافه شده است.

آگاهی، معمایی غیرقابل درک؟

۱- دانش نویرولوژی، رشته ی جدید تعیین کننده ای برای علوم انسانی؟

اخیراً دانش عصب شناسی (نویرولوژی) به مثابه دانشی راهبردی در قرن ۲۱ام ارزیابی می شود که شناخت انسان از خود را به طور انقلابی تغییر خواهد داد. چنین امیدها تنها در رسانه های عمومی «brain hype» و در صفحه های فویلتن آن ها طرح نمی شود، بلکه همچنین به بحث های آکادمیک نیز سرایت کرده و باعث آن شده است که بتواند (مثلا از طریق تقسیم بودجه برای پژوهش و محل کار پژوهشگر) کلیت شرایط را برای انجام پژوهش ها در این زمینه نیز به طور مثبت مورد تاثیر قرار دهد.

آیا واقعا ما با یک تغییر اساسی paradigmen روبرو هستیم؟ همچنین این پرسش مطرح است که آیا درکِ جا باز کرده ی روانشناسی (پسیکولوژی) به مثابه یک دانش تجربی در باره آگاهی انسان، می تواند تحت تاثیر بحث های کنونی پیرامونعملکرد بیولوژیکی اعصاب (نویروبیولوژی) ادعای خود را در باره شناخت چگونگی تولید آگاهی به اثبات برساند؟ – که با به کارگیری تکنیک های عکس برداری جدید و بهره گیری از دیگر تکنیک های پیشرفته به نمایش می گذارد -. به اثبات برساند که قادر است روندهای مبتنی بر عمل کردن نویرون ها را تا آن درجه ای قابل درک سازد که بتواند به اثبات برساند که این روندها، در کجا و چگونه به تولید پدیده آگاهی نایل می شود؟

ناتورالیسم جدید در نظرات تئوریک

[ناتورالیسم، برداشت فلسفی ی مادی گرای غیرماتریالیستی (ماقبل ماتریالیستی، قدیمی است) که می خواهد رشد انسان را پیامد قوانین طبیعی تعریف کند و کیفیت خاص جامعه و شرایط آن را در این روند از نظر دور بدارد.]

پیشرفت در شناخت پژوهش مغز انسان بلاتردید است. و با توجه به پیش شرط برداشت مبتنی بر ماتریالیسم دیالکتیکی از این پیشرفت علمی، اصلاً صحبت بر سر آن نیست که به نتایچ پژوهش بر روی مغز انسان در علمِ رونشناسی (پسیکولوژی) کم بها داده شود. اما مساله بر سر این است که تمایل های احتمالی برای به کرسی نشاندن نوعی «منطق نویرولوژیک» [منطقی که نقش پدیده های قابل اندازه گیری در علم عصب شناسی را مطلق می سازد]، مورد ارزیابی انتقادی قرار گیرد. این پرسش مطرح است که آیا پژوهشی که نسبت به ارزیابی از پراتیک تاریخی از کلیتِ [تغییر و رشد] جامعه انسانی (به مثابه کلیتی عملکردی- ساختاری در ایجاد شدن آگاهی انسان)، مسئولیتی برای خود قایل نیست و توجه به این کلیت، در نگرش آن به نتایج پژوهش اصلاً نقشی ایفا نمی کند (برای آنکه گفته نشود در این باره کور است)، می تواند با نتایج اشتباه آمیز خود که با پیامدهای مخرب برای علوم انسانی، ازجمله روانشناسی، همراه است، به مثابه زمینه علمی تعمیقِ شناخت در دانش های انسانی پذیرفته شود؟ آیا تبلیغ برای چنین پژوهش ها مجاز است؟

برای نمونه اگر تز برجسته شده ی پژوهشگران مغز مانند گرهارد روت ، ولف زینگر و دیگران و به ویژه انعکاس نظرات آن ها را در رشته ما [پسیکولوژی] جدی بگیریم، آنوقت در واقع هم این تردید مستدل ایجاد می شود که در عرصه نظری در روانشناسی، یک ناتورالیسم [تعریف پدیده ها به مثابه روندی طبیعی] جدید پا قرص می کند.

روت و همکاران او در بر دانش عصب شناسی (نویرولوژی) ارزیابی ای از انسان ارایه می دهند که بنا به گفته خودشان، از ارزیابی «از انسان صاحب شعور که نزد او شناخت از من- از خود حاکم است، به شدت دور است» (روت ۲۰۰۱، ص ۴۵۳). برخلاف این اعتقاد که آگاهی «اوج تاج گونه شخصیت موجود انسانی است و (…) و زمینه تعیین کننده برای عملکرد ما است» (همانجا ص ۴۵۱)، در این ارزیابی نویرولوژیکی [مبتنی بر اولویت دستگاه عصبی] من- خودِ آگاه، «تنها یک عمل کننده مجازی در دنیایی است که ساخته ی [یاخته های] مغز است» (همانجا ص ۴۵۲). در حالی که عملکرد یاخته ها، «درک محدودی نسبت به انگیزه های اصلی عملکرد من [انسان] را ممکن می سازد» (همانجا ص ۴۵۳).

این برداشت که ما به طور ناگهانی intution (بل بداهه- خودکار) عملکرد خود را تنظیم می کنیم، پنداشتی ذهنی است. آن طور که ولفگانگ پزینس (۱۹۹۶، ص ۸۷) مدعی است و می گوید: «ما هیچ کاری را انجام نمی دهیم که می خواهیم، بلکه ما آن چیزی را می خواهیم که انجام می دهیم»، چنین برداشتی به این معناست: که آنچه که در روندهای غیرآگاهانه یک دستگاه خودکارِ اطلاعاتی ی به مثابه ”زیرموجودِ مستقل“ subpersonal ساخته شده، بعداً به مثابه آن چیزی تظاهر می کند که گویا ذهن من آن را به مثابه چیز خواسته شده ای برداشت می کند.

چنانچه رفتار و احساس و عاطفه ما وابسته به جبر ناشی از عملکرد یاخته های عصبی (نویرون) مغز ما باشد، آن طور که ادعا می شود، آن وقت چنین وضعی دارای پیامدهای سنگینی برای علم روانشناسی می بوده است. برداشت کلی از عملکرد مبتنی بر آگاهی ی ناگهانی- بل بداهه، ازجمله برداشت انتقادی ی روحی- روانی (پسیکولوژیکی) برای «عملکرد مبتنی بر استدلال ذهنی» را باید بدین ترتیب امری نفی شده ارزیابی کرد، پیش از آن که این برداشت [عملکرد مبتنی بر استدلال ذهنی] بتواند قدرت توضیحی خود را در جریان حاکم روحی- روانی (پسیکولوژیک) اصلاً مطرح سازد (نگاه شود به نظر مایرز Maiers 1996، ۲۰۰۸).

اشتباه ارزیابی ناتورالیستی از پدیده ها در نظریه های روانشناسی ارایه شده، نکته جدیدی نیست: این برداشت که من آن را در این سطور ناتوررالیستی می نامم، می پندارد که جهان یک واقعه ناب طبیعی است. برداشتی که پیامد آن، این اشتباه است که می پندارد که عملکرد و تجربه انسان، متاثر از شرایط حاکم اجتماعی نیست. شکل های متفاوت این برداشت در گذشته طرح شده است. از این زاویه دید، برداشت [مکتب جدیدِ] ناتورالیستی که من آن را [مکتب] تقلیل گرایانه ی عصبی (ردوکسیونالیسم نویرونی) ارزیابی می کنم، بلافاصله به برداشت [مکتب] پیشین بیولوژیسمی با نام روانشناسی فرگشتی ی (پسیکولوژی اولوسیونر) سال های ۹۰ باز می گردد(١) که طیف برداشت های ناتورالیستی را تکمیل می کند (نگاه شود به مایرز ۲۰۰۲).

جدید گونه و قابل توجه در نظریه «منطق- نویرونی» این نکته است که حل تقلیلی (ردوکسیونیستی) مساله های روحی- بدنی (ذهنی- عینی) – پسیکوفیزیکی، برای نمونه به اصطلاح «Materialismus eliminativ» [جهان بینی در ارتباط با فلسفه روح که وضع روحی- ذهنی را پدیده های مستقلی ارزیابی می کند که در زیر توضیح داده خواهد شد] که تاکنون عمدتا موضوع مواضع جدل آمیز در میان فلسفی ی (تحلیلی) روح بود، بدون آنکه پیامد مهمی برای تعیین وضع نزد علوم دیگری (پسیکولوژی، فیزیولوژی، نویروبیولوژی) داشته باشد، اکنون به نظر راهبردی بدل شده است.

۲- مساله رابطه روحی- بدنی (ذهنی- عینی) در فلسفه روح

            [در این بخش تئوری های متفاوت و متضاد در باره رابطه ذهن- عین معرفی می شود]

موضوع بررسی فلسفه ی روح، روشن ساختنِ طبیعتِ پدیده های ذهنی- روانی نزد فرد و شناخت سرشت پدیده های ذهنیِ (آگاهی) است. در این روند، این فلسفه با «مساله رابطه ی میان روح و تن (پسیکوفیزیولوژی)» روبروست که به طور سنتی تحت عنوان «مساله روح- تن (ذهن- عین)» طرح و نامیده می شود.

بررسی مساله روح- تن، پاسخ است به پرسش در باره رابطه میان جهان مادی و روحی- معنوی. به سخنی دیگر، پاسخ است به پرسش در باره رابطه میان موقعیت/ حادثه های تن، به طور مشخص حوادث ناشی از عملکرد نویروفیزیکولوژیکی و یا بیوشیمیاییِ مغز و آگاهی که می توان آن را به طور عمومی، رابطه میان موقعیت/ حادثه های روحی و تن نزد انسان نامید. این سویه ی مساله پسیکوفیزیکی – «مساله تن- روح» – در مواردی همچنین «مساله پسیکوفیزیولوژی» یا «مساله پسیکوسربرال» (روحی- مغزی) نیز نامیده می شود. صرفنظر از نام گذاری، مساله ای است که مربوط می شود به رابطه میان پدیده های منتال- ذهنی (نفسانی) با واقعیت مادی خارج از انسان. مساله رابطه روح- تن (پسیکوفیزیکی) یکی از قدیمی ترین مساله ها را در تاریخ دانش روح انسان و در کل تاریخ علوم تشکیل می دهد. نه تنها تاکنون مساله های حل نشده ای در درک این رابطه وجود دارد، بلکه جایگاه و موقعیت آن هم در کل این رابطه هنوز ناروشن است. طیف پرسش ها در این باره از به رسمیت شناختن آن به مثابه «مساله مرکزی درک ما از جهان»، و یا برعکس، تردید در این باره که اصلا «مساله علمی ای را تشکیل نمی دهد» زیرا از طریق شیوه های تجربی قابل شناخت نیست، و حتی تا مردود ساختن آن با این استدلال که «تنها یک مساله غیرواقعی متافیزیکی» است، وسعت دارد.

پیش تر این نکته بیان شد که در فلسفی روح تعداد اسلوب های «ردوکسیونی (تقلیل و ساده گرانه)ی حل مساله ی رابطه پسیکوفیزیکی» وجود دارد. ازجمله نمونه به اصطلاح « Materialism eliminativ». منظور از چنین اسلوب ها، ارایه تعریف برای وحدتِ روح- تن (پسیکوفیزیکی) در تئوری شناخت است که به شدت جنبه ذهن را به سود جنبه ی تن (فیزیکی) نفی می کند. در نوع دیگری از تئوری شناختِ از این نوع، در تعریف خود جنبه ذهنی را نسبت به جنبه فیزیکی ضعیف تر نفی می کند، این نفی تنها به اصطلاح در بیان زبانی ی تعریف انجام می شود: تا آنجا که می توان کل زبان روزانه روانشناسی (پسیکولوژی) را با اصطلاح های نویروبیولوژیکی از این طریق جایگزین ساخت که ارایه اطلاعات در باره دانش نویروبیولوژی را در آن توسعه داد. به نسبت این توسعه، می تواند به همان نسبت، برداشت روحی- ذهنی و به کار بردن اصطلاحات آن محدود شود.

برخلاف این برداشت، نمایندگان ماتریالیسم اِلمیناتیو (که برای جنبه فیزیکی نسبت به جنبه روحی برتری شدید قایلند) مانند پاول و پاتریسیا چرچلاند Chrchland (1981، ۱۹۸۶)، رورتی Rorty (1965/1993) یا اشتیش Stich (1996)، نوعی از برداشت ماتریالیستی را به بحث وارد می کنند که در واقع به معنای نفی آگاهی است: آگاهی، به مثابه ی پدیده ای ذهنی- نفسانی، اصلا وجود ندارد. بیان زبانی صفت ها در پدیده های واقعی که مبتنی بر ذهن- نفسانیات اند، در واقعیت های مشخص ریشه ندارد، بلکه تنها بیان شرایط فیزیکی و واقعه ها در مغز است.

امروز برخی از دانشمندان نویرولوژی (مانند فرانسیس کریک Francis Crick و کریستوف کوخ Christoph Koch) این هدف را دنبال می کنند که نشان بدهند که آگاهی در ارتباط علّی قرار دارد با عملکرد گروه هایی از نویرون ها در مغز انسان. در نقل قول زیر از کریک (۱۹۹۴، ص ۱۷) به روشنی قابل شناخت است که ماتریالیسم اِلیمناتیو لااقل به مثابه یک تئوری کاری، به طور کامل به کار گرفته می شود: «شما، خوشحالی و دردهاتان، خاطره هاتان، هدف هاتان، احساس شما برای هویتِ تان و برای آزادی خواستِ تان – در همه این موارد در واقع چیز دیگری نیست، جز رفتار تعداد بزرگی از یاخته های نویرون و مولکول های مربوط به آن [در مغزتان]».

در برابر برداشت پیش گفته، در پژوهش علمی ۱۵۰ سال گذشته در رشته پسیکولوژی، بیولوژی و پزشکی، شناخت هم طرازی «ساده» naive بیان دو جنبه روح- تن (پسیکوفیزیکی) به مثابه یک تصور راهبری پذیرفته شده بود. این برداشت وجود یک هم بستگی نسبتی میان پدیده های پسیکولوژی و ساختارها و روندهای نویروفیزیولوژیکی را می پذیرفت. چگونگی رابطه علت و معلولی میان آن ها اما هنوز ناشناخته بود. با چنین مضمونی، برای نمونه تعریف «نظریه اصلی (آکسیوم) شناخته شده ی نخست پسیکولوژی» توسط پرفسور روان شناس گئورگ الیاس مولر Georg Elias Müller در سال ۱۸۹۶ فرموله شده است: «زمینه هر وضعیتِ آگاهی، یک روند مادی، یک به اصطلاح روند پسیکوفیزیکی است، که بر پایه تحقق یافتن آن، چگونگی بودِ وضعیت مشخص آگاهی قرار دارد.»

پذیرش وجود یک پیش شرط ساده، اما کاملاً مشخص در رابطه جنبه روحی و بدنی (فیزیکی) در تعریف آگاهی در تاریخ علم (روانشناسی) این حسن را داشت، که چنین نظریه، به اصطلاح «همزیستی مسالمت آمیز» را در رشته های مختلف علومی که با مساله روابط پسیکوفیزیکی در ارتباط تکمیلی قرار دارند، ممکن می سازد. بحث های مختلف تکمیلی می توانست از این طریق عملی گردد و زمینه انباشت اطلاعات تخصصی را نزد همه رشته ها ممکن سازد. من از این رو نظریه ی کاری مشابه سازانه ی پیش گفته را «ساده» می نامم، زیرا، برخلاف دوران پایه ریزی پسیکولوژی آکادمیک، در پیشرفت «کار علم طبیعی» (به گفته kuhn)، در باره مساله پسیکوفیزیکی تقریبا اصلا فکری ارایه و نظری بیان نشده است. این در حالی است که این مساله به طور عمده مساله مرکزی فلسفی را در همه رشته هایی تشکیل می دهد که با بررسی روند آگاهی و مغزی و از این طریق، به ویژه با بررسی روند پدیده های روحی در ارتباط است. کمبود بازتاب برداشت ها در این باره، به طور مشخص می تواند موجب پذیرش موضع «دوآلیسم پسیکوفیزیکی» [دوگانگی روح- تن] همانقدر باشد که می تواند از موضع رابطه عملکردی میان آن ها «اینترآکسیونیسموس» دفاع کند، آن طور که در پسیکولوژی عامیانه معمول است: ما به صورت بل بداهه میان روندهای نظام مرکزی و پیرامونی اعصاب، سوخت و ساز، قلب و دستگاه گردش خون، ارگان های حرکتی از یک سو و احساس ها، اندیشه ها، نیازها، هدف ها و غیره خود از سوی دیگر، تفاوت قایل هستیم. همزمان ما تردید نداریم که وضع روحی و بدنی بدون ارتباط در کنار هم قرار ندارند، بلکه بر روی هم تاثیر می گذارند: «او در حالی که در را محکم بهم زد، اطاق را ترک نمود، زیرا غضبناک است.» و برعکس: «او خوشحال بود که به یاد کت بود، زیرا دارد سردش می شود.» این تزِ تاثیر متقابل علت ها بر روی یکدیگر، همانقدر برای ما در زندگی روزانه امری بدیهی است که تز دوآلیستی، در باره نحوه متفاوت سرشت پدیده های روحی و مادی برای ما امری بدیهی است (نگاه شود به Goller، ۲۰۰۲، ۲).

بر این پایه است که نظریه علمی- پسیکولوژی نیز خود را سخت گیرانه به تطابق برداشت روحی- تنی (پسیکوفیزیکی) محدود نمی کند. تطابق و هم طرازیی ی بخش های ذهنی- نفسانی (منتال) و فیزیکی، اما میان علل پیدایش آن ها وجود ندارد. برداشت وجود چنین تطابق میان دو جنبه از این رو نیز قابل توجیه نیست، که بخش ذهنی- نفسانی درواقع هم دارای یک ریشه ی علّی kausale بسته نیست: برای نمونه، برداشت های احساسی به طور کلی از طریق تاثیر چیز (ابژکت)ها و یا از طریق تحریک فوقانی ناشی از آن ها [در مراکز مربوطه مغزی] دریافت می شود. به سخنی دیگر توسط تحریک های نزدیک که از کلیت ابژکت – به اصطلاح تحریک تحتانی distal – ایجاد می شود که با تاثیر قابل سنجش فیزیکی یا شیمیایی بر روی یاخته، احساس پدیدار می گردد. ما نمی توانیم همه تحریکات احساسی خود را از طریق تجربه های احساسی یا پدیده های دیگر (داخلی) روحی توضیح دهیم. به طور کلی می توان گفت: «بسیاری از آنچه که دارای ریشه ذهنی- نفسانی هم نیست، به این ریشه تمایل نشان می دهد» (Bieri 1997، ۷). بی سروصدا، وجود رابطه دوگانه پذیرفته می شود که «موقعیت های ذهنی- نفسانی (منتال) بر روی فیزیکی همان طور موثرند که برعکس. برداشت پسیکوفیزیولوژی، پسیکوزوماتیک (تن- روان)، پسیکوفارماکولوژی در عمل این تاثیرات متقابل را ایجاد می کند» (Goller 2002، ۱۰). من تنها به اسلوب EEG-Biofeedback اشاره می کنم که در آن افراد می آموزند که بتوانند فعالیت الکتریکی مغز خود را از طریق هدایت تاثیر ناشی از تجربه لحظه خود، مورد تاثیر قرار دهند.

مشکلات منطقی

پذیرش نظریه ی وابستگی کامل پدیده های ذهنی- نفسانی به مغز، به طور منطقی نظریه وابستگی متقابل مغز و ذهن را با مشکل روبرو می کند (نگاه شود به گولر، همانجا): از تاثیر آگاهانه تجربه در جریان بر روی عملکرد نویرونی صحبت کردن، تنها زمانی مجاز است، اگر آنچه که تجربه می شود، لااقل در بخش هایی از وضعیت مغز به طور مستقل جریان می داشت. انتقاد دیگر باز می گردد به سرشت متفاوت پدیده های روانی و فیزیکی: چگونگه می بایستی واقعیت هایی که دارای سرشتی بکلی متفاوت هستند، بر روی یکدیگر تاثیر بگذارند، آن طور که می توان آن را در تجربه ناشی از احساس و نحوه فعال شدن نویرون ها یافت. و اصلا چگونه می تواند رابطه علّی میان روندهای الکتروشیمیایی در مغز که در زمان و مکان معین جریان می یابد، با چیزی که از مقطع زمانی و مکانی آزاد است، وجود داشته باشد؟ برداشت رابطه عملکردی میان روح- تن (دوآلیسم اینترآلسیونالیسم) از این دیدگاه نیز مورد انتقاد قرار می گیرد، «زیرا این برداشت با این ادعا که روندهای فیزیکی تحت تاثیر روندهای غیرفیزیکی – آگاهانه- ذهنی -، قرار دارند، علیه اصولِ اصلی ی پذیرفته شده ی علوم طبیعی برمی خیزد، به ویژه علیه ثابت مانند کل انرژی و همچنین علیه اصل محدویت علّی جهان مادی، که مبتنی بر آن، هیچ علت غیرفیزیکی وجود ندارد» (Pauen 2006، ۴۱).

من نمی توانم در این سطور به راه حل ها پرسویه در ارتباط با مساله پسیکوفیزیکی بپردازم که در فلسفه تحلیلی ی روح طرح می شود (برای دستیابی به یک نگرش کلی می توان به نظریات گولر ۲۰۰۲، هچنین برای دستیابی به نگرشی وسیع، مثلا به نظرات Beckmann 2008 و همچنین برای دریافت جمع نظریات به بئری ۱۹۹۷ و Metzinger 2001 مراجعه داد)، مایلم اما برای نمونه به کمک بحث کوتاهی در اطراف به اصطلاح «Bieri-Trilemma»، به برخی از جنبه های وابستگی سیستمی مساله بپردازم.

با این عنوان Bieri-Trilemma»، بعضی اوقات رابطه میان تن- روح مطرح می شود که درباره چگونگی علت ذهنی تسری این رابطه به یکدیگر صحبت می کند و توسط فیلسوف پتر بئری (۱۹۸۱/۳۱۹۹۷، ۲ff) ارایه شده است. نظریه بئری دارای سه پیش شرط است (که پیش تر به آن اشاره شد): ۱- «پدیده های ذهنی، پدیده های فیزیکی نیستند». ۲- «پدیده های ذهنی، دارای تاثیری علّی در پدیدار شدن پدیده های فیزیکی هستند.» ۳- «عرصه علّی پدیده فیزیکی، عرصه بسته ای است.» در نگاه اول، صلابت نظری هر کدام از سه پیش شرط قابل درک است: واقعیت های ذهنی به نظر می رسد که از طریق حقیقت درونی خود – به ویژه تجربه ذهنی – متفاوت و جدا از تجربه فیزیکی بوده و نمی توان آن ها را به آن محدود ساخت. به نظر می رسد که پدیده ذهنی می تواند بدون تردید علت و یا تکانه ایجاد شدن پدیده فیزیکی باشد (مثلا هنگامی که ما از ترس، رنگ پریده می شویم و یا به علت اعتقاد درونی، به نحوه خاصی واکنش نشان می دهیم). به راحتی می توان همیشه برای دنیای فیزیکی علل کافی روحی یافت.

[در سطور زیر، بحثی تفصیلی- تخصصی در توضیح نظریه Trilemma ارایه می شود] (٢)

در کلیت خود، تضادهای موجود در برداشت تطابقی ی پدیده های روحی و فیزیکی، زمینه کوشش هایی را تشکیل می دهد برای توجیه برداشت سرشت یگانگی ی مادی بیان پدیده روح- تن (پسیکوفیزیکی). برخلاف تئوری هایی که هویت پدیده های ذهنی را مبتنی بر موقعیت های خاص مغز تعریف می کند، دیگرانی (مانند پوت نام Putnam و فودور Fodor) موضع به اصطلاح «فونکسیونالیسم» (عملکردی) را در موقعیت های ذهنی تعیین کننده اعلام می کنند. به نظر آن ها در اثر علل خارجی، رشته علّی عملکرد و واکنش ذهنی ایجاد می شود. بر پایه برداشت ماتریالیستی- فیزیکی، موقعیت- حادثه های ذهنی می تواند به صورت مختلفی تحقق یابد. «بر پایه این تز که نزد انسان پدیده ها- موقعیت های ذهنی، عملاً به صورت تغییرات در مغز به ثمر می رسند، نظریه عملکردی (فونکسیونالیسم)، عملاً به معنای عملکرد ماتریالیستی محدود می شود که نهایتا نوعی از تئوری خرده گرایی (پارتیکولار partikular) برای تعریف هویت [آگاهی] است (هویت توکئن Tokenidentität).» (گولر ۲۰۰۲ ۲۷)

همه این توضیحات مبتنی بر ماتریالیسم تقلیل- ساده گرانه (ردوکتیو) قرار دارد که موضع خود را به کمک نتایج پژوهش های جدید بر روی مغز قرار می دهد و کارپایه جایگاه تحقیقات علم نویرولوژی (عصب شناسی) را برای خود جایگاهی مطمئن اعلام می کند.

قطعی آن است که موضع مبتنی بر دوگانگی تعریف آگاهی (دوآلیستی) و تاثیر متقابل میان ذهن و عین از آن زمان با شدت بیشتر مورد تردید قرار گرفته و مردود اعلام می شود، از زمانی که به طور روز افزون با اسلوب های همراه با عکس برداری از عملکرد یاخته های عصبی در مغز (از قبیل PositronenßEmissions-Tomographie, Kernspinotomographie , magnetische Kernresonaz- Spektroskopie) با دقت نشان داده می شود که چگونه تجربه ذهنی با عملکرد دستگاه سالم نویرونی در ارتباط قرار دارد. این اسلوب ها اما به معنای اثبات درستی استدلال محدود ساختن این پدیده ها به تغییرات فیزیکی نیست – اما این نتایج نشانه های روشنی برای این امر است که بی دقتی فلسفی در علم بیش از این قابل دوام نیست و ضروری است که ارزیابی فلسفی از عملکرد مساله رابطه روح- تن (پسیکوفیزیکی) مورد توجه بیشتری قرار گیرد. (تکیه از مترجم)

 

۳– آگاهی از موضع شخص اول و سوم

[در بخش زیر پروفسور فولفگان مائیرز با نتیجه گیری از بحث های انجام شده، موضع و برداشت ماتریالیست دیالکتیکی را پیرامون «آگاهی» مورد بررسی قرار داده و مستدل می سازد]

توانایی توضیح دانش نویرولوژی (عصب شناسی) از پدیده آگاهی تا چه حد است؟ با اسلوب های علم نویروفیزیولوژی کدام سویه های عملکرد یاخته های مغزی قابل شناخت می شود؟ با هدف محدود ساختن انتظارها، از طرف دانشمندان پژوهشگر محتاط مغز (مثلا در «مانیفست» یازده دانشمند متخصص اعصاب (نویرولوژ) ردیف اول آلمانی ۲۰۰۵)، توجه به این نکته جلب می شود که نتایج پراهمیت به دست آمده با اسلوب های جدید، در فوقانی ترین سطح سازماندهی بافت مغزی قرار دارد و در مقیاس کوچک به دست آمده است. به سخنی دیگر، اول، این آزمایش ها در باره عملکرد متفاوت بخش هایی از بافت مغز انجام شده است، که رابطه متقابل آن ها با هم، پدیدار شدنِ واکنشِ روانی ی معین عمده ای را ممکن می سازد، و دوم، این که بررسی ی انجام شده، محدود است به عملکرد چند یاخته و ملکول.

برخلاف زمینه بررسی و تحلیل پیش گفته، درک در باره نسبت مشخص میان وابستگی های روحی- روانی- فیزیکی هنوز به نتایج نهایی دست نیافته است. نتایج کنونی نباید به عنوان نتایح نهایی برداشت شود. به سخنی دیگر، ارزیابی چند و چون وابستگی های مشخص در سطح میانی ی سازماندهی [بافت مغز] که حیطه عملکرد دسته های کوچک و بزرگی از یاخته ها را نشان می دهد، که نهایتاً زمینه عملکردها در سطح فوقانی را موجب می شود، هنوز پاسخ نهایی نیافته است.

بدون روشن شدن «گام های بینابینی پراهمیت»، ابرازنظرها در باره رابطه وابستگی ها میان مشاهدات پدیده های نویروالکتریکی و شیمیایی و توانایی ها و نتایج روحی- روانی مبتنی بر آن ها، «کماکان بر پایه حدس و گمان» قرار دارد. به منظور گذار از این مرحله، پژوهش عملکرد مغز باید به ویژه بر روی عملکرد روندهای نویرونی در سطح میانی ی سازماندهی بافت مغز متمرکز گردد که تاکنون به طور بسیار محدود شناخته و درک شده است. برای نمونه، پژوهش عملکرد مغز بر روی روندهایی که هنگام آموختن، یافتن راه حل های مستدل برای مساله ها و یا هنگام برنامه ریزی و عملکرد انسان جریان دارد، باید در مرکز توجه قرار داده شود.

نقل بخش دیگری از «مانیفست» پژوهشگران پیش گفته در اینجا مفید است: «اینکه ”کجا” در مغز واکنش یاخته ها تحقق می یابد که در آزمایش های عملکردی توسط دستگاه های عکس برداری جدید (kernspinotomogram) نشان داده می شود، هنوز به معنای شناخت و درک و از این طریق یافتن امکان برای توصیف و بیان ”چگونگی“ توانایی های کشف شده در عکس برداری توسط مکانیسم های نویرونی نیست. برای پیشرفت واقعی در این زمینه به اسلوبی نیاز داریم که قادر باشد هر دو روند را همزمان نشان دهد و رابطه و وابستگی های آن ها را قابل شناخت سازد.»

پیش شرط برای این که حیوان در آزمایشگاه و یا شخص شرکت کننده در آزمایش بتواند در هنگام آزمایش واکنش طبیعی خود را نشان دهد، در اختیار داشتن دستگاه هایی است که بدون هرنوع مانع و محدودیت، اجرای آزمایش را ممکن می سازد [و انگار انجام آن را در شرایط طبیعی عملی سازد] و «بتواند توسعه و انبساط مکانی و زمانی تحریک را نزد همه نویرون های شرکت کننده تا سطح ”رابطه اتصالی میکرو“ [صفحه کلیدِ اتصال میکرو- خرد- میکروسکپی] نشان دهد و آن را با شیوه عکس برداری با قدرت بالای بازتابِ [پریکسل] زمانی در دستگاه سیستم اعصاب سالمِ [شخص مورد آزمایش] ترسیم نماید.»

شاید در دهه های آینده پژوهش مغز واقعاً قادر شود «رابطه و وابستگی میان روندهای نویروالکتریکی و نویروشیمیایی را از یک سو و دریافت احساسی، آموزشی، روحی- روانی و همچنین توانایی عضلانی را تا این حد توضیح دهد که بتواند پیش شرط جریان آن را در هر دو سو با درصد بالای احتمالی برشمرد»، آن طور که نویسندگان «مانیفست» پیش بینی می کنند. اما هم آن طور که آن ها در پایان «مانیفست» خود خاطرنشان می سازند، دستیابی به یک چنین شناخت تعیین کننده ی قابل فکر هم، «با پیروزی ی برداشت تقلیل گرانه نویرونی neuronalem Reduktionismus پایان نخواهد یافت.»

علت ناتوانی برداشت تقلیل گرانه نویرونی برای دستیابی به پیروزی، ریشه در محدودیت اصولی اسلوب شناخت علوم طبیعی، به سخنی دیگر، محدودیت اصولی اسلوب پژوهش بر روی مغز دارد. زیرا اگر هم زمانی چگونگی جریان همه روندهای نویرونی شناخته شود، که برای نمونه زمینه ایجاد احساس همدردی انسان و یا عاشق بودن آن را موجب می شود، باوجود این، استقلال کیفیت خاص این وضع روحی- روانی [که در نتایج عکس ها قابل شناخت نیست] حفظ می گردد [عکس ها داده ها هستند، در حالی که وضع روحی کیفیت خاصی را تشکیل می دهد].

وضع خاص آن ها، آن طور که فیلسوف توماس ناگل (١٩٧۴) بیان می کند، در این نکته نهفته است که هر وضع خاصِ روحی- روانی «به شیوه معینی احساس می شود»: همدردی به صورت دیگری احساس می شود تا بدخواهی، عاشق بودن به صورت دیگری احساس می شود تا بی میلی. و، برای این که تفاوت بسیار ظریف تر میان احساس های عاطفی نزدیک به یکدیگر را نشان دهیم، نمونه هایی اضافه می شود. رشک را جور دیگری احساس می کنیم از حسادت، حیا را از گناه وغیره [در حالی که داده های عکس ها ثابت است]. در حالتی قرار داشتن که در آن، از احساس چنین وضعی در ”آگاهی خود“ برخوردار شدن (به سخنی دیگر، در حالتِ احساس چنین وضعی از آگاهی خود بودن)، چیزی دیگر است، از در باره آن فکر کردن، به یاد آن افتادن و یا باور کردن که در گذشته در چنین وضع احساسی قرار داشته ایم (نگاه شود به بئری، ١٩٩٧، ١٧٣). و برای هر کدام از ما این وضع ها، مضمونِ ویژه خود را داراست.

این «Qualia» [از واژه تخصص که بیان کیفیت خاص نیز است]، اصطلاح فلسفی ای که توسط لئویس (١٩٢٩) به مثابه نام برای این احساس انتخاب شده، معمای (چیستانِ) اصلی را در آگاهی تشکیل می دهد. اهمیت مساله کوالیا آن هنگام تشدید می شود، هنگامی که به وحدت تجربه شخصی و تداوم آن در آگاهی فکر شود. وضع های گذرای آگاهی ی لحظه ی ما که ناشی از دریافت های حسی، تصورات، تحریک عاطفه، وضع پرتنش ناشی از نیازها یا تجربه های ناپایدار است، مانند فکر کردن به انجام این یا آن کار در ذهن، با وضع روحی- روانی ای در ارتباط قرار دارد که به عنوان آگاهی در متن اندیشه جای گرفته که می توان آن را با «من آگاهی- خودآگاهی» مشخص نمود. خودآگاهی ای که باید به آن «خودپسندی»، حق ابداع و کنترل عملکرد خود و اقدام های آگاهانه خود و هویت تاریخی خود و تداوم آن را نیز اضافه نمود.

هم بیان با گولر (٢٠٠١) می توان خاطرنشان ساخت که «علوم پژوهش عملکرد نویرون ها، زمینه نویرونی حادثه، و نه خود حادثه را مورد پژوهش قرار می دهد. اگر امروز برای نمونه تحقیقات بر روی مغز می توانست نشان دهد که حادثه خوشحالی با کدام فعالیت های نویرونی همراه است، ما بدون تجربه شخصی در حادثه ای خوشحال کننده، نمی توانستیم بدانیم، احساس خوشحالی چگونه است، چیست.» و کسی که دارای اطلاعات کامل نویروبیولوژیکی در باره برای مثال پدیده درد است، باوجود این هنوز نمی دانسته که درد به چه معناست، اگر خود انواع مختلف درد طاقت فرسا را تجربه نکرده باشد. یک تئوری در باره پدیده درد که آن را به کمک محدودیت توضیح یک مورد مشخص شناخت فردی (انتولوژیکی) توصیف می کند و می گوید درد «چیست»، و آن را «هیچ چیز دیگر» جز یک مدل تحریک نویرونی قلمداد نمی سازد، درست آن چیزی را بیان نمی کند، که مساله مرکزی بحث را تشکیل می دهد: مساله کیفیت سرشت دردی که در ذهن به صورت پدیده ای آگاهانه و تجربه ای ذهنی احساس می شود (نگاه شود به زیرله ١٩٩۴، ١١٧). [تکیه همه جا از مترجم]

«درد، آن طور که به نظر می رسد، از این رو درد نیست، زیرا از طریق زخم شدن بافت ی ایجاد شده است و به نوبه خود، در رفتار خاصی بازتاب می یابد (این برداشتی از موضع فونکسیونالیسم است، و. م.) [این جمله اضافه شده توسط نویسنده رساله ولفگانگ مایرز را باید به عنوان توضیح در باره چگونگی عملکرد نویرون ها در ارتباط با علت صوری ایجاد شدن درد درک کرد]، بلکه از این رو که به مثابه وضع خاصی – وضع خاص دردناکی – تجربه می شود.» (بکرمان ١٩٩٩، ٧٧٢). کیفیت های حادثه های تجربه شده را، آن طور که زئرله به درستی می گوید، نمی توان چنین جمع بندی و درک کرد که ریشه ی آن را به پدیده «حادث شده در بدن – ناتورالیزاسیون-» بازگرداند و محدود ساخت: هیچ توصیف و ترسیم عینی واقعیت های فیزیولوژیکی نمی تواند سرشتِ ذهنی احساس درد را بازتاب بخشد، زیرا آن ها علائم مشخصه ی متفاوتی هستند.

دو ویژگی مرکزی تجربه شخصی

در سطور پیش دو مشخصه ی تجربه ی آگاهانه مطرح شد: اول، ویژگی ذهنی و شخصی آن. هنگامی که من مثلاً می گویم: «من خوشحالم»، منظورم بیان تجربه ی خوشحال کننده خودم است، و نه بیان وضعیتی که با احساس کیفیت این تجربه در دستگاه نویرونی من حادث شده است. در حالی که رفتارها، روندهای بدنی و مغزی به طور علنی، به عبارت دیگر بر پایه سنجش عینی، قابل دریافت کردن هستند، تجربه شخصی من، به طور مستقیم تنها توسط من قابل دسترسی است. تنها فردی که حادثه خوشحالی را تجربه می کند می توان بگوید که چه احساسی را و چگونه تجربه نموده، با چه احساس- عاطفه ذهنی آن را شخصاً دریافت و تجربه کرده است. نسبت به دریافت تجربه دیگران، ما راه مستقیمی نداریم. ما نمی توانیم آن را مورد نگرش قرار دهیم (نگاه شود به زورله ١٩٩۴، ٩٩). البته ما از طریق دقت در وضع ذهنی- روحی فرد دیگر می توانیم به نتیجه گیری هایی در باره ذهنیت او برسیم، از این طریق که رفتارش، نظر بیان شده اش و تغییرات ظاهری اش را مورد بررسی قرار دهیم. اضافه بر آن ما می توانیم بر پایه تجربه خود در شرایط مشابه و به کمک تئوری روح (تئوری آگاهی، theory of mind) تصوراتی در باره آنچه در ذهن فردِ دیگر می گذرد، به نتایجی نایل شویم که فرد دیگر در چه فضای روحی- ذهنی قرار دارد و در درون او چه می گذرد. به شناخت و دانش قطعی در این باره اما نمی توانیم دست یابیم: «اعتبار درستی نظر در باره فضای روحی- ذهنی فرد سوم که مبتنی بر تئوری شناخت ابراز شود (صرفنظر از سوتفاهم های احتمالی، و. م.)، به عهده ی آن کسی است که برداشت خود را از قضای روحی- ذهنی ی فرد سوم، با بیان فرد اول ابراز می دارد.» (گولز ٢٠٠٢، ٧)

به منظور جلوگیری از سوتفاهم باید گفت: سرشت شخصی و ذهنی را برای پدیده های در ارتباط با آگاهی پذیرفتن، اگر به این معنا درک شود که آن ها، راهی خاص برای دستیابی به شناخت ویژه ی تجربه های شخص هستند، گرفتار شدن در این موضع نیست که گویا آگاهی پدیده ای تنها درونی است و هیچ فضای تبادل آن و یا ورود به فضای آگاهی وجود ندارد. پیامد چنین سولیپ سیسمِ ایده آلیستی Solipismus [Solipismus، من گرایی، خود بینی، فلسفه اصالت وجود خود] را تنها فردی دنبال می کند که ویژگی ی وجود پدیده روحی- روانی انسان را به عرش می رساند و آن را به مثابه یک من- آگاهی غیرزمینی (extramundal) مطلق می گرداند. چنین برداشتی هم به زمینه مادی ی پراتیک اجتماعی انسان در ایجاد شدن شرایط پدیدار شدن آگاهی، و همچنین نسبت به برپایی مضمون مادی این شرایط بی توجه است که پدیده آگاهی را ایجاد می کند («Intentionalität» آموزش پدیدار شدن آگاهی از آگاهی است) [«Intentionalität» درون گستری].

دومین نکته، وابستگی تجربه به دورنمای دیدگاه است: ما اطلاعات خود را در باره یک دانش- دانسته، از دو راهِ به کلی متفاوت به دست می آوریم: یکی از موضع دیدگاه نگرشِ ذهنی- روانی داخلی به تجربه- حادثه، به اصطلاح introspektiv، و دیگری، از موضع خارجی، از دیدگاه از خارج، برای نمونه از طریق بررسی رفتار [شخص سوم] یا شیوه های سنجشی [آن] در پژوهش های مغزی. دورنمای دیدگاه فرد- اول و فرد- سوم نه می تواند منطبق بر یکدیگر برداشت شود و نه می توان از یکی برای دیگری به نتیجه گیری رسید. کیفیت های تجربه، به طور اساسی با دورنمای دیدگاه ذهن مربوط است که نمی تواند از دیدگاه شخص سوم دیده شود. تجربه ها همیشه تجربه یک فرد هستند. آگاهی ما بر روی نقطه ای متمرکز است، در مرکز آن خود من هستم به مثابه «مرکز درون گستر» Intentionalität (هولس کامف ١٩٨٣). «آگاهی»، آن طور که گولرز (٢٠٠١) جمع بندی می کند، «به طور طبیعی دارای دورنمایی است، و این نکته می بایستی موضوع هر تئوری علمی در باره آگاهی باشد».

پردامنه ترین و کامل ترین دانش علوم طبیعی در باره واقعیت های نویروفیزیولوژیکی نمی تواند هیچ گاه دانسته ی تجربه ی آگاهانه ی شخصی را مستدل سازد، دورنمای [رشد و تغییر] تجربه را بگشاید و نشان دهد. از منظر تئوری شناخت، مبتنی بودن پژوهش مغز بر واقعیت های واقعاً موجود غیرفیزیکی، بار دو سختی مختلف را به دوش می کشد: اول، به خاطر غیرقابل انطباق بودن دورنمای دیدگاه شخص اول، – که از موضع آن، ما اندیشیدن، احساس کردن و خواستن را پدیده وار توصیف می کنیم -، با دورنمای دیدگاه شخص سوم – که توسط توصیف علوم طبیعی برشمرده می شود که در آن اصلاً این پدیده ها پیش نمی آید؛

و دوم، از این رو که زمینه تاریخی تجربه اجتماعی که هم با یکدیگر در ارتباط اند (و از این طریق ایجاد تفاهم متقابل میان ذهن- روح ها را ممکن می سازد)، – و باید اضافه نمود که اصلاً از این طریق تفاهم متقابل ایجاد می شود -، به طور کلی برای شناخت علوم اجتماعی قابل دسترسی نیست.

۴- آگاهی، معمایی غیرقابل درک؟

آگاهی برای دستیابی به چه هدفی ضروری است؟

به نظر می رسد که در ارتباط با درک تئوریکِ مساله های مربوط به آگاهی، علوم درجا می زنند: آگاهی از روندهایی که در مغز جریان دارد، چگونه زائید می شود؟ هنوز به این پرسش پاسخ داده نشده است که چگونه حوادث متفاوت در مغز به ایجاد ترکیبی (سنتزی) می انجامد که پدیدار شدن واکنشی را موجب می گردد که پیامد آن، پدیده ای یک پارچه را تشکیل داده و کیفیتی خاص است؟ و اصلاً، آگاهی برای دستیابی به چه هدفی ضروری است؟

چه چیزی ضرورت ایجاد شدن آگاهی را توجیه و آن را قابل فهم می سازد، چرا انسان به آگاهی نیاز دارد، چرا عملکرد انسان تنها در سطح تحقق دستورات روندهای مغزی حل و فصل نمی شود، بلکه انسان، برخلاف یک موجود بی اراده، چیزی را احساس می کند و به مثابه یک شخصِ فاعل- سوبژکت، عملکرد خود [و پیامدهای آن] را بر پایه آن قرار می دهد و تنظیم می کند؟ تنها هنگامی که ما به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه و چرا روندهای مغزی [احساسِ] تجربه را به وجود می آورد، می توانیم خلائی را با مضمونِ درک شده در تعریف خود پر کنیم، که میان وضع های ذهنی- روحی- روانی ای که آگاهانه حس [و درک] می کنیم، و زمینه ی مادی ی مترادفِ آن وجود دارد.

آیا ما هیچ گاه قادر خواهیم شد رابطه میان روح و مغز را درک کنیم و دریابیم؟ و یا، آن طور که دانشمند فیزیولوژیست امانوئل دو بویس- قسموند در سال ١٨٧٢ در یک کنفرانس دانشمندان طبیعی در لیپزیک در نطقی در باره «مرزهای شناخت طبیعت» اعلام داشت، «در برابر یک معمای غیرقابل حل قرار داریم (Ignorabismus) ما نمی دانیم و هیچ گاه نیز نخواهیم دانست»؟

من برای موضع غیرقابل شناخت بودن آگاهی، توجیه قابل دفاعی سراغ ندارم. توجیه ها همه مبتنی است بر این ادعا که گویا استدلال ها علیه امکان شناخت آگاهی، یک قاعده کلی را بیان می کند – گرچه باید اذعان داشت که هیچ یک از استدلال های جایگزین در رد این برداشتِ تقلیلی و نفی گونه کلانِ (استراتژیک) کنونی – که همگی بر پایه بحث اساسی مبتنی بر برداشت ماتریالیستی غیرتقلیلی قرار دارد -، نیز یک پاسخ اقناع کننده ارایه نمی دهد: «Emergenismus» [emergens مبتنی بر ظهور غیرمترقبه، ناگهانی] (پذیرش ظهور غیرمترقبه به عنوان یک تئوری سیستمی) همانقدر چنین پاسخ اقتناع کننده نمی دهد که سیر تکامل شناخت روحی «Psychophylogenese» که مبتنی بر تئوری انتقادی مارکسیستی در باره روانشناسی است که من از آن دفاع می کنم نیز چنین پاسخی را ارایه نمی دهد.

 

یک- تئوری مبتنی بر ظهور غیرمترقبه

تئوری ی ظهور ناگهانی- بل بداهه- غیرمترقبه می کوشد وقوع پدیده ناگهانی جدید را که در سطح کلان پدیده ظهورمی یابد، از طریق توضیح سرشت یا ساختار آن تعریف کند. تغییراتی که اما وابسته اند بر تغییرات قانونمند در سطح خرد در پدیده مورد بررسی، بدون آنکه این تئوری بتواند تغییرات معینی را در سطح خرد در پدیده ی مورد بررسی قابل شناخت سازد، و یا بتواند چنین تغییراتی را به مثابه پیامد ایجاد شدن تغییرات در سطح خرد در زیر مجموع سیستم، به اثبات رساند (نگاه شود به بونگه ١٩٨۴).

انسان بر مبنای این تعریف، به مثابه یک نظام (سیستم) با دو زیر مجموعه ی باز – تن و روان –   درک می شود که در آن، تن از سیستم های زیر فیزیولوژیکی ای تشکیل می شود که به نوبه خود از زیرسیستم های بیوشیمیایی، و آن ها نیز به نوبه خود از زیر سیستم های شیمایی تشکیل می شود. سیستم آگاهی، به نظر این تئوری، می تواند به مثابه یک پدید ناگهان ظهور- بل بداله ی بیوعملکردی درک شود که پیامد ساختارهای مغزی است، که اما نمی تواند تنها بر این پایه تعریف [و مستدل] گردد.

برداشت تئوریک مشابه دیگری را در این زمینه می توان با مفهوم «Superveninz (ونیا venia از واژه قدیمی اجازه) بیان داشت (نگاه شود به داویدسون ١٩٨٠، کیم ١٩٩٣)»: ایجاد شدن وضع های ذهنی- روانی طبق تئوری سوپرونین به عنوان پیامد تغییر وضع های فیزیکی درک می شود: دومی ها وابسته به اولی ها هستند، که به این معناست که دومی ها [وضع های ذهنی- روانی] نمی تواند تغییر یابد، بدون آنکه تغییرات فیزیکی به وجود آمده باشد.

در این باره که چرا ساختارهایی در مرحله ی معینی از رشدِ بغرنجی خود، یک پدیده ناگهانی- بل بداله، یا به سخنی دیگر، یک پدیده سوپرونین را ایجاد می کند، هنوز پاسخی قانع کننده نیافته است که مبتنی باشد بر تغییر ساختار پدیده. نزد تزی که تغییر در پدیده دوم [روحی- روانی] را منوط به تغییرِ ناگهانی در پدیده اول [مغز] می داند، این نکته کماکان ناروشن است که چگونه سیستم فیزیکی ای که دارای عنصرهایی است که به طور عینی [از طریق عکس برداری] قابل شناخت است، می تواند به طور اساسی صفت های کیفی ای ایجاد کند که کیفیتی بکلی دیگر [احساسی- ذهنی] را تشکیل می دهد [از آنچه که ما در عملکرد یاخته ها در مغز مشاهده می کنیم].

بیان «ناگهانی»، آن طور که باید آن را برداشت نمود، ظاهراً در خدمت پوشش دادن به این واقعیت است که مساله ی درک نشده ای را بیان می دارد. مشابه همین استدلال را کیم برای این نتیجه گیری به کار می گیرد که بگوید (همانجا ١۶٧)، که با واژه سوپرونین مساله تن- روان حل نمی شود، بلکه در وحله اول مساله حل نبودن آن مطرح می گردد. (نگاه شود همچنین به گولور ٢٠٠٢، ١١ و برای مشاهده یک برخورد انتقاد وسیع، به رساله بکرمانن ٢٠٠٨، ٢٣٠).

دو- سیر تکاملی شناخت آگاهی (روح) «Psychophylogenese»

دومین نظریه بزرگ (پارادیگما) – در باره ی سیر تکاملی شناخت آگاهی (روح) – که طبق آن رابطه میان پدیده فیزیکی و روحی به مثابه یک رابطه رشد یابنده تلقی می شود، می کوشد از ابتدا یک مساله مرکزی، یعنی مساله رابطه میان روح- تن (پسیکو و فیزیولوژی)، یا همان مساله «تن- روان» را از طریق تقلیل دادن آن به مثابه رابطه تنها میان روح و تن (روح و مغز) گویا حل سازد و از این طریق مساله بسط مبتنی بودن آگاهی را به جهان خارج مسکوت بگذارد. [تکیه از مترجم]

اگر من [این] بحث های معمولی فلسفی در باره آگاهی را درست فهمیده باشم، در آن ها بارها به این نکته بی توجهی به چشم می خورد که دو پرسش توامان تعیین کننده در رابطه میان احساس روحی و آگاهی را که زمینه اصلی رابطه میان ذهنیت- معونیت از یک سو، و جهان خارج از روح، از سوی دیگر است، اصلاً طرح نشود و به وابستگی آن دو [روحی- آگاهی] با روندهای در ارتباط با اندام های تن، برای نمونه، عملکرد نویرون ها محدود گردد.

از دیدگاه فلسفی مساله اما از این قرار است که باید برداشت وحدت جهان را که در مادیت آن مستدل می شود، در ارتباط قرار داد با اصل بازتاب. ایجاد این وحدت فلسفی برای هر کدام از رشته های علوم که پدیده های روحی را مورد بررسی قرار می دهد، راه درک رابطه میان پدیده های روحی را در روند رشد رابطه آن با زمینه طبیعی [مغز] و جامعه نشان داده و آن را قابل شناخت و درک می سازد. این فکر مرکزی را مایلم در پایان به طور اختصار طرح نمایم.

[مضمون «دو پرسش توامان» بازمی گردد به برداشت مارکسیستی از شخصیت انسان که در سال های ٨٠ قرن گذشته تاریخ اروپایی با تحقیقات دانشمندان آمریکایی و به ویژه آلمان دموکراتیک به مثابه شخصیتی با وحدت بیو- پسیکو- سوسیال (وحدت بیولوژیک- روانی- روابط اجتماعی) تعریف شده است و هانس پتر برونر آن را در تز دکترای خود برمی شمرد. نگاه شود به توماس مچر، ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ٨٨-٨٧)].

در ابتدا این نکته را روشن سازم: بدون تردید سرشت پدیده ای بودن آگاهی، این برداشت را به وجود نمی آورد که ضرورتاً وجود دوگانه پدیده ی تن- روح از نظر فلسفی این امر را مطرح می سازد که گویا این دو واقعیت نسبت به یکدیگر ناجور و متضاد هستند. تقسیم وحدت جهان از دیدگاه ماتریالیست- دیالکتیکی همانقدر غیرقابل پذیرش است، که پذیرش تئوری های تقلیل گرا برای تعریف آگاهی غیرقابل قبول است. آن طور که تئوری های ماتریالیسم معمولی [قدیمی- پیش از ماتریالیسم- دیالکتیکی] چنین برداشتی را با ایجاد کردن پیوند میان مفهوم مادی با تصورات موادی برای مضمون آن، تداعی می کند.

[فیلسوف آلمانی هانس هینس هولس که سه سال پیش به ابدیت پیوست، در اثر خود با عنوان ”طرح جهان و بازتاب، کوششی برای پایه ریزی دیالکتیک“ (٢٠٠۵)، جهان را کلیتی بهم پیوسته و با نظمی باز برمی شمرد که تحت شرایط بازتاب بی وقفه، در حال حرکت، تغییر و شدن است. بازتابی بی وقفه که در هر مورد مفرد آن، مادی بودن سیستم را به اثبات می رساند و پذیرش مادیت کلیت جهان را مستدل می سازد …

زنده یاد احسان طبری در شعر زندانش با عنوان ”اخگران اسفند“ که «به یاد ٧ شهید اسفند» سروده است، در استعاره ی «انعکاس بی وقفه آینه ها»، این اصل ماتریالیست دیالکتیکی را برای بیان وحدت شناخت فردی از جامعه شناسی علمی و پایان تنهایی فرد انسان ترسیم می کند. ترسیم می کند که چگونه انسانِ مبارزِ در بند، در تنهایی خود، خود را گوشه ای از بیکرانی نبرد انسان درمی یابد!]

برخلاف برداشت ماتریالیسم معمولی- غیردیالکتیکی، مساله دور این نکته متمرکز است که نمی توان از دیدگاه تئوری شناخت epismologisch وجود تفاوت مطلق میان مادیت و معنویت [یا در برابر هم قرار دادن آن دو] را پذیرفت و آن را به مثابه امری بی ارتباط با زمینه اصلی برای حفظ زندگی درک نمود. برعکس [ارتباط و وحدت آن دو را] باید به معنای مونیسم ی ماتریالیستی (البته ماتریالیسم- دیالکتیکی) درک کرد. به عبارت دیگر، پدیده ی ذهنی- معنوی، یا آگاهی را باید بر این پایه به مثابه وجود خاص و شکلِ تظاهرِ حرکت ماده درک کرد که روند تغییر و رشد تاریخی خود را طی می کند. تنها با چنین درکی از حرکت تاریخی پدیده ی ذهنی- معنوی می توان آگاهی را به عنوان بازتاب عملکردی عینی انسان [نسبت به محیط خارج – جهان- جامعه] درک نمود، که راه حل واقع بینانه ای را برای تحقق بخشیدن عملی به تداوم زندگی خود دنبال می کند. [تکیه از مترجم]

نیاز به برشمردن چگونگی روند رشد تاریخ طبیعی هستی در این سطور به چشم نمی خورد. در مجموع می تواند پذیرفت (نگاه شود به گولر ٢٠٠١): در ابتدا جهان بدون زندگی و آگاهی وجود داشت، بدنبال ایجاد شدن هستی بیولوژیکی و ایجاد فرگشتِ زندگی [ایجاد اولوسیونرِ زندگی]، ماده به طور روزافزون بغرنج گشت و نهایتاً آگاهی را ایجاد نمود.

با ایجاد شدن زندگی، در یک جهانِ بدون مرکز عینی، مراکز ذهنی ایجاد می شود: ”من- مرکز“ها که هر کدام محدود به دیدگاه خود از جهان است. دیدگاهی که به دورنمای فضای دیدگاه درونی خود محدود و به آن وابسته است، و لذا هر کدام [خود را تنها دیدگاه می پندار و از آن به دورنمای] جهانِ تجربه و تاریخ خود دست می یابد.

در سطور زیر از همکار بیولوژیست سالیان دراز خود فولکئر شوریگ که در پایه ریزی علمی پسیکولوژی (روانشناسی) انتقادی و همچنین در رشد شیوه پژوهشی مبتنی بر تاریخ طبیعی نقشی تعیین کننده ایفا نمود و در ژانویه امسال به ابدیت پیوست، روند رشد تکاملی شناخت روانی (psychophylogenese) را نقل می کنم: «با ایجاد شدن زندگی تقریباً سه میلیارد سال پیش، سطح معینی از درجه بغرنجی ی سازماندهی سیستم زنده ایجاد شد که منجر به پدیدارشدن کیفیت ذهنی- روانیِ ویژه ی در به کاربردن و بهره برداری از اطلاعات انجامید. روند تکاملی بیولوژی (بیوگنز) و روند تکاملی روحی- روانی (پسیکوگنز) طبق این برداشت، یک روند واحد را تشکیل نمی دهد، بلکه دومی، خود پیامد و محصول یک فرگشت خاص است. برای رشد روند تکاملی ی روحی- فیزیکی (پسیکو- فیزیکی) که تقریباً یک میلیارد سال پیش تحقق یافت، می توان مشخصات بیولوژیکی خاصی، مانند سازماندهی یاخته ای، ایجاد شدن سیستم های خاصِ جداری، پدیدار شدن سیستمی یاخته های نویرونی و همچنین برای دریافت تحریکات و غیره را ذکر نمود. تعیین کننده این نکته نیز است که همه موجودهای پریاخته دارای قابلیت به کارگیری و بهره برداری روحی- روانی از اطلاعات نیستند، بلکه تنها حیوانات. در روند فرگشتِ عملکرد روحی که در ابتدا بر زمینه انواعی از سیستم های نویرونی ایجاد شد، که با رشد مثبت (پوزیتویستی) آن در طول زمان، سطح توانایی [انسان] به منظور حفظ بقای گونه ارتقا یافت. این ارتقا از طریق ارتقای پیچیدگی [بافت و عملکرد] عملی شد، که در مرز میان حیوان- انسان، نهایتاً به پدیدار شدن آگاهی رشد نمود. مراحل جداگانه در این روندِ رشدیابنده و تغییرات آن در روند رشد تکاملی پدیده روحی- فیزیکی می تواند به مثابه تئوری این رشد تاریخی جمع بندی شود.» (شوریگ ١٩٧٧، ٩۵).

 

سخن کوتاه

بدین ترتیب، ارایه یک تعریف نهایی برای چگونگی پدیدار شدن آگاهی باید بر روی مبادله فعال میان بافت زنده و جهان مادی اطراف آن مبتنی باشد. در این تعریف باید به نقش کمکی فرگشت های جنبی در سیستم های مختلفِ بافت زنده توجه لازم به عمل آید که برای رشد جنبه های عملکردی ی روحی و همچنین کمک به رشد زمینه های بدنی نزد هر یک از گونه ها به طور مشخص نقش دارد.

با چنین نگرشی، آن وقت بافت های مغزی، سیستم های عملکردی- ساختاری ای را تشکیل می دهد که بازتاب واقعیت خارجی را به عهده دارد. تنها در ارتباط با شناخت از این زاویه رشد تکاملی روحی « psycho-gnoseologisch» است که می توان به این پرسش (ی که توسط مساله رابطه میان روحی و تن، به سخن دیگر پسیکو فیزیولوژیکی تغییرات ژنتیکی در ارث «Transduktion» طرح می شود)، پاسخی متناسب داده شده و این امر را قابل درک ساخت که چگونه تحریکات خارجی ایجاد شده به عنصر تغییرات فیزیولوژیکی در اندام های بافت زنده تبدیل می شود و به نوبه خود، به پدیدار شدن مفهوم مادی ای می فرازد که احساس ذهنی- روحی- معنوی را تداعی و ایجاد می کند. تنها با چنین نگرشی به دورنمای [کلیت] جهان است که می توان به منشاء ایجاد شدن پدیده های روحی- روانی- معنوی پاسخ داد و این معمای تبدیل شدن (ترانسفورماسیون) تحریکات فیزیکی را به احساس روحی- روانی- معنوی درک کرد.

آنچه که به طور مستقیم به مساله آگاهی انسان بازمی گردد، می توان بدون تردید پذیرفت که مغز، به مفهوم مشخص کلمه، آگاهی را «تولید» نمی کند. زیرا سمت و سوی آگاهی در جهت معنای عینی ای قرار دارد که [از خارج دریافت و آن را از دورنمای دیدگاه خود] بازتاب می بخشد. [همه روابط روبنایی، ازجمله برداشت های مذهبی- فلسفی- جهان بینی و غیره از چنین ریشه خارجی- اجتماعی برخوردارند! در رساله پیش گفته ”تاملاتی پیرامون علم و دین“ که در ”نویدنو“ انتشار یافته، احمد جواهریان می کوشد به کمک پژوهش های اخیر بر روی مغز انسان، برداشت ناتورآلیستی در علوم انسانی را به روانشناسی تسری داده، دین و مذهب را به عنوان پدیده ای که گویا ریشه در یاخته های ویژه ای در مغز دارد، بنماید و از این طریق به ذم خود وحدت دیالکتیکی میان عین- ذهن، یا تن و روان را با محیط پیرامون – جهان- جامعه – نفی کند.]

در ارتباط با رشد مفاهیم مادی، آگاهی مبتنی است بر واقعیت های طبیعی و یا مبتنی است بر تولیداتی که ناشی از کار انسان است. – به سخنی دیگر- آگاهی بخش اساسی تاریخ هستی انسان را [در روند بغرنج و پیچیده شونده آن در طول تاریخ] بازتاب می بخشد، که برای درک آن، علومی که در خدمت شناخت طبیعت و به ویژه علوم اعصاب عمل می کند، ایجاد نشده است.

پیش تر اشاره نمودم که ممکن است چنین وضعی پیش آید که تجربه ی بی واسطه «مال من» و همچنین حالت «ذهنیت» یا «آگاهی فردی» می توانسته به نادرست به عنوان پدیده ای درک شود که بررسی اسلوبی ی عینی آن ناممکن باشد. لذا وظیفه علمی تعیین کننده در این نکته نهفته است که برداشت ذهنی بی واسطه [فردی] از آگاهی، می تواند تنها از طریق نفی «انفراد» آن در ترکیبِ فعالیت هستی [گونه] انسان برطرف [و به طور دیالکتیکی قابل درک] گردد.

باید آگاهی را به مثابه بخشی جدای ناپذیر از فعالیت برای گذران [و تداوم] هستی درک کرد. اصل وحدت آگاهی و عملکرد، به سخنی دیگر، قابل درک شدن پدیده آگاهی در عملکرد انسان برای گذران زندگی که در ذهنیت فردی تظاهر می کند، شیوه ی بررسی عمده و پیگیر را در علم روانشناسی ی انتقادی ی ماتریالیستی تشکیل می دهد. این شیوه به مثابه پیش شرط، بازسازی تاریخی- منطقی علل پدیدار شدن روند رشد تکاملی روحی- روانی (پسیکوفیلوگنز) را قابل شناخت می سازد.

از این طریق، می توان در رشد آگاهی، بازتاب رشد درک رابطه ی فعالِ روحی و به ویژه «ذهنی» را از واقعیت مادی [جهان- جامعه] باز شناخت که در شکل «پایان موقت» [درکِ] جهان [- جامعه ی] پیرامون – تجربه شخصی فرد انسانی – بازتاب می یابد و در روابط هستی اجتماعی انسان نقش فعال ایفا می کند. این شیوه را می توان به مثابه یک برداشت کلی برای بررسی روابط فوق ارزیابی نمود.

در پایان نظر کلاوس هولس کاپ (١٩٨٣، ۵٣٨) در این زمینه نقل می گردد: «در تحلیل کاتگوری گونه ما، این نتیجه حاصل شد که موضع ”مال من“، از یک سو محل آغاز و دیدگاه تجربه از خود و جهان [و جامعه] توسط فرد است، اما با آن پایان نمی یابد، به عبارت دیگر، «قناعت نهایی» را از شناخت تشکیل نمی دهد و نباید آن را به مثابه نقطه پایان تجربه من و یا نقطه پایان رشد فردی (فیلوگنز) و یا تاریخی- اجتماعی انسان تصور نمود. نقطه ای که به نوبه خود، زمینه و ضرورت رشد روند دستیابی به شرایط لازم مادی را برای هستی تشکیل داده و تداوم آن را ممکن ساخته است: به سخنی دیگر، موضع «مال من»، مشخصه ی ”رابطه ممکن“ برای ارتباط فرد با روابط اجتماعی است که سرآغاز درک است.»

١- نظریه قبلی آن مبتنی بر رفتارشناسی انسانی (اِتولوژی انسانی ethologie) ی سال های ۶۰ و سوسیو بیولوژی سال های ۷۰ بوده که نهایتاً به نظریه جبر ژنتیکی همه این سال ها باز می گردد که در آن، تعریفِ نهایی (ultimat) مبتنی است بر رفتار قبیله ای- فردی (فیلوژنزه phylogenese و یا انتوژنزه) که به این معناست، که «کدام مکانیسم ها موجب آن می شود که شیوه های رفتاری معینی در تاریخ رشد قبیله و یا تاریخ رشد فردی موثر واقع گردد و این رشد، این طور- و نه طور دیگر عملی شود؟» برداشت دیگر در همین زمینه، توضیح های میانه روانه (proximate) [نه سیخ بسوزد و نه کباب] مبتنی بر تحقیقات بر روی علل لحظه پدیدار شدن تاثیر در یاخته های مغزی در دوران کنونی است aktualgenese («کدام شرایط علّی فیزویولوژیک- بیوشمیایی برای عملکرد لحظه پاسخگو هستند؟»)

٢- اصطلاح سه گانگی پیش شرطِ (Trilemma) فوق در این نکته تظاهر می کند که همیشه دو پایه آن، نادرست بودن مضمون پایه سوم را در بر دارد: اگر پدیده های ذهنی به مثابه پدیده های غیرفیزیکی (جمله نخست) می تواند بر روی جهانی فیزیکی (جمله دوم) موثر واقع شود، آن وقت جهانِ فیزیکی نمی تواند بسته باشد، لذا مضمون جمله سوم نادرست است. اگر جمله ۱ و ۳ درست است، آن وقت با وجود مضمون جمله ۲ – تاثیر علّی پدیده ذهنی برای ایجاد شدن پدیده فیزیکی -، نمی تواند پدیده ذهنی در جهان فیزیکی وجود داشته باشد. نهایتا باید جمله ۱ نادرست باشد، هنگامی که باید جمله های ۲ و۳ درست باشد. نفی اولین پیش شرط (نفی غیر- فیزیکی بودن سرشت آگاهی انسان)، منجر به پذیرفتن رشد فردی (انتولوژیکی) فیزیکی فرد می شود. چشم پوشی کردن از پیش شرط دوم (علت موثر بودن ذهنیت در جهان فیزیکی)، منجر به پذیرش Epiphänomalism می شود که به معنای پذیرفتن اصل یک سویه ی تاثیر پدیده های فیزیکی/ بدنی بر آگاهی است که به نوبه خود به معنای آن است که آگاهی به یک پدیده بی سرانجام بدل می گردد که در کنار پدیده فیزیکی پدیدار می شود – به اصطلاح یک epiphänomen-. مخالفت با پیش شرط سوم (اصل بسته بودن جهان فیزیکی) رشد دو علتی عملکرد انسان را میان موقعیت های فیزیکی/ بدنی و ذهنی تداعی می کند. در فلسفی روح، مواضع متعددی هنوز مورد بحث و جدل هستند و به ایجاد شدن مواضع مونیستی [یک پارچه] و دوگانه [دوآلیستی] در مساله رابطه جان وتن بدل شده اند، بر پایه همین محور اصطلاح سه گانگی پیش شرط (تریلما) قرار دارد.

Comment | Farsi » | حزب ما توده را سازد پيروز

وحدت آزادی و عدالت اجتماعی: «ما گرسنه ایم!»
ویژگیِ اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک

۱۲٫ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۹ ب.ظ

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٩ (١٠ مهر)

واژه راهنما: وحدت مضمونی ی ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“: «ما گرسنه ایم!». سیاست انقلابی در دوران های غیرانقلابی. مساله «مالکیت» و پرچم مبارزاتی ای که چپ از کف داده است. ادامه بحث با ابرازنظرها در ارتباط با مقاله ”حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات“.

بحث میان خط مشی انقلابی حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات در حزب در باره تاکتیک مناسب برای برپایی ”جبهه ضددیکتاتوری“ به منظور گذار از سد دیکتاتوری حاکم، و از این طریق ایجاد زمینه برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، که تعریف ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ را از مرحله کنونی انقلاب در ایران تشکیل می دهد، بر این نکته متمرکز شده است که آیا نباید با توجه به ”تناسب قوا“ در جامعه، تعریف ششمین کنگره را از این طریق ”تعدیل“ نمود که یک ”زیرمرحله ی دموکراتیک“ را پذیرفت که در آن از یک سو نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری برقرار است، که اما خود را متعهد به پایبندی به موازین ”قانونی“ و ”دموکراتیک“ (به اصطلاح ”قواعد بازی“) دانسته و آن را در سند تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری مورد تائید قرار می دهد.

وظیفه سطور زیر، دفاع از تعریف ششمین کنگره حزب توده ایران از مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است و نشان دادن این نکته که ”اقتصاد سیاسی“ و برنامه اقتصاد ملی این مرحله، ”ملات“ تاریخی را برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل می دهد. ویژگی ی خاصِ ”اقتصاد سیاسی“ این مرحله که در آن پیوند و وحدت مضمونی میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ برقرار است، زمینه واقعی و عینـی ی ”وحدت“ منافع زحمتکشان و لایه های معینی از بورژوازی ملی و میهن دوست و مخالف سیاست اقتصادی امپریالیستی و همچنین لایه های وسیع میانی جامعه را ایجاد می سازد و لذا، با شناخت واقعیتِ عینی ی وحدت منافع مردمی توسط لایه ها و طبقات ذینفع، پیش شرط ذهنـی ی اتحاد عمل آن ها برای گذار از دیکتاتوری به وجود می آید.

”وحـدت عینـی و ذهنـی“ی منافع، همچنین زمینه دفاع مشترک را از منافع ملی ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی ایجاد ساخته و سد مقاومتِ توانمند و پایداری را در اختیار مردم میهن ما قرار می دهد. در دوران طولانی رشد ملی- دموکراتیک جامعه ایران نیاز به این سد توانمند برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تردید ناپذیر است. نیاز خلق های ساکن سرزمین تاریخی و کهنسال ایران به چنین وحدت منافع مردمی و ملی، از فاجعه تاریخی برای مردم سوریه نیز قابل شناخت است!

همین تز را نظریه پرداز، البرز گرامی نیز در آخرین ابرازنظر خود نسبت به مقاله ”حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات“ مطرح می سازد و در آنجا از «منافع اقتصادی مشترک (بخوان منافع ملی)» سخن می راند که در زیر به آن باز می گردیم.

منافع اقتصادی- ملی مشترک

مضمون بخش پایانی مقاله ی پراهمیت و شایان دقت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ ساز است“ (شماره ٩٧٧، ٢٢ تیر ١٣٩۴)، کوشش برای ”تعدیل“ برشمرده شده را توسط اندیشه سوسیال دموکرات به طور شفاف نشان می دهد. این اندیشه اما متاسفانه مایل به بحثی سازنده و متمرکز که همه جوانب موضوعِ بحث را شفاف سازد نیست. این بحث عملاً به عهده ی ابرازنظر کننده گان در ”اخبار روز“ محول شده است که از دیدگاه های متفاوتی که اغلب دیدگاه مارکسیستی- توده ای نیست، انجام می شود. بدون تردید نظرات ”البرز“، ابرازنظر کننده گرامی ای که رابطه مضمونی میان ”آزادی“ و ”عدالت احتماعی“ را از دیگاه زحمتکشان مورد توجه قرار نمی دهد، بهترین نمونه در این زمینه است (١).

سیاست انقلابی در دوران های غیرانقلابی

نیروی چپ ایران (و نه تنها ایران) با این تضاد در جامعه سرمایه داری کنونی روبروست که در حالی که همه اقدامات طبقات حاکم به منظور به اصطلاح برطرف ساختن «تنگناهای معیشتی» زندگی مردم، ”راه حل“های ارتجاعی و ”راست“ اند که به سخت تر شدن شرایط زندگی مردم و زحمتکشان می انجامد، در حالی که حاکمان غارتگر «ریاضت اقتصادی» را با برنامه تشدید «ریاضت اقتصادی»، غیرقابل بازپرداخت بودن قروض تحمیلی را با قروض جدید به اصطلاح حل می کنند (آن طور که در یونان به دست اندیشه سوسیال دموکرات ”حل“ کردند)، توده ها نه تنها علیه اقدام علیه منافع خود نمی شورند، بلکه به آن تن می دهند، به آن (مثلاً در یونان) ”رای“ می دهند!

در حالی که در ایران ”رهبر“ با جسارت از «نظارت استصوابی شورای نگهبان» دفاع می کند، نه تنها برخی از ”اصلاح طلبان“ «توهم زایی» می کنند که گویا امکان استحاله دیکتاتوری وجود دارد، بلکه انواع چپ سابق از قبیل ”فرخ نگهدار“ نیز به اسب عرابه «توهم زایی» بدل می شود که آقای محمد امینی در مقاله جالب خود در اخبار روز چندی پیش نشان داد!

ریشه تضاد چشمگیر پیش گفته در نظام سرمایه داری کنونی ازجمله در ایران چیست؟ چرا نیاز عینی حرکت جامعه به ”چپ“، به افلاس تن دادن به ”راه حل راست“ منتهی می شود؟

پیش از آن که به بررسی این نکته پرداخته شود، باید با صراحت و شفافیت گفته شود که وضع برشمرده شده، نه پایدار و ابدی است و نه محتوم! نبرد پرشکوه زحمتکشان ایران که در شرایطِ خفقانِ سلطه حاکمیت دیکتاتوری سخت کوشانه راه های خروج انقلابی را امتحان می کند و می یابد، دلیل بارز چنین حرکت و جنبشِ انقلابی در متن جامعه است. ضرورت بهره برداری از تمام اشکال مبارزه، یافتن راه های ایجاد پیوند سراسری مبارزات اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان، معلمان، پرستاران و دیگر لایه های زیر فشارِ «ریاضت اقتصادی»، با برقراری همبستگی میان گردان های متفاوت مبارزاتی و اعتصاب های موفق کارگران قابل شناخت است. موفقیتی که در مبارزات کارگران در صنایع نفت با تلفیق سازماندهی مخفی و اعتصاب هوشمندانه علنی به ثمر نشست (گزارش ناصر آقاجری در اخبار روز …). این نمونه و نمونه های دیگر، بیان این واقعیت است که نبرد طبقاتی در جامعه با تعمیق تضاد اصلی (تضاد میان کار و سرمایه) موانع بر سر راه را بر طرف خواهد ساخت و راه آینده تحولات انقلابی را خواهد گشود.

لذا آنچه که در سطور زیر بیان می شود را باید کوششی در خدمت همین روند در جریان و به مثابه کمکی گرچه ناچیز، برای آن تلقی نمود. برخورد عصبی «عمله» ارتجاع به چنین کوشش، در تائید درستی راه انتخاب شده است. هراسی به دل نباید راه داد. زندگی هم می تواند زیر ضربات بیماری بدخیم و هم زیر ضربات بدخیم دشمنی طبقایی پایان یابد.

صحبت از بررسی علل وضع متضادی بود که چرا جنبش انقلابی علیه یورش ارتجاع حاکم سرمایه داری، که مساله ”مالکیت“ خود را به پرچم افراشته ی نبرد طبقاتی از ”بالا“ بدل نموده است، با طرح خواست ”مالکیت“ توسط زحمتکشان بر ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده، پاسخ داده نمی شود؟ چرا زحمتکشان از شیوه حاکمان نمی آموزند که به طور مصمم و با بی رحمی از منافع خود، با چنگ و دندان دفاع می کند؟ زندان و سرکوب و قتل مبارزانِ را در بند نیز به شیوه معمول اِعمال حاکمیتِ خود بدل ساخته است، آن طور که در مورد فعال کارگری و ورزشکار جوان، شاهرخ زمانی به نمایش گذاشت و با دزدیدن واله زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش البرز که با دیگر فعالان کارگری بزرگداشتِ خاطره ی شاهرخ را تدارک می دید، و یا با دستگیری معلمان و فعالان اجتماعی در اندیمشک و شوش و یا فعالان دانشجویی در کرج و صدور احکام سنگین برای کارگران، محمود صالحی، سعید شیرازی، رسول بداقی (اخبار روز ٣ مهر ١٣٩۴) ادامه می دهد.

 

پاسخ شفاف چنین است: چپ، تسلیم ”استدلال“ راست شده است که گویا راه حل انقلابی برای گذار از نابسامانی ها، از دیکتاتوری وجود ندارد! به منظور پایان دادن به تضاد حاکم، باید نادرستی این برداشت انحرافی را به اثبات رساند و خط مشی انقلابی را بر پرچم مبارزات نقش و آگاهی طبقاتی را در ذهن مبارزان زنده نمود!

چپ با تسلیم به نظر راست، پرچم مبارزاتی خود را از کف داده است. پرچمی که تنها با افراشته نگه داشتن آن، قادر می بود قلب و ذهن توده ها را به دست آورد، به تجهیز و سازماندهی آن ها بپردازد و صحنه نبرد اجتماعی را به سود حفظ و حراست از منافع توده های زحمت و زیر فشار هدایت کند!

چپ انقلابی، زبان خود را فراموش و به کار بردن آن را رسوایی می پندارد و لذا امکان انتقال آگاهی انقلابی به میان توده ها را که به زبان آگاه طبقاتی نیاز دارد، بر باد داده است! مشکل و معضل اصلی، قناعت غیرضرور است به خمودگی و بی تحرکی ی ذهنی و تسلیم شرایطِ حاکم شدن و تبلیغ برای ”در انتظار روز موعود نشستن“. هم پدیده ”فرخ نگهدار“ و هم نمونه های مشابه آن، از چنین ریشه ای سیرآب می شوند.

از این روست که بحث در این سطور نمی تواند بحثی سرخورده باشد! یاغی گرایانه نباشد تا دل آن ها را که تز «چکش و سنگدان» را در انواع صّور مطرح می سازند، آرام ساخته و شاد کند! حتی آن جا که باید رابطه مضمونی میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ را با زبانی منطقی به اثبات برساند، نمی تواند این بحث، بحثی نیم بند باشد! آری، باید موضع انقلابی با جسارت و شفافیت بیان گردد، تا بتواند ”گیر“ ظریف استدلال درست ”البرز“ گرامی را نشان دهد و راه گذار از آن را بنماید.

«گیر» اندیشه!

البرز گرامی در ابرازنظر ٣١ شهریور خود با هوشمندی دو نکته مرکزی بحث را در ارتباط با «پیوند» میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“ مطرح کرده می نویسد، «پس نیروهای مختلف ضد استبدادی کشور علیرغم داشتن تضادهایی در منافع، چاره ای جز عمده کردنِ، تضاد عمده، یعنی نبود آزادی، برای رسیدن به آزادی ندارند. لذا گرد هم آمدن براساس منشور مبتنی بر آزادی و منافع اقتصادی مشترک (بخوان منافع ملی مشترک) از ضروریاتِ عاجل این مقطع زمانی است.» به این تعریف دقیق نمی توان کلمه ای افزود یا حذف کرد.

اختلاف از این جا آغاز می شود که برای «منافع اقتصادی مشترک (بخوان منافع ملی مشترک)» در ابرازنظر تعریفی ارایه نمی شود! بحث در پاراگراف بعدی با مرحله پس از گذار از دیکتاتوری ادامه می یابد. وجود منافع طبقاتی و نبرد طبقاتی در مرحله پس از دیکتاتوری به طور ضمنی در نظر البرز گرامی طرح  و مورد تائید قرار داده می شود.

پرسشی که مطرح است بر سر مضمون «منافع اقتصادی مشترک (بخوان منافع ملی مشترک)» است. به طور قطع البرز گرامی، ادامه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال امپریالیستی را مورد تائید قرار نمی دهد، اما کدام جایگزین را برای آن پیشنهاد می کند؟ به نظر او، طرح این جایگزین اکنون غیرضروری، یا حتی مضر است، زیرا به «اشتقاق» نیروها ضد دیکتاتوری می انجامد و برنامه گذار از دیکتاتوری را به خطر می اندازد؟!

این موضع زمانی مستدل است که می پنداریم که می توان جبهه ضد دیکتاتوری را از ”بالا“ برپا داشت! آیا چنین امکانی وجود دارد و اگر در مورد ایران هم به طور واقعی وجود داشته باشد، می تواند پیامد آن، چیزی جز وقایع یونان در همین ماه ها باشد؟ این پرسش اما جنبی است که نباید گرفتار آن شد! تجربه انواع جریان های ”جمهوری خواه“ و ”سکولار“ چپ و غیره چپ، در این باره آموزنده است. انگار شاهد از غیب می رسد: «چرا سکولار دموکرات ها هنوز متحد نشده اند»؟ عنوان مقاله ارزیابی امیرحسین آمولی از «کنگره سوم جنبش سکولار دموکراسی» است که امروز – پنجم مهر – در اخبار روز انتشار یافت. سردرگمی برملا شده در گزارش، نمونه ی آموزنده ی دیگری در این زمینه است که مضمون آزادی و عدالت اجتماعی دارای وحدتی جدایی ناپذیر است و بی توجهی به آن تاوان خود را طلب می کند.

وحدت مضمون آزادی و عدالت اجتماعی

پرسش اصلی که باید مبارزه تبلیغی- روشنگرانه چپ انقلابی در جهت آن عمل کند، پرسش دیگری است. در این زمینه مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران صراحت دارد. «پیوند میان مبارزه دموکراتیک و سیاسی» وظیفه توضیحی- ترویجی چپ انقلابی است. زیرا “آزادی و عدالت اجتماعی“ مضمونی جدایی ناپذیر دارا هستند. زحمتکشان به آزادی از این رو نیاز دارند که بتوانند بدون خطر فریاد بزنند که گرسنه هستند!

مضمون ”آزادی“، دیروز تاریخی ، همانند امروز، برای زحمتکشان و محرومان در ارتباط قرار دارد با مساله تامین نیازهای مادی و معنوی آن ها که بیان امروزه آن ”عدالت اجتماعی“ است. زحمتکشان به آزادی نیاز دارند تا بتوانند بدون خطر سرکوب و به زندان افتادن و به قتل رسیدن، بگویند و فریاد زنند که «گرسنه ایم!»

در «بغض های فروخورده فعالان کارگری» (اخبار روز ٢٨ شهریور ١٣٩۴٩)، فعالان کارگری نیاز زحمتکشان را به آزادی بیان و برخورداری از حق دارا بودن سندیکاهای آزاد، از این رو ضروی می دانند و خواستار آنند، تا «دغدغه اقتصادی و معیشتی» خود را فریاد بزنند! آن هایی که برای جبران قطع دستمزد در «١٠ روز بیکاری، باید یک سال بدوند» (به نقل از مقاله ”از بغض های فروخورده فعالان کارگری در ایران، ج ا خوشبخت است که چنین اپوزیسیونی دارد“ (اخبار روز ٢٨ شهریور ١٣٩۴)، بیان مضمون جدایی ناپذیر آزادی و عدالت اجتماعی برای زحمتکشان و محرومان زیر سلطه نظام سرمایه داری است.

چگونه می توان زحمتکشان را برای گذار از دیکتاتوری تجهیز نمود، آن طور که مصوبه پراهمیت دیگر ششمین کنگره حزب توده ایران خواستار آن است، بدون آن که به آن ها دورنمای شرایط هستی اقتصادی- اجتماعی شان را در جایگزین یک ”اقتصاد سیاسی“ دموکراتیک و ملی برای آن دوران نشان داد؟

چگونه می توان جنبش زحمتکشان یدی و فکری، کارگرانِ «بازداشتگاه های کار شانزده ساعته» در «مراکز ویژه اقتصادی» و معلمان و پرستاران را برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”پایین“ به حرکت درآورد، بدون آنکه جایگزینِ شایسته ملی- دموکراتیک یک برنامه اقتصاد ملی در خدمت منافع مردم و منافع ملی کشور را در برابرشان طرح و آن را مستدل ساخت؟

چگونه می توان بدون برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”پایین“، تضمینی برای پایبندی ”اقتصاد سیاسی“ از نوع حاکم بر ”ترکیه“ را باور داشت که سرکوب زحمتکشان اکنون در آنجا به دست اردوغان به سطح یک جنگ داخلی (چهل و نهمین جنگ ناتو و امپریالیسم آمریکا پس از پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی) ارتقا یافته است؟

رفیق حسین شمالی عزیز، ابرازنظر کننده دیگر در نوشتار خود «ماهیت سرمایه دار» را که به قول مارکس به مثابه «ماسک بر صورت عملکرد سرمایه» است و تنها به هدف انباشت سرمایه می اندیشد، نشان می دهد. این شناخت را زحمتکشان در نبرد روزانه برای تامین «معیشت» خانواده خود دریافته اند. چپ انقلابی چه موضعی در برابر این سطح آگاهی طبقاتی زحمتکشان دارد؟ (به بررسی مجزای نظر پرداخته خواهد شد)

می توان زحمتکشان را  برای گذار از دیکتاتوری تجهیز نمود، ولی نمی آن ها را در ناروشنی در باره ”اقتصاد سیاسی“ و برنامه اقتصاد ملی باقی گذاشت! این خام ترین تصوری است که می تواند چپ انقلابی داشته باشد. چنین تصوری چپ انقلابی را به نوعی از «چپ سکولار دموکراسی»خواه بدل می سازد!

برای انجام وظیفه بیان شده در مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران است که باید بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ و برنامه اقتصاد ملی دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را به مساله بحث روز و مرکزی بدل نمود، زیرا تنها ”اقتصاد سیاسی“ای است که حفظ «منافع مشترک اقتصادی (بخوان منافع ملی مشترک)» را ممکن می سازد!

سکوت چپ انقلابی در این زمینه، درست آن گناه کبیره ای است که می تواند چپ، آگاهانه و یا ناآگاهانه در خدمت تداوم دیکتاتوری نظام سرمایه داری انجام دهد که از آن صحبت بود. قناعتی غیرقابل توجیه، که علیه منافع زحمتکشان یدی و فکری عمل می کند، ولی از زندگی واقعی و نبرد واقعی در جریان در جامعه عقب می ماند. عنوان خبر اول امروز اخبار روز (۴ مهر ١٣٩۴) که در آن متن «بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران» علیه «سرکوب کارگران و معلمان» منتشر شده است، نشان می دهد که دو پدیده، یکی- پیوند میان مبارزه صنفی و سیاسی و دیگری- گذار مبارزات پراکنده صنفی- اقتصادی به همبستگی سیاسی- اجتماعی گردان های مبارز اجتماعی در جامعه، روندی در جریان و بازگشت ناپذیر را تشکیل می دهد!

در ارتباط با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک در مقاله ”حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات“ نکات متعددی طرح شده است که تکرار آن سخن را به درازا می کشاند. همچنین در مقاله ها در ارتباط با بحث یک طرفه با حمید آصفی که بی محابا پرچم منافع و حفظ ”مالکیت“ بورژوازی را هدف روشنگری طبقاتی ی مقاله های خود قرار داده است و میلی متری هم از آن منحرف نمی گردد، نکته های پراهمیت از ”اقتصاد سیاسی“ و برنامه اقتصاد ملی مرحله ملی- دموکراتیک طرح شده است که نباید این جا تکرار شود، اما بحث در باره آن ها می تواند کمک باشد.

ادامه چنین بحثی ها از این رو نیز پراهمیت است، زیرا هم به پیشنهاد ”اقتصاد سیاسی“ حاکم بر ترکیه که حمید آصفی تحقق بخشیدن به آن را پیگیرانه دنبال و آن را مطلق گرانه برای ایران نیز تبلیغ می کند، برخورد خواهد شد، هم پرسشی که البرز گرامی در باره علل پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی که بحثی بسیار جدی و مهم است، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برخوردِ انتقادی به ”اقتصاد سیاسی“ حاکم بر ترکیه توسط حمید آصفی که شیفته این اقتصاد سیاسی است، بدون بررسی تعلق ترکیه به سازمان تجاوزگر ناتو عملی می شود. او عضویت ترکیه را که یکی از پاهای قدیمی ”قرارداد نظامی سنتو“ است و ایران پیش از انقلاب نیز عضو آن بود، از خاطره تاریخی خود پاک کرده است. او با بی توجهی به سرازیر شدن سرمایه مالی امپریالیستی  – در وحله اول آمریکایی –  به این کشور، برنامه نمونه برداری از ”اقتصاد سیاسی“ ترکیه را برای ایران در سر می پروراند! او درحالی که قرارداد نظامی با آمریکا و بسیاری از نشانه های دیگر وابستگی به آمریکا را برای شناخت سیاست ترکیه ی آقای اردوغان کنار می زند، اما متعجبانه و ناباورانه سیاست ترکیه در سوریه را قابل دفاع نمی داند و آن را محکوم هم می کند. بررسی چنین مواضعی، اگر فرصتی باشد، لذت بخش و آموزنده خواهد بود.

١- بدون تردید نظرات ”البرز“، ابرازنظر کننده گرامی ای که رابطه مضمونی میان ”آزادی“ و ”عدالت احتماعی“ را از دیگاه زحمتکشان مورد توجه قرار نمی دهد، بهترین نمونه در این زمینه است.

ابرازنظر کننده گان دیگری نیز در اخبار روز فعال هستند. برای نمونه م حسین که ظاهراً یکی از مدافعانِ پیگیرِ اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران است، می کوشد بحث سیاسی را منحرف و آن را به برخورد شخصی بدل سازد. این جنبه اما جنبه فرعی در ابرازنظر اوست، جنبه عمده در ابرازنظر های او، این واقعیت است که از برخورد سیاسی- نظری به مضمون انتقادی مقاله دوری می کند. نکته ای که درستی ی تز کوشش اندیشه سوسیال دموکرات را در حزب توده ایران تغذیه می کند، که این اندیشه می خواهد سیاسی ترین حزب تاریخ ایران را به یک حزب غیرسیاسی بدل سازد و لذا شرکت توده ای ها را در بحث سیاسی ممنوع اعلام نموده است.

Comment | Farsi » | حزب ما توده را سازد پيروز

زندگی نیازمند تنوع و تکثر، پیش شرط تنوع
«یادت … در انعکاس بی وقفه آینه ها …» (احسان طبری)

۱٫ مهر ۱۳۹۴ - ۹:۲۵ ق.ظ

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٨ (اول مهر)

واژه راهنما: ”تئوری شناخت“ مارکسیستی و برداشتِ پوزیتویستی از «تنوع انسان». تئوری بازتاب و درک حقیقت، که کلیت است (ف. هگل). تئوری شناخت معلول پوزیتویسیتی.

”تئوری شناخت“ مارکسیستی و برداشتِ پوزیتویستی از «تنوع انسان»

زندگی بدون تنوع، بی رنگ و خسته کننده، و تکثر، پیش شرط تنوع است. انسان، هر فرد آن، یکتایی است تکرار ناپذیر که با آغاز نطفه بستن، پا به عرصه وجودِ گذرا و ”تاریخی“ خود می گذارد، تحت «آنسامبل شرایط اجتماعی» حاکم (کارل مارکس)، ویژگی و سرشت خاص روحی- اجتماعی ی ”تاریخی“ خود را قوام می بخشد و در پایان راه، برای همیشه صحنه ی وجود را ترک می کند.

یکتایی فرد انسان اجتماعی، شالوده ی حقوق فردی و اجتماعی او را همانقدر پایه می ریزد و مستدل می سازد که وظایف او را در برابر فرد دیگر، جامعه و گونه انسانی به اثبات می رساند. بدون شناخت و درک کلیتِ رابطه دیالکتیکی فرد و جمع در جامعه انسانی، درک شخصیت یکپارچه ی تاریخی انسان ناممکن است.

درک وحدت جدایی ناپذیر ”تن- روان- روابط اجتماعی“ (بیو- پسیکو- سوسیال) انسانِ ”تاریخی“، پیش شرط درک یکتا و یگانه بودن فرد انسان و رابطه آن با جمع است. دستیابی به این شناخت، پیش شرط درک شرایط راه طولانی ای است که انسان در طول تاریخِ قریب به ٢٠٠ هزار ساله ی عمرِ انسان هموزاپینس طی نموده است(١).

اندیشه ی پوزیتویستِ در خدمت تایید شرایط حاکم نظام سرمایه داری، تعریف فوق را در باره شخصیت انسان نمی پذیرد. او پدیده انسان تاریخی را نفی می کند. هارتموند کرواس، در رساله ”انسان تاریخیِ شک برانگیزِ پسامدرن“(٢)، «انسان جدید مورد نظر پسامدرنیسم [را] نمونه مطلوب یک انسان ”متنوع“» تعریف می کند و می نویسد: «گویا هویت و شخصیت انسان را تنوع آن تعیین می کند، چنان که مثلاً خطوط سیاه ویژه هر گورخر، هویت آن را تعیین می کند و یگانگی آن را به اثبات می رساند. …».

وظیفه سطور زیر، بررسی و توضیح این برداشت پسامدرنِ پوزیتویستی از انسان تاریخی در این سطور نیست. در این زمینه در کتاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ (زیرنویس ٢) به طور همه جانبه این برداشتِ هدفمند مورد بررسی قرار گرفته است که علاقمندان می توان به آن در صفحه توده ای ها www.tudehia.com مراجعه کنند.

وظیفه سطور زیر، بررسی این برداشت پوزیتویستی از «تنوع انسان» از موضع ”تئوری شناخت“ است. ریشه برداشت «تنوع انسان» در تئوری شناخت پوزیتویستی، مبتنی است بر جایگاه نگرش فرد انسان به پدیده ها. بدین ترتیب، یکتا بودن انسان به یکتا بودن [حتی مکانیکی] جایگاهی تسری داده می شود که از آن، فرد مشخص انسان به پدیده ها، به واقعیت می نگردد، و برپایه نگرش خود، به برداشتی «یکتا» از واقعیت دست می یابد که گویا برداشتی عمیقا ”دموکراتیک“ نیز است. این برداشت را اندیشه ی پوزیتویستیِ پسامدرن مطلق گرانه به عنوان زمینه نظری برای دفاع از جامعه ”تکثرگرا“ در برابر جامعه ”توتالیتر“ به خدمت می گیرد.

به سخنی دیگر، دفاع از «تنوع» و یکتایی انسان، زمینه نظری- سیاسی ی را برای دفاع از ”جامعه تکثرگرا“یی تشکیل می دهد، که به نظر اندیشه پوزیتویستی ی پسامدرن، پایه ریزی آن اقدامی دمکراتیک و ترقی خواهانه بوده و لذا دفاع از آن، وظیفه روز ”جنبش چپ“ را در سراسر جهان، ازجمله در ایران تشکیل می دهد. هدفِ برداشتِ ایدئولوژیکِ ”جامعهِ تکثرگرا“ که در برابر ساختار طبقاتی جامعه و به منظور نفی آن قرار داده می شود، القای نظریه ”اتمیزاسیونِ“ جامعه به انسان است. این جامعه، گویا از ”اتم“های منفرد تشکیل می شود که بدون ارتباط با یکدیگر و با ساختار جامعه تاریخی قرار دارد. از این طریق اندیشه پوزیتویستی می کوشد، ساختار طبقاتی جامعه سرمایه داری را به ذم خود نفی کند.

در پایان روند برشمرده شده در اندیشه پوزیتویستی، ناتوانی انسان از شناخت واقعیت عینی، یا ”حقیقت“ که «کلیت است» (ف. هگل) قرار دارد. زیرا ”واقعیتِ“ مثله شده ی قابل شناخت توسط «انسان یکتا»، به عنوان یک شناخت نسبی درک نمی شود. بلکه آن را به عنوان نشان ”تکثر“ مطرح و به طور ذهنی و مطلق گرانه، به عنوان کل واقعیت از ”دید“ فرد «متنوع» تعبیر می شود! به سخنی دیگر، برداشت فردی، به ”کلیت“ که حقیقت را تشکیل می دهد، تسری داده می شود.

جهان و اجتماع به پدیده هایی تقسیم می شود که از این رو غیرقابل شناخت برای اندیشه پسامدرن از کار در می آید، زیرا میان نگرش های «فردهای یکتا» رابطه وجود ندارد و رابطه ای هم برقرار نمی گردد. هر نگرش برای خود تنها و «یکتا» در خلاء باقی می ماند و گویا ”حقیقت“ را بیان می کند.

بازتاب و درک حقیقت، که کلیت است (ف. هگل)

وظیفه این سطور بررسی همه جانبه تئوری مارکسیستی- توده ای بازتاب در یک مقاله روزنامه ای نیست. علاقمندان می توانند ازجمله به کتاب فیلسوف آلمانی، ه. ه. هولس با عنوان ”عکس برگردان در آینه“ Widerspiegelung یا ”بازتاب“ مراجعه کنند.

هدف، انتقال مضمونِ استعاره استه تیکِ ”عکس برگردان در آینه“، به مثابه پلی برای شناختِ ماتریالیست دیالکتیکی پدیده در کلیت آن است. استعاره ای که آن را زنده یاد احسان طبری با مقوله «یادت» در شعر زندانش ”اخگران اسفند“ به کار می برد که به یاد شهیدان ٧ اسفند در ”نثر موزون شاعرانه“ خود سروده است. او استعاره «یادت» را در سه ترکیب زیبا ترسیم کرده است: «یادت را … در انعکاس بی وقفه آینه ها … در ذهن مادری که جگرگوشه اش را خون آلود به خاک سپرده است، … زمزمه می کنم …» و «هر روز در آینه یادت، گیسوان بلند معشوقم را شانه می کنم …».

در این ترکیب ها که زنده یاد احسان طبری «توفیق یافته است عمق اندیشه [ی فلسفی] را با زیبائی افسون گر بیان کند» (٣)، استعاره ی «یادت»، هم به مفهوم پدیده ی فاعل، ”سوبژکت“، و هم به مفهوم پدیده ی مفعول، ”ابژکت“، به کار گرفته شده است. برداشتی که یکی از سویه های پراهمیت تئوری شناخت را تشکیل می دهد که هولس به تفصیل در کتابش مورد بررسی پژوهشگرانه قرار داده و آن را نشان می دهد. در مضمون ”عکس برگردان“ در استعاره ی سروده زندانِ احسان طبری  – آموزگار چند نسل از توده ای ها که به شهادت شعرهای زندانش «ایستاده» به ابدیت پیوست که می خواست -، سرشت فعال و خلاق بازتاب واقعیت در ذهن انسان با شفافیت خود می نماید و دست رد به سینه برداشت مکانیکی از انعکاسِ واقعیت می زند که آن را ”جای مهر“ در ذهن انسان می پندارد.

در آنجا، «یادت»، صحنه انتزاعِ غیرمشخصِ «انعکاس بی وقفه آینه ها» را ترک می کند و «جگرگوشه … خون آلودِ» مشخص را در «ذهن مادر» منعکس می سازد …

واقعیتِ پدیده مادی، و واقعیتِ پدیده ی معنوی ی شالوده ریزی شده در پدیده ی مادی (مانند ایدئولوژی، تز و جز این ها)، در «انعکاس بی وقفه آینه ها»، رابطه میان فرد و جمع را برقرار می سازد. این برداشت، مضمون برداشت ماتریالیست دیالکتیکی را در تئوری شناخت تشکیل می دهد، که در آن، دیالکتیکِ ”قطع و وصل“ برقرار و وحدت ”فرد و جمع“ تجلی می یابد. نقش فعال بافت ذهن انسان، عکس برگردان ”یک به یک“، یا ”جای مهر“ در ذهن ”اتم“های «متنوع» نیست، بلکه در رابطه دیالکتیکی با ذهن «متنوعِ» انسان  – که اندیشه برتری جوی پسامدرنیسم آن را ”اتم“ می نامد -، قرار دارد. بازتابی که همان طور که گفته شد، نباید از آن برداشتی مکانیکی داشت و آن را بازتابی غیرفعال و نازا پنداشت.

با این مقدمه، توصیف نه همه جوانب تئوری شناخت بازتاب را به همین مختصر بگذاریم و بگذریم.

بازگردیم به موضوع «تکثرگرایی» نزد اندیشه پوزیتویستی ی پسامدرن. این اندیشه می خواهد از واقعیتِ «تنوع» یگانه بودن فرد انسان و تسری مکانیکی آن به ”جایگاه“ فرد، تئوری شناخت معلولی برای خود دست و پا کند. و از این رو، همان طور که در آغاز بیان شد، از ”گونه جدید انسان پسامدرن“ صحبت می کند که ویژگی آن «متنوع» بودن آن است که گویا «تکثر» ناشی از این تنوع را مستدل می سازد. تکثری که به معنای نفی رابطه فرد و جمع در جامعه و نهایتاً غیرقابل شناخت بودنِ واقعیت و ناتوانی برای درک حقیقتِ تاریخی از کار در می آید. «آدم ها یک طور فکر نمی کنند.»(۴)

اندیشه ماتریالیست دیالکتیکی، بازتاب واقعیتِ پدیده را در پدیده دیگر، به عنوان آ‎غاز روند شناخت می پذیرد. این انعکاس تحت شرایط متفاوت، از یک سو، به علت جایگاه خارجی- مکانیکی ی پدیده ها (زاویه، ”مسطح“ و یا ”محدب“ بودن آینه، اولی یا ثانوی بودن بازتاب و امثال آن)، و از سوی دیگر، به علت شرایط درونی- مضمونی آن ها (کیفیت، رشد تاریخی فاعل یا مفعول و امثال آن)، متفاوت و «متکثر» است. محدود ماندن شناخت از واقعیتِ تحت تاثیر این شرایطِ «متنوع» که نزد این یا آن فرد یا پدیده مسلط است، به معنای شناخت محدود و لذا معلول از واقعیت، و نهایتاً نفی امکان شناخت انسان از واقعیت است (Agnostizismus). زیرا  شناخت پوزیتویستیِ پسامدرن، شناختی همه جانبه، شناختی از همه ی سویه های شرایطِ خارجی و همچنین ناشی از تنوع مضمونی شرایط درونی و ارتباط و سوخت و ساز درونی و خارجی واقعیت نیست. کلیت پدیده را قابل شناخت و درک نمی سازد. شناختِ کلیت پدیده، نیاز به ترکیب منطقی و برایندِ همه داده های متکثری دارد که باید حقانیت پدیده تاریخی یا ”واقعیت“ را در انطباق با تجربه و عملکرد به اثبات برساند.

پیامد شناخت معلول پوزیتویستی، ناتوانی برای شناخت واقعیت، یا ”حقیقت تاریخی“ است که بیان انعکاس همه جانبه پدیده است. شناختی که باوجود همه جانبه بودن آن، شناختی نسبی، زیرا ”تاریخی“ است!

مضمونِ ”دموکراتیک“ بودن «تنوع» را اندیشه پوزیتویستی پسامدرن نمی تواند به آسانی به انسان هوشمند بباوراند. «تکثرِ» شناخت از واقعیت، به ویژه آن هنگام دموکراتیک نیست که هر کس بر سر ”حقیقت“ خود پابرجا بایستد. این برداشتِ معلول از واقعیت، نه دموکراتیک، که با بلبشو، سردرگمی و ندانم کاری همراه است!

راه حل چیست؟ چگونه باید به ”حقیقت“ دست یافت؟ پاسخ این پرسش نزد اندیشه پوزتیویستی ی پسامدرن، امری شناخته شده است! ”دمکراسی پارلمانی“، ”لوبی یسم“، ”رشوه“ و غیره و غیره، راه حل عملی ای که در نظام های سرمایه داری حاکم است و به آن نام ”مهندسی اجتماعی“ را داده اند! چانه زدن در ”بالا“، به منظور ایجاد شرایط غارتِ ”پایین“!

برای نمونه، چگونه می توان بر سر نیازهای عمومی برای زندگی مردم (نیازهای اولیه انسان در چارچوب مقوله ”انحصارهای طبیعی“ قرار دارد)، با رای گیری، با بده و بستان، به توافق رسید؟ آب آشامیدنی ی سالم، برخورداری از حق کار، داشتن سرپناه مناسب، برخورداری از بهداشت، آموزش و فرهنگ و و و، نمی تواند با شناخت مطلق گرانه ی فردی در جامعه سازمان داده شود. این ها وظایف اجتماعی هستند که باید به سود ”همه“ و از جمله به سود ”گونه انسانی“ تنظیم شده و سازمان داده شود!

سرشت ترقی خواهانه تنظیم و سازماندهی وظایف اجتماعی، جهت رشد تاریخی ی رشد مدنی جامعه ی انسانی را قابل شناخت می سازد که در ارتباط با شیوه تولیدی قرار دارد که در خدمت برطرف ساختن نیازهای انسان و نه انباشت سود و سرمایه برای عده ای استثمارگر نیروی کار انسان عمل می کند.

بدون توجه به ساختار طبقاتی در جامعه، نمی توان به این نیازهای انسان پاسخ داد. به نیاز حفظ محیط زیست، حفظ منابع زیرزمینی متعلق به نسل های مردم و انواع دیگر این مقوله ها، نمی توان بدون توجه به نیازهای گونه انسان پاسخی ”دموکراتیک“ و انساندوستانه داد!

عجیب هم نیست که میان انواع ”چپ دموکرات“ شده و ”چپ غیرچپ“ و با نام های دیگر، اتحادهای اجتماعی پا نمی گیرد و یا پیگیر نیست، آن طور که آخرین نمونه آن را می توان در وضع حزب سیریزا در یونان مشاهده کرد. این ادعا که گردان های ”چپ“ می کوشند یکدیگر را در خود «حل کنند»، و «تکثر» مقدس را بر باد دهند، چشم بستن بر واقعیت طبقاتی بودن جامعه، نبرد طبقاتی در جامعه سرمایه داری و جهت تاریخی رشد جامعه است که باید به آن به طور ”دموکراتیک“ پایان داد، از این طریق که به ”مالکیت فردی سلبِ مالکیت کنندگان“ از توده های زحمت پایان بخشید!

١- در دوران طولانی ”کمونیسم کهن“ (سنگ کهن و میانه)، و با تقسیم جامعه به طبقات در دوران سنگ نو، در جامعه مبتنی بر نظم برده داری، فئودالی، سرمایه داری و سوسیالیسم و …

٢- به نقل از ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ٣۵

٣- به نقل از ”نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، ص ۵٢۶، توصیفی که احسان طبری برای سخن خواجه حافظ شیرازی در گفتاری «در باره اثر بزرگ علی اکبر دهخدا: امثال و حکم» به کار برده است.

۴- به نقل از ابرازنظر م حسین (٢۴ شهریور ١٣٩۴) در ارتباط با مقاله ”حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دمکرات“ در اخبار روز (٢١ شهریور ١٣٩۴).

Comment | Farsi » | حزب ما توده را سازد پيروز

حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات!
”اقتصاد سیاسی“ ملی- دموکراتیک یا سرمایه داری؟

۲۵٫ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۱ ب.ظ

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٧ (٢۴ شهریور)

واژه راهنما: «آتش ققنوس بجاست». تازاندن مبارزه؟ مضمون انقلابی، مردمک چشم. خط مشی انقلابی- اندیشه سوسیال دموکرات. سرشت «برنامه حداقلی …» چیست؟ «برنامه حداقل» حامی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“ یا از ”پایین“؟ اهرم اجتماعی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از پایین. آزادی، عدالت اجتماعی و برنامه ملی- دموکراتیک. موضع مستقل طبقه کارگر. وحدت عینی منافع زحمتکشان و سرمایه ملی در مرحله ملی- دموکراتیک. اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی.

 

در ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١، سه مصوبه به تصویب رسید که بازتابی است از واقعیت تاریخی عینی حاکم بر ایران و تعیین وظایف روز و دراز مدت حزب طبقه کارگر ایران.  در این کنگره:

اول- مرحله کنونی فرازمندی انقلابی جامعه ی ایرانی، «مرحله ملی- دموکراتیک» تعریف و اعلام شد؛

دوم- ارزیابی شد که پیش شرط ضروری برای تجهیز طبقه کارگر و متحدان در مبارزه برای تحقق بخشیدن به برنامه حزب توده ایران، برقراری «پیوند میان خواست های دموکراتیک و سیاسی»ی زحمتکشان است؛

سوم- گام نخست مبارزه روز، مبارزه برای برپایی «جبهه گسترده ضد دیکتاتوری» اعلام شد که وظیفه عاجل آن، حل ”تضاد روز یا عمده“ در ایران، یعنی «گذار از دیکتاتوری» حاکم است.

مصوبه های فوق که بیان ارزیابی عینی از شرایط حاکم بر ایران در مرحله کنونی است، در عین حال، پیش شرط های ذهنی تدارک و به ثمر رساندن مبارزه را از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی و با منطق ماتریالیست- دیالکتیکی تعیین و مستدل می سازد. مضمون مصوبات فوق، بنا به سرشت انقلابی خود، از شفافیت و صراحت کامل برخوردار است:

– برای نمونه، تعریف «مرحله ملی- دموکراتیک»، از واقعیت سرکوب آزادی های قانونی توسط رژیم دیکتاتوری و از واقعیت سیاست تجاوزگرانه امپریالیستی علیه منافع ملی ایران و مردمانش سرچشمه می گیرد.

–        یا، نظریه ی ضرورت «پیوند میان خواست های دموکراتیک و سیاسی»، از سرشت و نقش خواست های دموکراتیک نتیجه می شود که در شرایط سلطه دیکتاتوری در نظام سرمایه داری حاکم به صورت قانونمند به خواسته های سیاسی تبدیل می شود که تحقق آن ها منوط به گذار از شرایط حاکم است. آن طور که زنده یاد ف. م. جوانشیر، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران آن را در ص ۴١ ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ مستدل می سازد و بیان می کند: «شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود، خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد» (١).

در شرایط دیکتاتوری ولایی حاکم که در خدمت حفظ منافع نظام سرمایه داری ی وابسته به ”اقتصاد سیاسی“ جهانی ی امپریالیستی عمل می کند و همراه است با تعمیق روزافزون ”تضاد اصلی“ (میان کار و سرمایه) در جامعه، تحقق یافتن خواست های دموکراتیک مانند برپایی و فعالیت آزاد و مستقل سندیکاهای کارگری و همچنین حق دیدن بازی والیبال توسط زنان ناممکن است. از این رو ساده ترین خواست های دموکراتیک که محک شناخت عمق و شدت ”تضاد عمده یا روز“ با نظام دیکتاتوری حاکم است،  به خواست ”بینابینی“ بدل می شود که می تواند تنها با گذار از دیکتاتوری تحقق یابد.

–        با آنچه که برشمرده شد، صلابت نظری و سیاسی پذیرش ضرورت گذار از دیکتاتوری به مثابه نخستین وظیفه مبارزاتی روز که سومین مصوبه پراهمیت را در ششمین کنگره حزب توده ایران تشکیل می دهد، به اثبات رسانده می شود.

 

«آتش ققنوس بجاست»

بدون تردید، مصوبه های پیش را می توان و باید نشان پرواز مجدد مرغ آتشی ارزیابی نمود که زنده یاد احسان طبری، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، در شعر زندانش ”معشوق“، با استعاره «آتش ققنوس بجاست» ترسیم می کند. مصوبه هایی که جنبش توده ای را با برّاترین حربه نظری برای  مبارزه مجهز ساخته که با آن توده ای ها می توانند در وسط «جریان» مبارزه در ایران قرار داشته و به عنصر فعال تجهیز و سازماندهی توده ها برای گذار از دیکتاتوری و ایجاد گشایش برای رشد ترقی خواهانه جامعه ایرانی بدل گردند.

مبارزان توده ای برای ایجاد شدن شرایط گذار از دیکتاتوری گام های بسیاری برداشته و برخواهند داشت که موج اخیر توده ای ستیزی در دستگاه های ارتجاع حاکم، که تا حد سخنرانی های ناموفق ”رهبر“ نیز اوج گرفت و «عمله» (١ ط) ارتجاع را هم در همه سطوح به تلاش واداشت، نشان این موفقیت ها است.

وظیفه این سطور ارزیابی وضع کنونی است در ارتباط با وظیفه، بررسی مواضع سیاسی- نظری اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران است که می کوشد مصوبه های اصلی پیش گفته ششمین کنگره حزب توده ایران را از سال ١٣٩١ دور بزند. به این منظور، این اندیشه بحث سیاسی را در حزب توده ایران تعطیل ساخته، مواضع خود را مستدل نمی سازد و به مواضع انتقادی پاسخ نمی دهد. شیوه ای که هدف آگاهانه و یا ناآگاهانه ی آن غیرسیاسی نمودن سیاسی ترین حزب طبقاتی تاریخ ایران است!

 

تازاندن مبارزه؟

آیا می توان با ابراز خرسندی از فعالیت های تبلیغی- روشنگرانه- ترویجی تاکنون انجام شده توسط حزب توده ایران و توده ای ها، تنها ادامه آن را خواستار شد؟ آیا سطح و محتوایی مبارزات انجام شده، با توجه به اندیشه انقلابی نهفته در مصوبات ششمین کنگره ی حزب کافی است و می توان خواستار توسعه و تعمیق مبارزات نبود؟ پاسخ منفی است!

این حکم به این معنا نیست که باید دچار زیاده خواهی و تازاندن مبارزه بود. صحبت بر سر آن است، که بخشی از فعالیت تبلیغی- روشنگرانه، آگاهانه و یا ناآگاهانه، در جهت دور زدن مصوبه های انقلابی پیش گفته ششمین کنگره حزب توده ایران انجام شده و می شود. علت عقب ماندن فعالیت تبلیغی- روشنگرانه- ترویجی حزب طبقه کارگر از سطح مبارزه واقعی ی در جریان در ایران  – که به آن پرداخته خواهد شد – پیامد این کوشش برای دور زدن مصوبه های پیش گفته است که در زیر نشان داده شده!

برای نمونه، نمی توان بازتابی از مضمون انقلابی موضع رفیق ”ابانو نونش“، عضو هیئت اجرائیه و کمیسیون روابط بین المللی حزب کمونیست پرتغال، که در کنفرانس بین المللی در پراگ طرح شد و در نامه مردم شماره ٩٨٠ (٢ شهریور ١٣٩۴) انتشار یافت، که خواستار انتقال آگاهی طبقاتی به طبقه کارگر و از این طریق «بالش جنبش مردمی و توانمندسازی حزب کمونیست پرتغال است»، در مقاله های کارگری، حقوق زنان و یا در بررسی وقایع هفته و … در ارگان حزب یافت. فعالیت نظری- تئوریک در حزب توده ایران با قطع انتشار نشریه دنیا، عملاً پایان یافته است!

یا نمونه ی دیگری: در حالی که اعتصاب موفق کارگران ”صنایع بزرگ پارس جنوبی در شرکت او. دی. سی. سی.“ که خبر آن توسط گزارش شایان دقت آقای ناصر آقاجری در اخبار روز ٨ شهریور منتشر شد، نشان می دهد که به نسبت تعمیق ”تضاد اصلی“ (تضاد میان کار و سرمایه) در ایران، کارگران از ابتکارهای نوینی که مبتنی بر تلفیق میان مبارزه مخفی و علنی است، برای دستیابی به خواست ها خود با موفقیت بهره گیری می کنند. این در حالی است که مقاله های کارگری در نامه مردم به درستی در ارتباط با ترفندهای رژیم به کارگران هشدار می دهد و کارگران را به حزم و احتیاط فرا می خواند، بدون آنکه جستجوی شیوه های مناسب مبارزاتی دیگر را توصیه کند.

یا نمونه ی دیگری: مقاله ”جنبش زنان، مبارزه ای در مسیر خواست های مدنی“ (نامه مردم ٩٨١، ١۶ شهریور ٩۴) که دیروز انتشار یافت، حتی در عنوان آن به بررسی خواست های دموکراتیک جنبش زنان قناعت می کند. در مقاله با نقل قول های طولانی از بحث های میان اعظم نوری، فاطمه راکعبی، فائزه هاشمی، زهرا شجاعی و ملاوردی، معاون رئیس جمهور، توخالی بودنِ مضمونِ جدلی که میان جریان های حکومتی بر سر به اصطلاح جایگاه مقام زنان در ج ا جریان دارد، با توانایی افشا می شود. مقاله تا این حد موفق است، زیرا ارزش ناچیزِ اجتماعی خواست های ”دموکراتیکِ“ زنان را در سطح نظر وابستگانِ حاکمیت برملا می سازد. مقاله به درستی در سطور نتیجه گیری خود، متفاوت بودن «خواست های جنبش زنانِ» میهن  ما را نشان می دهد که از جنسی دیگر بوده و از «ژرف»ش عمیق تر برخوردار است. اما این افشاگری با طرحِ مشخص این خواست ها، پیوند میان خواست های دموکراتیک و سیاسی(- سوسیالیستی) را برقرار نمی سازد: «جنبش زنان میهن ما، … خواست های بنیادین زنان را با صدای بلند اعلام کرده است. این خواست های جنبش زنان، با ابرازنظرهای آورده شده در بالا از سوی وابستگانِ به حکومت، تفاوت های ژرفِ ماهیتی دارند …».

قناعت داوطلبـانه در طرح نکردن مضمون «تفاوت های ژرفِ ماهیتی»، از قبیل خواست دستمزد مساوی برای کار مساوی، دستمزد کافی برای گذران زندگی ی محقانه به ویژه برای زنان سرپرست خانواده و غیره، مقاله را در سطح مقاله ای توصیفی از وضع حاکم از زبانِ وابستگانِ آن محدود می سازد. این در حالی است که در مقاله دیگر، ”ضرورتِ مبارزه در راه دست یافتن زنان زحمتکش به خواست های شان“، این پیوند بر قرار و مضمون مبارزه جویانه مقاله به خواننده منتقل می شود: «مبارزه زنان زحمتکش به ضدِ تبعیض جنسیتی [مبارزه ی دموکراتیک]، با مبارزه با برنامه های اقتصادی- اجتماعی [سیاسی- سوسیالیستی] ضد مردمیِ رژیم در پیوند بوده و است!». چشم پوشیدن داوطلبانه از ایجاد پیوند میان خواست های دموکراتیک و سیاسی زنان در ایران در مقاله نخست، مضمون مقاله را به سطح مصوبه ششمین کنگره حزب ارتقا نمی دهد!

اندیشه حاکم بر مقاله های کارگری، زنان و…، اندیشه انقلابی در حال تحرک و جستجو نیست، که برای نمونه توجه کارگران را به مساله تلفیق مبارزه مخفی و علنی و یا استفاده از امکان های خارج و داخل از کشور جلب سازد. نسبت به ترفندهای ارتجاع و رژیم دیکتاتوری- امنیتی هشدار دادن، که ضروری است، تنها هنگامی یک شیوه همه جانبه و انقلابی از کار در می آید، که با توصیه برای استفاده از اسلوبِ مبارزه مخفی و علنی همراه شده و توجه را به این شیوه ی پراهمیت در مبارزه ی طبقه کارگر جلب کند!

فقدان تحرک فکری در برخی از مقاله های کارگری، زنان و بیش از آن را می توان در مضمون توصیف گرانه مقاله ها بازیافت. نقل قول های طولانی از نشریات داخل کشور، که مقاله نگاری شابلونی را با استفاده از خبرها در ذهن تداعی می کند، اغلب بدون نتیجه گیری از خبرها و یا تنها با جمله های تکراری پایان می یابد. پیوند میان خواست دموکراتیک و سیاسی، همان طور که اشاره شد، در اغلب مقاله ها نه توضیح داده می شود و نه با بیان روشن، ارایه می گردد. از این طریق تحرک فکری برای تغییر شرایط که مارکس به عنوان وظیفه فیلسوفانه از مبارزان می طلبد، به مقاله راه نمی یابد.

برای نمونه، تبلیغات وسیع ”رهبر“ و دیگر «عمله» ارتجاع علیه حزب توده ایران که موضوع بررسی های جالب توجهی در نامه مردم بود و نشان سراسیمگی ذهن ارتجاع حاکم از مبارزات تشدید یافته مردم است  – تعداد اعتصاب ها که شرایط کیفی نوینی را نوید می دهد -، هیچگاه با بیان این امر همراه نشد که این وقایع «نشان تعمیق تضاد روز و اصلی در نبرد طبقاتی جاری» با دیکتاتوری است و باید آن را بیان و نشان عینیت  نبرد طبقاتی در ایران ارزیابی نمود! نبردی که در شکل اخیر تلفیق مبارزه مخفی و علنی کارگران ”صنایع بزرگ پارس جنوبی“ تظاهر کرد.

شناخت عینیت تغییر یافته شرایط نبرد طبقاتی در جامعه برای حزب طبقه کارگر از این رو ضروری است، زیرا باید شکل و مضمون مبارزه روز خود را با شرایط تعمیق یافته انطباق دهد! (٢)

 

مضمون انقلابی، مردمک چشم

علت چیست؟ چرا با وجود موفقیت بزرگ در صحنه نظری در چارچوب مصوبه ها در ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١، موفقیت های عملی در صحنه تبلیغی- روشنگری- ترویجی در سطح محدودی قرار دارد؟ چرا تحرک فعال و خلاقی که می توانست پیامد شفافیت ایجاد شده در صحنه نظری در حزب توده ایران باشد که با شرایط عینی در جامعه نیز در هماهنگی قرار دارد، از موفقیت قابل انتظار برخوردار نشده است؟

طرح این پرسش ها و کوشش برای پاسخ به آن ها در این سطور، نمی تواند به عنوان برخوردی غیرتوده ای و یا شخصی ارزیابی شود، زیرا کوششِ مستدل، به منظور بهبود فعالیت مبارزاتی توده ای است.

 

خط مشی انقلابی- اندیشه سوسیال دموکرات

 با صراحت باید گفت که جریان فکری ای که نگارنده آن را به مثابه اندیشه سوسیال دموکرات ارزیابی می کند، می کوشد مصوبات انقلابی ششمین کنگره حزب توده ایران را از این طریق دور بزند که مضمونی دیگر را جایگزین مضمون آن سازد. مطلب را بشکافیم.

هم اکنون موضوع جدل فکری با اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران، بحث میان خط مشی انقلابی و اندیشه سوسیال دموکرات برای تحقق بخشیدن به مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران است.

دو خط مشی در برخورد به مصوبه های پیش گفته در برابر هم قرار دارند. اندیشه سوسیال دموکرات می کوشد مصوبه های انقلابی برشمرده شده را از این طریق خنثی و بلااثر سازد که مضمون دیگری را جایگزین مضمون «مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب» کند که تعریف تصویب شده در این کنگره از مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی را تشکیل می دهد.

به منظور دستیابی به این هدف، اندیشه سوسیال دموکرات، به این بهانه که «گذار از دیکتاتوری» یک مرحله مستقل است، اسلوب های علمی ی مبارزاتی را که در مصوبه های پیش گفته در کنگره تصویب شده است  – به ویژه پیوند میان خواست دموکراتیک و سیاسی -، ناگفته نفی می کند. به سخنی دیگر، سیاست مستقل حزب طبقه کارگر که مبتنی بر پیوند میان خواست دموکراتیک و سیاسی است و از تعریف مرحله ملی- دموکراتیک رشد جامعه نتیجه می شود، ناگفته نفی گشته و عملاً حزب طبقه کارگر را به دنباله روی از لایه هایی از بورژوازی وامی دارد.

به این نکته در زیر پرداخته خواهد شد، در اینجا اشاره تنها به این نکته ضروری است که از این طریق، ضرورت تجهیز توده ها برای «تغییرات بنیادین» و همچنین برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”پایین“، نا گفته نفی و کنار گذاشته می شود.

یا این ادعا را مطرح می سازد که «در شرایط کنونی در ایران، گذار از نظام سرمایه داری ممکن نیست»!

این موضع را یکی از فعالین توده ای در نامه ای به نقل از جزوه ”واکاوی“، چنین بیان می کند: «حزب توده ایران بر اساس درک ماتریالیستی خود از تحولات تاریخی و شناخت واقعیت های عینی، حذف نظام سرمایه داری در کشور ما را در مرحله کنونی امکان پذیر نمی داند.» (٣)

در سند مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران، تز واقع بینانه و مستدلی به تصویب رسیده است مبنی بر این که «در شرایط کنونی در ایران، مبارزه برای گذار به سوسیالیسم هدف عاجل را تشکیل نمی دهد!»  از این تز درست، تز نادرستی که به پیشگویی می ماند، نتیجه گیری می شود، مبنی بر این که «در شرایط کنونی در ایران، گذار از نظام سرمایه داری ممکن نیست».

تز اول مستدل و مورد توافق است! در ایران شرایط عینی و ذهنی گذار به سوسیالیسم وجود ندارد! در این امر تردید روا نیست! اما نتیجه گیری از این تز درست برای حزب طبقه کارگر که هدف نهایی خود را در همین مصوبه، ایجاد شرایط گذار به سوسیالیسم در ایران اعلام می کند، اعلام تز ناممکن بودن گذار از سرمایه داری نیست. برعکس، اگر قرار است بیش از مصوبه ششمین کنگره در نشریات حزبی نکته ای در این باره بیان گردد، می تواند تنها این نکته باشد که وظیفه توده ای ها اندیشیدن و کوشش برای ایجاد پیش شرط هایی است که شرایط گذار به سوسیالیسم را در کشور ایجاد و یا به ایجاد شدن آن کمک می کند! تز «ناممکن بودن گذار از سرمایه داری»، مبارزه برای هدف سوسیالیستی اعلام شده در برنامه حزب توده ایران را، به قول احسان طبری «لق» می کند! (”جستجوی پروسواس حقیقت“، نوشته های فلسفی و اجتماعی جلد اول، چاپ سوم، ص ۵٢)

پیامد طرح تز اثبات نشده و پیشگویی مآبانه ی نادرستِ پیش را می توان اکنون در مقاله پراهمیت اخیر نامه مردم با عنوان ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ ساز است“ مشاهده نمود (شماره ٩٧٧، ٢٢ تیر ١٣٩۴).

در مقاله ی نامه مردم، به جای ارایه و دفاع از ”اقتصاد سیاسی“ی «مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب» که مصوبه ی ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ است (و در ”فرازی از هفت دهه سیرِ تکاملی نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران“ – ”واکاوی“ – نیز مورد تائید قرار می گیرد (ص ٧)، ”اقتصاد سیاسی“ی یک نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“  – مبتنی بر ”دموکراسی پارلمانی، مانند آنچه در آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و غیره وجود دارد –  مطرح می گردد که در آن باید آزادی ها و حقوق صنفی زحمتکشان در کلیت آن حفظ گردد!

این پرسش که آیا ”اقتصاد سیاسی“ این کشورها، ”دموکراتیک“ است یا ”لیبرال“، پاسخی نمی یابد! آیا ظاهر آزادی ها و محترم داشتن حقوق صنفی زحمتکشان در این کشورها، دارای مضمونی ”دموکراتیک“ است؟ نمی توان گوشی تلفن را برداشت و پرسشی را در این زمینه در برابر «رفیق ”آلبانو نونش“» طرح نمود؟

با تایید ضمنی یک ”اقتصاد سیاسی“ برای نظام سرمایه داری به اصطلاح ”دموکراتیک“ برای زمان پس از گذار از دیکتاتوری در ایران  – که در آن البته نبرد طبقاتی مانند اکنون تعطیل نخواهد شد -، صرفنظر از آنکه مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران دور زده می شود که تعریف مرحله انقلاب را «مرحله ملی- دموکراتیک» نامیده است، به این پرسش پـراهمیـت نیز پاسخ داده نمی شود که آیا اصلاً چنین ”اقتصاد سیاسی“ی سرمایه دارانه ی ”دموکراتیک“ می تواند در شرایط سلطه نظام مالی اقتصادی- اجتماعی جهانی امپریالیستی وجود داشته باشد؟ و یا چنین نظامی مجبور خواهد شد، با تن دادن به اجرای برنامه نولیبرال خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی برای خود جایی در اقتصاد امپریالیستی در جهان بگشاید و لذا لزوماً به اٍعمال قهر دیکتاتوریِ طبقاتی خود به شکل دیگری از شکل ”ولایی“ ادامه خواهد داد؟ تجربه یونان، درس اخیر را می آموزد!

جایگزین شدن ”دیکتاتوری دیگری به جای دیکتاتوری پیش“ که مخالفان انقلاب اجتماعی به مثابه به اصطلاح ”استدلال“ علیه ضرورت و عینیتِ واقعیتِ برش انقلابی رشد جامعه به خدمت می گیرند و مورد سواستفاده قرار می دهند، پیامد تغییرات ناپیگیر در قیام های مردمی است! «تاریخ انقلابات، تاریخ شکست هاست» که مارکس خاطر تشان می سازد، اغلب پیامد ناپیگیری ی روند انقلابی است که با تداوم شرایط سلطه اقتصادی غارتگرانه به شکلی نوین بر هستی جامعه سایه می اندازد. انقلاب بهمن ۵٧ بزرگ مردم میهن ما با چنین سرنوشتی روبرو شد!

به سخنی دیگر، خواست حذف بی چون و چرای اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی که یکی از عمده ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را تشکیل می دهد و در جزوه ”واکاوی“ نیز مورد تایید قرار گرفته است، به یک خواست بـاطـله تبدیل می شود. بی جهت هم نیست که در مقاله پیش گفته نامه مردم، خواست پایان دادن به اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی، تنها به مخالفت با «تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی» محدود می شود! انگار نویسنده مقاله می داند که حتی نظام سرمایه داریِ ”دموکراتیک“ نیز در شرایط سلطه نظام مالی امپریالیستی، به این سیاست ضد مردمی و ضد ملی تن خواهد داد! لذا، با مسکوت گذاشتن خواست پایان بخشیدن بی چون و چرا به برنامه نولیبرال امپریالیستی که نشان خط مشی انقلابی حزب توده ایران است، تنها خواستار قطع «تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی» از نظام حاکم بعد از گذار از دیکتاتوری در ایران می شود!

این «توهم زایی» نابی است که مقاله خود به درستی به برخی از ”اصلاح طلبان“ نسبت می دهد.

مقاله چنین عقب نشینی از مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران را از این رو ضروری ارزیابی می کند، زیرا باید به درستی در جبهه گسترده ضد دیکتاتوری، جا برای شرکت لایه هایی از بورژوازی میهن دوست نیز ایجاد شود. بر این پایه، مقاله اراده گرایانه «حداقل مشترک» را به سطح خواست سرمایه داران از این رو محدود می سازد، زیرا «بافت طبقاتی و نیروهای سیاسی کشورمان» چنین ضرورتی را تحمیل می کند.

همان طور که اشاره شد، این عقب نشینی ی غیرمجاز و غیرضروری، به نفی داوطلبـانـه ی حفظِ استقلال سیاست و خط مشی انقلابی ی مارکسیستی- توده ای حزب طبقه کارگر می انجامد که «تغییرات بنیادین» را در مصوبه های خود بر پرچم نبردش نگاشته، و همچنین به پذیرش داوطلبـانـه دنباله روی از سیاستِ لایه هایی از بورژوازی پایان می یابد! ”عدالت“ و ”راه توده“ نیز با حذف داوطلبانه خط مشی مستقل مارکسیستی- توده ای، دنباله روی از لایه هایی از بورژوازی را توصیه و توجیه می کنند! این طور نیست؟!

 

سرشت «برنامه حداقلی …» چیست؟

در زیر نشان داده خواهد شد که  طرح ارایه شده در مقاله پیش گفته نامه مردم (شماره ٩٧٧)، برنامه مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را تشکیل نمی دهد، بلکه همان طور که اشاره شد، برنامه پیشنهاد شده در مقاله، بیان ”اقتصاد سیاسی“ یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی و حقوق دموکراتیک قانونی است. همچنین نشان داده خواهد شد که حتی سویه های پراهمیتی از برنامه اقتصادی در چنین نظام سرمایه داری ی ”دموکراتیک“ نیز باید در طرح «برنامه حداقلی» تکمیل گردد  – از قبیل تامین نیازهای اولیه مردم که به آن پرداخته خواهد شد –  تا بتوان آن را برنامه همه جانبه ای حتی برای یک نظام سرمایه داری پایبند به آزادی ها و حقوق دموکراتیک و همچنین منافع ملی ارزیابی نمود.

 

«برنامه حداقل» حامی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری؟

بحث اساسی بر سر این نکته است که تکمیل نمودن «برنامه حداقلی» ارایه شده در مقاله پیش گفته، کمک برای برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری است یا نه؟  و لذا نقشی اجتناب ناپذیر داراست؟ و لذا باید آن را جایگزین برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه نمود؟

پرسشی که به درستی با مطالعه طرح برای «مرحله دموکراتیک» در ذهن تداعی می شود، این پرسش است که آیا مسکوت گذاشتن مرحله بعدی رشد اقتصادی- اجتماعی، یعنی «مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» (که یکی از مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را در سال ١٣٩١ تشکیل می دهد)، می تواند کمکی

برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری باشد یا خیر؟!

به سخنی دیگر، این پرسش مطرح است که طرح نیازهای عمومی لایه های مختلف مردم که برخی از آن ها در بالا عنوان شد، چه نقشی می تواند در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری ایفا سازد؟ طرح و دفاع از نیازهای عمومی لایه های مختلف زحمتکشان که زحمتکشان زن محروم ترین لایه آن را تشکیل می دهد  – امری که در اعتصابات اخیر پرستاران، و دیگر زنان سرپرست خانواده به وسعت در جامعه طرح شد -، می تواند چه نقشی در برپایی جبهه ضد دیکتاتوری داشته باشد؟

بدون پاسخ دقیق و شفاف به این پرسش ها توسط همه لایه های متفاوت چپ، نیروی ترقی خواه چپ به این شکل و یا آن شکل، در این سطح یا در آن سطح، به دنباله روی بورژوازی بدل می شود! در این امر تردیدی نباید به خود راه داد! نباید از نظر دور داشت که بخش ”اصلاح طلبِ“ لایه های پیش گفته که می تواند و باید در جبهه ضد دیکتاتوری شرکت و نقش پراهمیت داشته باشد، هنوز آبستن امید به ”استحاله“ رژیم دیکتاوری است!

بی علت نیست که زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیراول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، در رساله ”سخنی با همه توده ای ها“، علت پیشروی ”راست“ را در نبردهای اجتماعی، عقب نشینی داوطلبانه ”چپ“ از مواضع انقلابی خود اعلام می کند.

زنده یاد کیانوری علت «تضاد» آشکار میان بحران حاکم بر جامعه و گرایش توده ها به ”راست“ را در ارتباط با شرایط سال ١٣٧٣ ایران، که در شرایط کنونی در ایران با تغییرات چشمگیری روبروست، چنین برمی شمرد: علتِ «این تضاد در آنجا [قابل شناخت است] که جنبش کنونی مردم ایران، به لحاظ مـاهیـت خود، یک جنبش انقلابی و رادیکال است [مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران، تغییرات مورد خواست توده ها را «تغییرات بنیادین» می نامد]. زیرا که در واقع متوجه نیروهای راست و حاکمیت کلان سرمایه داری بر کشور بوده و هدف آن حذف موانع پیشروی انقلاب است [برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی و قانون مداری]، اما به لحاظ شکلی، شکل نارضایتی از انقلاب را بخود گرفته است، و چون شکل نارضایتی از انقلاب را به خود گرفته است، در جهت تضعیف همه نیروهای انقلابی عمل می کند. و این یک پیروزی بزرگ برای ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری محسوب می شود.»

چپ متزلزل شده در اندیشه ترقی خواهانه، به جای بازگشت و تکیه بر اندیشه و مواضع  انقلابی، به جای دفاع از دستاوردهای انقلاب بهمنِ سرکوب شده، عملاً و ناخواسته به ”متحد“ راستی بدل می گردد که یورش سبعانه خود را با شدت ادامه می دهد و به طور مصمم از آن دفاع می کند! ”راست“ی که مساله ”مالکیت“ و منافع خود را با آن چنان خط درشتِ تستعلیق بر پرچم یورش غارتگرانه نگاشته است، تا چشم را نابینا و ذهن را کور سازد!

ساختمان برج بابل، اهرام مصر، معابد، کلیساها، مساجد و برج های ”دوقلو“ وغیره در طول تاریخ، در کنار مُثله کردن و به آتش انداختن انسان و تجاوز با بطری به انسان، زندان و تبعید و حصر وغیره، همه وظیفه نابینا ساختن چشم ها، تسلیم داوطلبانه ی توده ها را هدف مگسک خود قرار داده اند که با چاشنی تحمیق ایدئولوژیک تکمیل می شود.

 

جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“؟

به منظور پاسخ به پرسش در باره نقش دفاع از نیازهای زحمتکشان در نبرد برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری  – و یا سکوت در باره آن -، باید پیش تر به پرسشِ پراهمیت دیگری پاسخ داد. این پرسش بازمی گردد به این امر که آیا می توان ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ را تنهـا در بحث و تبادل نظر با نمایندگان بورژوازی ملی و میهن دوست عملی ساخت، به عبارت دیگر، به اصطلاح از ”بالا“ به برپایی آن دست یافت؟ به سخنی دیگر که همین مضمون را می رساند، آیا برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، بدون تجهیز توده های زحمتکش، یک «توهم زایی» غیرمستدل نیست؟

آیا حل مساله حاکمیت سیاسی در ایران که مضمون «گذار از دیکتاتوری» را در هر شکلی تشکیل می دهد، ازجمله در شرایط آزادی انتخاب، بدون سازمان یافتگی توده های مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری به منظور دستیابی به خواست های دموکراتیک و سیاسی خود، عملی و تحقق پذیر خواهد بود؟ به سخنی دیگر، آیا شرکت فعال زحمتکشان یدی و فکری برای دستیابی به منافع خود، پیش شرط گذار از دیکتاتوری است و یا، پیامد این گذار؟ آیا بدون جایگاه والای کشور سوسیالیستی کوبا میان کشورهای آمریکای لاتین که در نبردی پنجاه ساله به آن دست یافت، تسلیم آمریکا به روند عادی سازی روابط میان دو کشور ممکن بود؟

 

آزادی، عدالت اجتماعی و برنامه ملی- دموکراتیک

آیا نباید برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، ضمن تجهیز زحمتکشان که به نظر حزب توده ایران اصلی عمده است، به منظور قانع ساختن لایه های بورژوازی میهن دوست، به توضیح این نکته پرداخت و به این پرسش پاسخ همه جانبه، دقیق و مستدل داد که دستیابی به ”آزادی“ برای توده های زیر ستم و زیر سلطهِ «ریاضت اقتصادی»، تنها در ارتباط با برقراری ”عدالت اجتماعی نسبی“، دورنمایی را تشکیل می دهد که جانفشانی برای تحقق آن ملموس می گردد!؟

به سخنی دیگر، گرایش به ”راست“ نزد توده ها، که کیانوری به آن توجه می دهد، تنها با نشان دادن دورنمای بهبود وضع اقتصادی شان پس از گذار از دیکتاتوری، به سود گرایش ترقی خواهانه و چپ هدایت می شود.

تنها با تفهیم این شناخت نظری به متحدان برای گذار از دیکتاتوری، رابطه عینی و جدایی ناپذیر میان حتی یک نظام سرمایه داری ی «دموکراتیک»  – که هدف تثبیت آزادی های دموکراتیک در آن مورد توافق است –   و «مرحله ملی- دموکراتیکِ» رشد جامعه برای لایه های بورژوازی ملی و میهن دوست قابل درک می شود. با تفهیم این واقعیت به لایه های بورژوازی که آماده شرکت در جبهه ضد دیکتاتوری هستند، به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله پس از گذار از دیکتاتوری، یعنی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، نمی تواند اقتصاد سیاسی یک نظام سرمایه داری حتی ”دموکراتیک“ باشد که کماکان یک جریان ”راست“ را برای زحمتکشان تشکیل می دهد!

مضمونِ مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران از این رو درست و از صلابت نظری برخوردار است زیرا که تنها با «پیوند» مبارزه صنفی و سیاسی (سوسیالیستی)، که علل بحران اقتصادی- سیاسی حاکم کنونی بر ایران را برای زحمتکشان و دیگر توده های مبارزه برملا و قابل شناخت می سازد، برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از پایین، مصوبه دیگر کنگره ششم، امکان پذیر خواهد شد. بدون این روشنگری نظری، گذار از رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی ممکن نخواهد شد. مضمون چنین گذاری، گذار از اقتصاد سرمایه داری وابسته است به اقتصاد مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب. اقتصاد مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، اما دیگر اقتصاد ملی سرمایه داری ”دموکراتیک“ نیست!

این شناخت تئوریک را باید حزب توده ایران نه تنها برای توده ها قابل درک سازد و آن را به آن ها تفهیم نماید، تا آن طور که رفیق کیانوری در رساله بیان کرده است: «قادر به جهت دادن به مبارزه توده ها برای حذف دیکتاتوری و سرکوب ها» بشود! بلکه باید آن را برای متحدان خود در لایه های سرمایه داری ملی و میهن دوست نیز قابل درک سازد و این شناخت را به آن ها تفهیم نماید، تا آن ها را برای «تغییر برای اصلاحات بنیادین» راهنما گردد که گذار از دیکتاتوری را ضروری می سازد!

به سخنی دیگر، تنها از این طریق برای لایه های متحدان بورژوازی میهن دوست وحدت جدایی ناپذیر مقوله ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“، که شناخت ذهنی و بل بداهه ی زحمتکشان است، قابل درک می شود!

آیا به این منظور نباید سرشت برنامه مرحله ملی- دموکراتیک را به مثابه یک برنامه اقتصادی- اجتماعی ویژه برشمرد و تشریح نمود؟ ازجمله تشریح نمود که چرا برنامه اقتصاد ملی در این مرحله نیاز به بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد و بخش خصوصی ی میهن دوست دارد که در هماهنگی تنگاتنگ وظیفه رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی را در ایران بر عهده داشته باشد؟

تشریح نمود که چرا وظیفه دفاعِ بخش عمومی اقتصاد از بخش خصوصی (و تعاونی) در اقتصاد سیاسی این مرحله، واقعیت ضروری عینی و انکارناپذیر را برای توسعه و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی ایران تشکیل می دهد؟ توضیح داد که چرا واقعیت پیش گفته، زمینه عینی وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی میهن دوست را تشکیل می دهد و همچنین زمینه ذهنی همکاری و همیاری آن ها و همه خلق های ساکن سرزمین کهنسال ایران را در نبرد برای حفظ منافع ملی بوجود می آورد که مضمون نبرد رهایبخش کشورهای پیرامونی در برابر یورش نظام استعمارگرِ سرمایهِ مالی امپریالیستی است که هدف تغییر نقشه جغرافیایی خاور میانه را دنبال می کند؟

به سخنی دیگر، باید پیش تر به پرسشی پاسخ داد که همین معنا را می رساند و از زمینه تاریخی و اجتماعی نیرومندی نیز در جامعه ایران برخوردار است. این، پاسخ به این پرسش است که آیا نباید برنامه اقتصاد ملی مورد نظر را با دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ۵٧ در اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی برجسته ساخت و از آن دفاع نمود؟ اصل های اقتصادی ای که باید بر شرایط امروزه انطباق داده شود و با پایبندی به اصل های دموکراتیک «حقوق ملت» تحقق یابد؟

آیا نباید در مقام دفاع از اقتصاد مختلط تثبیت شده در قانون اساسی، ترفندهای ارتجاع حاکم را برملا ساخت که چگونه با به ورشکست کشاندن بخش اقتصاد عمومی، غارت و خصوصی سازی آن را تدارک دید؟ آیا نباید نشان داد که ارتجاع حاکم برای دسترسی به این هدفِ ضد مردمی و ضد ملی خود، اصل ٢۶ قانون اساسی را پایمال نمود؟ آیا نباید نشان داد که ارتجاع حاکم با نقض اصل های پیش، وابستگی اقتصادی و نهایتاً سیاسی ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی از طریق اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ عملی ساخت، به امید حفظ حاکمیت سرکوبگرانه خود؟

آیا نباید با چنین سیاست مردمی و مدافع منافع زحمتکشان که از منافع کل جامعه، ازجمله از منافع سرمایه داران ملی و میهن دوست دفاع می کند، زمینه برپایی ”جبهه ضد دیکتاتوری“ را از ”پائین“ تدارک دید؟

آیا برای پاسخ به پرسش واقع بینانه بودن و یا «توهم زا» بودن امکان تحقق یافتن یک نظام ”بورژوازی دموکراتیک“، تجربه اخیر مردم یونان آموزنده نیست که در آن «کودتای سرمایه مالی امپریالیستی» به پیروزی رسید؟!

چنین فعالیت تبلیغی- روشنگرانه، یک موضع واقع بینانه و نه یک «توهم زایی» غیر مستدل است؟

بدون تجهیز زحمتکشان در سطح جامعه و حضور فعال و خلاق آن ها در مبارزات اجتماعی، پیگیری یک جبهه گسترده ضد دیکتاتوری در طول زمان  – همانند تجربه اخیر در یونان -،  از تضمین برخوردار نخواهد بود! خطر تسلیم چنین جبهه گسترده ای که تنهـا از ”بالا“ بر پا شده باشد، همیشه مانند شمشیر داموکلس بالای سر مبارزات مردم آویزان خواهد بود و چه بسا امکان تحقق تجربه تلخ اخیر یونان در ایران هم وجود خواهد داشت!

اهرم اجتماعی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از پایین

«تعیین درجه بهره مندیِ زحمتکشان (حقوق بگیر و روزمزدی) از ”ثروت ملی“» که در برنامه «حداقل»ی که در مقاله پیش گفته نامه مردم برای مرحله گذار از دیکتاتوری طرح می شود، برای مساله های پراهمیتی، پاسخی نمی دهد. مساله ترکیب مختلط اقتصاد ملی  – که در ششمین کنگره حزب توده ایران و جزوه واکاوی مطرح و مورد تائید قرار گرفته اند -، مساله تامین نیازهای اولیه از قبیل بهداشت، آموزش رایگان، مساله تامین آب آشامیدنی و دیگر نیازهای عمومی، و مساله های در ارتباط با منافع کلان اقتصاد ملی و همچنین امنیت ملی که در کلیت آن باید از طریق حفظ ”انحصارات طبیعی“ توسط بخش عمومی اقتصاد و به دست دولت ملی و دموکراتیک و در شرایط کنترل شفاف سازمان های دموکراتیک و احزاب سیاسی به سود مردم تحقق یابد، بدون پاسخ می ماند که اشاره به آن ها، گرچه نوشتار را طولانی تر می کند، اضافی نیست.

(مقوله ”انحصارات طبیعی» بازمی گردد به نیازهای اولیه اجتماعی توده مردم و مصالح امنیت  منافع ملی کشور که نمی تواند مورد سودورزی سرمایه داخلی و خارجی قرار گیرد و به ابزار انباشت سرمایه برای آن ها تبدیل شود.)

البته که گذار از دیکتاتوری پیروزی بزرگی را تشکیل خواهد داد و مبارزه طبقاتی پس از آن تعطیل نخواهد شد. این یک مساله است. مساله اما تنها به این واقعیت عینی محدود نمی شود. نمی توان وضع روحی و ذهنیت زحمتکشانی را از مد نظر دور داشت که به توصیه حزب توده ایران از جبهه ضد دیکتاتوری ای پشتیبانی کرده است که با استقرار آن، با همان ”برنامه ریاضت اقتصادی“ای دست بگیریان باشد که اکنون مردم یونان در پایان چنین راهی دست بگیربان و با سرخوردگی از جنبش سیریزا روبرو و با خطر مایوس شدن از مبارزه دست بگریبان هستند!

موضع مستقل طبقه کارگر

گرچه در مصوبه های ششمین کنگره و در جزوه ”واکاوی“ با صراحت نقش تعیین کننده توده های در مبارزات اجتماعی طرح می شود، بحث در باره این نکته که آیا می توان بدون تجهیز زحمتکشان جبهه ضد دیکتاتوری را برپا داشت، توسط اندیشه سوسیال دموکرات مطرح نمی شود و در نتیجه بدون پاسخ هم می ماند. در جزوه ”واکاوی“ تکیه کردن «بر نیروی جنبش مردمی» به منظور «برپایی اتحادهای اجتماعی» برجسته و به عنوان «اهرم گسترش و تداوم عدالت اجتماعی … از طریق برپایی مبانی ”دموکراسی مردمی“» نامیده می شود (ص ١۶).

در مقاله پیش گفته، کل برنامه برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، به برنامه برای بحث و گفتگو در ”بالا“ محدود می گردد. نکته ای که در همین مقاله نامه مردم و خطاب به ”اصلاح طلبان“ به عنوان «کار سیاسی از بالا» مورد انتقاد قرار می گیرد که هدف آن اجباراً به «محدود کردن تغییرها به رفرم های روبنایی سطحی به منظور اصلاح رژیم دیکتاتوری و یا آشتی با آن» پایان می یابد!

به سخنی دیگر، اهرم مبارزه اجتماعی- طبقاتی کارگران در برپایی این جبهه، آن هنگام به کنار گذاشته می شود، آن هنگام که تکیه به آن، مساله عمده را تشکیل می دهد! در چنین وضعی، البته نیازی هم وجود ندارد از کارگران خواسته شود که در جستجوی شیوه های تلفیق مبارزه مخفی و علنی، تلفیق استفاده از امکان های خارج و داخل کشور باشند!  – با این پیامد که اندیشه نظری حزب طبقه کارگر، از عملکرد و مبارزه کارگران، عقب می ماند! آن طور که پیش تر به آن اشاره شد! –

هنگامی که بیشتر از هر زمانی پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا می توان جبهه ضد دیکتاتوری را از ”بالا“‏، و یا باید آن را از ”پایین“، به کمک توضیح مواضع مستقل حزب طبقه کارگر برای زحمتکشان و دیگر میهن دوستان بر پا داشت، عمق نیازمندی برای چنین بحث و گفتگو، و نادرستی ممنوعیت بحث در درون حزب شناخته و درک می شود.

وحدت عینی منافع زحمتکشان و سرمایه ملی در مرحله ملی- دموکراتیک

پاسخ به پرسش های پیش، با پرسش در باره ی چگونگی فعالیت تبلیغی و ترویجی حزب توده ایران گره می خورد. به سخنی دیگر، به این پرسش مربوط می گردد که آیا بحث در باره برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه باید به عنوان اهرم برپایی جبهه ضد دیکتاتوری درک و لذا در بحث ها مطرح گردد یا خیر؟

تعریف مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب در ششمین کنگره حزب توده ایران، که وجود وحدت عینی منافع زحمتکشان و سرمایه ملی و میهن دوست را در این مرحله ی انقلاب مستدل می سازد، یکی از دستاوردهای بزرگ کنگره ششم است! از این رو باید وجود و تاثیر این وحدت منافع در بحث ها طرح و مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته، به طور مستدل عینیت آن نشان داده شده و به اثبات رسانده شود. باید نشان داده شود که مبارزه برای درک وحدت عینی منافع طبقه کارگر و سرمایه داران میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، اهرم پرتوان برای برپایی جبهه ضددیکتاتوری، و نه مانع آن است.

به عبارت دیگر، باید بحثی که در آن، یکپارچگی و هماهنگی و بهم تنیدگی حقوق دموکراتیک و آزادی های فردی و منافع ملی مردم ایران توضیح داده می شود و به پرسش در باره پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی پاسخی مارکسیستی- توده ای، با بیان دیگر، پاسخی سوسیالیستی ارایه می گردد، طرح و صلابت نظری و سیاسی- عملی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به اثبات رسانده شود.

تنها با چنین پیش شرط ها می توان برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را از ”پایین“ ممکن ساخت. بحث هایی که از یک سو در تضاد با موضع درست ششمین کنگره حزب نیست که اعلام می کند گذار به سوسیالیسم وظیفه روز نیست! از سوی دیگر، اما در خدمت تدارک شرایط گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در آینده است!

آیا با پایبندی به منطق ارایه شده، مطبوعات حزبی مجاز هستند با نفی امکان گذار از نظام سرمایه داری، مبارزه برای سوسیالیسم را در کلیت آن «لق» (ا ط) کنند؟ حزب توده ایران به درستی مبارزه برای گذار به سوسیالیسم را در شرایط کنونی، هدف عاجل خود نمی داند. اما آیا مبارزه برای دستیابی به شرایط برای گذار به سوسیالیسم در شرایط کنونی، غیرضروری است؟ و نباید برای انتقال آگاهی در این باره به توده های زحمتکش کوشید؟

لذا «لق» کردن غیرضرورِ هدفِ تدارک گذار به سوسیالیسم در آینده که در برنامه حزب توده ایران تصویب شده است، و پذیرفتن بدون نیاز تزی اثبات نشده، تزی که در آن ادعای تجدیدنظر طلبانه که گویا «گذار از سرمایه داری در شرایط کنونی ناممکن است» مطرح شده است، با چه هدفی مطرح می شود و در مطبوعات حزبی اعلام می گردد و به بحث در باره آن تن داده نمی شود؟ آیا چنین تبلیغات مضر و غیرضرور، ناخواسته حزب توده ایران را از حزب انقلابی طبقه کارگر به حزب سوسیال دموکراتِ در خدمت حفظ شرایط حاکم سرمایه دارانه در ایران بدل نمی سازد؟

ادامه پیامد طرح نکردن ضرورت تجهیز زحمتکشان برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”پایین“، این امر است که اصلا مساله بحث در باره شرایط تجهیز زحمتکشان در ایران مطرح نمی شود و پاسخی دریافت نمی کند! این پرسش از این رو بدون پاسخ گذاشته می شود، زیرا طرح چنین پرسشی توسط مدافعان خط مشی انقلابی در حزب طبقه کارگر انجام می شود که گویا دارای «ذهن بسیار پیچیده» هستند و به طرح «حاشیه هایی» می پردازند «که عملا در هر موضوعی به سد سکندر تبدیل می شود»! و یا، از آنجا که «بحث یک سری اصول و پیش شرط هایی دارد که استاد طبری به خوبی فرمولبندی کرده است … [و] این پیش شرط ها در بحث» توسط این «مدافعان» رعایت نمی گردد! با چنین استدلال هایی ضرورت پاسخ به پرسش های پیش، نفی می شود! با چنین سخنانی، مضمون جدی پرسش ها بی جواب گذاشته می شود! (نقل قول ها از نامه هایی در رابطه با جدل فکری با اندیشه سوسیال دموکرات).

کوشش برای «تهی ساختن» و «لق» کردن اصل لنینی سانترالیسم دموکراتیک توسط اندیشه سوسیال دموکرات نیز وجود دارد. کوششی که به منظور تهی ساختن مضمون اصل لنینی ی نظربندی دموکراتیک در حزب توده ایران انجام می شود. «آبکی» کردن اصل انقلابی لنینی از این طریق دنبال می شود که پیشنهاد می شود، اصل سانترالیسم دموکراتیک با «شبکه ای ساختن حوزه های حزبی تلفیق» شود. این موضع اخیراً در مقاله ای مطرح شد که در ”نوید نو“ انتشار یافت، بدون آنکه نویسنده مایل به بحث در باره مضمون این پیشنهاد و چگونگی تحقق بخشیدن به آن باشد!

برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“ یا از ”پایین“، پرسشی است که تاکنون بی پاسخ مانده است. بی پاسخ گذاشتن و دوری از بحث مشخص، اسلوب کارکرد اندیشه سوسیال دموکرات است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. این تصور وجود دارد که می توان با بی اعتنایی به پرسش های مطرح، گذشت زمان را انتظار کشید! این انتظار، همان طور که در باره تلفیق مبارزه علنی و مخفی نشان داد، حزب طبقه کارگری را حتی از نظر نظری نیز به حاشیه می راند. جنبش انقلابی کارگری، زیر فشار شرایط عینی تشدید و تعمیق یابنده نبرد طبقاتی، در انتظار ابتکارات و بندبازی های ذهن روشنفکرانه ی اندیشه سوسیال دموکرات نخواهد نشست. پیامد این سیاست غیرانقلابی، تهی ساختن محتوای حزب توده ایران از سرشت انقلابی آن است که مصوبه های ششمین کنگره ثمره ی آن هستند. باید اذعان داشت که اندیشه سوسیال دموکرات در سطح جهانی، هدف دیگری را هم دنبال نمی کند. به حاشیه رانده شدن حزب طبقه کارگر در هر کشور، هدف و وظیفه روز است!

پیشنهاد حزب توده ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، برپایی جبهه متحد خلق به منظور تعمیق انقلاب بهمن از مرحله سیاسی به اقتصادی بود که شرایط دموکراتیک و اقتصادی عملی شدن آن در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب، به وسعتی تاکنون بی سابقه ایجاد شده بود. متاسفانه پیشنهاد حزب توده ایران، با حیله و توطئه ها و نهایتاً یورش ارتجاع به حزب عملی نشد. اکنون نیز پیشنهاد برپایی جبهه گسترده ضد یکتاتوری و تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای دورانِ پس از گذار از دیکتاتوری، به مثابه وظیفه تاریخی ی تمام طبقات و لایه های میهن دوست و خلق های ساکن سرزمین ایران، توسط حزب توده ایران طرح شده و پاسخ مثبت دیگر نیروهای میهن دوست را انتظار می کشد، تا فاجعه شکست انقلاب بهمن تکرار نگردد. مبارزه تبلیغی- روشنگرانه حزب توده ایران باید در سطح چنین وظیفه خطیر و تاریخی عملی گردد!

 

اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی

در حالی که بحث در باره برنامه اقتصادی برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایران به مطبوعات حزب توده ایران راه نمی یابد، و یا بحثی در این باره در حوزه های حزبی عملی نمی گردد، سمینارهای علمی برگزار نمی شود، شرکت اعضا و هواداران تا سطح کادرهای حزب نیز در این بحث ها ممنوع اعلام می شود.

شرکت در بحث سیاسی از وظایف توده ای ها از این رو حذف می شود، زیرا اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران می کوشد به طور اراده گرایانه، ”اقتصاد سیاسی“ی یک نظامِ ”سرمایه داری دموکراتیک“ را جایگزین مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران سازد. به نظر این اندیشه که برای حفظ موقعیت خود، درِ حزب توده ایران را بر روی توده ای ها بسته است، گویا «در شرایط کنونی، گذار از سرمایه داری در ایران ممکن نیست»! (که به آن اشاره شد). تزی که زمینه ی طرح نظری را ارایه می دهد، که نتیجه عملی آن، قطع مبارزه به منظور ایجاد ساختن شرایط گذار به سوسیالیسم است.

به منظور جایگزین کردن مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در باره «مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب» با نظر و تز پیش گفته ی پوزیتویستی که اندیشه سوسیال دموکرات مایل است بدون هر نوع بحث و جدل فکری عملی سازد، حق دموکراتیک نظربندی در حزب با شیوه های دستوری و اراده گرایانه مسدود و بحث در باره مصوبه ششمین کنگره حزب ممنوع اعلام می گردد.

اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران با طرح این تز معیوب و معلول، خواسته یا ناخواسته عملاً به عنصر تائید کننده شرایط حاکم در ایران بدل می گردد: گویا «در شرایط کنونی گذار از نظام سرمایه داری ناممکن است». چنانکه در یونان نیز گویا گذار از یورو، به مثابه یک ”مشیت الهی“ ناممکن است!

ممنوعیت برای بحث سیاسی در حوزه حزبی و یا جلسه های بحث و گفتگو، به بهانه کوشش برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری توجیه و گویا مستدل می گردد. این، در حالی است که چگونگی ی مبارزه برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، یکی دیگر از مصوبه های کنگره ششم، همان طور که نشان داده شد، نکته پایان یافته ای را در بحث ها تشکیل نمی دهد و نیاز به گفتگوی دموکراتیک دارد.

با چه هدفی، انتقادها به سیاست سوسیال دموکرات، برخوردهای شخصی تعبیر می گردد و حق شرکت توده ای ها در حوزه حزبی پایمال می گردد؟ رفیق هایی برای توجیه پایمال ساختن حق شرکت توده ای ها در زندگی حزبی و بحث در باره فعالیت های حزبی که نهایتاً به معنای پایمال نمودن بخش دموکراتیک در اصل لنینی سانترالیسم دموکراتیک در حزب است، زیرا امکان عینی بحث در باره نکته های پراهمیت فوق را در حزب توده ایران ناممکن می سازد، اصل لنینی را خدشه دار ساخته و آن را به وسیله سواستفاده دشمنان و سردرگمی نیروهای صادق چپ بدل می سازد.

باید امیدوار بود که شرایط بحث میان توده ای ها ایجاد شود و از این طریق «توانمند سازی حزب» بهبود یابد.

١- جوانشیر این نظر خود را در ارتباط با «برنامه حداقل کارگری» حزب توده ایران برمی شمرد که «وظایف دموکراتیک را به طور گسست ناپذیر با وظایف [آن طور که او می نامد] سوسیالیستی به هم پیوند می زند و جنبش دموکراتیک و ضد امپریالیستی عموم خلق را به جلو، به سوی نبرد با سرمایه داری، به سوی سمت گیری سوسیالیستی هدایت می کند.»

جوانشیر همانجا (ص ۴٠) علت گذار خواست ها و هدف های دموکراتیک به سیاسی- سوسیالیستی، به سخنی دیگر خواست هایی که مرز نظم حاکم را در می نوردد توضیح می دهد و علت تبدیل شدن یکی به دیگری را ناشی از آن می داند که «در دوران ما، هدف های دموکراتیک، با آن که بورژوایی است، اما تحقق آن در ظرفیت بورژوازی نیست. بورژوازی ده ها سال است که پیگیری خود را در دفاع از این هدف ها از دست داده … در نتیجه دفاع پیگیر از این هدف ها به دوش طبقه کارگر می افتد.» او سپس سرشت گذار از نظم حاکم را در خواست های دموکراتیک که در نوشتار برجسته می سازد، چنین برمی شمرد: «شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد.»

در تجربه اخیر حزب ”سیریزا“ در یونان، گرچه به صورت منفی، ما با چنین پدیده ای روبرو هستیم. آلکسیس سیپراس با تسلیم در برابر سرمایه مالی امپریالیستی به مانع تبدیل شدن خواست دموکراتیک مردم یونان به خواست سیاسی گذار از مرز نظم موجود، گذار از مرز دیکته سازمان های سه گانه ی مالی امپریالیستی است، شد.

٢ – نگاه شود به مقاله ”دو تضاد در برابر جنبش کارگری ایران، وحدت مبارزه علنی- مخفی و داخل- خارج از کشور“ شهریور ١٣٩٣، در توده ای ها http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2385

٣- رفیق گرامی اندیشه فوق را در نامه خود از جزوه پرمحتوای «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»، که پیش تر نیز به آن اشاره شد، نقل کرده است. نگارنده پیش تر در دو بررسی مجزا، نادرستی چنین برداشتی را مستدل ساخته است. در آنجا ازجمله نشان داده شده است که این برداشت با مضمون جزوه «واکاوی …» در تضاد است و به طور مصنوعی به آن افزوده شده است. این برداشت با مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران نیز در تضاد است. علاقمندان می توانند به متن نوشتارها مراجعه کنند: ”واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر، عقاب را بال از پرواز است“ (احسان طبری) http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2250 و واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر (٢)، درک مطلق گرانه از «مرحله کنونی»، برداشتی غیردیالکتیکی، «دروازه شهرهای ناگشوده را بگشایم!» (احسان طبری) http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2258

نگاه شود همچنین به

”طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!“، فروردین ١٣٩۴  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2491  و ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!“ اردیبهشت ١٣٩۴  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2494 و «”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!»، اردیبهشت ١٣٩۴  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503 و ”دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه“ اردیبهشت ١٣٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516  و  «بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ و یا خرده کاری»، اردیبهشت ١٣٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2512  و ”اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی“، فروردین ١٣٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2482

Comment | Farsi » | حزب ما توده را سازد پيروز

تعمیق بحران اجتماعی و گذار خواست دموکراتیک به سیاسی!
نگرشِ چپ انقلابی به مقاله «حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان»

۱۳٫ شهریور ۱۳۹۴ - ۹:۴۸ ق.ظ

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣۵ (١٢ شهریور)

واژه راهنما: دیالکتیکِ استقلال سازمان های دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی، دیالکتیکِ خواست های دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی. سرشتِ ”تاریخی“ خواست های دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی. «شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود، خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد» (ف. م. جوانشیر، سیمای مردمی حزب توده ایران.) «من انقلابم!» (احسان طبری، با پچپچه پاییز، ٩). ”اسلام سیاسی“، ایدئولوژی جامعه قبیله ای- برده داری در ایران.

هسته مرکزی در سخن پیمان نعمتی در مقاله «حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان»، این ارزیابی است که جنبش زنان یک جنبش دموکراتیک مستقل در ایران است. این ارزیابی ای مستدل و محقانه است!

به نظر او، حزب توده ایران گویا چنین برداشتی از جنبش زنان ندارد و می خواهد با «استفاده ابزاری» از این جنبش، آن را در خدمت «تغییر قدرت سیاسی، جایگزینی آن با حکومتی … دیگر» قرار دهد. این ارزیابی ناوارد و برداشتی نادرست است! پیمان نعمتی در اینجا محق نیست!

اتهام متکی به برداشتِ نادرست نظریه پرداز که می خواهد به حزب توده ایران نسبت دهد که گویا نگرشی «ابزاری» به جنبش زنان داراست، همان طور که در سطور زیر نشان داده خواهد شد، پیامد برخورد هدفمندِ پوزیتویستی ی شخص نظریه پرداز به جنبش مستقل زنان است که با هدف تائید شرایط حاکم کنونی در ایران انجام می شود!

ریشه ی نظری ی این برداشت نادرست از سیاست حزب توده ایران نزد نظریه پرداز، بی توجهی به سرشت دموکراتیک مبارزات تساوی طلبی زنان در چارچوب ”تاریخی“ آن است. به سخنی دیگر، در ذهن نظریه پرداز که می خواهد به عنوان مدافع حقوق زنان در ایران سخن براند، این پرسش طرح نشده است که چرا در ایران، مساله مجاز بودن دیدار از مسابقات والیبال، یکی از موضوع های مبارزه ی دموکراتیک جنبش زنان را تشکیل می دهد، در حالی که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، برای مثل، مساله دفاع از قانون ”سقط جنین“ و یا تصویب آن، مساله روز جنبش دموکراتیک زنان است؟ این مبارزه متفاوتِ دموکراتیک در حالی برقرار است که در هر دو نوع از جوامع، مساله دریافت ”مزد مساوی برای کار مساوی“، همچنان مساله حل نشده و موضوع مبارزه تساوی طلبی سیاسی (- سوسیالیستی) جنبش زنان را تشکیل می دهد! از این تفاوت، سرشت ”تاریخی“ مطالبات دموکراتیک و سیاسی (- سوسیالیستی) قابل شناخت و درک می شود. بدون هضم فکری این تفاوت، درک روند گذار خواست های دموکراتیک به سیاسی که به آن در سطور زیر پرداخته می شود، با مشکل روبرو خواهد بود.

در مقاله ”اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی“ (اخبار روز ٩ شهریور ١٣٩۴)، به همین نکته از دیدگاه رشد ”فرهنگ- مدنیت“ در جامعه اشاراتی انجام و بهم تنیدگی روابط روبنایی و زیربنایی در کلیت هستی انسان و جامعه انسانی نشان داده شده است: «فعالیت و تظاهر فرهنگی انسان پدیده ای مستقل از کلیت هستی او نیست. رشد فرهنگی انسان، تابعی است از چارچوب کلی هستی انسان. بازتاب روان و روابط اجتماعی انسان در کلیت فعالیت او در شرایط رشد مشخص تاریخی شرایط هستی جامعه است. در این روند، ما با دو پدیده بهم تنیده روبرو هستیم که در زیر به آن پرداخته می شود. … دو پدیده بهم تنیده پیش گفته، عبارتند از ”شیوه تولید“ هستی و ”صورتبندی اقتصادی- اجتماعی“ (یا فرماسیون). تظاهر چگونگی روابط روبنایی میان انسان ها در هر شیوه تولید اجتماعی خاص در هر دوره، چنانکه اشاره شد، در تظاهر ”فرهنگ“ آن دوره در کلیت متنوع آن (برای نمونه در رابطه میان زن و مرد) قابل شناخت است.»

خواست دموکراتیکِ دیدار از بازی های ورزشی در ایران که مخالفت با آن نشان سطح روابط اجتماعی عقب افتاده ی حاکم (فرماسیون) است، ویژگی خاص شرایط تحمیل شده توسط ”اسلام سیاسی“ است که در آلمان یا ایتالیا مطرح نیست، در حالی که خواست تساوی دستمزد، خواستی ناشی از روابط زیربنایی سرمایه دارانه در هر دو نوع از جوامع بوده، لذا خواست سیاسی (- سوسیالیستی) مشترک جنبش مستقل زنان در همه این کشورها را تشکیل می دهد.

نعمتی نیز «پیوند» میان خواست های دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی را می پذیرد، اما در پذیرش خود پیگیر نیست!

این ناپیگیری در نظر نظریه پرداز، در سطور زیر به چشم می خورد: «خواسته های سیاسی [بخوان دموکراتیک ی] جنبش زنان، رابطه مستقیم با نظام سیاسی [داشته] و بعنوان بخشی از استراتژی جنبش زنان، اهداف مشترک سیاسی [-دموکراتیک] جنبش زنان [را] با اهداف جنبش سیاسی [- دموکراتیک] عمومی [تشکیل می دهد] و نوع نقد نظام سیاسی (حاکمیت ها) را بیان می کند. این اهداف بطور عمومی با دموکراسی و خواسته های آزادی های سیاسی [ی دموکراتیک] بیان می شود.» با تدقیق های انجام شده، می توان سخن پیمان نعمتی را کاملا مورد تائید قرار داد.

ناپیگیری در اندیشه که دیرتر خواهیم دید، ریشه در بی توجهی به قانون دیالکتیکی چگونگی ی گذار کمّیت یک پدیده به کیفیت نوین دارد، از این جا به بعد در سخن نظریه پرداز تظاهر می کند. اندیشه جستجوگر و هشیارِ نظریه پرداز واقعیتی را در جامعه تشخیص می دهد که نمی تواند علت وجود آن را به کمک منطق تاکنون ابراز و دنبال شده در باره مبارزات دموکراتیک توسط خود  – که با سهل انگاری تنها «سیاسی» نامیده می شود -، توضیح دهد. این واقعه، همان پدیده ی «دوره های کوتاه مدت استثنایی» است که به آن اشاره دارد.

پدیده هایی که برای اندیشه غیردیالکتیکی، همانند غول های سحرآمیز و عرفانی در جامعه ظاهر می شوند، و همه حساب و کتاب های «استراتژی جنبش زنان» را نزد نظریه پردازی های کم نفس، بر هم می ریزند. «من انقلابم! سنگلاخی خارگین در آستان مرغزار کبود.» (*)

«استراتژی»ی گرفتار در بندهای شرایط حاکم، که همان استراتژی پوزیتویستی در خدمت حفظ شرایط حاکم است، میان تهی بودی خود را در این «دوره های کوتاه مدت استثنایی» بر ملا می سازد:

گفته می شود: «هرچند جنبش زنان استراتژی اولویت خواسته های اصلی خود را [که همان خواست های «سیاسی»- دموکراتیک هستند] بطور عادی دنبال می کند، اما در دوره های کوتاه مدت استثنایی [!]، خواسته های سیاسی [- طبقاتی] که اهداف مشترک با اپوزیسیون را دارند، به اولویت اصلی جنبش زنان بطور موقت [!] تبدیل می شوند.» و این دوران های «موقت»، همان دوران هایی هستند که خواست های دموکراتیک در جامعه ی بحران زده، به انبوه کمّی ای رشد می کند که با تبدیل شدن به خواست های سیاسی- طبقاتی، کیفیت نوینی را در جامعه پایه می ریزد. این دوران ها، دوران انقلابات اجتماعی هستند!

با وقوع انقلاب و جابجایی قدرت سیاسی از دست طبقات حاکم به طبقات دیگر اجتماعی که به دنبال تعمیق ”تضاد روز یا عمده“ ( که اکنون در ایران، فشار دیکتاتوری بر همه لایه های مردم است) اجتناب ناپذیر شده است، کیفیت نوینی در ترکیب طبقاتی حاکمه ایجاد می شود. البته که این دوران ها، دوران های «استثنایی» و «موقتی» هستند، و جامعه دو باره به رشد اصلاحی- تدریجی در شرایط نوین باز می گردد.

چگونگی رشد اصلاحی در مرحله نوین در جامعه، منوط به ترکیب طبقات حاکم جدید است. چنانچه طبقات و لایه های ترقی خواه نتوانند شرایط برقراری و حفظ حاکمیت سیاسی خود را ایجاد سازند  – مثلا به علت تفاوت های آشتی ناپذیر و یا بحث های انحرافی، و از همه مهم تر به علت ناتوانی در تدارک نظری برنامه اقتصاد ملی ای که باید پس از پیروزی به مورد اجرا بگذارند و … -، بقایای طبقات و لایه های ارتجاعی قادر خواهند شد با استفاده از روابط سنتی و جا افتاده خود و همچنین پشتیبانی ارتجاع جهانی، مواضع حاکمیت خود را تثبیت و روابط ارتجاعی گذشته را در سطح و شکا دیگری برقرار سازند. سرنوشت دردناک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، چنین شرایطی را در ایران قابل شناخت می سازد.

پیشنهاد آن دوران حزب توده ایران، برپایی جبهه متحد خلق برای تعمیق انقلاب بهمن از مرحله سیاسی به اقتصادی بود که شرایط دموکراتیک و اقتصادی عملی شدن آن در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب به وسعتی تاکنون بی سابقه ایجاد شده بود. متاسفانه پیشنهاد حزب توده ایران که با حیله ها و نهایتاً یورش ارتجاع به حزب عملی نشد. اکنون نیز پیشنهاد برپایی جبهه گسترده ضد یکتاتوری و تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای دورانِ پس از گذار از دیکتاتوری، به مثابه وظیفه تاریخی ی تمام طبقات و لایه های میهن دوست و خلق های ساکن سرزمین ایران، توسط حزب توده ایران طرح شده و پاسخ مثبت دیگر نیروهای میهن دوست را انتظار می کشد، تا فاجعه شکست انقلاب بهمن تکرار نگردد.

برخلاف نظر پیمان نعمتی، این شرایط نوین نباید لزوماً «حکومتی غیردموکراتیک دیگری»، به ارمغان آورد. اگر چنین است، همان طور که اشاره شد، دو دلیل دارد: ناتوانی نیروی نو در کلیت آن در پس از پیروزی، برای برپایی جبهه متحدی که پیروزی را به ثمر برساند! و دوم، ناتوانی ای که ریشه در پراکندگی و در بحث های بی ثمر و انحرافی در دوران پیش از پیروزی دارد، که به جای تنظیم برنامه عمل اقتصادی- اجتماعی ضرور، دنبال می شود.

زنده یاد ف. م. جوانشیر، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، در اثر موجز و موشکافانه خود با عنوان ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، گذار خواست های دموکراتیک به سیاسی- سوسیالیستی را توضیح داده و مستدل می سازد. او در صفحه ۴١ کتاب می نویسد: «شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود، خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد.»

از این روست که حزب توده ایران با دفاع همه جانبه از جنبش مستقل زنان، برای تحقق بخشیدن به خواست های دموکراتیک خود، خواست هایی که می تواند حتی در شرایط همین حاکمیت سرمایه دارانه معیوب نیز تحقق یابد، دفاع و پشتیبانی همه جانبه می کند. در عین حال حزب توده ایران تردید ندارد، مبارزه هوشمندانه جنبش دموکراتیک و مستقل زنان در ایران، در ادامه پیگیر و قاطع خود به عنصر پرتوانی برای گذار از رژیم دیکتاتوری ولایی بدل و به مثابه گردان توانمندی در جنبش کلی مردمی و ملی مردم ایران، نقش شایسته خود را ایفا خواهد نمود!

اندیشه پوزیتویستی ی سوسیال دموکرات که در بحث و استدلال های ارایه شده در مقاله ”حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان“ مسلط است، قادر به پاسخگویی به نیازها و وظایف جنبش دموکراتیک کنونی زنان در ایران نیست.

جنبش مستقل زنان، ”استقلالی“ مرموز و عرفانی- مذهبی ندارد. این استقلال، استقلالی به جا است که بیان ویژگی خاص نبرد زنان ایران است که در جامعه عقب افتاده ی قبیله ای مبتنی بر ایدئولوژی ”اسلام سیاسی“ جریان دارد و باید به ثمر رسانده شود. ایدئولوژی قبیله گرانه ”خودی و غیرخودی“ی ”اسلام سیاسی“، از همان نوع خلیفه گری ”داعشی“ و ”طالبانی“ است. تفاوت های ظاهری میان ایدئولوژی ”داعشی“ و غیره با نوع ولایی آن در ایران، ناشی از شرایط هستی مردم انقلابی ایران است که در یک قرن اخیر دو انقلاب بزرگ و چندین جنبش های ملی و رهایی بخش را تجربه کرده اند. این ایدئولوژی ارتجاعی که بر همه شئون هستی اجتماعی مردم میهن ما، به ویژه بر هستی زنان، سایه شوم سلطه خود را گسترده است، باید به زباله دان تاریخ افکنده شود!

مردم میهن ما باید به این دیکتاتوری ضد موکراتیک و ضد ملی پایان دهند تا راه رشد و فرازمندی اقتصادی- اجتماعی را در ایران بگشایند. برباد دادن میلیاردها دلار ثروت مردم در ماجراجویی ”اتمی“ در دو دهه اخیر از یک سو، و موافقت نامه گویا ”برد- برد اتمی“ که راه تبدیل ایران را به کشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی گشوده است، از سوی دیگر، ضرورت مبارزه برای گذار از دیکتاتوری را مستدل می سازد که در آن بدون تردید، جنبش دموکراتیک مستقل زنان ایرانی نقشی بزرگ (و نه «ابزاری») ایفا خواهد نمود!

 

 رابطه دیالکتیکی استقلال جنبش زنان و جنبش کارگری میهن ما، ریشه در فشار دوگانه ای دارد که زنانِ محروم و زحمتکش میهن ما زیر سلطه آن قرار دارند. فشار جنسیتی و طبقاتی. مبارزه دموکراتیک زنان برای «اصلاح» خاص قوانین مربوط به امور زنان، همانقدر در هماهنگی قرار دارد با مبارزات دموکراتیک مشابه دیگر زحمتکشان و جوانان و خلق های ساکن ایران برای تغییر قانون های مربوطه، که مبارزه مشترک سیاسی- طبقاتی آن ها از وحدتی یکپارچه برخوردار است! کلیه این خواست ها از ریشه شرایط طبقاتی حاکم بر ایران سیرآب می شوند.

در شرایط تعمیق بحران اقتصادی- اجتماعی، شناخت بهم تنیدگی خواست ها و ریشه مشترک آن ها آسان تر می گردد و انکار آن توسط مواضع پوزیتویستی صادق از نوع بیان شده در مقاله مورد بحث نیز ناممکن می گردد.

(*) احسان طبری، با پچپچه پاییز، ٩ – بخش نخستِ «نثر موزون شاعرانه»ی زنده یاد احسان طبری، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، بازتابی از بحث کنونی است:

این سوداگران، شعرک های خود را نوازش می کنند: عروسک هایی لوس و برّاق، ولی آنها دست فروشان بازارهای تنگ اند. سفیران خویشند. ناگهان مردی غریب، دراز گیسو، شبَق موی، خنده مروارید، سوار بر سمندی بال دار در می رسد، و نعره می کشد: ای مستان غرور و شهوت! من در دکانچه نزول خواری شما نخواهم نشست. این سفره پولک ها و عروسک ها را به باد دهید! با دلی مالامال از آتش و خون آمده ام. پیامی سهمناک دارم تا همه ابعاد واژگون شوند. همه خوار شدگان بالا بفزایند. من ریاضیات خِرد و شاقول تجربه را جانشین عزایم خوانی عتیق خواهم ساخت. بر بساط گسترده می تازم تا شما را به خود آورم. مرا رسول نابودی نشمرید که در وجودم ستاره های عشق و دلبستگی، گوهر سازندگی و همبستگی است. من انقلابم! سنگلاخی در آستان مرغزار کبود.

..

Comment | Farsi » | حزب ما توده را سازد پيروز

بازتابی از مضمون کتاب ”وارثان گیلگامش“ اثر عبداله اوچلان
مذهب، ریشهِ تاریخی زن ستیزی!
رشد اندیشه سحرآمیز- جادویی به مذهبی!

۱۲٫ شهریور ۱۳۹۴ - ۷:۴۹ ب.ظ

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣۶ (١١ شهریور)

واژه راهنما: بازتابی از مضمون کتاب ”وارثان گیلگامش“ اثر عبداله اوچلان. با مقدمه ی فرهاد عاصمی. نامه فردریش انگلس به ژوزف باخ.

مقدمه برای معرفی بخش هایی از کتاب ”وارثان گیلگامش“، اثر عبداله اوچلان، در باره تاریخ ١٢ هزار ساله قوم های آریایی زبان ساکن منطقه ”مزوپوتامین“ (پیش تر انتشار یافت- مقاله ۱۳۹۳ / ۴۹، اسفند ۱۳۹۳- اکنون اصل نوشتار انتشار می یابد). در کتاب، تاریخ برپایی تمدن این قوم ها، با نام تمدن سومرآیی توصیف می شود که با تاریخ ”انقلاب کشاورزی“ در دوران سنگ نو در جامعه بشری آغاز می گردد. گذار از جامعه کمونیستی کهن که مبتنی بر روابط ”مادرسالاری“ و باور به تصورات سحرآمیز- جادویی انسان است، به نظام برده داری مبتنی بر سلطه نظم ”پدرسالاری“ در جامعه سومرآیی که پنداشت وجود خدایان آسمانی ایدئولوژی آن را تشکیل می دهد، توضیح داده می شود و با کشفیات جدید در کاوش های باستان شناسی دهه های اخیر در منطقه مستند می گردد. رهبر زندانی حزب کارگران کردستان این کتاب را در زندان ایمرعلی ترکیه به عنوان دادخواست علیه محکومیتش در ترکیه، به دادگان حقوق بشر اروپایی نگاشته است.

فردریش انگلس در نامه ای به ژوزف بلوخ (٢١ سپتامبر ١٨٩٠) می نویسد: «این که برخی از جوان ترها بیشتر بر بخش اقتصادی [نظرات ما] تاکید می کنند، [واین که] این بخش می تواند چه سهمی [در نظرات ما دارا] باشد، تا اندازه ای مارکس و من مقصر هستیم. ما ناگزیر بودیم در برابر مخالفان، این بخش را که آن ها نفی می کردند، برجسته سازیم، در حالی که همواره زمان، و شرایط و موقعیت، به نحوی نبود که جایگاه بخش های دیگر زندگی اجتماعی و تاثیرات متقابل آن ها را، چنان که شایسته آن هاست، توضیح دهیم. اما آن جا که عملکرد و عمل اجتماعی مطرح بود، وضع به نحو دیگری بود و هیچ اشتباهی [در نظرات و عملکرد ما] رخ نداد.

متاسفانه وضع چنین است که تصور می شود با آموختن جملات اصلی یک نظریه جدید، آن هم نه همواره به گونه ای درست، می توان آن را به کار نیز گرفت.

بر پایه درک ماتریالیستی تاریخ، تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است. هیچ گاه نه مارکس و نه من، بیش از این مدعایی داشته ایم. اگر اکنون کسی این نکته را چنان تحریف کند که مدعی شود که مسائل اقتصادی تنها عامل تعیین کننده است، نظر ما را به صورت غیرمجاز تغییر داده است. بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعی در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود. با بی توجهی به این تاثیرات، انطباق نظریه بر مرحله ای از تاریخ، چنان آسان می نماید که گویا تنها باید معادله ای یک مجهولی را حل کرد.

انسان، تاریخ خود را خود می سازد، البته تحت شرایط و پیش شرط های معین. در میان این شرایط، عوامل اقتصادی، عمده است. اما عوامل سیاسی و غیره، حتی سنت های جاافتاده در ذهن انسان ها نیز – اگرچه نه به صورت عمده -، در این روند نقش ایفا می کند.

ثانیاً تاریخ بدین گونه ساخته می شود که نتیجه نهایی آن همواره برآیند تضادها و برخوردهای متعددی است که هر یک خود بر پایه شرایط پرشمار و ویژه زندگی قرار دارد … بدین ترتیب، نتیجه تاریخی برآیند تاثیر متقابل نیروهای متعدد بر یک دیگر زاده می شود …». (به نقل از پیشگفتار بر ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ١۵).

کتاب ”وارثان گیلگامش“ کوششی است که عبداله اوچلان انگار با نگاه و اندیشه به وظیفه ای که انگلس برای آیندگان تعیین کرده بود، نگاشته است. او در این کتاب، تاریخ زندگیِ قوم های ساکن مزوپتامین (بین النهرین) را که دارای ریشه زبانی مشترک آریایی هستند، از زاویه ای توصیف می کند که در آن رشد بخش روبنایی هستی اجتماعی انسان دوران ”سنگ نو“ در مرکز توجه و بررسی قرار دارد. روان شناسی فردی و اجتماعی، به مثابه ملاط جامعه شناختی شرایط هستی انسان این دوران، در مرکز بررسی قوم شناسانه اوچلان قرار دارد. او در این کتاب به توضیح نقش «دانشی» می پردازد که انسان آن دوران برای پاسخ به نیازهای رشدیابنده خود، جمع آوری می کند. «دانشی» که در ارتباط بارشد نیروهای مولده در این دوران قرار دارد و در مرکز آن «انقلاب کشاورزی» جای دارد.

مضمون کتاب فلسفی- تاریخی- قوم و جامعه شناسانه اوچلان به خواننده امکان می دهد به عمق مضمون سخنان قبلی فردریش انگلس نفوذ کرده و آن را دقیق تر دریابد. شناخت وابستگیِ بهم تنیده میان رشد زیربنا و روبنای جامعه، که بازتاب یک پارچگی و وحدت دیالکتیکی ی ”ذهن و عین“ را نزد انسان ملموس تر و هویت تاریخی انسان را در هر دوران قابل شناخت می سازد، دستاورد بزرگی است که خواننده با نگرشِ ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی به مضمون کتاب، از مطالعه ”وارثان گیلگامش“ به دست می آورد.

یکی از رشته های اصلی توضیحات عبداله اوچلان، رشته بررسی پژوهشگرانه و موشکافانه رشد اندیشه سحرآمیز- جادوئی در دوران هستی بدوی جامعه انسانی به اندیشه مذهبی است که در مرحله گذار از جامعه کمونیستی کهن Urkommonismus به جامعه برده داری میان گروه و خاندان های ساکن مزوپتامین عملی شد و نهایتاً به برپایی جامعه سومرآیی مبتنی بر نظم برده دارانه انجامید.

او علل زیربنایی و به ویژه تصورات و پندارهای سحرآمیز- جادویی را نزد انسان این دوران و پیروزی نهایی اندیشه خدایان و نهایتاً یکتاخدایی را که مبتنی بر «دانش» مه آگینِ انسان این دوران است، به تفصیل در جای جای کتاب برمی شمرد و ضرورت گذار از تصورات روبنایی نخست را به ایدئولوژی مذهبی، به منظور پاسخ به مساله های طرح شده در جامعه بغرنج شونده، مستدل می سازد.

[زنده یاد احسان طبری در ارتباط با «داستان های اسطوره ای»، «دانش» مه آگینِ انسان را «جوی های زرین»ی می نامد «که از بامداد مه آگین گذشته ای دور سوی ما جاری است» (نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، چاپ سوم، ص ۴٩۴)]

اوچلان چگونگی رشد تصورات سحرآمیز و ایجاد شدن شرایط ضرورِ اعتقاد به خدایان افسانه ای و نقش آن ها در تصورات ایدئولوژیک- روبنایی جامعه و مضمون نبرد میان خدایان را در طول چهارهزار سال نشان می دهد. نبرد میان خدایان افسانه ای، بیان نبرد میان نظم مادرشاهانه و پدرسالاری است که نهایتاً به غلبه نظم پدرشاهانه ی مبتنی بر برده داری می انجامد. ضرورت نبرد میان خدایان زن و مرد، ناشی از ضرورت ایجاد نظم در جامعه برده داری است که پیامد رشد نیروهای مولده بود.

[برقراری نظم برده داری علیه جایگاه اجتماعی زن در مطبوعات مربوطه ”اولین ضد انقلاب علیه زن“ نامیده شده است (نگاه شود به اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)]

اوچلان ریشه زیربنایی رشد نیروهای مولده را به دنبال انقلاب در فرهنگ و فن کشاورزی، مورد بررسی قرار داده و بر پایه آن، ضرورت تغییرات روبنایی- ایدئولوژیک را در دوران جدید که حدود هشت هزار سال پیش آغاز شد، مستدل می سازد.

اندیشمند کردِ عراقی، چرایی رشد اندیشه چند خدایی را به یکتا خدایی در اندیشه مذهبی انسان در دوران برده داری برمی شمرد و نشان می دهد که دستیابی به اندیشه مذهبی تک خدایی، به مثابه اهرم ایدئولوژیکی روبنا، به منظور ایجاد وحدت میان گروه ها و خاندان ها، ضرور شده بود که در جامعه سومرآیی با وحدت ”شهر“ها عملی گشت.  تحکیم اندیشه یکتاخدایی در مرحله گذار از جامعه برده داری به فئودالی که در سه مذهب دارای ”کتاب“ قطعیت یافت، بازتاب رشد نیروهای مولده ای است که شیوه تولید برده داری را ”غیرعقلایی“ کرده و آن را شیوه ای ”سوخته“ ساخته بود. اوچلان ضرورت گذار از برده داری به نظم فئودالی مبتنی بر استثمار نیروی ”رعیت وابسته“ به زمین را در شرایط جدید و سطح رشد پیشرفته تر تولید کشاورزی در جامعه سومرآیی- آسوری و … مستدل می سازد.

[در ایران نیز همین تغییرات در اندیشه ایدئولوژیک قوم ها را می توان یافت. احسان طبری همانجا (ص ۴۴٨) و به نقل از کتاب بانو کوزمینا، وجود «اندیشه خدای واحد (اورمزد)» را نزد زرتشت گوشزد می کند «که هخامنشیان پس از آشنایی با این دین، تنها اندیشه خدای واحد (اورمزد) را اخذ کردند، زیرا با اندیشه شاهنشاه واحد تطبیق داشت».]

اوچلان ریشه اندیشه حاکمان را در هر دو نظام استثمارگرانه قابل شناخت می سازد که با چه هدفی، نظام حاکم را نظمی ابدی قلمداد ساخته و آن را «”سایه“ آسمانی نظم خدایی بر روی زمین» اعلام می کنند. برای خواننده با توضیح های مستدل اوچلان، بی پایه و اساس بودن ایدئولوژی طبقات حاکم که ابدی بودن حاکمیت خود اعلام می کنند، بر ملا و گذرایی بودن باورها، سنت ها و تبلیغات حاکمان در طول تاریخ به اثبات رسانده می شود. با این توضیح ها قابل شناخت می شود که با رشد نیروهای مولده و ایجاد شدن شرایط شیوه تولید پیشرفته تر، ایدئولوژی حاکمان نقش راهبردی خود را از دست می دهد، دوران تغییرات انقلابی- زیربنایی در سازماندهی هستی اجتماعی فرامی رسد و تحقق آن اجتناب ناپذیر می شود.

[واقعیتی که در مورد تصورات رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران و هم در مورد ایدئولوژی ”الزامات گلوبالیستی“ نظام نولیبرال امپریالیستی صادق است. هم این و هم آن مایلند نظم مدافع منافع غارتگرانه خود را «”سایه“ نظم آسمانی بر روی زمین» القا کنند. چنین برداشت ایدئولوژیک، زمینه عملکرد ضد مردمی و ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی است که به منظور ابدی ساختن نظم سرمایه داری وابسته در ایران طرح می شود که باید گویا زیر ”رهبری ولی فقیه“ به عنوان نماینده ”زمینی“ خداوند ”آسمانی“ عملی گردد. مداحان نظم امپریالیستی نیز در دوران افول صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، آن را ابدی و «پایان تاریخ» قلمداد کرده و مایلند پذیرش ایدئولوژی ”آزادی“ غارت سرمایه داری را به خلق های پیرامونی و همچنین بخش ٩٠ درصدی مردم کشورهای متروپل تحمیل کنند.

باید هژمونی ایدئولوژیک مداحان رژیم دیکتاتوری ولایی و همچنین مداحان مدافع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری را در دوران افول این نظام افشا و بی پایه واساس بودن آن را به صحنه مبارزه ایدئولوژیک در جامعه تبدیل ساخت. صحنه نبرد ایدئولوژیک علیه ایدئولوژی حاکم، اهرم پرتوانی در نبرد برای رشد تمدن و غلبه حقوق مدنی انسان است. نبردی که نه علیه باورهای مذهبی انسان، که باید علیه علل ”زمینی“ نابسامانی ها عملی گردد که ابزار غارت طبقات حاکم است. (نگاه شود همچنین به جبهه ضد دیکتاتوری با مخالفان رنگارنگی روبروست! نگاهی به هشتم مارس، روز جهانی زن! در ”اخبار روز“ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65661).

جنبش دمکراتیک زنان در ایران و جهان نقشی درجه اول در این زمینه به عهده دارد. زن که اولین برده در تاریخ است (مارکس)، در این دوران در شکستن هژمونی ایدئولوژی ارتجاعی ی مردانه در مذهب حاکم در ایران و جهان، در کنار طبقه کارگر که از بردگان زن و مردِ روزمزد در کلیه لایه های آن تشکیل می شود، نقشی درجه اول را ایفا می کند. ایدئولوژی زن ستیزانه نظام سرمایه داری حاکم،  چه در شکل مذهبی و چه در سیمای غیرمذهبی- سکولار آن، باید با تمام قوا در ایران و جهان افشا گردد.

دیرتر توضیح های عبداله اوچلان در باره علت کوشش مرد برای تنزل مقام زن در خانواده و جامعه نقل خواهد شد (نگاه شود ازجمله به ”… نگاهی به هشتم مارس، روز جهانی زن“ …). نشان داده خواهد شد که هدف کوشش زن ستیزانه مرد در گذشته به منظور برقراری سلطه نظام استثمارگر طبقاتی – برده داری – بوده است که با رشد نیروهای مولده شرایط برقراری آن ایجاد شده بود. هدفی که اکنون نیز در جامعه طبقاتی سرمایه داری به قوت خود باقی است. این کوشش اکنون هم با هدف محدود و در سایه قرار دادن حقوق اجتماعی زن، به مورد اجرا گذاشته می شود. با پایمال ساختن حقوق اجتماعی زن، و او را «نیمه» خواندن (احسان طبری در شعر زندانش ”قو خورشید را انتظار می کشد“)، جایش را در «دهلیز حرمسراها» خواستن (م. ا. به آذین، ”مهمان این آقایان“، ص ١١٨)، «تک خانی» اش را ”حرام“ اعلام کردن (محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضایه) و …، با هدف غارت مضاعف نیروی کار و تبدل او به ”برده جنسی“ عملی می گردد.

کوشش حاکمان برای استفاده ابزاری از حقوق زن، چه در شکل تبلیغ ”آزادی جنسی“ و بدل ساختن تساوی حقوق اجتماعی تنها به مساله آزادی جنسی زن، و چه در شکل تبلیغ ضرورت ”پوشش اسلامی“ زن، باوجود تضاد میان شکل آن ها، این هدف را دنبال می کند که حقوق اجتماعی زن را در سایه قرار دهد. خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در کنگره اخیر حزب حاکم دمکرات مسیحی این کشور، باوجود مقاومت و مخالفت محافل ذی نفوذ، تصمیم برای ارتقای درصد شرکت زنان را در سطح هیئت مدیره شرکت های اقتصادی بزرگ آلمان به تصویب رساند. این به اصطلاح مدافع حقوق زن که صدراعظم کشور امپریالیستی آلمان نیز است، اما نه تنها تاکنون کلمه ای در باره ضرورت تساوی دستمزد زن و مرد برای کار مشابه در آلمان بر زبان نرانده است، بلکه سیاست عمده اقتصادی دولت او در جهت تثبیت عدم تساوی دستمزد زحمتکشان زن و مرد در یکی از پرتوان ترین اقتصادهای امپریالیستی قرار دارد.

شایان ذکر است که یکی از خواست های زنان آموزگار آلمانی که این روزها، همانند همکاران ایرانی خود در اعتصاب به سر می برند و دست به تظاهرات زدند، تساوی حقوق آن ها با همکاران مرد است. اعتصاب و اعتراض آموزگاران در آلمان در هفته پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن (سال ٢٠١۵) جریان دارد.

رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران نیز سیاست زن ستیزانه مذهبی خود را در لباسی از ”عفاف“ و ”شانِ“ زن می پوشاند و آن را جار می زند و برای تحمیل ایدئولوژی زن ستیزانه خود قانون روی قانون به تصویب می رساند و سنگ ها را می بندد و سگ ها را آزاد می گذارد، تا پنهان دارد که اکثریت بزرگ زنان در ایران، محروم ترین زحمتکشان در میهن ما هستند، چه آن ها که از شغلی برخودارند، یا نیستند، …

احسان طبری در اثر پیش گفته (ص ۴۵٨ به بعد) در ارتباط با ”چهره زن در تاریخ و افسانه ایرانی“، به مساله «سنن خواری زن در جامعه ماقبل اسلامی و … درک خاص از برخی آیات … علیه زن» توضیح می دهد که دیرتر به آن اشاره خواهد شد. «آسمان بر تو حکم راند … و ترا نیمه خواند …» (احسان طبری، ”قو خورشید را انتظار می کشد“، شعر زندان به مناسبت ٨ مارس- نگاه شود به حماسهء نبرد انسان دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2291).]

رشد اندیشه سحرآمیز- جادویی به مذهبی

یکی از رشته های اصلی توضیح های عبداله اوچلان، بررسی پژوهشگرانه و موشکافانه رشد رشته اندیشه سحرآمیز- جادویی در دوران هستی بدوی جامعه انسانی به اندیشه مذهبی است که در مرحله گذار از جامعه کمونیستی کهن به جامعه برده داری عملی شد، است. او علل زیربنایی و به ویژه روبنایی این گذار ایدئولوژی ”طبیعی“- سحرآمیز- جادوئی را به ایدئولوژی مذهبی با ظرافت خاص توضیح می دهد و ارتباط تنگاتنگ این گذار را «با تولید [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی» در دوران جامعه بدوی یا جامعه کمونیستی کهن Urkommonismus و در دوران پس از ”انقلاب کشاورزی“ نشان می دهد.

در جامعه کمونیستی کهن زن در مرکز گروه قرار دارد و نقشی خدای گونه ایفا می سازد. در دوران ”سنگ نو“ و با تحقق ”انقلاب کشاورزی“ که زن در آن نقش اصلی را ایفا می سازد، مرحله گذار از دوران مادرسالاری به پدرسالاری آغاز می شود و قریب به چهار هزار سال به طول می انجامد. گذار ایدئولوژی سحرآمیز- جادوئی که زن در آغاز محور اصلی آن را تشکیل می دهد به ایدئولوژی مذهبی در طول این چهار هزاره عملی می گردد که افسانه های نمادین آن، ”نبرد خدایان“ است که در ایدئولوژی یونان قدیم عمدتا توسط ”همر“ و هزوئید، ریشه فرهنگ و ”تمدن“ اروپایی را تشکیل می دهد و به مثابه ایدئولوژی «نظم جامعه مبتنی بر [شیوه تولید] برده داری» ثبت شده است. غلبه نهایی خدای مرد بر خدای زن با گذار ایدئولوژی سحرآمیز- جادویی به ایدئولوژی مذهبی پایان می یابد. در ایدئولوژی مذهبی، گذار از باور به «چند خدایی» به پذیرش «یکتاخداییِ» مردسالارانه، مرحله گذار از جامعه مبتنی بر برده داری به جامعه فئودالی را بیان می کند. [همان طور پیش تر ذکر شد، در ایران، دوران هخامنشیان!]

اوچلان به کمک بررسی نتایج کشفیات جدید  – حدود ٨ هزار لوحِ گِلِ پخته که بر آن با خط میخی نگاشته شده است –  افسانه یونانی نبرد میان خداها را که همر در شعر (اِپوس) سروده است، به مثابه نبرد میان نظام مادرسالاری و پدرسالاری، تدقیق می بخشد …

عبداله اوچلان در تحقیقات قوم شناسانه Ethnologie  و جامعه شناختی مبتنی بر کاوش های باستان شناسی در چند دهه اخیر، نظریات خود را در کتاب مستدل می سازد. نقش پراهمیت اندیشه ایدئولوژیک انسان در طول تاریخ را در مقطع «مکانی و زمانی» ایجاد شدن آن، که برای درک مضمون نظر انگلس که «انسان، تاریخ خود را خود می سازد» شایان توجه است، تعیین کننده می داند. خواننده این جا و آن جا دچار تردید می گردد که آیا موضع او با موضع مارکسیستی در انطباق است که پیش تر از نامه انگلس نقل شد: «بر پایه درک ماتریالیستیِ تاریخ، تولید [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است». اما با توجه به موضع های روشن اوچلان در باره نقش زیربنایی جامعه که در صفحه های مختلف طرح می شود، تردیدی نباید داشت که کتاب ”وارثان گیلگامش“ مبتنی بر دانش ماتریالیسم تاریخی (جامعه شناختی علمی) قرار دارد و آشنایی با آن، به ویژه برای خواننده ایرانی که با بسیاری از واقعیت ها در تاریخ زندگی مردمان ساکن سرزمین های مجاور و بخش هایی از ایران تا ده هزار سال پیش آشنا می شود، لذت بخش و آموزنده است.

هدف اصلی بازتاب نظر اوچلان در باره روند گذار از ایدئولوژی سحرآمیز- جادوئی به مذهبی توسط علاقمندی غیرمتخصص است. شاید این کوشش انگیزه ای باشد برای مترجم زبردستی که به ترجمه کتاب و یا بخش های عمده آن از زبان ترکی یا آلمانی به فارسی بپردازد.

عبداله اوچلان، رهبر حزب دمکرات کردستان ترکیه که دوران زندان ابد خود را به صورت انفرادی در زندان جزیره ایمرعلی Imrali می گذراند، دو کتاب در زندان نوشته است. کتاب اول ادعانامه او علیه درخواست دادستان در دادگاهی در آتن/یونان است با عنوان ”ادعانامه برای انسان آزاد“ Plädoyer für den freien Menschen، که علیه دستگیری خود پس از ورود به یونان نگاشته است. دادگاه حکم به برائت او داد. مقام های یونانی اما با تقلب او را به دام سازمان امنیت ترکیه و اسرائیل انداختند.

کتاب دوم که دادخواست او به دادگاه عالی اروپایی برای حقوق بشر است، با عنوان ”وارثان گیلگامش“ Gilgameschs Erben و زیر عنوان ”از سومرها تا جامعه دمکراتیک متمدن“، نشان توانمندی اندیشه علمی چشمگیر این مبارز کرد است در بررسی تاریخ ١٢ هزار ساله تمدن جامعه انسانی که مدعیان «بشردوست غربی» خود را وارثان آن قلمداد می سازند.

این کتاب سندی است علیه شرایط غیرانسانی در کشور ترکیه که یکی از فرهیختگان خود را در زندانی انفرادی شکنجه کش می کند، در حالی که او یکی از برجستگان نظریه پرداز خلق کرد در ترکیه است.

مردم میهن ما نیز با چنین نمونه ضدانسانی در ایران آشنا هستند. ده ها تن از دانشمندان و فرهیختگان توده ای در زندان های جمهوری اسلامی به دار کشیده و زجر کش شدند. نام های بسیاری را می توان در این سطور نامید … که بدون تردید نام زنده یاد احسان طبری جای ویژه ای را در آن میان داراست.

اوچلان در جلد نخست ”وارثان گیلگامش“ که قریب به ۵٠٠ صفحه است و او به زبان ترکی نگاشته (ترجمه آلمانی آن مورد مطالعه نگارنده قرار گرفت)، از بررسی تاریخ گروه ها و قوم های ساکن مزوپوتامین (بین النهرین) و آناتولی  در دوران ”سنگ نو“ آغاز می کند، ”انقلاب کشاورزی“ و گذار انسان را در این منطقه از مرحله زندگی کمون بدوی یا کمونیسم کهن Urkommunismus به دوران برده داری و سپس به فئودالیسم توصیف می کند. ”انقلاب کشاورزی“ که توسط گروه های انسانی با نام سومرها که قوم های آریایی زبان اند و دیرتر با نام ”هندواروپایی“ معروف شدند،  تحقق یافت را بر می شمرد. انتقال تکنیک جدید تولید کشاورزی را به سرزمین های مجاور توضیح می دهد. از یک سو تا مصر، یونان و از سوی دیگر به شرق، به هند و چین و … را توضیح می دهد. [اولین آثار تولید کشاورزی در شمال ویتنام به ۶ هزار سال پیش باز می گردد (نئوگن وین، ”ویتنام، تاریخی طولانی“)]

اوچلان برقراری اندیشه مذهبی بر جامعه مبتنی بر برده داری و سپس فئودالیسم را در این مناطق ناشی از رشد نیروهای مولده در آن سرزمین ها و پیامد نیاز انسان آن دوره برای یافتن نظم اجتماعی مناسب با سطح نیروهای مولده توضیح می دهد. بحث در باره پایه ریزی نظام سرمایه داری در ارتباط با دوران روشنگری و برقراری سکولاریسم به مثابه اندیشه ایدئولوژیک این دوران، ادامه موضوع کتاب را تشکیل می دهد.

اوچلان سپس آینده مورد نظر خود را برای جامعه انسانی و به طور مشخص در منطقه خاورمیانه و در کل ”شرق“، طرح می سازد و در چارچوب آن به مساله خلق کرد در ترکیه، عراق، سوریه و ایران می پردازد و از باقی ماندن این خلق ها در کشورهای مربوطه دفاع می کند که باید در شرایط یک فدرالیسم دمکراتیک تحقق یابد.

آنچه که کتاب عبداله اوچلان را بسیار خواندنی و آموزنده می سازد، زاویه دید و نگرش او به تاریخ قوم ها و خلق ها در طول زمان از موضع بررسی اندیشه، اداب و سنت های آنان است. به سخنی دیگر، نگرش او از منظر ایدئولوژی حاکم و تغییرات و رشد آن در جامعه آن دوران، ویژگی خاص کتاب را تشکیل می دهد. اوچلان، در حالی که به نقش رشد نیروهای مولده برای تغییر شرایط در جامعه انسانی معتقد است و آن را بارها تذکر می دهد، باوجود این برای نقش نظر و ایدئولوژی انسان که او آن را «روبنا»ی جامعه می نامد، نقشی تعیین کننده قایل است. او برای تغییر و رشد و به ویژه چگونگی این تغییر نظرهای «ایدئولوژیک» انسان در آن دوران و «در مکان و در زمان» تاریخی معین، نقشی پراهمیت قایل است و آن برجسته می سازد، بدون آنکه در رابطه عین و ذهن، مبتنی بودن ذهن را بر عین مورد پرسش قرار داده و یا حتی نفی کند. او درک رابطه عین و ذهن و به ویژه شناخت دقیق نقش ذهن را برای درک چگونگی رشد تاریخی قوم ها پراهمیت اعلام می دارد.

عبداله اوچلان، انتقادهای جدی به «سوسیالیسم واقعا موجود» ابراز می کند. ستون فقرات این انتقادها به نظر او، بی توجهی به مساله آزادی های سوسیالیستی و قرار دادن «جامعه» در برابر «فرد» عنوان می شود. او این مساله را عمده ترین علت فروپاشی از این طریق ارزیابی می کند که به مانعی برای «ایجاد شدن ایدئولوژی ضروری برای جامعه نوین»  گشت. به عبارت دیگر، برای عبداله اوچلان بررسی روحی- اجتماعی شرایط جامعه انسانی، یا همان «روبنا»، برای درک تغییر «زیربنا»ی جامعه دارای ضرورت انکار ناپذیر است. این نگرش است که آن را برای خواننده، به پاسخ نظریِ مشخصی بدل می سازد که فردریش انگلس در نامه پیش گفته از سال ١٨٩٠ به مثابه وظیفه ای برای آیندگان مطرح ساخته است: «بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعی در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود.»


بازتابی از مضمون کتاب ”وارثان گیلگامش“ اثر عبداله اوچلان

باستان شناسی، قوم شناسی Ethnologie، علوم مذهبی و دیگر رشته های علوم اجتماعی بر سر این نکته توافق دارند که با توجه به لوح های گل پختهِ کشف شده در اواخر قرن بیستم در منطقه تاریخی ”مزوپتامین“ و بر پایه نتایج بررسی نوشته های متون خط میخی بر آن ها، اولین ساختاری که به مثابه جامعه سازمان یافته در تاریخ ایجاد شده است، به عبارت دیگر، اولین مدنیت در تاریخ، جامعه سومرآیی است [که در دوران سنگ نو – ١٢ هزار سال پیش – و انقلاب کشاورزی در این منطقه پایه ریزی شد]. … (۴٣)

سرزمین میان رودهای فرات و دجله با نام تاریخی مزوپوتامین نقشی تعیین کننده در گذار جامعه کمون اولیه به جامعه مبتنی بر شیوه تولید برده دارانه داراست. با پایان آخرین دوران یخبندان در ٢٠ هزار سال پیش و ایجاد شدن هوای ملایم و بارانی … در این منطقه میان  ١٧٠٠٠ تا ١۴٠٠٠ پیش، دوران سنگ میانه mesolithisch  آ‎غاز شد که بقایای ابزارهای سنگی آن هنوز هم به وسعت یافت می شوند.  (۴۴)

در روند اولوسیون انسان، اولین پریمات ها (پستانداران نخستین پایه) ۶٠ میلیون سال پیش پدیدار شدند. قامت ایستاده و استفاده از ابزار ساده ٢٠ میلیون سال پیش پدید آمد. … حدود یک میلیون سال پیش اولین گروه های گونه انسان [نئاندرتال ها؟] در منطقه ی شرق مدیترانه تا سلسله کوه های تارزوس- زاگرس که دارای هوای ملایم و با درختان و گیاهان مختلف قابل استفاده [در غارها و پناه گاه های طبیعی] می زیستند و با شکار و جمع آوری میوه و دانه های خوراکی تغذیه می کردند. [این گونه انسان ظاهراً از این منطقه به سرزمین های دیگر، شمال آسیا و شرق تا چین – انسان پکن- کوچ کرد. پس از پیدایش انسان مدرن – همو زاپینس – نیز ظاهراً همین مسیر مورد استفاده قرار گرفته است].

از این منطقه جغرافیایی و با زیاد شدن تعداد انسان ها و گروه های انسانی، آن ها در همه جهات پراکنده شدند. این حرکت انسان [هموزاپینس] از طریق بررسی های ژنتیک نزد انسان های ساکن آسیا و اروپا به اثبات رسانده شده است. … (۴۵)

[گرچه هنوز ”جامعه“ انسانی نزد هموزاپینس پدیدار نشده است، اما روابط درونی گروه ها در همین دوران طولانی نیز برپایه زندگی گروهی- جمعی قرار دارد – اشکال ابتدایی کمون کهن – که زن- مادر در مرکزثقل آن جای دارد.]

به دنبال تغییرات جوی برشمرده شده و ملایم و بارانی شدن هوا، حدود ۱۲۰۰۰ سال پیش شیوهِ تولیدی به تدریج جایگزین شکار و جمع آوری مواد خوراکی شد که آن را دانشمندان مربوطه ”انقلاب سنگ نو“ می نامند. قدیمی ترین آثار جامعه دوران سنگ نو در درّه های بلنداهای کوهستان های شمالی منطقه میان دو رود فرات و دجله پیدا شده اند.

انقلاب سنگ نو را می توان ”انقلاب تولید کشاورزی“ («انقلاب نوسنگی- زراعی» – اصطلاحی که رامتین صبا در مقاله ”نگرش افراطی برخی روشنفکران کرد و فارس در نقد نظر اوچلان در باره مادها“ به کار می برد، اخبار روز ٣١ اردیبهشت ١٣٩۴ در این مقاله بخش هایی از نظرات اوچلان ارایه شده است) نیز نامید که با فراگرفتن فن کشاورزی و اهلی کردن حیوانات توسط سومری ها در تاریخ بشری تحقق یافت. در کاوش ها در منطقه دیاربکر- ارگانی و چیونو در سال ١٣٩٣ (محلی که قدیمی ترین تکه های یک قطعه پارچه یافت شده است که قدمتی ۹۰۰۰ ساله دارد)، اولین دهکده که محل مسکونی ی جمعی در تاریخ است، پیدا شده که تا ۱۲۰۰۰ سال قدمت دارد. در زیر بلندی ها و یا «تپه»های بسیاری میان فرات و دجله اولین دهکده یا «گوند»های دوران سنگ نو کشف شده اند. به زبان کردی گوند هنوز هم به معنای دهکده به کار برده می شود. به زبان لوویترها Luwiter ، یکی از قدیمی ترین قوم های آناتولی که از نظر ویژگی (ریشه) زبانی Idiom به گروه زبانی آری ها تعلق دارد، این منطقه «سرزمین در بلندی ها» نامیده می شود- گوندوانا، دیرتر کوردیان، در قرون وسطی به زبان محلی سلجوقیان ایران کردستان.

(مترجم آلمانی اولیور کونتنی [از این پس ا ک] که کتاب را از ترکی به آلمانی ترجمه کرده است در توضیحی می نویسد: اوچلان کلمه آری را در مضمون پیش، از دیدگاه زبان شناسی مورد نظر دارد و به کار می برد. اگرچه امروزه لفظ هندواروپایی برای آن به کار برده می شود، به نظر من اما این لفظ برای دورانی که هنوز نه در هند و نه در اروپا آثاری دال بر وجود این گروه زبانی یافت شده است، انسان را به نتایج نادرست هدایت می کند. با توجه به توضیح های روشنگرانه اوچلان در بخش ۸٫۱٫آ و ۸٫۳ در باره ریشه قومی آری ها، گرچه این واژه در دوران نازی ها [در آلمان] مورد سواستفاده قرار گرفته است، به کار گرفتن واژه آری برای این گروه زبانی روا است. [دیرتر اوچلان نشان می دهد که نام آری، برای مشخص کردن مردمانی که در سرزمین های کوهستانی و در بلندا زندگی می کردند و مردمانی که به اهلی کردن گاو نایل شده بودند و آن را در کار کشاورزی مورد استفاده قرار می دادند – زمین را شخم می زدند- به کار برده شده است. نازی ها مضمون ”مردمی که در سرزمینِ در بلندا زندگی“ می کردند را به مفهوم برتری نژادی آری ها تعریف کرده و مورد سواستفاده قرار دادند.])… (۴۴)

در صفحه ١١٢، ١٣٩ نیز توضیح زیر در باره نام آری، آریایی ها، ذکر شده است: آری، نام یک قوم و خلق نیست. بلکه به انسان هایی که در بلندای کوه ها زندگی می کردند و اولین گروه هایی هستند که در دوران سنگ نو به اهلی کردن حیوانات و کشاورزی پرداخته و زمینه انقلاب کشاورزی را در منطقه مزوپتامین ایجاد کردند، اطلاق شده است. مهاجرت این گروه ها به شرق و غرب اکنون با اصطلاح قوم های هندواروپایی بیان می شود.

تاکنون در هیچ نقطه ای از جهان خانه هایی با این قدمت یافت نشده است. نزد دانشمندان این نظریه جا افتاده است که دوران سنگ میانه mesolithische و همان طور دوران سنگ نو در این منطقه آغاز شده است. این دوران پراهمیتی در تاریخ بشریت است که در آن زمینه تمدن بعدی پایه ریزی می شود. جامعه سنگ نو میان هشت تا شش هزار سال پیش به وجود آمد و به ایجاد شدن تمدن تل- خلف Tell-Khalaf-Kultur فراروئید. در هشت هزار سال پیش این تمدن در شمال افریقا (مصر)، در بخش سفلای [جنوبی] فرات، در بندر بصره و در بخش میانی آناتولی (کاتال هویوک) نیز ایجاد شد. هفت هزار سال پیش از طریق قفقاز به ساحل شمالی دریای سیاه توسعه یافت، به شبه جزیره بالکان، به شمال شرقی ایران و هند (در ساحل رود هندو و پنج رود پنجاب)، و بالاخره در شش هزار سال پیش به چین و اروپا و نهایتاً پنج هزار سال پیش به قاره آمریکا رسید [تحقیقات جدید رسیدن هوموزاپینس را به قاره آمریکا سیزده هزار سال پیش به اثبات رسانده است.]

بر پایه یافته ها در کاوش های باستان شناسی، دانش تاریخ شناسی روند برشمرده شده توسعه فن و فرهنگ کشاورزی را روند توسعه دستاورد تمدنی بشر ارزیابی می کند. فن و فرهنگ ایجاد شده در جامعه تل- خلف، همه ی ابزار کاری را اختراع کرده که برای رشد تمدن ضروری بود. کوزه گری، تبر، شخم، چیدن پشم حیوان، بافتن، آسیاب دستی، خانه سازی جمعی در دهکده، چرخ، اشیاء نیمه فلزی ساخته شده از سنگ مس، ستاره به مثابه سمبل و ایدئولوژی مبتنی بر خدایان، همه دستاوردهای بشر در این دوران طلوع تاریخ بشر است که در تمدن تل- خلف به وجود آمد. ارزش تاریخی آن را تنها می توان با دوران روشنگری در اروپا در قرن ۱۶ تا ۲۰ تاریخ اروپایی هم وزن دانست.

آنجا که دجله و فرات در نزدیکی خلیج بصره در زمین حاصل خیز مردابی به هم می رسند و یکی می شوند، در دوران تل- خلف تولیدات بسیاری از طریق به کارگرفتن آبیاری مصنوعی حاصل شد … آن طور که در خاطره انسانی واژه بهشت برای این منطقه خلق گشت. … بدین ترتیب می توان گفت که دوران تاریخ تمدن، با جامعه سومرها آغاز شد (۴۶-۴۵).

گرچه می توان جنبه های متفاوتی را برای تعریف آغاز تمدن برشمرد، اما آن جنبه که به رشد بازده تولید کار انسانی بیش از مصرف خود در ارتباط با روابط برده دارانه انجامید- در ارتباط قرار دارد با مساله مالکیت. [اوچلان دیرتر به مساله روبنایی ایدئولوژی انسان در این جامعه برمی گردد] سومری ها این جنبه را در شکل سورسات (سوروسات) Ziggurats برقرار ساختند [سورسات: پول، خواروبار، و دیگر نیازمندی ها که مردم به ناخواه به افراد حکومتی که از روستاها عبور می کردند، می دادند – فرهنگ فشره سخن دکتر حسن انوری].

سورسات به مجموعه ساختاری اطلاق می شد که در آن نقش معابد و همچنین محل کار جمعی برای اداره امور عمومی متمرکز بود. این مراکز همزمان به معنای هویت جامعه فهمیده و پذیرفته شده بود که دیرتر از مقامی مقدس به مثابه نماینده نظم آسمانی برخوردار شد. این مراکز نمونه هایی هستند که در طول تاریخ هزاره های بعدی با اشکال و ظاهرهای متفاوت به صورت معبد بزرگ آگورا Agora [میدان- بازار و مرکز تجمع سیاسی مردم در شهرهای یونان قدیم] تکرار می شود. لذا می توان مدعی شد که جامعه سومری دامن مادری است که در آن هسته ساختارهای نظم حاکمیت تمدن ها زاییده شد و پرورش یافت. …

در طول زمان سورسات به مثابه نماینده نظم آسمان بر روی زمین، به حاکم بر ذهن انسان و همچنین به سرچشمه قدرت همه جانبه برای آن بدل شد.

این در حالی است که نهایتاً این نظم به ابزار استثمار نیروی کار برده ها بدل شد و به ایجاد شدن ساختارهای ضروری حاکمیت برده داری انجامید. … از این طریق تعداد بزرگی از انسان ها از نیاز به کار کردن آزاد شدند و زمان کافی در اختیار داشتند که بتوانند در باره مذهب، هنر و مشغله های هنری بیندیشند و به اداره امور و نیازهای حکومتی بپردازند و گروه نخبگان دفتری یا ”وزیران“ را تشکیل دهند.

 


مذهب سومری ها به دستگاه هدایت ذهنی- اخلاقی انسان تبدیل شد و ساختارهای هدایت جامعه را برپاداشت که به مثابه نظم خدایان، به قدرت حاکم بر مغز و اندیشه و وضع روحی انسان ها بدل گشت. تحت تاثیر متقابل شرایط مادی و ذهنی ایجاد شده، رشد هر دو عنصر ادامه یافت. مالکیت ”مقدس“ و خانواده مقدس و ایجاد ساختارهای مذهبی به پایه های اصلی نظم ساختارهای جامعه بدل شدند. …

گذار آرام روحانیون از مقام روحانی به مقام خداشاهی Pristerkönig [و ایجاد وراثت در خانواده و برپایی سلسله های شاهی] دیگر روندی عاری از نیاز به توضیح اضافی است. … زمینه برای تعریف نظم حاکمیت به مثابه ”نظم آسمانی و خدایی“ آماده شد.  … (۴۷-۴۶)

[تاریخ جامعه انسانی را از منظر ساختار رهبری جامعه در هر منطقه در جهان، می توان به سه دوره تقسیم نمود. این سه دوره در تمام تمدن های شناخته شده، سومر، مصر، یونان، چین، ایران و … تکرار شده است.

زنده یاد ف. م. جوانشیر (میزانی) در اثرش با عنوان ”حماسه داد، بحثی در محتوای سیاسی شاهنامه“، در بخشی که با زیرعنوان ٣- بیداد شاهان علت نابسامانی هاست (صفحه ١١۵ تا ١١٧)، «سه دوران تاریخی» در شاهنامه را به طور مشخص مورد بررسی قرار می دهد تا از این طریق روند ایجاد شدن جامعه طبقاتی را در ایران از زبان شاهنامه ارایه داده و نشان دهد که در جریان آن، همبستگی میان مردم و برقراری «داد» در درون قبیله ها، با ایجاد شدن طبقات و دولت برده دار و دیرتر فئودال، جای خود را به سرکوب و «بیداد» می دهد. تکرار این سه دوران را می توان به این یا آن شکل در تاریخ تمدن ها در همه جا یافت.

مارکس و انگلس ریشه ی روحی- جامعه شناختی ایجاد شدن بیداد را در آثار خود توضیح می دهند. آن ها ”حرص و آز“ انسان را در خاندان و قوم ها در مرحله گذار از جامعه کمونیستی کهن به جامعه برده داری ریشه بیداد در جامعه انسانی ارزیابی می کنند که نهایتاً با طرح مساله مالکیت، جامعه قبیله ای را به گروه فقیر و غنی تقسیم نمود. در ”منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت“ (کلیات، جلد ۲۱، ص ۱۵۶) فردریش انگلس این روند را از قول مارکس چنین توصیف می کند: «ساختار قبیله به منظور حل و فصل آزادانه روابط و نیازها، به ساختاری برای غارت و زیرفشار قرار دادن همسایه ها بدل شد که از درون آن ساختارهای سرکوب و سلطه بر افراد قوم خود به وجود آمد. چنین وضعی نمی توانست ایجاد شود، اگر حرص و آز برای دستیابی به ثروت، به شکاف در قبیله از طریق تقسیم افراد به فقیر و غنی، نمی انجامید. بدین ترتیب تفاوت در مالکیت میان افراد قبیله، وحدت منافع افراد را به تضاد میان آن ها تبدیل نمود.»

جوانشیر در ”حماسه داد“ (ص ۱۱۵) می نویسد: «یک نظر کلی به شاهنامه، نشان می دهد که فردوسی شاهان گذشته را به طور عمده بیدادگر و یا ناسزاوار می دانسته …

برای … [درک این واقعیت] جا دارد که سه دوران تاریخی شاهنامه از هم جدا شود: دوران اول از کیومرث تا جمشید، دوران دوم از ضحاک تا دارا، دوران سوم از اردشیر تا یزدگرد سوم. این سه دوران هم از نظر نوع دولت مرکزی، قدرت آن و پیوند آن با توده مردم و هم از میزان آگاهی واقعی تاریخی که در دست بوده، از هم متمایزند.

– احسان طبری نیز این تقسیم بندی را به نقل از کتاب دانشمند اتحاد شوروی، بانو یلنا ناکوزمیا در صفحه های  ۴۴۸ تا ۴۴۹ نوشته های فلسفی و اجتماعی جلد اول، چاپ سوم برمی شمرد -.

دوران اول از نظر خود شاهنامه نیز پیش از تاریخ است [[گذار از مادر شاهی به پدرسالاری که نزد سومرها و گروه های آریایی میان ١٢ تا ٨ هزار سال پیش جریان یافت و عملی شد]]. در این دوران، تازه دارد دولت پدید می آید. کیومرث، هوشنگ، طهمورث و تا حدودی در آغاز کار جمشید، بیش از آنچه شاه باشند، شیخ و رئیس قبیله و پدر روحانی اند. آن ها لباس پوشیدن و آتش افروختن و کشت و کار و آهن گداختن به مردم می آموزند. کیومرث کوه نشین و پلنگیه پوش است و تا به جمشید می رسد، مردم رفته رفته با تمدن آشنا می شوند. تازه خود جمشید نیز هنوز هم شاه است و هم موبد.  منم گفت با فره ایزدی     همم شهریاری همم موبدی (جلد اول، ص ٣٩، بیت ۶)

در زمان جمشید است که مردم آهن می گدازند، سلاح می سازند، پارچه می بافند و جامه می پوشند. تا این زمان هنوز جامعه به طبقات تقسیم نشده و شاهنامه هنوز از گروه های اجتماعی و دودمان ها خبر نمی دهد. اطلاعی هم که از آن زمان در دست است، از حدود افسانه فراتر نمی رود. و لذا فردوسی نیز به سرعت از آن می گذرد.

از زمان جمشید به بعد حکومت بیشتر جا می افتد. شاهان از حالت ریش سفیدی قبیله  و پیشوایی دین به در آمده و بیش از پیش رئیس دولت و فرمانده سپاه می شوند. آنان دیگر آورنده آتش و گدازنده آهن نیستند. شاهانند بر تخت زرین که با تکیه بر سرنیزه [[ی]] سپاهیان حکم می رانند [[و نماینده نظم برده دارانه هستند]].

از زمان جمشید و به ویژه از زمان فریدون، نظام دودمانی جامعه بیشتر احساس می شود. دودمان های بزرگ با نام پرچم و بزرگان و شیوخ خویش مجزا و مشخص می شوند. دوده کیان برتر است، ولی دودمان های دیگر نیز نام و نشان و مقام ویژه ای دارند. دولت بر اساس نظام دودمانی است و شاه حافظ این نظام و نماینده آن و بنابراین پیوند میان دولت- شاه- و مردم نیز هنوز پیوند دودمانی است [[که همراه است با مرحله چند خدایی در جامعه برده داری]].

از آغاز ساسانیان، دولت و دربار بسیار جا افتاده و از مردم کاملا دور شده اند. نظام حاکمیت، اشرافیت برده داری و فئودالی است. از این دوران اطلاع تاریخی بیشتری نیز در دست بوده و شاهنامه به تاریخ نوشته نزدیک تر است.»

جوانشیر سپس «بیلان داد و بیداد شاهان» را در این سه دوره در جدولی ارایه می دهد و می نویسد: از این جدول می توان دریافت که به همان نسبتی که حکومت جاافتاده تر و سلطه طبقات بالا سهمگین تر می شود، بیدادگری بیشتر و شاه و حکومت از مردم دورترند.» او برای تحقیقات خود به نتیجه گیری می پرداز و می نویسد: «شاهنامه تاریخ نیست. شکل افسانه ای دارد. اما در همین تاریخ افسانه ای هم روند تکامل دولت و جدا شدن آن از مردم و سوار شدن آن بر گرده مردم را می توان دید. …».

این تحقیقات زنده یاد جوانشیر در مضمون سیاسی شاهنامه کمکی است برای درک بهتر نظریات اوچلان. در عین حال اعدام دانشمند برجسته ایرانی، زنده یاد فرج الهه میزانی- جوانشیر توسط «دولت اوباشان»  بی فرهنگ (نورالدین کیانوری) در جمهوری اسلامی ایران، عمق جنایت فرهنگی حاکمیت سیاه مذهبی کنونی را برملا می سازد. زنده یاد جوانشیر، در کنار بسیاری دیگر از دانشمندان توده ای که در رشته های دیگر دارای تحقیقات وسیع و آثار بیشماری بوده و همگی قربانیان رژیم فرهنگ ستیز جمهوری اسلامی هستند، با تحقیقات خود در باره مضمون سیاسی شاهنامه، سیمای ساخته شده از ابوالقاسم فردوسی را در دوران ستم شاهی پدر و پسر پهلوی از پیرایه زشت ”شاه دوستی“ زدود]

واژه ای که توسط سومری ها بسیار به کار گرفته می شد، واژه ”مه“ ME است که به معنای قانون و یا مشخصه تمدنی است. … تا کنون ۱۰۴ نمونه آن یافت شده است. … نودونه ویژگی برای تعریف خدا در اسلام، ظاهراً از این گذشته سومرآیی برخوردار است.


گذار از مادر سالاری به پدرسالاری

روند رشد تضاد میان نظم مادر سالارانه (مادرشاهی) و پدر سالارانه در جامعه سومرآیی چهار هزار سال به طول انجامید، و با پیروزی نظم پدر سالارانه [از طریق اولین ضد انقلاب علیه زن] پایان یافت. حل این تضاد، با پدیدار شدن جامعه مبتنی بر نظام برده داری در تاریخ بشر همراه شد. (نگاه شود ازجمله به تحقیقات گردا لمر Gerda Lemer).

این تضاد در شکل برخورد اندیشه و ایدئولوژی سحرآمیز دوران مادر سالاری با اندیشه و باور به خدایان برای نیروهای مختلف طبیعی – برای نمونه در افسانه های یونان قدیم – تظاهر می کند که مشخصه دوران پدرسالارانه تاریخ بشری است.

در دوران به اصطلاح ”وحشی“ در تاریخ بشر، یعنی در دوران جامعه کمونیستی کهن [نزد گروه های هموزاپینس که حدود ۱۵۰ هزار سال به طول انجامید]، انسان به انواع ”توتم“ها و نیروهای ماورای طبیعه باور داشت [توتم: «تصاویر و قصهّ های خیالی و ساده لوحانه … تجسم (غالباً انسانی) پدیده های طبیعی» در اشکال متفاوت مورد احترام و تقدس در اندیشه ابتدایی (ا ط، همانجا)].

در این دوران روند رشد چهار هزار ساله تاریخ جامعه بشری، همزمان با رشد شرایط جامعه مبتنی بر برده داری، زن در جامعه گام به گام موقعیت خود را از دست می دهد. این تضاد و برخورد عمیق و شدید، در هیرارشی نقش و نبرد خدایان در این دوران بازتاب می یابد و همراه است با سقوط نقش خدای زن کوهستان، نین- هورزاگ Nin-Hursag که پیش تر از جایگاهی والا برخوردار است. این خدای زن در نظم عمدتاً مردانه دولتی جامعه سومرآیی جایگاه خود را از دست می دهد.

نین- هورزاگ خدای منطقه های کوهستانی شمال و شرق بود [بلنداهای سلسله کوه های زاگرس و توروس]. او خدای کوهستان است که با سمبل ستاره نشان داده می شد. ستاره به کردی با لفظ استرک Sterk بیان می شود. در آغاز این روند، زن برای سومری ها یک موجود عمیقاً مورد احترام است. در نظم خدایان، نین هورزاگ  نیمی از آسمان را در اختیار دارد. در برخوردهای مستقیم میان نین- هورزاگ و خدای بسیار زرنگ و دانای مردانه، اِنکی Enki، خدای زن در جایگاهی بود که می توان آن را با موقعیت ”چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان“ تعریف کرد. در چنین وضعی اغلب برخوردها با صورت مسالمت آمیز و در صلح به صورت توافق ها پایان می یابد.

دیرتر در برداشت سحرآمیز سومرآیی، خدای زن کوهستان ها، با نام اینانا Inanna پیش می آید. او که در واقع خدای خالق انقلاب دوران سنگ نو (انقلاب کشاورزی) است، در حالی که حق خود را از خدای مرد طلب می کند که در مقامی هم طراز در برابر او قرار دارد، با سربلندی و افتخار شهر متعلق به اِنکی، اریدو Eridu  را ترک می کند. با مه ME به شهر خود اوروک Urukبرمی گردد.

[این افسانه در ویتنام به صورت زیر ثبت شده است: حاکم لاک لونگ کوآن با آئو کو ازدواج کرد که برای او ١٠٠ پسر زائید. روزی شاه به زنش گفت: ”من به دودمان اژدها تعلق دارم، تو به قبیله بی مرگان. ما باید از هم جدا شویم.“ شاه ۵٠ تن از پسرهای خود را برداشت و با خود به دشت ها و سرزمین های ساحلی برد، در حالی که ۵٠ تن دیگر به دنبال مادرشان به کوه ها رفتند. شاه کوآن سلسله هونگ را ۴٠٠٠ سال پیش پایه ریزی کرد و هجده پادشاه آن بر کشور حکومت کردند. (به نقل از ناگوئن کاآک ویئن، ”ویتنام، تاریخی طولانی“، ص ٢٠-١٩)

همین واقعه در داستان کساندارا، قوم ”آمازون“ که به نظم مادرسالاری پایبند است، و برای حفظ پایبندی خود به سرزمینی در شمال شرقی دریای سیاه کوچ می کند نیز به صورت زیر نقل می شود که در سال های اخیر در فیلم های هولیودوی مورد بهره برداری قرار گرفته است. کساندارا به برتری مرد و ازدواج با او تن نمی دهد. مرد تنها پس از کشتن کساندرا در جنگ، با او هم خوابی می کند. برخلاف حل تضاد به صورت قتل خدای زن که همر نیز در شعر ایلیاس برمی شمرد، در داستان توراندخت که پوچینی آن را در اوپرایی با همین نام ابدی ساخته است، همین تضاد مضمون داستان را تشکیل می دهد. در آنجا با عاشق شدن توراندخت، تضاد به صورت مسالمت آمیز حل می شود، و خلف، شاهزاده تاتاری از مرگ نجات می یابد.]

گذار اندیشه عرفانی به مذهبی در طول چهار هزار سال در جامعه سومرآیی که گام به گام با به وجود آمدن کاست روحانیون حاکم عملی می شود، در افسانه های یونان قدیم و مصر بازتاب یافته است. این روند طولانی همراه است با ایجاد شدن خدایان مرد در کنار خدایان زن. این تغییرات را اوچلان در ص ١۶٢ تا ١۶٣ اثرش برمی شمرد و با مقایسه با نام خدایان زن و مرد که از شعرهای هومر و هزیود Hesiod و دیگر شاعران سه هزار سال پیش نقل می کند، و به کمک متون میخی لوح های کشف شده در پایان قرن بیستم تاریخ اروپایی در منطقه ”بین النهرین“، آن ها را تدقیق می کند.

او نشان می دهد که گذار اندیشه از مرحله عرفانی به مذهبی، به مثابه اهرم ایدئولوژیک روبنایی برای توضیح شرایط تغییر یافته زیربنای جامعه که در آغاز آن انقلاب کشاورزی قرار داشت، ضروری شد. آنچه هومر در شعر خود توصیف می کند، ارایه هنری برداشتی از وقایعی است که بسیار پیش تر در سراسر شرق میانه پدیدار شد. شعرهای هومر، این دوران را به هزاره پیش از خود منتقل می کند که با سقوط شهر ”ترویا“ همزمان است.

اوچلان می نویسد: «در این دوران (۸ تا ۶ هزار سال پیش)، که با پایان دوران قهرمانان (پهلوانان) در جامعه سومرآیی [مرحله یوروک Uruk] همزمان است، جامعه به طبقات تقسیم شد و اولین حاکمیت طبقاتی ایجاد گشت. [در شاهنامه فردوسی، دوران اول- نگاه شود به نکته پیش تر نقل شده از ”حماسه داد“]

هویت این جامعه مبتنی بود بر باور به خدایان آسمانی که زایده اندیشه روحانیت سومرآیی بود: آن An، خدای آسمان، انلیل Enlil   خدای هوا،  خدای زن کوهستان نین- هورزاگ  Nin-Hursag (دیرتر اینانا Inann ، هیشتارHschtar ) و اِنکی Enki ، خدای آب و زمین.

تحقیقات مقایسه ای اسناد عرفانی [اسطوره]، کرینئس Chrinis  را به مثابه اِنکی، اورانوس Uranus را به مثابه آن، سویز را به مثابه ماردوک Marduk باز شناخته و اعلام کرده است.

[احسان طبری در ”سیری گریزان در اساطیر اوستا“ در جهان بینی ها (جلد اول، چاپ سوم، ص ۴۸۶ به بعد)، به تفصیل خدایان را در اساطیر ایرانی برمی شمرد.  او تعریف اسطوره را همانجا چنین توضیح می دهد: «”اسطوره“ بازتاب پنداری (و نه واقعی) واقعیت هاست در دماغ انسانی که در نتیجه تصور جان دار بودن همه اشیاء و سراسر جهان (آنی میسم) در نزد اقوام و تمدن های ابتدایی انسانی پدید شده است. مارکس بر آن است که قدرت تخیل مردم، طبیعت و زندگی اجتماعی را به شیوه ای ناخودآگاه، به شکل هنری ساخته و پرداخته می کند و از آن ”اسطوره“ می سازد. و لنین آن را نوعی آیده آلیسم ابندایی می شمرد، زیرا ایده آلیسم، یعنی تصورگرایی (اصالت تصور) و انسان های ابتدایی برای تصورات عام خود، شخصیت و واقعیت خارجی قائل می شدند و آن را به صورت خدایان و نیمه خدایان در می آوردند. … به دنبال سخن لنین باید گفت در واقع این فکر که تصورات و مفاهیم عام و کلی ذهن ما، فقط مخلوق تعمیم دماغی نیست، بلکه واقعیت خارجی هم دارد، از میتولوژی حتی به فلسفه نیز سرایت کرده است و افلاطون به ”مثل“ (آرشی تیپ) معتقد بود و ”ره آلیست“ها در قرون وسطای اروپا به واقعیت خارجی مفاهیم کلی عقیده داشتند. منتها افلاطون یا ره آلیست های سده های میانه، ”مقطر“ و ”انتزاعی“تر از آن می اندیشیدند که برای این مثل، برای این مفاهیم کلی، شکل و شمایلی انسانی یا حیوانی و سرگذشت های داستانی تصور کنند. [[مثل، صورت ها و الگوهای همیشگی و فناناپذیر موجودات عالم ماده، ”فرهنگ فشرده سخن“]]

در اسطوره زرتشتی ”جهان فروهرها“ و در اسطوره اسلامی ”عالم ذر“ که در آن جانداران قبل از پیدایش خود در این جهان وجود دارند، نمونه ای از این تصورات اسطوره ای است …».

احسان طبری در ادامه به نکته های متعددی اشاره دارد، ازجمله به «رابطه اسطوره با مذهب و جادو و مراسم دینی» که نکته مورد بحث نزد اوچلان را تشکیل می دهد. او همانجا می نویسد: «درباره این که اسطوره چیست و انواع آن کدام است؛ چرا اسطوره سازی پدید شده و چه وظایف اجتماعی و معرفتی را اجرا کرده؛ انگیزه روانی و اجتماعی اسطوره سازی چیست: اسطوره های ملل را چگونه باید تقسیم و جدول بندی کرد، رابطه اسطوره با مذهب و جادو و مراسم دینی کدام است و …» گفتنی زیاد است و خواننده علاقمند را به نتایج تحقیقات دانشمندان مربوطه در کشورهای سوسیالیستی مراجعه می دهد. در زیرنویس شماره ١٢ (ص ۵۵١ کتاب) احسان طبری به تحقیقات دانشمندان ایرانی و نام آن ها اشاره می کند.]

ایدئولوژی حاکم برده داری و تبدیل زن به اولین برده، ازجمله ”برده جنسی“

در ارتباط با ایجاد شدن شرایط جامعه برده داری، (از صفحه ٨۵ به بعد) اوچلان نکته های زیر را در باره چگونگی رشد ایدئولوژی حاکم برده داری و تبدیل زن به اولین برده، ازجمله ”برده جنسی“، چنین توصیف می کند:

قوم هایی که ۱۲ هزار سال پیش به تولید کشاورزی و همچنین دامپروری پرداختند با دو سرنوشت روبرو شدند. آن هایی که به فقر دچار شدند، اجباراً به نیروی کار در شهرهای سومرآیی و مصر بدل شدند … [نیپور در عراق یکی از این شهرهاست که این روزها با نابود ساختن آثار عتیقه ای در آن توسط ”اوباشان حکومت اسلامی“، در رسانه ها نامیده و باری دیگر در تاریخ شهرت یافت، این بار شهرتی غم و حول انگیز].

کشفیات اخیر، مهاجرت قوم ها را از دو منطقه شمال و شرق (قوم ها با ریشه زبانی آریایی) و جنوب و غرب (قوم های سامی) مورد تائید قرار می دهد. در تورات و لوح هایی در بابل، مهاجرت قوم سامی- یهودی و آری یایی ها (هندو اروپایی)، مانند کاسیرها ثبت شده است. وضعی مشابه مهاجرت دهقانان از ده به شهرها در دوران ما …

این روند از آغاز ۵ هزار سال پیش تشدید می شود. در ساحل شرقی مدیترانه (بابل، اوگاریت Ugarit)، و در شمال سوریه و مزوپتامین، شهردولت ها و دهکده ها در سرزمین های حاصلخیز پدیدار شدند …

بازرگانی رشد نمود … (۸۴)

ساختار طبقاتی را در ۴ هزار سال پیش می توان چنین دسته بندی کرد: روحانیون، شاه ها و ماموران دفتر (وزیر) در معابد که با ریش سفیدان قوم، رهبری جامعه را در اختیار داشتند. بردگان و مهاجرین که دیگر از حمایت قوم خود برخوردار نبودند … (همانجا)

مرحله تمرکز میان قوم ها را باید روندی پراهمیت در تاریخ جامعه بشری ارزیابی نمود (همانجا) و این امر به ویژه در بین النهرین از ویژگی خاصی برخوردار است که تداوم [پایان نیافته] آن را تاکنون می توان دنبال کرد. این تاریخ قبیله ها، یا تاریخ ساختارهای قومی و خانوادگی ethnisch است (۸۵)

شناخت تاریخ قبیله ها به مثابه تاریخ تجربه شده، … این حسن را دارد که دارای رابطه نزدیک تر با زندگی واقعی انسان است. نزد این قوم ها، چه در دوران آغاز سنگ نو و چه در هزاره های بعدی … روابط خاص خانوادگی- قومی حاکم است که بقایای آن اکنون نیز قابل شناخت است.

خط مادری، هویت و وحدت خانواده و گروه

در دوران ”وحشی“ جامعه [جامعه کمونیستی کهن]، خط مادری نقش تعیین کننده و غالب را در حفظ هویت و وحدت خانواده و گروه تشکیل می داد و ایفا می کرد که به ندرت از بیش از چند صد نفر تشکیل می شد و در غارها سرپناه داشت و کوچ نشین بود. شکار و جمع آوری دانه ها و میوه، شیوه و شکل بازتولید نیازهای اولیه را تشکیل می داد. زندگی شکلی ساده و یک فرم داشت و در آهنگ گردش چهار فصل جریان می یافت. زبان محدود به چند صدا در ارتباط با حرکات دست و ایما و اشاره بود. در این دوران اندیشه توتم و باور به روح برقرار بود. هنوز در اندیشه انسان خدایان مذهبی وجود نداشت. ٩٨ درصد از تاریخ انسان چنین گذشت. …

در اندیشه مذهبی در دوران ایجاد شدن قوم ها که در آن هم زندگی انسان آزاد و ساده بود، زن همچنان در ابتدا از موقعیت مرکزی در گروه برخوردار است. برای نمونه در محل سکوت قوم در سرپناه ها و کلبه ها، مجسمه های کوچکی یافت شده اند که خدایان زن را نشان می دهند. زن به صورت ستاره و ماه به مثابه خدای طبیعت نشان داده می شود. درک این بزرگ داشتن و مقدس شمردن زن در این دوران، سخت نیست. از طریق کوشش زن، جمع آوری دانه ها مختلف به سطح بازتولید مواد غذایی در تولید کشاورزی رسانده شد، حیواناتی اهلی گشتند. او همچنین مادری است که کودک را می زاید. طبیعت، زمین، یک مادر است. زن به مثابه نماینده «طبیعت» (خدا) تصور می شود که به او میوه و بازتولید دانه ها و گیاهان و درختان طبیعت سپرده شده است. اهمیت او در برابر مرد، بدون هر تردیدی بیش تر است.

البته مرد دارای نقش معینی در زندگی است. برای مثال آنجا که شکار وسیله عمده تامین نیازهای زندگی است. اما با به حاشیه رانده شدن گام به گام نقش شکار که با ایجاد شدن تولید شیوه نوین، تولید کشاورزی عملی شد، جایگاه و نقش مرد در گروه محدود می شود.

تاریخ زن، تاریخ شناخت و تولید دانه های متفاوت غلات، اهلی کردن حیوانات کوچک خانگی، پرورش درختان میوه، ایجاد سرپناه ها در دهکده ها، پارچه بافی و خلق آسیاب کوچک دستی است. تاریخ تولید مواهبی است که با کار او تولید می شوند و تاریخ بزرگ کردن کودکان و تاریخ سکنا گزیدن در سرپناها، در کلبه است. نقش زن، همچنین در تاریخ تبدیل شدن آواهای محدود و ایما و اشاره ساده به زبانی بازتاب می یابد که اکنون با نام و تعریف اشیاء در روند باز تولید مواهب مورد نیاز توسعه می یابد. بر این پایه است که می توان به نقش زن در تاریخ ایجاد شدن قدرت انتزاع و آگاهی انسان، که مضمون واژه ”روح“ را تشکیل می دهد، پی برد. [در علم امروز، زبان شکل تظاهر آگاهی، تعریف می شود].

هنگامی که از ١٢ تا ١٠ هزارسال پیش شخم زدن زمین به کمک گاو نر معمول  – که به طور طبیعی مردان در آن نقشی بیش تر و تعیین کننده ای داشتند- و تولید کشاورزی به سطح مسلط تولید مواهب تبدیل گشت و همچنین پیشه چوپانی از اهمیت بزرگ تری برخوردار شد، موقعیت زن در تولید مواهب محدود و تنگ تر می شود. زن به طور روزافزون در خانه نیز مورد یورش و لعن قرار می گیرد. در چنین شرایطی نقش زن در تعیین تاریخ زندگی انسان این دوره و مفاهیمی که در این دوران و در ارتباط با تولید مواهب ایجاد شدند، در سایه قرار گرفت.

تدقیق شدن و تکمیل شدن گام به گام سلطه مرد و به حاشیه رانده شدن موقعیت زن در این دوران، این هدف را دنبال کرد که مرد بتواند در صحنه تولید کشاورزی، منابع را تحت کنترل خود درآورد و موقعیت ممتاز و تعیین کننده خود را در جایگاه نخست در خانه و جامعه برقرار سازد. به ویژه آنکه اشتغال به شکار، دیگر صحنه قابل اعتماد برای بازتولید مواهب نبود و با مخارج سنگین تری همراه بود، در حالی که تولید کشاورزی که زنان مبتکر و آفرینده آن بودند، به منبع مطمئن تری برای بازتولید مواهب و نیازهای زندگی تبدیل شده بود. مردان، زنان را از این صحنه بیرون راندند، گرچه دانش عمده تولید نوین که زنان در طول جمع آوری دانه ها و میوه و خوردنی های گیاهی به دست آورده و توسط زنان ایجاد شد، دستاورد کوشش آنان بود.

در این مرحله است که اولین ضد انقلاب در تاریخ علیه زن تحقق یافت.

نگارش ”تاریخ بدون زن“

روند به حاشیه راندن زنان، نگارش ”تاریخ بدون زن“، همچنین به روندی برای سازماندهی جدید جامعه بدل شد. از این رو به نفی دستاوردهای زن پرداختند. این بازنویسی پست و زشت تاریخ، تا امروز هم به علت عدم تساوی حقوق میان زن و مرد، به علت ادامه نقش برده دارنه جنسی در جامعه طبقاتی ادامه دارد و مسلط بوده و مانع برداشت علمی و انسانی از تاریخ و گذشته تاریخی نقش زن می شود.

[آیت الله شیخ محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که این روزها به ریاست مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی ایران هم انتخاب شد، به وزیر ارشاد دولت حسن روحانی – ١٠ فوریه ٢٠١۵ -گوشزد کرده و هشدار می دهد که «در اسلام موسیقی حرام است … تک خانی زن به طور قطعی حرام است».

احسان طبری در نوشتار ”زن ایرانی در افسانه و تاریخ“، ضمن اظهار تاسف از وجود «زن دشمنی» در ادبیات ایران (همانجا از صفحه ۴۵۹ به بعد) می نویسد: «در اساطیر زرتشتی بعضی از ایزدان، زن هستند. مانند ”آناهیتا“، الهه نمو و فراوانی و ”چیستا“، ربه النوع دانش. احتمالا ”رتا“، خدای دارایی. در اوستا و دیگر کتب مذهبی زرتشتی که به پهلوی نوشته شده، نام زنان بسیاری به میان می آید. مانند ”دغدو“ (مادر زرتشت)، ”هوی“ (همسر زرتشت)، ”پوروچیستا“ (دختر زرتشت)، ”شیانه“، (نخستین زن)، ”خنه ثیوتی“ (جادوی بابلی)، ”شهرناز“ و ”ارنواز“ (دختران جمشید)، ”جهیکا“ (دختر اهریمن، زن بدکار)، در قبال ”نائیریکا“ (زن نیکوکار) و غیره وغیره.

در داستانهای حماسی منظوم و منثور به چهره زن گاه به مثابه مظهر عشق، گاه به مثابه مظهر دلاوری، گاه به مثابه مکربازی و دغل سازی، زیاد برخورد می کنیم. در حماسه عظیم منظوم فردوسی، چهره زن جای برجسته ای دارد … در تاریخ سیاسی ایران برخی از زنان نقش مهمی بازی کرده اند … در تاریخ شعر ایران می توان از شعرای نامداری [[زن]] … نام برد. … در تاریخ خوش نویسان به نام مریم بانو نائنی … برخورد می کنیم … پیوسته در تاریخ ما به چنین زنان شیر صفتی برخورد می شود که علی رغم محیط نامساعد اجتماعی گاه کار مردان را به از آنان انجام می دادند …

زن ایرانی از همان آغاز پیدایش حجاب در زمان هخامنشیان و تشکیل حرم ها (شبستان ها) در جوامع اشکانی و ساسانی [[جامعه مبتنی بر برده داری- گذار به فئودالی]]، عضو تام الحقوق جامعه نبوده و حتی لحن بسیاری از نوشته های ادبی و تاریخی ما در دوران پس از عرب، طوری است که گویا زن را یک انسان تمام عیار نمی دانستند، بلکه ”عورتی“ می شمردند که حق قیاس کردن خویش با مردان ندارد. در مرزبان نامه آمده است: ”دختر نابوده به، و اگر ببود، یا به شوی، یا به گور!“

متاسفانه ادبیات ما از بسیاری مطالب در باره زن انباشته است که یا مبتنی بر سنن خواری زن در جامعه ماقبل اسلامی است و یا مبتنی بر درک خاص از برخی آیات (مانند ”وان کیدهن عظیم“) و برخی احادیث واقعی یا مجعول (مانند ”النساء قبائل الشیطان“) علیه زن است. مثلا فخرالدین اسعد در ”ویس و رامین“ می گوید: ”زنان در آفرینش ناتمامند- ازیرا خویش کام و زشت نامند” … و این نشانه سوابق طولانی ”زن دشمنی“ در جامعه مردسالاری سنتی ایرانی است چنان که تا امروز هم شاه کشور [[همانند آیت الله محمد یزدی]] در مصاحبه با یک روزنامه نگار خارجی (آریانا فلانجی) صریحاَ می گوید که زنان تنها با زیبایی خود می توانند تأثیر کنند و مکار و حیله گر و جاه طلبند و در تاریخ جهان کاری نکرده اند. و حتی از میان آن ها یک آشپز و خیاط خوب برنخاسته است …!» و احسان طبری اضافه می کند: «افسوس که چنین اندیشه های زشت و وحشتناکی در مواردی ادبیات بزرگ انسانی کلاسیک ما را آلوده کرده است. …

با این حال شخصیت واقعی زنان ایرانی، علی رغم همه موانع اجتماعی و خرافات و رسوم ما، تجلی کرده … در پژوهش تاریخی بانو شیرین بیانی در مورد تحولی که پس از هجوم مغول ایجاد شده، به درستی تشریح گردیده، در این دوران تا حدی نقش خاتونان با مردان در خورد مقایسه است، زیرا نزد مغول آن سرکوفتگی زنان که در جامعه ما سنت داشت، لااقل به آن شدت موجود نبود. [[جامعه مغول که به دست چنگیز به وحدت قبایل دست می یابد، دوران گذار از ساختار قبیله ای به برده داری را طی می کند]].  … از زمان مشروطیت زن ایرانی به تدریج وارد عصر رهایی جنسی و اجتماعی (امانسیپاسیون) خود می شود. …

جامعه سرمایه داری زن را به مثابه برده خانگی، عروسک، افزار تفریح و زنان زحمتکش را به عنوان نیروی کار ارزان تر می پذیرد. … سخن بر سر رهایی اجتماعی انسان و در عین حال رهایی صنفی زن است. …

برای زنان ما که حتی در تیرگی های قرون، با نام های پرتوافکنی درخشیده اند، نبرد در دو جبهه: جبهه اجتماعی و جبهه صنفی هر دو در پیوند نزدیک با هم ضرور است. … (خرداد ١٣۵٢)»]

مصداق مضمون بیان رئیس پیشین قوه قضایه در جمهوری اسلامی، در صفحه های ١٢١-١٢٠ کتاب ”وارثان گیلگامش“ ترسیم می گردد.

عبداله اوچلان در توضیح های خود، نقش ایدئولوژیکِ تبدیل ساختن انسان به برده را به کمک دستورها و سنت های ”اخلاقی“ی مذهبِ چند خدایی و سپس یکتاخدایی در دوران برده داری و فئودالیسم برمی شمرد. او همانجا و در ارتباط با توضیح ها در باره اخلاقیات جنبش مخالف، جنبش آزادی خواهیِ بردگان را مطرح می سازد.

اوچلان در صفحه های پیش گفته اثر خود، نظر سقراط را طرح می سازد که خواستار ”خود را بشناس“ است. همین خواست پیش تر به صورت های مقدماتی در نظریات زردشت نیز طرح شده است. در این تصورات سایه ای از «آزادی» در نظر گرفته شده است که در برابر جبر ناشی از سنت های جزم و مطلق گرایانه مذهبی که برای انسان رفتاری مطیع و سربزیر تعیین می کند، قرار دارد.

اندیشه مذهبی که خدایان را به نیروی مطلقه بدل می سازد، برای انسان، برای وجود فرد، جایی جز ”سایه“ قایل نیست. بررسی این اندیشه مطلق گرانه و ضد انسانی به منظور تبدیل انسان به برده در اندیشه مذهبی در طول تاریخ، همیشه موجب تعجب و در عین حال شگفتی می شود که روحانیت مذهبی چگونه قادر شد فلسفه برده داری، این ایدئولوژی ضد انسانی را به انسان، به فرد انسان به قبولاند و القا کند و او را معتقد به تن دادن به برده شدن نماید؟! در جریان این تحقیق تاریخی می توان به راحتی دریافت که ارایه تعریف های اخلاقی برای رفتار انسانِ باورمند و معتقد به عرفان و مذهب، ابزار مناسبی را تشکیل داد، برای تبدیل ساختن او به برده اجتماعی، و همانقدر به برده جنسی. امری که دیگر نمی تواند با اخلاقیات دوران کنونی همخوانی داشته باشد!

ابزار برقراری چنین اندیشه اخلاقی در همه تمدن ها، اعلام آن است که نظام حاکم بر جامعه، سایه ای است از نظام آسمانی و بازتاب خواست و مشیت الهی است [اندیشه ای که در ایران به عنوان ولایت مطلقه فقیه القا می شود. جای شما در «دهلیز حرمسراهای …» ماست (م. ا. به آذین –اعتمادزاده-، ”مهمان این آقایان“، ص ١٨).]

از آنجا که پیروزی خدای زن در تولید مواهب و بازتولید زندگی [که پیش تر برشمرده شد،] در اندیشه سحرآمیز سومرآیی بخش جدایی ناپذیر از باور مذهبی بود، به بخشی از مذهب آن تبدیل شده است و به متون لوح های کشف شده وارد گشته. [از این طریق کوشش روحانیون برای حذف تاریخ نقش پربار زن بر ملا شده است.]

تمام نبرد خدایان [در افسانه ها] هیچ چیز دیگری نیست جز بیان و بازتاب قابل فهم این تضادها در نظم دولتی نزد سومری ها. آنچه تعریف می شود، داستان هایی است از خدایان مشخصی که به عنوان نماینده برای نبردهای طبقاتی، برای رقابت و یا جنگ های قبیله و دودمان- سلسله ها و یا میان شهردولت ها جریان یافته است. انسان ها، به نظر برداشتِ ایدئولوژیک این دوران، قادر به نبرد علیه هم نیستند. این چنین نبردی در نظم خدایان امری ناممکن است، زیرا مردم عادی- رعیت Untertanen تنها سایه هایی هستند. این در حالی است که اراده کردن تنها نزد خدایان پیش می آید. آن ها هستند که می توانند بر یکدیگر غالب شوند و یا از یکدیگر شکست بخورند. این آموزش ایدئولوژیک حاکمیت، هسته مرکزی مفهوم حاکمیت و تعریف آن را تشکیل می دهد.

(مترجم ا ک: واژه رعیت را اوچلان به مفهوم برده- بنده- موجود- امت که احتمال از ریشه کول qull است که به معنای کم ارزش، ناتوان است، به کار می برد. نه در عربی و نه در فارسی این مفهوم به مفهومی که در دربار عثمانی یافت، به کار برده می شود: انسان موجودی است که سرنوشت او توسط خدا تعیین و در اختیار سلطان قرار داده شده است)

[اسکند مقدونی، افسر خود را که شاه اشکانی را دستگیر و به قتل رسانده بود، کشت. زیرا کشتن شاه تنها به دست شاه غالب مجاز است].

خدا به مثابه حاکمیت مرکزی، دیرتر در لباس نظم مذهبی، حقوقی و سیاسی تظاهر می کند. ایدئولوژی حاکمیت اکنون نیز در جوامع طبقاتی به قوت خود باقی است. (۴۹-۴۷) …

[یکی از شروطی که قبیله مغلوب در جنگ می بایست بپذیرد تا قتل عام نشود، پذیرش ”خدای“ قبیله پیروزمند و غالب است. این به معنای پذیرش نظم اجتماعی قبیله پیروزمند است. بردگی و دیرتر پرداخت غرامت و سورسات سالیانه به شاه پیروزمند، مضمون پذیرش نظم حاکم پیروزمند را تشکیل می دهد.]

سومری هایِ دوران سنگ نو بر این باورند که همه دستاوردهای آن ها، تحت تاثیر و خواست ”خدایان مقدس“شان ممکن شده است. این برداشت سحرآمیز- مذهبی آن ها، تا امروز نیز از وزن معینی در اندیشه مذهبی برخوردار است. … (۴۹)

انسان هوموزاپینس تنها موجودی است که به تغییر محیط پیرامون و تبدیل آن به وضعی که در خدمت نیازهای او باشد، پرداخت. …

خواست و اراده انسان برای دستیابی به نیازهای خود، تنها مربوط به نیازهای شخصی و سهم فردی و حفظ تمامیت انسان نیست، بلکه همچنین مربوط است به نیازها و حقوق اجتماعی انسان. البته، فرد، انسان مشخص، با نیازهای حیاتی kanon و غیرقابل چشم پوشی برای او، پایه استواری را در ساختار تمدن اروپایی تشکیل می دهد. شناخت این پایه استوار تمدن اروپایی در یک روند طولانی توسط فرد پذیرفته شده است. تعریف حقوق انسانی و تحقق بخشیدن به آن ها به فرد، به کمک قوانین مربوطه تفهیم شده است.

اما پیش تر، در طول صدها هزار سال، انسان راهی طولانی و سخت کوشانه را طی کرد، تا از منشاء حیوانی ی برخاسته خود جدا شده و به موجودی اجتماعی تبدیل و از ابژکت به سوبژکت، به انسان تاریخی فعالی که سلطه خود را بر طبیعت و محیط پیرامون برقرار سازد، بدل شود. این کوشش ها می بایست توسط موجوداتی تحقق می یافت و به طور واقعی تحقق یافت، که تازه به راه جدایی از پریمات ها که با آن ها مشترکات بیشتری از تفاوت ها داشتند، گام نهاده بود [انسانی که «با مغزی خواب آلود و رویا باف، حقیر و ناتوان وارد این کارگاه شگرف شد. انسانی که کمی بهتر از یک بوزینه درک می کرد …» احسان طبری، نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، چاپ سوم، ص ٣۵۴].  … (۵۰)

در مرحله جامعه ”وحشیِ“ کمون اولیه [جامعهِ کمونیستی کهن]، گروه هایی از انسان ها با هم زندگی می کردند که تفاوت چندانی از زندگی گلهِ ای پستانداران نداشتند. رشد آنتروپولوژیک انسان هوموزاپینس اما زمینه بیولوژیکی دیگری را در اختیار داشت …

با چنین پیش زمینه، بخش نخست انقلاب دوران سنگ نو [دوران جدا شدن انسان از پیشین حیوانی خود در دوران طولانی سنگ کهن و سنگ میانه] عملی شده بود. مشخصه اصلی بخش نخست این مرحله، این شناخت انسان است که ادامه حیات، تنها در زندگی اجتماعی ممکن است. … ایجاد شدن ساختارهای بغرنج تر و چند لایه، همگی ناشی از ضرورت روند رشد گروه انسان ها، یا ”حیوان های گروهی“ ناشی بوده و ریشه در نیازهای این رشد دارد. واحدهای با ثباتی به وجود آمدند. روندی که هزاران سال به طول انجامید.

به دنبال ”انقلاب کشاورزی“، با ایجاد شدن دهکده ها، بخش دوم انقلاب ”سنگ نو“،١٢ هزارسال پیش تحقق یافت و تداوم رشد آن تا به امروز در نیاز به حفظ جامعه انسانی ادامه دارد.

بسیاری از آنچه در آن دوران نیز خواست انسان بود، نیاز امروزی آن نیز است. بر این پایه است که انسان مدرن خواستار زندگی با برخورداری از آزادی اندیشه و در هماهنگی با طبیعت است که مصون باشد از سلطه قدرت های ”خدای گونه“. خواست تساوی حقوق میان زن و مرد، برخورداری مساوی از موهبات طبیعی (تولید کشاورزی و حیوانی)، آزادی بیان و زبان که نه جدایی و برتری، بلکه همبستگی میان انسان را به وجود می آورد و تقویت می کند … در این آرزوها و خواست های فردی که انسان برای فردای خود می طلبد، که در این دوران طلوع تمدن انسانی هم خواست او است، ارثیه دوران طولانی سنگ قدیم بوده و خواست و نیاز فرد و گونه انسان را تشکیل می داد. … (۵٠)

خواست برخوردار شدن از موهبات، تنها به نیازهای فردی محدود نمی شود، بلکه نیازهای اجتماعی را نیز در بر می گیرد. …

جایگاه ویژه خواست های فردی در تمدن کنونی نباید توجه را از این نکته دور سازد که انسان به هزاران سال زمان، همراه با کوشش بسیار، نیاز داشت تا بتواند ضرورت ویژگی زندگی اجتماعی را درک کند و آن را بپذیرد …

کشانده شدن وَهم سرگشته به سوی سحر و جاده، اعتقاد به روح و بزرگ و محترم شمردن روح اجداد و مذهب چند و یکتا خدایی، همگی اهرم های ایدئولوژیکی را در طول تاریخ تشکیل دادند که در آن ها، کوشش پر رنج و درد انسان و نبرد او برای تفهیم و درک ضرورت پذیرش نظم اجتماعی بازتاب می یابد. مادرسالاری، پدرسالاری، سحر، جادوگری، احضار روح، قربانی انسان و حیوان، نقش روحانیون و پیامبران و… همه کوشش برای دور ساختن انسان از زندگی حیوان گونه و تفهیم و درک ضرورت زندگی اجتماعی با نظم های تاریخی آن عملی شده است. … (۵١)

[همه اندیشه مبتنی بر «رویا یا خیال ابتدائی و به تغبیری ”خیال بیمار و سرگشته“ که ما آن را معمولا ”وَهم“ نیز می نامیم، و از آن مذهب، عرفان و جادو زائیده شده است. ابتدائی بودن مدنیت انسان و محدودیت … معرفت واقعی به جهان پیرامون و لذا عجز و جهالت آدمی در مقابل قوای طبیعی …، وهم سرگشته را به سوی ساختن اُسطوره (میث)هائی کشاند که از آن دین، عرفان و جادو نشأت کرده است.» (ا ط، جهانبینی ها …، جلد ٢، ص ١٠١)]

قربانی کردن انسان و سنت های دیگر با هدف آزاد سازی قدرت اجتماعیِ گونه انسانی عملی گشت. … آن ها را نباید نشان ”غریزه حیوانی“ انسان پنداشت … باید آن را روند پردرد شناخت انسان از محیط پیرامون در روند تبدیل شدن از ابژکت به سوبژکت تاریخی، به ”انسان اجتماعی“ ارزیابی نمود. …

سلطه عرفان و مذهب بر افکار برای ما امروز قابل درک نیست، اما آن ها نقش بزرگی برای گذار از مرحله طفولیت انسان و تبدیل آن به انسان مترقی کنونی ایفا ساخته اند. … روند تبدیل شدن انسان اولیه به انسان اجتماعی بدون مادر اول، پدر قبیله، توتم [«تصاویر و قصهّ های خیالی و ساده لوحانه … تجسم (غالباً انسانی) پدیده های طبیعی» (ا ط، همانجا) در اشکال متفاوت مورد احترام و تقدس در اندیشه ابتدایی]، جادوگر، روحانی، پیغمبر، همه ساختارهای خلاق انسانی در این روند طولانی هستند که با شناخت و درک آن ها، انسان دقیق تر، مضمون پرطنین و شکوهمند سرشت اجتماعی گونه انسان را درک می کند.

تمدن امروزی که به تبلیغ اندیویدوآلیسم می پردازد، می خواهد این تجربه تاریخی را نفی کند، می خواهد سرشت اجتماعی انسان را نفی کند. این در حالی است که آزادی فردی، تنها در رشد کیفی سرشت اجتماعی جامعه ممکن است [مانیفست کمونیستی، آن را «آزادی فرد، به مثابه محکِ آزادی اجتماع» برمی شمرد]. اندیویدوآلیسم با عواقب کشنده همراه است. درّه فقر و ثروت را در جامعه تعمیق می بخشد … بحث فلسفی در دوران کنونی در اطراف این نکته است که جامعه امروزی تا چه حدی مالکیت خصوصی را می تواند تحمل کند. … سوسیالیسم در این بحث جایگاه ویژه ای داراست. …

گذار از روابط خانوادگی در یک قبیله به ساختارهای سیاسی، همراه است با آغاز برده داری … که همراه است با ایجاد شدن یک طبقه نخبگان برای گرداندن امور و اِعمال حاکمیت که دیگر بر مبنای خونی قرار نداشت و دیرتر به صورت موروثی تحکیم یافت. … جامعه به لایه و قشرها تقسیم شد. … وظیفه تفهیم ایدئولوژیک شرایط جدید را شاعران دوران سومری ها به عهده گرفتند و آن را در عرفان و مذهب سومرآیی برشمردند که در آن ”نظم مقدس خدایان“ مورد ستایش قرار می گیرد. … (۵٣) [پیش تر این روند به کمک بررسی سیاسی شاهنامه توسط زنده یاد جوانشیر در ”حماسه داد“ در ارتباط با تاریخ ایران نشان داده شد.]

آن وقت کافی بود که جوامع دیگر در تمام طول تاریخ، این نظم مقدس سومرآیی را در لباس مناسب شرایط خود ارایه دهند و آن را ”مدرن“ کنند … روندی که تاکنون نیز ادامه دارد. … عرفان سومرآیی در دوران خود، از سطح شکوفایی برخوردار شد که حتی خداشاه ها نیز به آن چنان باور یافتند که به طور کامل به مراسم و دستورات آن تن دادند. از این طریق یک حاکمیت مبتنی بر هژمونی ای ایجاد شد که در خدمت حفظ منافع طبقات حاکم قرار داشت و به آن لباس ”سایه نظم آسمانی بر روی زمین“ پوشانده شد. …

شش تا چهار هزار سال پیش، برده های زن و مرد، چیزِ دیگری جز رعیت- سایه های تحت سلطه و خادمان ”خدایان“ نبودند ـ آن ها زیر فرمان نظمی قرار داشتند که مرکز آن معابد مذهبی و خداشاه بود و همه لایه های جامعه را در بر می گرفت. … با مرگ خداشاه که در سطح خدا قرار داشت، کلیه ملتزمان – زنان و برده ها – با او دفن می شدند و آن ها آن را وظیفه خود می پنداشتند … [تا خداشاه در زندگی بعد از مرگ زمینی، از همه امکان های مورد نیاز برخوردار باشد]

در سنت ها و باورهای سومرآیی ها این قربانیان انسانی در پیوند قرار داشت با ساختار نظم برده داری حاکم … بدین ترتیب نظم حاکمیت سومرآیی، نظم کهن حاکمیت است که حاکمان استثمارگر آن را در طول تاریخ به شکل های مدرن و روز آن در آورده اند. … (۵۴)

            [تاریخ بادهِ تکامل را در کاسه سر شهیدان نوشید (مارکس)]

با توجه به آثار باستان شناسی می توان پذیرفت که در شبه جزیره عربستان و شمال افریقا میان ١١ تا ٨ هزارسال پیش قبیله های سامی به پایه ریزی تمدنی با زبان و ویژگی های فرهنگی خاص خود دست یافتند که از انقلاب سنگ نو در منطقه مزوپتامین تاثیر پذیرفت. … (٨٧)

 

پدیدار شدن عدم تساوی جنسیتی در جامعه سومرآیی

نیروی خلاق در دوران انقلاب سنگ نو که از آن تمدن سومرآیی برخاست، زن بود که در این دوران از جایگاه مرکزی [سحرآمیز- عرفانی- اخلاقی] در خانواده برخوردار بود. کشاورزی و اهلی کردن حیوانات، نوآوری ها و اختراعات زن بودند. (در کنار کشف بقایای چند حیوان اهلی خانگی، یافته های گیاهی، حکایت از تعداد غیرقابل شمارش این نوآوری ها می کند، به ویژه اگر به آن ها گیاهانی که در آمریکا قبل از کلمبوس کشف و در تولید کشاورزی به کار گرفته شده بودند را اضافه کنیم. این که این دستاوردها را باید مدیون زن باشیم که به کار جمع آوری گیاهان قابل خوردن می پرداخت و نسبت به آن ها شناخت داشت، در علوم مربوطه امری پذیرفته است. (نگاه شود از جمله به هلموت مولر Helmut Müller ”روشنایی های تاریخ جهان“، بن، انقلاب سنگ نو، ص ٢۴).

همچنین گذار از زندگی کوچ نشینی به زندگی سکنا، به سخنی دیگر انقلاب کشاورزی یا دهکده ای نیز ریشه در نقش زن دارد. خانواده بر دورِ محور مادر متمرکز بود (خط مادری Matrilinearität). شکل مادرسالاری بر جامعه حکمفرما بود که تظاهر ایدئولوژیک آن در باورهای مذهبی بروز می یافت که با نماد (سمبل)های ستاره ها و ماه بر کرسی که خدایان زن بودند، نشان داده می شد.

در عرفان سومرآیی عدم تساوی جایگاه میان جنس ها که هم گام با ایجاد شدن طبقات متخاصم و خدایان آسمانی پدیدار شد،  بازتاب یافته است. تنها در آن جاست که در باره تغییر جایگاه جنسیت، سخن به میان می آید: در آغاز موقعیت و جایگاه خدایان زن نقش تعیین کننده و مسلط dominanat داراست، اما قدرت و نفوذ آن گام به گام از بین می رود. در آغاز دوران ایجاد شدن تمدن بابل، زن در سیمای تیماآت ‏Tiamat مورد حمله ای مرگ بار قرار می گیرد. نوه کوچک او، ماردوک Marduk، با قتل خدای زن، پاقرص کردن تمدن پدرسالاری را در راه سریع گذار به تک خدایی [که بیان حاکمیت بلامنازع مرد است،] به نمایش می گذارد.

در ابتدا زن در معابد جایگاهی مساوی با روحانی مرد داراست. اما در مرکز اصلی، در خانواده، جایگاه و مقام زن مورد هجوم واقع شده است. اولین فاحشه خانه با نام موساکاتدیم Musakatdim نیز اختراع سومری ها است. اما هنوز جایگاه و مقام زن آن چنان نزول نکرده بود که در مرحله دوم برپایی تمدن تاریخ بشری تنزل یافت. در دوران سومری ها، نبرد میان جنس زن و مرد با وضع پات پایان می یابد. در عرفان سومرآیی این وضع به شکل توافق میان خدایان در حال نبرد از دو طرف خاتمه می یابد [پیش تر توضیح داده شد که در برداشت سحرآمیز سومرآیی، خدای زن کوهستان ها، دیرتر با نام اینانا Inanna پیش می آید. او که در واقع خدای خالق انقلاب دوران سنگ نو (انقلاب کشاورزی) است، در حالی که حق خود را از خدای مرد که دیگر به موقعیتی مساوی با او دست یافته است، طلب و با سربلندی و افتخار شهر اریدو Eridu را که متعلق به خدای مرد، اِنکی است، ترک می کند. با مه ME به شهر خود اوروک Urukبرمی گردد]. (۵۵)

[در ویتنام، هم در بخش مرکزی (قوم گیارایی ها در کوهستان های مرکزی) و هم در بخش جنوب کشور، قوم هایی زندگی می کنند که نزد آن ها اداب و رسوم و سنت و ”قوانین“ مادرسالاری تا به امروز حکمفرماست. – در ونزوئلا نیز نزد خلق وارآاو Warao که ٩ تا ۵ هزار سال قدمت دارد و در دلتای رود اورینوکو Orinoco زندگی می کند نیز نظم مادرسالاری حکمفرماست. زندگی این خلق در فیلم Lo que lleva el rio نشان داده شده است که توسط فیلم ساز کوبایی در طول ١۴ سال تهیه شده و در فستیوال فیلم در برلن در فوریه سال ٢٠١۵ به نمایش گذاشته شد – (مصاحبه با فیلم ساز کوبایی ماریو کرسپو  در ”جهان جوان“، ١٣ فوریه ٢٠١۵).

”خانه های دراز“ که ویژگیِ قوم های ویتنامی هستند، بر روی پایه های چوبی ساخته می شود که در گذشته دور، خانه همه نسل ها، از زن و مرد بود. دیرتر جدایی نسل ها و سپس زن و مرد مجرد عملی شد. دیرتر این خانه ها به مرکز فرهنگی- مذهبی- اداری قوم تبدیل شد که تا به امروز نیز چنین وظیفه ای را به عهده دارد. نردبان زن و مرد برای بالا رفتن و رسیدن به در خانه متفاوت است. ارث در خط مادری عملی می گردد. همچنین در کامبوجه هنوز ازدواج با انتقال شوهر به خانواده زن، پس از سه ماه کار و زندگی آزمایشی مرد در خانواده زن و تائید لیاقت شوهر آینده توسط خانواده زن، عملی می گردد.]

در همین دورانِ تغییر در جایگاه زن و مرد در خانواده و جامعه که چهار هزار سال به طول انجامید، سومری ها اولین شهرها و شهردولت ها را به وجود می آورند که می توان آن را انقلاب مدنیت نیز نامید. … انقلاب کشاورزی گذران زندگی را ثبات می بخشد. خط، ادبیات، محاسبه زمان و ثروت ها، مساله سلامتی و آموزش به فعالیت های شغلی بدل می شوند. صنف های مربوطه ایجاد می شوند. …

مالکیت فردی و جمعی ایجاد و از ساختارهای محکمی بر خوردار می شود. صنوف تجارت، نجاری، معادن، ذوب فلز و آهنگری، پارچه بافی، و کوزه گری ویژگی های اقتصاد سومرآیی هستند که نظم جدید را تحکیم می بخشند. …

این صنف ها در اوج دوران سنگ نو به وجود می آیند که به دوران مس [هشت هزار سال پیش] معروف است و در دوران تمدن تل- خلف قرار دارد. سفرهای دور و دراز نشانه دیگری از این دوران است که با توسعه بازرگانی همراه می شود. زمینه انباشت تمدنی فراگیر به وجود می آید که بر پایه مبادله دستاوردهای مادی و معنوی انسان قرار دارد که با اداب و رسوم انقلاب مدنی در پیش از پنج هزار سال پیش از یک سو تا مصر و از سوی دیگر تا هند توسعه می یابد.

آنتروپولوژها معتقدند که همه این صنوف و شغل ها به طور عمده توسط زنان ایجاد شد و زنان به آن مشغول بودند و آن را می آموختند. با ایجاد شدن امکان سفرهای دور و دراز، انتقال این شغل ها و توانایی ها به طور روزافزون به مردان و از طریق سفرها به نقاط دیگر منتقل می شد و به تدریج به شغل مرد ها بدل می گردد. به ویژه کوزه گری و آهنگری که در آن موادی مورد استفاده قرا می گرفت که با تغییر خصوصیات همراه بود، از دانشی ”مخفی“ برخوردار شد که مقدمات جادوگری و کیمیاگری را به وجود آورد و زمینه ایجاد شدن صنف ”روحانی“ گشت. باورهای سحرآمیز و مذهبی از چنین زمینه هایی برخوردار بودند. … (۵۶)

عرفان و اداب و رسوم سومری ها ملاطی بود به منظور ایجاد ارتباط برای روابط روبنایی با زیربنای جامعه که آن را برپا نگه می داشت. دستگاه اداری، به ویژه طبقه روحانیت به این نکته واقف بود که بدون چنین ملاطی، حفظ نظام حاکم ناممکن بود. … برای نمونه اصل موروثی شدن در رهبری دهکده، به نظم حاکم اضافه و وارد شد. … تحقیقات جدید نشان می دهند که ساختار داستان ها در عرفانِ رمزگونه حاکم، نمونه های تیپیک برای ساختارهای حاکمیت را تداعی می کرد. (می توان نشان داد که بسیاری از اصل های کتاب های مذهبی تک خدایی از این عرفان نمونه برداری شده است). … (۵٧)

 

ساختار های مبتنی بر دیالکتیک ابتدایی

آسمان و متضاد آن، زمین، همزمان نمادهایی برای اصل مردانه و زنانه را تشکیل می دهند. آسمان آن An، یا اِن En و زمین کی Ki نامیده می شد. خداوندِ زمین، اِنکی Enki، عمدتا جنسی مردانه دارد. در شکل وحدت دو خدای آسمان و زمین، شکل مردانه ی مسلط داراست. اِنکی در عین حالی بر این امر آگاهی دارد که ”او“ تنها می تواند در توافق با خدای از جنس زن به بقای خود ادامه دهد. این خدا پیش درآمد مفهوم پدر است. اِنکی با همه خدایان زن همخوابی می کند و اولادها با خصلت های متفاوت به دنیا می آورد (بازتولید می کند). آخرین فرزند آن ماردوک Marduk است که آخرین ضربه را به خدای مادر، تیامات Tiamat وارد می سازد و او را از آسمان بیرون می کند (برای این داستان، شعر آفرینش اِلیاس Elis با نام اِنوما Enuma بسیار گویاست). …

(اِنکی در عرفان بابل اِآ Ea نام دارد. در شعر اِنومای اِلیاس به عنوان پدرِ ماردوکس نقش ایفا می کند. او جایگاه اول را در ردیف خدایان هنگامی تصاحب می کند که در نبردی، مادرکهن با نام تیامات را به وضعی فجیح از این طریق به قتل می رساند که معده او را با بادها باد می کند و آن را با یک تیر منفجر می سازد. بدین ترتیب ”مادرخدا“ به دست ”قهرمان جنگجو“ [در شاهنامه با واژه ”پهلوان“] جایگزین می شود و پیروزی او در بابل به عنوان سال نو به مثابه بزرگداشت شاه جشن گرفته می شود. (زیرنویس ص ۵٨))

بدین ترتیب، اندیشه عرفانی به باور اصلی مذهبی جامعه بدل می شود که به مثابه قانون و با تاثیر وسیع و دیرتر با تاثیر حقوقی قابل توجهی، شرایط تاریخی- اجتماعی را تنظیم و حاکم می سازد. معبد سومرآیی و آموزش اداب و رسوم آن (اِددُبا Edduba) به مراکز تولید فکر تبدیل می شود که وظیفه آن، تنظیم قوانین و نظم حافظ قدرت شاهی است.

مهم ترین وظیفه روحانیون، نویسندگان و شاعران و اندیشمندان آن بود که استحاله (دگرگون شدن) trasformation [رشد پدیده ای از نطفه ای موجود در پدیده پیش] عرفان به مذهب را عملی سازند. شیوه اندیشه عرفانی به آموزش مذهبی بدل شد که از طریق همراهی داستان و افسانه ها به کرسی نشانده شد. نیپور Nippur و بابل برای بیش از هزار سال مراکز فرهنگی و مذهبی و تمدنی این برنامه بودند. (۵٨)

 

نظم زمینی، بازتاب- سایه نظم آسمانی

وظیفه قوانین سومری، تعریف مفهوم سیر مداوم ستاره ها، ماه و خورشید و بیان این امر است که آن ها به انسان چه می گویند: غیرقابل تغییر بودن حاکمیت و ابدی بودن خداشاه های روحانی به مثابه ساختاری خداگونه [ولایت فقیه].

برای همه نیروهای طبیعی بر روی زمین، خدایی ارزانی می شود. تعیین خدا برای نسل انسان در شهرها، با تعیین ”خدای شهر“ عملی می شود. هیچ صفت، چیز و موجودی بدون قیم ”آسمانی“ باقی نمی ماند. اگر هم ما امروز این تعریف واقعیت را در آن دوران خداپرستانه و مذهبی بنامیم، نباید فراموش کرد که این نظریات مرحله پراهمیتی را در روند اولوسیونر شناخت انسان تشکیل می دهد که آغازگر اندیشه فلسفی در یونان قدیم و علوم در دوران جدید در اروپا است.

در شرایط دوران خود، شناخت وهم گونه سومری ها از طبیعت و جامعه، گامی بزرگ در توان [تئوریک] شناخت انسان به جلو بود. نظم ”خداگونه“ آن ها دیرتر به صورت قوانین علمی خود را نشان خواهد داد.

[بدین ترتیب، ریشه باور چند خدایی و دیرتر یکتاخدایی، همانقدر مرحله معینی از روند شناخت مبتنی بر وهم و خیال را نزد انسان در جامعه بغرنج شونده کمونیستی کهن و دیرتر برده داری- فئودالی تشکیل می دهد، همانقدر که بازتابی است از شرایط مرحله رشد تمدن مبتنی بر رشد نیروهای مولده توسط انسان در دوران انقلاب کشاورزی. مفهوم ”خدای شهر“ در دوران پدیدار شدن تمدن شهری، که همان معنای ”صاحب“ را در دوران استعمار انگلستان در مستعمره های سابق این کشور داراست، و مترادف است با مفهوم Sir و Lord که در زبان انگلیسی برای بیان مسیح و خدای آسمانی در دین مسیحی به کار برده می شود، بیان ریشه ”زمینی“ مفهوم حاکم یا خدا است که نزد مذهب امروزی اکنون تنها به معنای خداوند، الله و … به کار برده می شود.

باور به چند خدایی، مرحله ای رشد یافته تر از همین شناخت در دوران نابودی جامعه بدوی کهن و حذف نظم مادرسالاری و تدارک دوران برده داری بر پایه نظم پدرسالارانه است.

ریشه زن ستیزی در مذهب مردسالارانه، بیان نبرد ”طبقاتی“ دوران در مرحله رشد ”نطفه“ طبقات متخاصم در جامعه بشری است.  اوچلان، دیرتر ضرورت گذار باور به چند خدایی به تک خدایی را در اوج دوران برده داری و به منظور حفظ این نظام استثمارگر و تدارک گذار آن به دوران فئودالی نشان می دهد که گام اولوسیونر دیگری در روند رشد ایدئولوژی و تمدن انسان است. وجود ”نطفه“ استثمار نیروی کارِ برده در صورتبندی اقتصادی- اجتماعی برده داری، گذار استحاله گون (دگرگونه شدن) این نظام را به صورتبندی اقتصادی- اجتماعی فئودالی ممکن می سازد. بر همین پایه است که به علت نبود سرشت استثمارگرانه در صورتبندی اقتصادی- اجتماعی کمونیستی، گذار از نظام سرمایه داری نیاز به یک برش انقلابی دارد و از طریق استحاله سرمایه داری ممکن نیست.]

 

عرفان در ساختار اندیشه سومرها

اولین شکل های اصلی اندیشه عرفانی، مانند ”اولین آدم“ [آدم و حوا]، ”بهشت“ و ”جهنم“، رانده شدن انسان از بهشت، طوفان نوح و غیره، نقش اساسی در ایجاد شدن اندیشه ی سومری ها داراست که در متون میخی در سال های اخیر کشف شده اند (تا آن جا که بسیاری از افسانه های کتاب های مقدس [مذهب های تک خدایی] اقتباسی از آن ها است. افسانه خلق آسمان و زمین و انسان [در تورات خداوند زن را از دنده چپ مرد خلق می کند]، راندن انسان از بهشت، نبرد دو برادر [سامی] هابیل و قابیل (کاین و آبل)، طوفان نوح، قیام علیه خدا Hiob، نعمه آسمانی سالومه و …. همچنین افسانه های عرفانی مصر و یونان نیز ریشه در همین افسانه ها دارند که با تغییراتی به روز شده اند.) این افسانه ها، به صورت شعر و بیان شاعرانه، سنت و اداب و رسم هایی را توصیف می کنند که نشان مرحله شناخت سومری ها از طبیعت و محیط اجتماعی را در آن دوران تشکیل می دهد. از این طریق سومری ها برای هر پدیده طبیعی و اجتماعی تعریفی ارایه کردند و آن را نامگذاری نمودند. یک سیستم برای تعریف پدیده ها [و از این طریق رشد زبان، به مثابه شکل تظاهر آگاهی] که به کمک آن امکان توضیح تئوریک واقعیت به وجود آمد، ایجاد شد.

سومری ها اندیشه مذهبی ی تئولوژیک خود را برای توضیح هر پدیده ای و هر رابطه ای به کار گرفتند. این زمینه بسیار خلاق از کار درآمد. هیچ چیز خارج از این شیوه قرار نداشت و تعریف نشده باقی نماند. هیچ چیز دیگر به تنهایی و بدون رابطه با چیزهای دیگر، وجود نداشت، بی فایده نبود: همه چیز با همه چیز در ارتباط و رابطه است. تقریبا به نظر می رسد که انسان با بیان ساده و ابتدائی اولین قانونِ دیالکتیک روبروست. خواب و خیال در باره بهشت و رانده شدن آدم و حوا از بهشت، اولین نبرد میان برادرها هابیل و قابیل و افسانه گیلگامش، که نیمه خدایی است، در متون میخی در لوح ها پخته شده سفالی به صورت اصلی باقی مانده اند.

این افسانه ها و وهم و خیال ها امروز هم برای ما نشان های شکوهمندی هستند از آرزو و غبطه خوردن انسان ها [نسبت به دوران گذشته جامعه کمونیستی کهن] در جامعه سنگ نو و همچنین سندهایی هستند از نبرد های سختی که به منظور نابودی این خاطره های نزد انسان تحقق یافت … در این افسانه ها، تاریخ هستی انسان در شعر و با زبان شاعرانه تعریف می شود. هنوز زمان برای تظاهر اندیشه علمی و تعریف آن در باره پدیده ها فرا نرسیده است. در عین حال نباید فراموش کنیم که در دوران تمدن یونانی- رومی نیز هنوز چنین شرایطی به وجود نیامده است. فلسفه هنوز خود را از بندهای خواهر و برادر خود، عرفانِ سحرآمیز و مذهب آزاد نساخته است. (۶٠-۵٩) …

[احسان طبری در نوشتار ”سیر گریزان در اساطیر اوستا“ (همانجا ص ۴۸۶) در همین زمینه نوشته است که پیش تر نقل شد.

م. ف. جوانشیر نیز در ”حماسه داد“ از شاهنامه آرزو و غبطه های انسان را نسبت به وجود ”داد“ در جامعه گذشته، ازجمله در ارتباط با جنبش مزدک، نقل و برجسته می سازد. جوانشیر نظر فردوسی را با پرسشی که او در آغاز بخش «داد و بیداد» مطرح می سازد، طرح می کند. فردوسی می پرسد، شاهان گذشته چگونه حکومت کردند که مردم اکنون باید در چنین وضع سختی زندگی کنند؟].

تمدن سومرآیی

تمدن سومرآیی با ایجاد سلسله آکادها (۴٣٠٠ تا ۴١٢٠ سال پیش) به پادشاهی زارگون (امپراطور) به وحدت حکومت شهرهای همه قوم های سومرایی دست یافت و سیاست تجاوزگرانه به قوم های همسایه را ادامه داد و کلنی های متعددی را پایه ریخت. در سلسله آکادها، نقش و ویژگی های قوم های سامی تفوق داشت. زبان رسمی و فرهنگ قالب، اما سومرایی باقی ماند … بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخ، دولتی با قوم ها و طبقات متخاصم پایه ریخته شد. …  [پیش تر اوچلان برخوردها و تجاوزات متقابل میان قوم های آریایی و سامی را برمی شمرد. نقل آن ها خارج از نیاز نوشتار است.]

حقوق مدنی نیز برای اولین بار توسط سومری ها ایجاد شد. قوانین اورنَامو Urnamu و هامورابی Hammurabi در بابل اعلام شد. این تمدن، بدون تردید تاثیر بزرگی بر تاریخ انسان از خود به جا گذاشت. …

سرزمین سومری ها در زمین های حاصلخیز درّه های سلسله کوه های تاروس- زاگرس Taurs-Sagros تا سرزمین بیابان های عربی توسعه داشت و بارها مورد هجوم قوم های همسایه قرار گرفت که سهمی از ثروت های ایجاد شده در آنجا را طلب می کردند. هجوم های قوم های سامی از جنوب و غرب و قوم های هوریت Horriten که قوم های آریایی [بعدها هندواروپایی] را تشکیل می دادند از شمال و شرق ادامه یافت که نهایتاً به حاکمیت تمدن سومرآیی پایان داد.

کاوش های اخیر نشان می دهد که مهاجرت قوم ها از شمال و غرب به سرزمین برشمرده شده عملی شد. قوم های آمورت amort مهاجر از جنوب، شبانان کوچنده بودند و آثاری از آن ها تاکنون به دست نیامده است. …

در مجموع می توان پذیرفت که هشت هزار سال پیش با مهاجرت های برشمرده شده به سرزمینی که دارای زمینی حاصلخیز بود، تمدن سومرآیی پایه ریزی شد. وجود واژه های بسیاری از قوم های هوریت و آموری در زبان سومرآیی و همچنین قوم های ماد از ایران، چنین ارزیابی را مستدل می سازد. باوجود این نمی توان با قطعیت گفت که سومری ها خود یک قوم مشخص نبوده اند. …

فرهنگ ایرانی ایلام، عنصر جدیدی در ایجاد دگرگونی در تمدن در این منطقه ایفا نمود و موثر واقع شد. …  (۶١)

در ٣٨٠٠ سال پیش تمدن سومرآیی با غلبه هامورابی از قوم آکادی از بابل نقش تعیین کننده را در منطقه از دست می دهد. … زبان رسمی سومرآیی لغو می شود. زبانی که ریشه زبان قوم آرمئی آسوری assyrische Aramäisch  است که (در کردستان) صحبت می شود. ارمئی به زبان فرهنگی در منطقه خاورمیانه بدل می شود. با هجوم قوم های کاسین ها Kassiten، میتانی ها Mittani، و هتیرّ Hethirer در سه هزار و ششصد سال پیش دوباره توازن میان قوم های آریایی و سامی برقرار می شود، با وجود این بابل به مثابه مرکز فرهنگی برای دورانی باقی می ماند. … (۶٢)

دوره بابلی و آسورایی تمدن سومرآیی وارد تمدن آکادی ها می شود. این سلسله شاهی با سیاست امپریالیستی خود را فراتر از منطقه مرکزی سرزمین های سومرآیی توسعه می دهد، اما نقش فرهنگی آن محدود باقی می ماند. زبان سومرآیی تنها به مثابه زبان مذهبی باقی می ماند و در اثر ترجمه های بسیاری، استعاره های آن وارد زبان های دیگر می شود، ولی ویژگی های محلی زبان را از دست می دهد.

تمدنی سومرآیی در طول چهار هزار سال تاثیر مستقیم در تاریخ دوران مبتنی بر شیوه تولید برده داری اعمال نمود.

[احسان طبری به نقل از کتاب دانشمندان شوروی، آرویدویچ گرانتوسکی و بانو یلنا یفیموناکوزمینا نکته های متعددی را از تاریخ ایران در اثر پیش گفته اش (ص ۴۴٠ به بعد) برمی شمرد که به دوران بعد از پایه ریزی سلسله آکادها برمی گردد.]

 

ریشه سومرآیی تمدن برده داری

تمدن سومرآیی برده دارانه ناشی از تصاحب ثروتی است که قوم های ”سرزمین حاصلخیز هلال ماه” در طول دوران سنگ نو و انقلاب کشاورزی ایجاد کردند. … (۶٢) تکنولوژی و دانش ناشی از انقلاب کشاورزی، پیدایش پیشه های متعدد جدید و همچنین تصاحب ثروت که از طریق تجاوز به قوم های مجاور انباشته شد، زمینه مادی برپایی این تمدن است. … امپریالیسم سومرآیی به ویژه در دوره آسوری خود، قوم ها بسیاری را مطیع خود نمود و یا برانداخت. … زورگویی سومرآیی به منظور برپایی جامعه ای طبقاتی و برای تحمیل منافع خود به قوم های دیگر به نمونه و شیوه ای بدل شد که تاکنون نیز توسط امپریالیسم به خدمت گرفته می شود. …

در کنار زورگویی امپریالیستی، تحمیل روحیه تسلیم و رضا به قوم ها و خلق های سرکوب شده، روی دیگر این سیاست زورگویانه را تشکیل می دهد. امری که تاکنون به مثابه بندی، دست و پای قوم ها ضعیف را بسته است و به هویت ثانوی آن ها بدل شده است.

اما احساس نبود آزادی و فشار ناشی از غارت، که به مثابه دردی تاریخی توسط خلق ها تجربه می شود، احساسی است که نزد انسان، آگاهی در باره ”شأن و منزلت انسانی“ خود را ایجاد می کند. این تجربه، زمینه و تاریخ نافرمانی و قیام خلق ها را رقم می زنند.

(مترجم: این موضوع- تم، توسط اوچلان در بخش های دیگر نیز طرح می شود. این تم نزد بلوخ [فیلسوف مسیحی- مارکسیست آلمانی] نیز به صورت تز ”آتئیسم در مسیحیت“ طرح می شود).

برای مردم سرزمین های خاور میانه این موضع و آرزو در لباس افسانه های پیامبران [٢۴ هزار!] بازتاب می یابد. این افسانه ها، بازتاب آرزومندی انسان این منطقه است که به یاد مساوات میان انسان های در دوران سنگ نو پرداخته شده است. دورانی که در آن جنگ و کشتار و غارت جباران حاکم نبوده [در ”حماسه داد“ نیز جوانشیر این جنبه فرهنگ ایرانی را که فردوسی در شاهنامه با هنرنمایی توانایی می پروراند، برجسته می سازد و موضوع اصلی بررسی تحقیقاتی او را در باره «داد و بیداد شاهان» در شاهنامه فردوسی تشکیل می دهد.] در اندیشه آرزومندانهِ (فانتزی) انسان برای این دوران است که وجود شرایط بهشتی بر روی زمین تصور و زنده می شود که با قساوت نابوده شده است (۶٣).

 

نخبگان سرکوبگر جامعه طبقاتی، وظیفه نخست خود را حذف تاریخ ”بهشت“ گذشته در دوران جامعه کهن کمونیستی از خاطره انسان اعلام کردند. هدف مبارزه علیه آرزومندی بازگشت آن نزد مردم بود [جنبش مزدک، کاوه و …!]. به این منظور می بایستی این نخبگان ایدئولوژی در خدمت منافع طبقات حاکم را به ایدئولوژی حاکم بدل سازند. از این رو، آن ها بهشت را از تاریخ حذف کردند. وجود واقعی آن را در طول زمان نفی و آن را به افسانه ای بدل ساختند. واقعیت تجربه بهشتِ دوران سنگ نو از طریق تبدیل آن به افسانه عرفانی- مذهبی نابود شد و در مه تاریخ افسانه ها محو گردید. ساختار واقعی آن در افسانه عرفانی- جادویی کم رنگ و از این طریق از تاریخ واقعی تهی می شود.  دستگاه استثمارگرانه دولت [برده داری، با ضدانسانی ترین شیوه های قتل و کشتار] شیره ”بهشتی“ تجربه انسان دوره سنگ نو را جذب افسانه کرده و تجربه انسان های بی دفاع و قوم های زیر سلطه را نابود می سازد.

[احسان طبری نمونه های بسیاری از این شیوه های ضدانسانی حاکمان را در تاریخ میهن ما در کتاب ”جهانبینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران“ برمی شمرد. اینکه خود او نیز با چنین سرنوشتی در جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد، به تلخی لحن او هنگام توصیف جنایت حاکمان در گذشته، رنگی شکوهمند می بخشد. طبری درد و رنج، و در عین حال سرکشی و تسخیرناپذیری روح و جان خود را در شعرهای زندانش (رنج نامه هجران، بر مرداب تن نیلوفر اندیشه می روید، وعده دیدار، اخگران اسفند و …) در اوج خوشبینی تاریخی و روحیه مبارزه جویانی مبتنی بر این خوشبینی، تصویر می کند، و پاسخی دندان شکن به قساوت و بی فرهنگی «حکومت اوباشان» (ن. کیانوری) می دهد.

در اثر پیش گفته، احسان طبری ازجمله صحنه شکنجه و مرگ بابک خرم دین را به تفصیل تصویر می کند (ص ٢٨٧)، (اوچالان نیز در اثر خود، به این جنایت اشاره دارد). احسان طبری «صحنه … مرگ بابک» را از زبان خواجه نظام الملک «که از طرفی به سبب خصلتِ اشرافی و از طرف دیگر اهمیّتی که برای تمرکز قایل بود، از همه قیام ها با خصومت یاد می کند»، نقل می کند، تا مرگ فجیع و لرزاننده بابک را به مثابه «نمودار قدرت روحی شگرف این شبان انقلابی» از زبان دشمنان طبقاتی برای خواننده قابل شناخت و درک سازد:

«چون یک دستش ببریدند، دست دیگر خود در خون زد و در روی خود مالید، همه روی خود را از خون سرخ کرد. معتصم گفت: ”ای سگ! این چه عمل است؟“ گفت: ”در این حکمتی است، شما هر دو دست و پای من بخواهید برید و گونه رویِ مردم از خون سرخ باشد، خون از روی برود، زرد باشد. من روی خویش از خون سرخ کرده ام، تا چون خون از تنم بیرون شود، نگوئید که رویم از بیم زرد شد.“»

زنده یاد احسان طبری در شعر زندان با عنوان ”بر مرداب تن، نیلوفر اندیشه می روید“، همین صحنه را خطاب به «شب پرستان» ترسیم می کند که «مشت مشت بر ستاره ها، رنگ شب می پاشند». اندیشمند توده ای دربند، در حالی که فریاد می زند که «بر تنم زخم های بیشمار است»، شکوهمندی حماسه نبرد مبارزه جویانه و ترقی خواهانه نیروی نو، پایداری و خوشبینی تاریخی از پیروزیِ نبرد «فردا» را چنین برمی شمرد: «ای بد سگالان مردمی آزار، ای ژاژخایان دشمن کار، ای شمایانی که اندیشه تان از پر مگس فراتر نمی رود، و اوج عظمت را در شکوه حشرات می بینید، هرگز زخم هایم بساط عیشتان نخواهد شد. زخم هایم نشان اقتدار منست، زخم هایم سوز دیرین منست، زخم ها را شعله ور می خواهم، زخم ها را زخم تر می خواهم، تا شود بزمگه نور به پا، کز شرارش یکجا، برکشد آذر گنبد پیما، کز دل تیرگی پست و بلند یلدا، به جهاند فردا.»]

جای بهشت را سلطه دولت سومرآیی به صورت حاکمیت جامعه طبقاتی [برده داری] می گیرد. این دولت مدعی می شود که قادر است هر آرزو و نیازی را پاسخ دهد و به آن تحقق بخشد. از این رو باید فرمانبردار بود و دولت حاکم را تقویت نمود. دولتی که برای تحقق بخشیدن به آرزوها و خواست ها، مجاز از گذشتن از روی نعش ها نیز است [سرشت غیرقانونی ”حکم حکومتی“ که گویا ”حق“ ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران است، دقیقاً مبتنی است بر مضمون برداشت عتیقه ای از ایدئولوژی نظام دوران برده دارانه در ده هزار سال پیش!]. …

اختراعات روحانیون سومرآیی برای برپایی حاکمیت برده داری، آمادگی اصلی را در جامعه برای این پذیرش ایجاد می کند که مردم تصور کنند که حاکمیت برده دار، بازتاب نظم آسمانی بر روی زمین را ارایه می دهد. هدف اصلی آموزش خدایان این است که برداشت جزم گرایانه افسانهِ مقدس و ابدی بودن جامعه طبقاتی را به عنوان نظم طبیعی القا کند. قدرت های خداگونه در واقع سلسله های شاهی ظفرمند هستند. اعلام سلسله های شاهی به عنوان نظم مدافع منافع طبقاتی آن ها به صورت عریان، ساده تر از آن است که مضمون آن شناخته نشود. بیان صریح و روشن این منافع نمی توانست قانونی- شرعی بودن و حقانیت داشتن حاکمیت برده داری را به مردم القا کند. حاکمیت [و ابزار دولتی حکومتى] را باید در ابتدا به صورت ایدئولوژی قابل قبول به مردم تفهیم نمود. آن هنگام که این ایدئولوژی با توانایی فنی- فرهنگی، با تکنولوژی دوران سنگ نو به وحدت می رسد [وحدت زیربنا و روبنا!]، به هدف تبدیل شدن به ابزار برقراری هژمونی طبقاتی دست یافته می یابد. زایش حاکمیت برده دارانه همراه شد با رشد سطح تولید به شیوه برده داری که به کمک ایدئولوژی مذهبی چند خدایی به مردم القا شد و شیوه تولید را سایه نظم آسمانی بر روی زمین القا کرد.

[در ویتنام و کامبوجیه، حاکمیت نظام برده داری دقیقاً با آموزش شیوه تولید برنج در مزرعه آبی توسط حاکمان، به مردم تحمیل می گردد. توضیح های راهنمای محلی در کامبوجیه در باره معابد در آنکور، اولین شهر دوران برده داری در این کشور، بیان دانش تولید کشاورزی در جامعه آن دوران است که توسط حاکمان به مردم آموخته می شود و به مثابه نظم ابدی تعریف می گردد. این آموزش به صورت نمادین در ساختارهای سنگی، کنده کاری و منجمد شده است.

در ”حماسه داد“ نیز آموزش کشاورزی و … به مثابه همین ابزار برقراری حاکمیت طبقاتی در ایران «در دوران اول از کیومرث تا جمشید» از شاهنامه فردوسی ذکر شد، که پیش تر نقل گشت.]

بدین ترتیب، روحانیون بر سر گهواره رشد حاکمیت طبقاتی جامعه از جای معتبر و مسلط برخوردار شدند و برای برقراری هژمونی طبقاتی نقش ایفا کردند. برقراری ”حاکمیت مذهبی“ [برده دارانه، تا اشکال امروز آن، حاکمیت نظام مالی امپریالیستی] پیامد عقلانیت انسان و مبتنی بر برداشت ”علمی“ نبود [و نیست]. حاکمان به ابزار مذهب به منظور تحمیل جنگ ایدئولوژیک به مردم  نیاز داشتند.

[وجودِ ”عقلانیت“ و ”منطق“ مذهبی، گرچه برای دوران عتیق رشد جامعه بشری از نیازی تاریخی برخودار است، ولی در عین حال بیان «حرص و آز» (مارکس) انسان ستمگر نیز است. از این روست که مبارزه اجتماعی امروز علیه «حرص و آز» طبقاتی را باید از پوسته مذهبی آن خارج نمود و آن را به مثابه ”منافع طبقاتی“ و ”زمینی“ حاکمان افشا و عریان ساخت. افشای موضع های زن ستیزانه مذهبی نیز مورد استثنایی را در این نبرد تشکیل نمی دهد!]

آغاز تمدن و حاکمیت طبقاتی را می توان از این رو، آغاز برقراری حاکمیتِ شیوه و اندیشه جزم گرایانه مذهبی دانست. (۶۴) این امر برای درک جامعه ابتدایی سومرآیی از این رو پراهمیت است که در آن هنوز زمینه برداشتی عقلایی وجود نداشت. از این رو ما در اندیشه ایدئولوژیک آن، هسته علمی نمی یابیم، بلکه بر آن برداشت جزم گرایانه مذهبی حاکم است. …

میان مفهوم حاکمیت و خداوند رابطه تنگی وجود دارد، به ویژه میان حاکمیت متمرکز و مذهب تک- خدایی [احسان طبری به نقل از کتاب پیش گفته دانشمند اتحاد شوروی، برپایی حاکمیت هخامنشی را به مثابه دولت مرکزی، در ارتباط قرار می دهد با عنصر یکتاخدایی در اهورمزدا].

به همان نسبت که تصویر از خداوند با ویژگی های خاص بیان شود که آن را غیرقابل دسترس تر و مرموزتر و قادرتر و همه دان تر توصیف کند، به همان نسبت نیز نقاب بر چهره حاکمیت، و یا دولت شهر سومرآیی، آن را ترسناک تر، غیرقابل دسترس تر و قدرتمندتر القا می کند. شاهان باید این آموزش را آویزه گوش می کردند [و حاکمان امروز نیز از جنس ”ولایت فقیه“ چنین می کنند].

پیش از ایجاد شدن جامعه طبقاتی،  ”توتم“، وحدت فشرده شده هویت گروه و خانواده انسان ها بود، به اصطلاح نام خانوادگی و ”پرچم“ آن ها بود. از آنجا که جامعه هنوز سرشت استثمارگرانه نیافته بود، ”توتم“ ها ویژگی ها ترسناک  و شباهتی به ”خدا“ نداشتند. اما آن زمان که گروه انسانی توانست در دوران سنگ نو به اضافه تولید دست یابد، ریش سفیدان خواستار آن شدند که این نماد (سمبل)ها نیز تغییر یابند و از زمین به آسمان صعود کنند. از این طریق ویژگی نزدیکی آن ها به انسان ها، قابل لمس بودنشان، قابل اعتماد بودنشان از بین رفت و سیمایی وحشت انگیز یافت. …

این قطعا نادرست است که حاکمیت را تنها ابزار دروغ و زور بنامیم …، ایجاد شدن آن تنها بر این پایه قابل درک نیست. رشد و بغرنج شدن جامعه، تقسیم کار بیش تر و ظریف تر در روند تولید و …، این مسئله را مطرح می سازد که برخورد بر سر منافع ایجاد شده در آن را چگونه باید حل کرد و فیصله داد. وظیفه ایجاد کردن هماهنگی در این روند را حاکمیت- دولت بر عهده دارد.

در این روند، شیوه جزم گرایانه برداشت از طبقات حاکم است که توسط آن ها به مثابه موضعی خداگونه و مقدس طرح می شود (۶۵) [حکم حکومتیِ ولایت فقیه دارای چنین مضمون عتیقه ای است!] که توسط طبقات زیر فشار به مثابه شیوه اهریمنی احساس و درک می گردد. از این طریق حاکمیت به صحنه برخورد و نبرد منافع طبقات متخاصم بدل می گردد. …

آموزش خدایان

برای درک تمدن سومرآیی، تحلیل اندیشه عرفانی آن ضروری است. اهمیت این تحلیل، قرار داشتن در سطح درک نظر ”حاکمیت و سرمایه“ نزد مارکس است … حاکمیت تنها بازتاب طبقاتی بودن ساختار جامعه نیست،  بلکه در این تمدن، نقش مذهب را (در زبان یونانی تئولوژی، در عربی الهیات) نیز ایفا می کند. … به نظر من برای درک شرایط این تمدن، همانقدر به درک نقش ”آموزش خدایی“ (الهیات)- مذهبی آن نیاز داریم که به تحلیل ”پول“ به مثابه تسمه جنبانده جامعه سرمایه داری نیاز داریم. …

در جامعه سومرآیی، تئولوژی به معنای علمِ نبرد طبقاتی میان لایه های متفاوت جامعه حکمفرماست. این تحلیل راه درک مذهب تک خدایی را می گشاید، تصویر روشنی از ساختار آموزش و ادبیات دوران انتیک، قرون وسطی و حتی دوران جدید و اکنون را نشان می دهد. … اشتباه ”سوسیالیسم واقع موجود“ آن بود که نتوانست بهم آمیختگی ایدئولوژیکی- مذهبی  تمدن ها را درک کرده و آن را مورد توجه قرار دهد و تنها به نقش ساختار پول و سرمایه به مثابه ملاط اجتماعی بسنده کرد. [نگاه شود به نامه انگلس در مقدمه] … (۶۶)

قدرت شکل مذهبی ایدئولوژی اما همانقدر قوی است که قدرت پول و سرمایه و یا حاکمیت است. …

این مجموعه سه گانه [ایدئولوژی، پول و حاکمیت] در جامعه سومرآیی هنوز به صورت یک کلافِ نخِ باز نشده و سربهم نمایان می شود. از آن، قدرت زمینی و آسمانی همزمان بروز می کند و خود می نماید. اندیشه سومرآیی که برای برداشت امروز ما بسیار ساده و اولیه است، کاملا مورد باور خود آن ها نیز نیست: آن ها خود خوب می دانند که این ساختار را خود آن ها ساخته اند و چه هدفی را با آن دنبال می کنند. در عوض اعتقاد کورکورانه ما به ”علمی“ بودن نظریات امروز مان، بسیار متعصبانه تر است. … همان طور که نمی توان وجود بچه ای را بدون وجود مادرش قابل فهم ساخت، همانقدر هم نمی توان وجود علم را بدون درک ریشه ”دانش“ مذهبی گذشته آن درک نمود. …

این، فراخوان برای چسبیدن به اندیشه مذهبی نیست …، اما برای درک حاکمیت و سرمایه، باید نخست کلاف سربهم تئولوژی گشوده شود. …

جامعه طبقاتی سومرآیی

برای درک بهتر جامعه طبقاتی سومرآیی و تاریخ تمدن آن، باید تاثیر و رابطه میان علم و فلسفه از یک سو و عرفان – میتولوژی – و مذهب از سوی دیگر شناخته و درک شود. دو نظریه در این ارتباط در برابر هم قرار دارند. یکی معتقد است که علم و فلسفه در جریان رشد تمدن پدیدار شد، و دیگری مدعی روندی برعکس است. (۶٧)

به طور عمومی این امری پذیرفته است که کشفیات ٨ تا ۶ هزار سال پیش در دروان سنگ نو در جامعه سومرآیی، هم وزن کشفیات از قرن ١۶ به بعد هستند… البته جامعه طبقاتی را به مثابه سرچشمه کشفیات علمی و اختراعات فنی پذیرفتن، پرسش برانگیز است. تاریخ تمدن سومرآیی نشان می دهد که پیش از آنکه جامعه به طبقات تقسیم شود نیز انسان دانش خود را از محیط پیرامون توسعه داده و نوآوری های فنی را وارد زندگی خود کرده است. …

”کارایی“ سومرآیی ها تنها در این امر نهفته است که آن ها دانش در ارتباط با کشاورزی و نوآوری های فنی دوران خود که در آغاز، ثروتی عمومی بود  به انحصار خود بدل و سلطه خود را بر آن برقرار ساختند. به این منظور آن ها، دانش و پیشرفت فنی که دستاورد گونه انسانی بود، به عنوان بخشش خدایان قلمداد کردند.

عملکرد سومرآیی ها به عنوان نمونه تیپیک نشان می دهد که دانش، نوآوری های فنی و خلاقیت فلسفی مبتنی هستند بر درجه آزادی اجتماعی.

[این نکته پراهمیت را زنده یاد احسان طبری در پیش سخن بر کتاب ”یادنامه شهیدان“، اثر زنده یاد رحیم نامور، در مورد جامعه ایرانی برجسته می سازد. او فشار استبداد قرون متمادی و همچنین یورش های مغول و اعراب و تداوم فشار ارتجاعی و همچنین سلطه خفقان عمومی را بر ایران و مردمانش، علل عمده عقب افتادگی تاریخی میهن ما ارزیابی می کند و آن را دلیل «فروکش … موج طغیان … و فلسفه یأس و تسلیم و رضا جای روش نبرد و جهاد را گرفت.»

در ایران نیز ما با چنین وضعی روبرو هستیم. شرایط حاکمیت ارتجاع و استبداد پس از پایان جنگ ایران و عراق بر کشور، نمونه دیگری از همین تاریخ سیاه سلطه حاکمیتی است که به نام مذهب، خلاقیت جامعه ایرانی را که پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن به دست آورده بود، پایمال ساخت و خفقان و عقب ماندگی و سیر قهقرایی را به انقلاب بزرگ مردم میهن ما تحمیل نمود. در حالی که براندازی بیسوادی که در دوران سلطنتی به باری ابدی بدل شده بود، پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ در کوتاه زمانی بر طرف شد. اکنون باری دیگر رشد بیسوادی در شرایط تشدید تضاد اجتماعی و تعمیق درّه فقر، باری دیگر به معضلی اجتماعی بدل شده است. ”کودکان خیابانی“ نشان بازگشت شرایطی هستند که ضرورت تغییرات بنیادین را در ایران به اثبات می رساند.]

بر این پایه است که بابرقراری نظام مبتنی بر برده داری، علم و فلسفه نیز در زیر مهمیز سلطه ارتجاع شکوفایی خود را از دست داد و تنها به ابزار قانونیت بخشیدن به سلطه سرکوبگرانه و توجیه تزویر ایدئولوژیک طبقات حاکم بدل شد.

[کلاهبرداری های روحانیون مصر که در مومیایی کردن تکه هایی از پرندگان و فروش آن به عنوان مومیایی عقاب مقدس که در قبرستان های مخصوص در مصر کشف شده است، و یا براه انداختن سوزاندن ”عود“ که هنوز هم نزد مذاهب چندی متداول است، و یا راهنمایی های گویا فرشتگان در معبدهای یونان قدیم که به مراجعین توصیه هایی می کردند و هنوز به صورت کف خانی و فال قهوه و انواع دیگر ادامه دارد، نمونه هایی از این ابزار سازی باورهای مذهبی به مثابه تحمیق ایدئولوژیک مردم است. این نقش را اکنون دستگاه عظیم رکلام و تبلیغات تجاری به عهده گرفته است که در دستگاه عظیم تبلیغات نظام سرمایه داری امپریالیستی به سطح دانشگاهی نیز ارتقا داده شده است.]

فلسفه و دانش به ابزار پخش دروغ و توجیه نادرست پدیده های طبیعی بدل شد و به تحریف جایگاه انسان پرداخت. هر دو ابزار به وسیله توجیه تقسیم جامعه به طبقات و لایه های و کاست ها بدل شد. جامعه ای که تا حد توجیه تبدیل انسان به برده برای تولید نیازهای مادی پیش رفت. از این طریق نفی انسان بودن بخش هایی از جامعه توجیه شد تا بتوان از این طریق، نیروی کار آن ها را مورد استثمار قرار داد.

عنصر مجری تقسیم جامعه، کاست روحانیت بود. این کاست در برابر انسان زیر سلطه، دریچه به بهشت و دوزخ دورغین را گشود، تصویر خدای جزا دهنده را در خشن ترین رنگ ها ترسیم کرد. همزمان کاست روحانیت برای خود  پر زرق و برق ترین زندگی را تامین نمود که در این دوران ممکن بود.

[احسان طبری در ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“، جلد دوم، ص ۲۹۸، میان مفهوم غیرمارکسیستی ”کاست روحانیت“ در ادبیات چپ از قبیل ”راه کاگر“ و تفاوت آن با مفهوم «کاست حکومتی» نزد مارکس توضیح داده است. «کاست حکومتی از افراد روحانی و غیرروحانی» تشکیل می شود.]

اگر در آغاز، این ترفند سحرآمیز در معبد به راه انداخته شد، بزودی به وظیفه ”آکادمی“هایی تبدیل شد که پایه ریزی شدند. اندیشه انتقال فلسفه به آکادمی ها، بلوغ خود را به ویژه در تمدن یونانی- رومی یافت. نزد سومرها اما اولین نمونه های تیپیک آن قابل شناخت هستند. اِدّوبا Edduba در مرکز فرهنگی نیپور Nippur که قدیمی ترین دانشگاه تاریخ بشری نیز است، چنین نمونه ای است.

این برداشت که مذهب و طبقه های حاکم و دولت یک مضمون را تشکیل می دهد، برداشتی نادرست و سوتفاهم برانگیز است. بدون تردید برداشت انسان در آن دوران از طبیعت، برداشت مذهبی ساده و بدوی بود. از همه بیش تر احترام گذاشتن به ”توتمِ“ قوم، ارج نهادن به جایگاه مرکزی مادر، همراه با پدرسالاری مذهبی نقش عمده را در برداشت مذهبی دارا بود. اعتقاد کلی به وجود روح زمینه موثری برای باور و پذیرش انواع جادوگری ها بود که با برداشت علمی از طبیعت هیچ رابطه ای ندارد. (۶٨) آن هنگام که [با رشد نیروهای مولده] ضروری شد انسان ها به دسته ها و گروه های مختلف تقسیم شوند، نیاز به برداشت های مذهبی دیگری به وجود آمد.

کاست روحانیت جدید، در ابتدا اشکال قدیمی مذهب را مورد لعن و نفرین قرار داد و آن را محکوم نمود، به ویژه شکل جادوگری آن را گناهی نابخشودنی دانست، در حالی که عملکرد خود را خداگونه و خواست خدا اعلام و القا نمود. این تقسیم بدون برخوردها عملی نشد. زیرا در پشت اداب و رسوم بسیار عادی مذهبی که فرد اکنون به مورد اجرا می گذارد، در آن دوران مساله بسیار پراهمیت قدرت نهفته بود.

تضاد اصلی میان اندیشه عرفانی- سحرآمیز گذشته و تصورات مبتنی بر آن که در احترام گذاشتن به ”توتم“ تظاهر می کرد، و جزم گرایی مذهب یکتا خدایی نزد کاست روحانیت جدید، که در شکل تقسیم تصورات مذهبی به شیطان و خدا، شیطان و الله متظاهر می شد، برقرار بود.

افسانه های کتاب های مقدس (تورات و انجیل)، هسته مرکزی استعاره ها به منظور تغییر نظم زندگی انسان ها را تشکیل می دهند: اخراج آدم و حوا از بهشت، که به صورت توصیفی مشخص و شاعرانه ارایه می شود، تمثیلی است که بر تن واقعیت آغاز جامعه طبقاتی پوشانده شده است. نبرد میان هابیل و قابیل، تضاد میان کشاورز و چوپان را بازتاب می دهد. (کتاب مقدس در سوره ۴ ذکر می کند که هابیل کشاورز و قابیل چوپان است. و حسدِ هابیل نسبت به برادر جوان تر و ثروتمندش که قادر به قربانی کردم حیوان است، علت اولین قتل در تاریخ اعلام می شود.

(زیرنویس ص ۶۹: خانم دانشمند ترک و متخصص سومرولوژی، معزز علمیه چیگ  Muazzez Ilmiy Cig، آن طور که اس. ان کرامر نقل کرده است، توانسته نوشته سومرآیی را [در متون میخی] بخواند و نشان بدهد که سرچشمه اولی این افسانه سومرآیی است.)

شعرهای دیگری هستند که خبر از نزول گام به گام شخصیت زن حکایت می کنند. مقام خدایان زن تنزل داده می شود، آن ها به حاشیه رانده و یا بکلی حذف می گردند. همه این اقدام ها در شعرهای سحرآمیز تعریف می شود.

در گام بعدی، یعنی در مرحله یکتاخدایی، مفهوم زن مشابه مفهوم فریب و گمراه کردن به کار برده می شود که جایگاه او تنها برده بودن است. زن از زندگی عمومی کنار گذارده می شود، محکوم به تسلیم سلطه مرد می شود (درون نگری Introvert) و نهایتاً محکوم به سکوت و در انظار عمومی حرف نزدن می گردد.

[شیخ محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضایه در جمهوری اسلامی که به ریاست مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی نیز انتخاب شده است، همان طور که اشاره شد، «تک خوانی زن در اسلام [را] قطعا حرام» اعلام می کند! زنده یاد م. آ. به آذین (اعتمادزاده) در اثرش ”مهمان این آقایان“ (ص ١١٨) همین موضع ارتجاع حاکم دوران ستمشاهی را در جمله کوتاه و در ارتباطی دیگر چنین توصیف می کند: «در دهلیزهای حرمسرای ما باشید»!]

به همین جهت هم در کتاب های مقدس، از دوران باور به ”خدای زن“ هیچ نکته ای نقل نشده است. دستاوردهای دوران مادرسالاری و ارج و بزرگی شخصیت زن از تاریخ حذف شد. سنت های عملکردهای منتسب به زنان، حداکثر با مفهومی منفی طرح شد [واژه dämlich در زبان آلمانی به معنای احمق به کار برده می شود، ریشه آن را واژه زن تشکیل می دهد. در حالی که herrlich، به مفهوم آسمانی و شکوهمند از ریشه واژه مرد ساخته شده است.]: زن به مثابه نمونه ای برای فردِ گناهکار و بزهکار مطرح شد. آغاز هستی زن همراه شد با افسانه ای که او را علت بزهکاری ”آدم“ می داند [خوردن سیب و یا انار در بهشت. نزد قوم ونزوئلایی که پیش تر بیان شد، دختران و زنان در دوران خونریزی ماهانه در کلبه های معینی از بقیه اهل قوم جدا می شوند! که پایان دادن به این سنت عقب مانده، یکی از خواست های دموکراتیک رنان در این قوم است. احسان طبری نیز در ارتباط با «زن دشمنی» در اساطیر اوستایی نوشتاری دارد که پیش تر به آن اشاره شد]

در چنین شعرهایی نهایتاً به اصطلاح برتری مرد بیان و ادعا می شود. داستان های افسانه ای و مذهبی در خدمت ارتقای موقعیت و شخصیت مردم به خدمت گرفته می شود و ساختار اندیشه مردانه به مثابه نقش پدرسالاری و فرماندار حافظ مذهب مطرح و مورد دفاع قرار می گیرد. در این دوران است که می توان سرچشمه ریشه بردگی جنسی زن را بازیافت.

پدرِ بزرگِ سومرآی، اِنکی ی بسیار زیرک و هوشمند، نقش برجسته ای در ایجاد کردن چنین هژمونی برای موقعیت مرد به عهده داشت. با تثبیت موقعیت شهر بابل، خدای آن، ماردوک Marduck آن کسی است که به خدای زن، تیامات Tiamat ضربه کشنده را زد. (۶٩) به این علت است که شعر پدیدار شدن شهر بابل، دارای دو معناست: اول آنکه سرشت مطلقه سلطنت تحکیم شد – برای این دوران فرمان و قانون هامورابی سند پراهمیتی است -، دوم آنکه سلطنت مطلقه را به عنوان جایگزین سنت سومرآیی [که خدای زن را ارج مینهد] و تاکنون مورد پذیرش بود، قرار می دهد. قدرت نامحدود شاه که هم طراز قدرت خدا است را هیچ چیزی محدود نمی سازد. بند بردگی در فاحشه خانه و برای همسرِ مطیع در زندگی زناشویی، به امری طبیعی بدل می شود که طبق قوانین و ساختارها صراحت می یابد.

(مترجم ا ک: اوچلان در اینجا از ”برده داری در خانه خصوصی و عمومی“ صحبت می کند. خانه عمومی تا امروز هم در زبان ترکی نامی است که به مکان های خودفروشی اطلاق می شود. با این بیان مفهومی بیش از برده داری جنسی منظور است: زناشویی و ساختار خانواده که با ”خانه شخصی“ بیان می شود و در آن نقش مرد تعیین کننده و مسلط است، برای اوچلان (همچنین در نوشته های دیگرش) چیزی بیش تر از فروختن اخلاقی، اجتماعی و روشنفکرانه زن است که از زندگی اجتماعی بیرون رانده شده و محکوم به کار کدبانویی در خانه و تن دادن به رابطه جنسی با شوهر است. از این طریق، زندگی زناشویی سنتی (که در آن زن به فروش رسانده می شود) به همان مفهوم خودفروشی درک می شود. خودفروشی سنتی در منطقه مزوپتامین به دنبال تنزل مقام گام به گام خداهای زن عملی شد. پیش تر اداب و رسوم رابطه تک همسری، در خانواده پدرسالارانه برقرار بود.)

روحانیت حاکم، زن  را در معبدها به برده های جنسی بدل نمود که ”هر کسی“ با پرداخت به روحانی مرد، می توانست با آن ها نزدیکی کند. جالب این نکته است که توضیح های آنتروپولوژ جون ژاک کلاسنر Jean-Jaques Glassner در رابطه با سنت و قانون ها در دوران بابل در ارتباط با زناشویی و نقش زن در خانواده و جامعه تا ظریف ترین زاویه ها با شرایطی که زن ها در کردستان تا مرحله نبرد آزادیبخش دچار آن بودند، در انطباق کامل است.

آن هنگام که زمان مذهب چندخدایی با خدایان زن و مرد برای همیشه در تاریخ پایان می یابد، در خاورمیانه، زمینه ایدئولوژیک مذهب تک خدایی توسط مردسالار ابراهیم آماده می شود.

البته که نمی توان تمام بدی ها تاریخ هستی خود را به دوش تمدن سورمرآیی ها بیندازیم و نقش دستاوردهای آن ها را مورد توجه قرار ندهیم که منت بسیار بر دوش ما دارد. … به همین نسبت هم نمی توان اندیشه عرفانی- مذهبی را تنها در مرحله ارج نهادن به سنت های ”توتم“ مورد تائید قرار داد، بلکه باید اندیشه مذهبیِ دوران برده داری- فئودالی، یعنی مرحله چند و یکتاخدایی را به مثابه رشد گام به گام مرحله شناخت انسان از واقعیت پذیرفت و آن را به مثابه درک مرحله پیش از مرحله ی علمی شناخت نظم عمومی در تاریخ فرازمندی اندیشه انسانی ارزیابی نمود. (٧٠) …

در برابر تصورات مذهبی که هدف تامین منافع طبقات حاکم را به نمایش می گذاشت و قوانین آن توسط حاکمیت تثبیت می شد، طبقات و لایه های زیردست به طور طبیعی خواست های دیگری را دنبال می کردند. آن ها می کوشیدن اندیشه مدافع خواست های خود را مطرح سازند، گرچه به عنوان اندیشه های شیطانی، جادوگر و عجوزه، کیمیاگری مورد اتهام قرار می گرفت. به سخنی دیگر برای تحلیل وضع تاریخی جامعه بشری باید مجموعه نظرات دوران طبقاتی مورد موشکافی و ارزیابی قرار گیرد. … (٧١)

چگونگی گذار اندیشه عرفانی به مذهبی و ایجاد شدن خدایان زن و مرد در جامعه سومرآیی توسط روحانیون پایه ریزی شد و در افسانه های یونان قدیم و … تداوم یافت. این گذار را اوچلان (ص ١۶٢ تا ١۶٣) در اثر خود از این طریق نشان می دهد که نام خدایان زن و مرد و سرگذشت آنان را که در شعرهای هومر و هزیود Hesiod و دیگر شاعران سه هزار سال پیش ذکر شده اند، با افسانه های متون میخی لوح های کشف شده در منطقه پزمیتامین مقایسه و انطباق آن ها را نشان می دهد. از این طریق تدقیق می گردد که گذر اندیشه از مرحله عرفانی به مذهبی، به مثابه اهرم ایدئولوژیک روبنایی برای توضیح شرایط تغییر یافته زیربنای جامعه و تحقق یافتن انقلاب کشاورزی ضروری شد. این افسانه ها در واقع چیزی نیستند، جز کوشش برای تعریف شرایط تغییر یافته در زندگی قوم و قبیله و توجیه آنان.

او می نویسد: «در این دوران (٨ هزار سال پیش)، در پایان دوران قهرمانان (پهلوانان) در جامعه سومرآیی [که به نام یوروک Uruk خوانده می شود و در شاهنامه فردوسی، با دوران اول تاریخ جامعه ایرانی در انطباق است – نگاه شود به نکته نقل شده از ”حماسه داد“]، جامعه به طبقات تقسیم شد و اولین حاکمیت ایجاد گشت. هویت این جامعه مبتنی بود بر پذیرش وجود خدایان آسمانی که زایده اندیشه روحانیت سومرآیی بود: در بررسی مقایسه ای میان متون میخی سومرآیی (در نگارش هتیتی ها hethit. این در حالی است که شعر پدیدار شدن خدایان Theogenie هزوید Hesoid در قرن ۸ پیش از مسیح نگاشته شد) [به سخنی دیگر با فاصله زمانی چند هزار ساله]، آن An، خدای آسمان، انلیل Enlil   خدای هوا،  خدای زن کوهستان نین- هورزاک Nin-Hursag است که دیرتر اینانا Inanna، ایشتارHschtar نامیده می شود و اِنکی Enki ، خدای آب و زمین.

تحقیقات مقایسه ای اسناد عرفانی، کرینیس Chrinis  را به مثابه انکی، اورانوس Uranus را به مثابه آن، سویز Marduk  را به مثابه ماردوک باز شناخته و اعلام کرده است.

 نگارنده از مطالعه کتاب ”وارثان گیلگامشِ“ عبداله اوچلان، مبارز کرد عراقی در بند، و رهبر حزب کارگران کردستان که باتابی از آن در ارتباط با موضوع نوشتار کنونی، بسیار لذت بردم و آموختم!

در دوران ”وحشی“ جامعه [جامعه کمونیستی کهن]، خط مادری نقش تعیین کننده را در حفظ هویت و وحدت خانواده و گروه تشکیل می داد که به ندرت از بیش از چند صد نفر تشکیل می شد و در غارها سرپناه داشت و کوچ نشین بود. شکار و جمع آوری دانه ها و میوه، شکل بازتولید نیازهای هستی را تشکیل می داد. زندگی شکلی ساده و یک فرم داشت و در آهنگ چهار فصل جریان می یافت. زبان، محدود به چند صدا در ارتباط با حرکات دست و میمیک صورت بود. در این دوران اندیشه توتم و باور به روح برقرار بود. ٩٨ درصد تاریخ انسان چنین گذشت. هنوز در اندیشه انسان خدایان مذهبی وجود نداشت. …

در اندیشه مذهبی در دوران ایجاد شدن قوم ها که در آن دوران نیز زندگی آزاد و ساده بود، زن در ابتدا از موقعیت مرکزی در گروه برخوردار است. برای نمونه در محل سکوت قوم در سرپناه ها، مجسمه های کوچکی یافت شده اند که خدایان زن را نشان می دهند. زن به صورت ستاره و ماه به مثابه خدای طبیعت نشان داده می شود. درک این بزرگ داشتن و مقدس شمردن زن، سخت نیست. از طریق کار او دانه ها مختلف به سطح بازتولید مواد غذایی رسانده شدند، حیواناتی اهلی گشتند. او همچنین مادری است که کودک را می زاید. طبیعت، زمین، یک مادر است. زن به مثابه نماینده خدا تصور می شود که به او میوه و بازتولید دانه ها، گیاهان و درختان طبیعت سپرده شده است. اهمیت او در برابر مرد، بدون هر تردیدی بیش تر است.

البته مرد دارای نقش معینی در زندگی، برای مثال آنجا که شکار وسیله تامین نیازهای زندگی است، داراست. اما با به حاشیه رانده شدن این نقش که با تولید شیوه نوین تولید کشاورزی عملی شد، جایگاه او محدود می شود. تاریخ زن، تاریخ شناخت و تولید دانه های متفاوت غلات، اهلی کردن حیوانات کوچک خانگی، درختان میوه، سرپناه ها در دهکده ها، پارچه بافی و اختراع آسیاب کوچک دستی است. تاریخ تولید مواهب ای است که با کار او تولید می شوند و تاریخ بزرگ کردن کودکان و تاریخ سکنا گزیدن در سرپناها، در کلبه است. زن همچنین تاریخ تبدیل شدن آواهای محدود و ایما و اشاره ساده به زبانی رشد یافته تر است که اکنون با نام و تعریف اشیاء برای تولید توسعه یافته و رشد کرده است و از این طریق تاریخ هستی پربار زن، تاریخ ایجاد شدن جایگاه معین روح در اندیشه انسان نیز است [در علم امروزی، زبان، شکل تظاهر آگاهی، تعریف می شود].

هنگامی که از حدود ٨ هزار سال پیش شخم زدن زمین به کمک گاو نر معمول شد – که به طور طبیعی مردان در آن نقش بیش تر و تعیین کننده ای داشتند- و تولید کشاورزی به سطح مسلط تولید مواهب تبدیل شد و همچنین پیشه چوپانی از اهمیت بزرگ تری برخوردار گشت، موقعیت زن در تولید مواهب محدود و تنگ تر می شود. زن به طور روزافزون در خانه نیز مورد یورش و لعن قرار می گیرد. در چنین شرایطی نقش زن در تعیین تاریخ زندگی انسان این دوره و مفاهیمی که در این دوران و در ارتباط با تولید مواهب ایجاد شدند، در سایه قرار گرفت. پاقرص کردن گام به گام سلطه مرد و به حاشیه راندن موقعیت زن در این دوران این هدف را دنبال کرد که مرد بتواند در صحنه تولید کشاورزی، منابع را تحت کنترل خود درآورد و موقعیت ممتاز و تعیین کننده خود را در جایگاه نخست در خانه و جامعه برقرار سازد. به ویژه آنکه شکار صحنه قابل اعتماد برای بازتولید مواهب نبود و با مخارج سنگین تری همراه بود. در حالی که تولید کشاورزی که زنان مبتکر و آفرینده آن بودند، به مراتب منبع مطمئن تری برای بازتولید مواهب و نیازهای زندگی شده بود. مردان، زنان را از این صحنه بیرون راندند [که توسط دانشمندان مربوطه به عنوان اولین ضد انقلاب تاریخ علیه زن نام گذاری شده است]، گرچه دانش عمده تولید نوین که زنان در طول جمع آوری دانه ها و میوه و خوردنی های گیاهی به دست آورده بودند، توسط زنان ایجاد شد و دستاورد کوشش آنان بود. [نگاه شود همچنین به «اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود»، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263]

 

روند به حاشیه راندن زنان، ایجاد ”تاریخ بدون زن“، همچنین به روندی برای سازماندهی جدید جامعه بدل شد. از این رو به نفی دستاوردهای زن پرداختند. این بازنویسی پست نیتِ تاریخ، تا امروز هم به علت عدم تساوی حقوق میان زن و مرد، به علت ادامه نقش برده دارنه جنسی در جامعه طبقاتی ادامه داشته و مسلط است و مانعی است برای برداشت علمی و انسانی از تاریخ و گذشته تاریخی نقش برجسته زن در جامعه انسانی!

Comment | Farsi » | حزب ما توده را سازد پيروز

اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی
”فرهنگ“ و ”سانترالیسم دموکراتیک“

۹٫ شهریور ۱۳۹۴ - ۲:۱۴ ب.ظ

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣۴ (٩ شهریور)

واژه راهنما: نقش اراده گری در نقض اصل سانترالیسم دموکراتیک. اراده گری در حزب توده ایران. نفی امکان گذار به سوسیالیسم در شرایط کنونی، در تضاد با مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران. تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“ یا ”پایین“؟ ”فرهنگ“ بازتاب هستی اجتماعی. بررسی بانو وحیده مولوی با همکاری ”گروه بیدارزنی و موسسه رحمان“ در باره خشونت علیه زن در ایران.

در بحث های اخیر در ارتباط با مقاله «آموزش نظری و سیاسی از تجربه ”سیریزا“ در یونان!» (اخبار روز، ٢٠ مرداد ١٣٩۴) از جمله دو نکته طرح می شود که نهایتاً با یکدیگر در ارتباط قرار دارند و شایسته توجه و بررسی مشخص از دیدگاه نیروی چپ در ایران هستند. یکی، ”سانترالیزم دموکراتیک“ و دیگری، مبارزه برای رشد ”فرهنگی“ جامعه!

سانترالیسم دموکراتیک

اصل لنینی سانترالیسم دموکراتیک، دستاورد بزرگ چپ انقلابی است که در خدمت به ثمر رساندن نظربندی ی دموکراتیک در درون حزب طبقه کارگر قرار دارد و در عین حال، اهرم پرتوانی را نیز برای عملکرد یکپارچه حزب تشکیل می دهد.

به کمک این اهرم، نقش گردان متشکل طبقه کارگر در مبارزه ی طبقاتی در جامعه به طور موثری تقویت می شود. این تقویت براین پایه قرار دارد که اقلیت در نظربندی نهایی، ضمن حفظ حق دارا بودن موضع خود و طرح آن در ارگان های مربوطه، از تصمیمات در ارگان حزبی که پس از بحث و گفتگوی ضروری اتخاذ می شود، پشتیبانی کرده و برای تحقق بخشیدن به آن در کنار اکثریت قرار می گیرد. در احزابی که به این اصل پایبند نیستند، اختلافات اغلب به انشعاب و اخراج می انجامد. روندی که به الوانی و پرسویه بودن نظرات در حزب، به ”تکثر“ نظر در چارچوب وحدت اندیشه تئوریک- فلسفی در حزب صدمه وارد می کند. لذا یکی از محک های شناختِ سرشتِ فرهنگِ انقلابی ی لنینی در احزاب کارگری مبتنی بر اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، پایبندی اعضا به مضمون اصل فوق است.

بدیهی است که این اهرمِ موثرِ انقلابی را طبقات حاکم و مداحان آن نمی توانند به نفع منافع خود ارزیابی کرده و با آن موافقت داشته باشند. مداحانِ منافع طبقات حاکم، به ویژه گردان آزموده و روشنفکران متخصص آن که اثر این اهرم را در مبارزه طبقاتی زحمتکشان علیه سلطه طبقات حاکم تشخیص می دهند، نمی توانند با بود و تاثیر این اصل لنینی موافقت داشته باشند و به شدت علیه آن تبلیغ نکرده و آن را مورد اتهام قرار ندهند. اتهامی که از یک سو بی پایه و اساس است. زیرا پایبندی به این اصل لنینی، تصمیم داوطلبانه و دموکراتیکِ اعضای گردان آگاه طبقه کارگر را در حزب خود تشکیل می دهد که نشان سطح فرهنگ شکوهمند مدنی آن ها در تائید منش جمعی در حزب طبقه کارگر است. بیان انظباط فرهنگی انسان هایی است که مصمم هستند به جامعه طبقاتی که در آن زحمتکشان از حقوق خود محروم و مورد استثمار قرار می گیرند، پایان بخشند.

از سوی دیگر، متاسفانه اما اتهام مخالفان به این اصل لنینی کاملا بی پایه و اساس نیست. آن ها با اتکا بر ضعف در عملکرد در درون احزاب کارگری در به کارگیری اصل لنینی و یا حتی نقض خشن آن در این یا آن دوره که زیر ذره بین قرار داده می شود، برای هدف تبلیغات ضد کمونیستی و ضد توده ای خود بهره برداری می کنند. اینجا و آنجا می توان همچنین نیروهای صادقی را از جمله در صفوف چپ نیز یافت که به خاطر نقطه ضعف های واقعاً موجود در عملکرد چپ انقلابی در این زمینه در گذشته و حال، ناخواسته هم نوا با مداحان نظام سرمایه داری، آن هنگام هم علیه این اصل لنینی موضع می گیرند که هنگام شناخت علل ایجاد شدن نقطه ضعف و بر طرف ساختن آن هاست.

همان طور که اشاره شد، عمل به اصل لنینی ی سانترالیسم دموکراتیک در احزاب کارگری همیشه به شکل واقع بینانه و بر پایه منطقِ ماتریالیسم دیالکتیکی انجام نشده و یا نمی شود. حزب توده ایران مورد استثنایی را در این میان تشکیل نمی دهد. علت این امر را باید به طور عمده در شرایط تحمیل شده در نبرد طبقاتی در جامعه به گردان متشکل طبقه کارگر ارزیابی نمود که همراه است با شرایط مبارزه مخفی که شرایط عمل به دموکراسی درون حزبی را سخت و امکان توسعه قدرت مرکزیت را تقویت می کند. در کنار این علل عینی، وجود علل ذهنی را باید مورد توجه قرار داد. این علل، به ویژه هنگام بروز آن نزد مسئولان حزبی و کادرهای رهبری در حزب کارگری در شرایط حاکمیت طبقه کارگر و همچنین در شرایط مبارزه مخفی، می تواند فاجعه برانگیز باشد. درک نادرست از نقش ”رهبری“ نزد برخی از رهبران می تواند نقشِ منفی ی سنگینی در هستی حزب کارگری ایفا سازد. امری که بدون تردید در ارتباط قرار دارد با سطح رشد ”فرهنگ عمومی“ و مدنیت در جامعه که می تواند به صورت ”لکه های مادرزادی ی جامعه طبقاتی“ تا درون حزب طبقه کارگر موثر شود.

اشاره به یک نمونه در این زمینه آموزنده به نظر می رسد. در کتابی که این روزها نگارنده مطالعه آن را در برنامه دارد، با نام ”رفرم های اولبریشت“، می توان نمونه ای را از تاثیر نقش اراده گرایانه و غیرعلمی نزد برخی از رهبران احزاب کارگری مشاهده کرد و از آن آموخت. در این کتاب، اقتصاددانان و دیگر دانشمندان کشور آلمان دموکراتیک تجارب خود را با ”برنامه اقتصادی جدید“ در این کشور در سال های ۶٠ قرن پیش توضیح می دهند و می آموزانند. بحث ها بر محور بررسی قانون ”سیستم اقتصادی نوین“ می گردد و در خدمت برجسته ساختن کمبود و موفقیت های این اصلاحات اقتصادی در این کشور در سال های پیش از پیروزی ضد انقلاب در آن قرار دارد. آشنایی با این نظرات به منظور تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک و همچنین سوسیالیستی فرازمندی جامعه پراهمیت است، از جمله برای میهن ما ایران.

رولاند وُرتسل Roland Wötzel  اقتصاد و حقوقدان آلمانی در ارتباط با «تولید کالا در بازار سوسیالیستی» و مساله «موقعیت حقوقی قراردادهای اجتماعی در ارتباط با آن»، نکته شایسته توجهی را (در ص ٣٠) برمی شمرد که بازتاب آن برای برنامه اقتصاد ملی ایران برای مرحله ملی- دموکراتیک و هم در ارتباط با بحث کنونی در باره علل ذهنی اشتباه ها نزد رهبری در حزب کارگری شایان توجه است.

او که در آن سال ها معاون رئیس کمیسیونی در وزارتخانه مربوطه است، وظیفه جمع بندی نظرات متخصصین را در کمیسیون علمی ناظر و تدقیق کننده برنامه نوین اقتصادی به عهده دارد و بایستی گزارش های خود را در اختیار گونتر میتاگ، مسئول بخش اقتصادی در هیئت سیاسی ک م حزب سوسیال متحده آلمان قرار داده و تائید او را برای عملی شدن تصمیمات کمیسیون دریافت کند. نکته مورد نظر نگارنده، این اشاره ورتسل است که با ادب دیپلوماتیک آن را بیان می کند: «اغلب من با توجه به تصحیح های گونتر میتاگ بر روی گزارش ها، به توانایی خود شک می کردم، فرد شایسته ای برای تنظیم گزارش کمیسیون به این دلیل باشم، که بتوانم نظر کمیسیون علمی را به طور قابل فهم بیان کنم»!

به سخن دیگر، او که در نتیجه گیری خود در رساله ی انتقادی اش به «دخالت های اراده گرایانه» در تصمیم های  کمیسیون علمی هشدار می دهد که موظف به تنظیم تخصصی برنامه «تولید کالا در بازار سوسیالیستی» و خواستار روشن بودن موقعیت «حقوقی» این کمیسیونِ تخصصی ی اقتصادی است، نکته پراهمیتی را مورد انتقاد قرار می دهد که یکی از علل قطع ادامه برنامه اصلاحات اقتصادی پس از کناره گیری والتر اولبریشت از دبیر اولی کمیته مرکزی حزب شد.

وظیفه رهبری حزب، تعیین ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله مربوطه است. این در حالی است که وظیفه برنامه ریزی مرکزی برای برنامه اقتصاد ملی در همان مرحله، وظیفه کمیسیون تخصصی است که در دولت تعیین شده است. وضع حقوقی ناروشنِ کمیسیون، به وضع حقوقی ناروشن برای قراردادها، فروش تولیدات و خرید مواد مورد نیاز و … می انجامد. در چنین شرایط است که دانشمندان اتحاد شوروی پس از پیروزی ضد انقلاب در این کشور، در اولین نشست خود اعلام کردند که «فعالیت علمی به سطح شعور رهبران نزول یافته بود.»

ما با نمونه های مشابه اراده گری در حزب توده ایران نیز روبرو هستیم. در حالی که بحث در باره برنامه اقتصادی برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایران به مطبوعات حزب توده ایران راه نمی یابد، و یا بحثی در این باره در حوزه های حزبی عملی نمی گردد، شرکت اعضا و هواداران حزب نیز در این بحث ها ممنوع اعلام می شود.

شرکت در بحث سیاسی از وظایف توده ای ها از این رو حذف می شود، زیرا اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران می کوشد به طور اراده گرایانه، ”اقتصاد سیاسی“ی یک نظامِ ”سرمایه داری دموکراتیک“ را جایگزین مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران سازد. به نظر این اندیشه که برای حفظ موقعیت خود، درِ حزب توده ایران را بر روی توده ای ها بسته است، گویا «در شرایط کنونی، گذار از سرمایه داری در ایران ممکن نیست»! (جزوه ”واکاوی …“). تزی که زمینه طرح نظری را ارایه می دهد، که نتیجه عملی آن، قطع مبارزه به منظور ایجاد ساختن شرایط گذار به سوسیالیسم است.

اندیشه سوسیال دموکرات با طرح چنین تز نادرست و اثبات نشده، نقض برنامه حزب را توجیه می کند. امری که در فعالیت تبلیغی و ترویجی حزب، خود را نشان داده و قابل شناخت است و باید به طور مجزا به آن پرداخت.

به منظور جایگزین کردن مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در باره «مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب» با نظر و تز پیش گفته ی پوزیتویستی که اندیشه سوسیال دموکرات مایل است بدون هر نوع بحث و جدل فکری عملی سازد، حق دموکراتیک نظربندی در حزب با شیوه های دستوری و اراده گرایانه مسدود و بحث در باره مصوبه ششمین کنگره حزب ممنوع اعلام می گردد.

اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران با طرح این تز معیوب و معلول، خواسته یا ناخواسته عملاً به عنصر تائید کننده شرایط حاکم در ایران بدل می گردد: گویا «در شرایط کنونی گذار از نظام سرمایه داری ناممکن است». چنانکه در یونان نیز گویا گذار از یورو ناممکن است!

ممنوعیت برای بحث سیاسی در حوزه حزبی و یا جلسه های بحث و گفتگو، به بهانه کوشش برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری توجیه و گویا مستدل می گردد. این، در حالی است که چگونگی ی مبارزه برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، یکی دیگر از مصوبه های کنگره ششم، همان طور که در سطور زیر نشان داده می شود، نکته پایان یافته ای را در بحث ها تشکیل نمی دهد و نیاز به گفتگوی دموکراتیک دارد.

هنگامی که بیشتر از هر زمانی پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا می توان جبهه ضد دیکتاتوری را از ”بالا“‏، و یا باید آن را از ”پایین“، به کمک توضیح مواضع مستقل حزب طبقه کارگر برای زحمتکشان و دیگر میهن دوستان بر پا داشت، عمق نیازمندی برای چنین بحث و گفتگو، و نادرستی ممنوعیت بحث در درون حزب شناخته و درک می شود.

پاسخ به این پرسش ها، با پرسش در باره ی چگونگی فعالیت تبلیغی و ترویجی حزب توده ایران گره می خورد. به سخنی دیگر، به این پرسش مربوط می گردد که آیا بحث در باره برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه باید به عنوان اهرم برپایی جبهه ضد دیکتاتوری درک و لذا در بحث ها مطرح گردد یا خیر؟

تعریف مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب در ششمین کنگره حزب توده ایران، که وجود وحدت عینی منافع زحمتکشان و سرمایه ملی و میهن دوست را در این مرحله ی انقلاب مستدل می سازد، یکی از دستاوردهای بزرگ کنگره ششم است! از این رو باید وجود و تاثیر این وحدت منافع در بحث ها طرح و مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته، به طور مستدل عینیت آن نشان داده شده و به اثبات رسانده شود. باید نشان داده شود که مبارزه برای درک وحدت عینی منافع طبقه کارگر و سرمایه داران میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، اهرم پرتوان برای برپایی جبهه ضددیکتاتوری، و نه مانع آن است.

به عبارت دیگر، باید بحثی که در آن، یکپارچگی و هماهنگی و بهم تنیدگی حقوق دموکراتیک و آزادی های فردی و منافع ملی مردم ایران توضیح داده می شود و به پرسش در باره پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی پاسخی مارکسیستی- توده ای، با بیان دیگر، پاسخی سوسیالیستی ارایه می گردد، طرح و صلابت نظری و سیاسی- عملی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به اثبات رسانده شود.

تنها با چنین پیش شرط ها می توان برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را از ”پایین“ ممکن ساخت. بحث هایی که از یک سو در تضاد با موضع درست ششمین کنگره حزب نیست که اعلام می کند گذار به سوسیالیسم وظیفه روز نیست! از سوی دیگر، اما در خدمت تدارک شرایط گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم در آینده است!

آیا با پایبندی به منطق ارایه شده، مطبوعات حزبی مجاز هستند با نفی امکان گذار از نظام سرمایه داری، مبارزه برای سوسیالیسم را در کلیت آن «لق» (احسان طبری) کنند؟ حزب توده ایران به درستی مبارزه برای گذار به سوسیالیسم را در شرایط کنونی، هدف عاجل خود نمی داند. اما آیا مبارزه برای دستیابی به شرایط برای گذار به سوسیالیسم در شرایط کنونی غیرضروری است و نباید برای انتقال آگاهی در این باره به توده های زحمتکش کوشید؟

لذا «لق» کردن غیرضرورِ هدفِ تدارک گذار به سوسیالیسم در آینده که در برنامه حزب توده ایران تصویب شده است، و پذیرفتن تزی اثبات نشده بدون هر نیازی، تزی که در آن ادعای تجدیدنظر طلبانه که گویا «گذار از سرمایه داری در شرایط کنونی ناممکن است» مطرح شده است، با چه هدفی طرح می شود و در مطبوعات حزبی اعلام می گردد و به بحث در باره آن تن داده نمی شود؟ آیا چنین تبلیغات مضر و غیرضرور، ناخواسته حزب توده ایران را از حزب انقلابی طبقه کارگر به حزب سوسیال دموکراتِ در خدمت حفظ شرایط حاکم سرمایه دارانه در ایران بدل نمی سازد؟

با چه هدفی، انتقادهای از جمله نگارنده به سیاست سوسیال دموکرات برشمرده شده به منظور جایگزن ساختن مصوبه انقلابی حزب توده ایران در ششمین کنگره آن با تز معیوب و معلول پوزیتویستی ی پیش گفته، برخوردهای شخصی تعبیر می گردد و حق شرکت نگارنده در حوزه حزبی پایمال می شود؟ رفیق هایی برای توجیه پایمال ساختن حق نگارنده که نهایتاً به معنای پایمال نمودن بخش دموکراتیک در اصل لنینی سانترالیسم دموکراتیک در حزب است، زیرا امکان عینی بحث در باره نکته های پراهمیت فوق را در حزب توده ایران ناممکن می سازد، اصل لنینی را خدشه دار ساخته و آن را به وسیله سواستفاده دشمنان و سردرگمی نیروهای صادق چپ بدل می سازد.

دوم- مساله آموزش فرهنگی

روانشناس آلمانی توماس زودندورف در اثر خود با عنوان ”تفاوت، آنچه انسان را به انسان بدل می سازد“، فرهنگ را نزد انسان متفکر، همو زاپینس، یکی از عنصرهای پراهمیت برای رشد فرگشتی مغز انسان می داند. فرهنگ نزد انسان با قابلیت او برای تقلید ظریف و دقیق کودک از مادر، در ارتباط قرار دارد، که در طول زمان، انتقال آموزش دقیق از نسلی به نسل دیگر را توسط انسان ممکن می سازد. آموزشی که نهایتاً ”فرهنگ“ را در جامعه پایه می ریزد و رشد می دهد. امری که با خلق ”خط“، از کیفیتی تعیین کننده برخوردار شد. قابلیت انتقال آموزش از نسلی به نسل دیگر نزد حیوان، از جمله نزد پریمات های بزرگ از قبیل شیمپانزه و … که نزدیک ترین رده به انسان اند، تنها در شکل ابتدایی و از این رو با پیامد بن بست بودن تاثیر آن در روند فرگشت مغز، وجود دارد.

فعالیت و تظاهر فرهنگی انسان پدیده ای مستقل از کلیت هستی او نیست. رشد فرهنگی انسان، تابعی است از چارچوب کلی هستی انسان. بازتاب روان و روابط اجتماعی انسان در کلیت فعالیت او در شرایط رشد مشخص تاریخی شرایط هستی جامعه است. در این روند، ما با دو پدیده بهم تنیده روبرو هستیم که در زیر به آن پرداخته می شود.

نقاشی ها در غارها در طول تاریخ گذشته انسان در دوران ”سنگ کهن و میانه“ که شیوه تولید هستی به طور عمده از طریق شکار عملی می شود، عمدتاً محدود است به ترسیم حیوانات. و یا، برای نمونه، فرهنگِ انسانِ دوران قبیله ای هستی انسان، فرهنگی است که چارچوب آن را شرایط هستی اجتماعی این مرحله از رشد جامعه انسانی، یعنی چارچوب شیوه تولید گذار از جامعه بدوی به برده داری، در مرحله آغازین دوران ”سنگ نو“ (حدود ١٢ هزار سال پیش) تعیین می کند.

بدین ترتیب می توان رابطه میان دو پدیده روبنایی و زیربنایی را در جامعه انسانی، در چگونگی و سطح بروز اشکال فرهنگی- مدنیتی در جامعه بازشناخت.

دو پدیده بهم تنیده پیش گفته، عبارتند از ”شیوه تولید“ هستی و ”صورتبندی اقتصادی- اجتماعی“ (یا فرماسیون). تظاهر چگونگی روابط روبنایی میان انسان ها در هر شیوه تولید اجتماعی خاص در هر دوره، چنانکه اشاره شد، در تظاهر ”فرهنگ“ آن دوره در کلیت متنوع آن (برای نمونه در رابطه میان زن و مرد) قابل شناخت است.

بانو وحیده مولوی با همکاری ”گروه بیدارزنی و موسسه رحمان“، ارزیابی جامعه شناسانه و موشکافانه ای را در روز ١۵ مرداد ١٣٩۴ با عنوان «نگاهی دوباره به مسئله اسیدپاشی و آسیب های آن»، در تهران ارایه داد (اخبار روز اول مرداد) که در آن، وضع فرهنگی حاکم بر ایران را می توان با روشنی دریافت. این فرهنک حاکم در انطباق کامل است با برداشت ”فرهنگ- مدنیتی“ در یک جامعه ی قبیله ای.

در این ”فرهنگ“، برداشت برده دارانه از زن (و کودک) با شفافیت قابل شناخت است که در شرایط سلطه ”شیوه تولید“ی نیمه فئودالی- نیمه سرمایه داری کنونی ایران تظاهر می کند. ”فرهنگی“ که به طور عمده گرفتار سرشت کاسبکارانه- تجاری حاکم است که در آن، ”فرهنگِ“ قبیله ای ”خودی و غیرخودی“ نقش تعیین کننده داراست.

بانوی جامعه شناس، وضع امنیت زنان را در چنین شرایطی بدین گونه برمی شمرد: «امنیت در فضاهای خصوصی و عمومی زنان هر روز به اشکال مختلف تهدید می شود. بعضی از این تهدیدها، مثل مزاحمت خیابانی گشت ارشاد، آن قدر هر روزه و تکراری شده اند که به آن ها عادت کرده ایم، نمی بینمشان و بخشی از زندگی مان شده اند.»

سخنران به پدیده «واکنش جامعه مدنی در موارد بحران ناامنی برای زنان» و همچنین واکنش «دستگاه های مسئول حاکمیت» در شرایط فرهنگ برتری جویانه ی قبیله ای اشاره می کند که در آن، اندیشه برتر و حاکم در سطح جامعه مدنی و همچنین حاکمیت «به نحوی ماجرا [ی بحران ناامنی] را توجیه می کنند و در برابر آن سکوت می کنند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند». پدیده ای که در «گناهکار دانستن قربانی ها در مواضع مسئولان و دستگاه های حکومتی به روشنی مشخص» می شود و تظاهر می کند.

با توجه به ارزیابی تحقیقاتی- پژوهشگرانه بانو وحید مولوی می توان سرشت چگونگی فرهنگ حاکم و سطح مدنیت آن را در جامعه کنونی ایران دریافت که بیان روابط روبنایی صوری یک جامعه قبیله ای را نشان می دهد که در آن زن، زیر ستم ایدئولوژی ”اسلام سیاسی“ از نوع ولایی و ”داعشی“، به مثابه یک برده خانگی و اجتماعی، به ملعبه دست یک نظم پدر- مردسالارانه دچار است و از حقوق فرهنگی- مدنی رشد یافته یک جامعه انسانی مبتنی بر تساوی حقوق انسان ها محروم شده است. تساوی حقوقی که در آن باید برای حق زن- مادر جایگاهی والا قایل بود.

چگونگی و سطح مدنیت این فرهنگ عقب نگه داشته شده ی قبیله ای ی ”خودی و غیرخودی“، بازتاب شرایط اقتصادی شیوه تولید عقب مانده ای است که می توان آن را به مثابه نظم نیمه فئودالی- نیمه سرمایه دارنه پذیرفت که گوشه های رسوا کننده ای از رآنت خواری آن را اقتصاددان ایرانی فریبرز رئیس دانا در مقاله پژوهشگرانه خود با عنوان ”با ما هم یک توافق شفاف و برد- برد“، ترسیم می کند (اخبارر وز ٢٨ مرداد).

با توجه به آنچه بیان شد، اهمیت رشد فرهنگی برای جامعه ایرانی و از جمله برای نیروی چپ و همچنین در درون حزب طبقه کارگر ایران قابل شناخت است که نظریه پرداز البرز و دیگران طلب می کنند و متاسفانه آن را مطلق ساخته، و ارتباط آن را با شیوه تولید حاکم مورد توجه قرار نمی دهند.

اما باید برای این که خواست رشد فرهنگی، مانند مبارزه برای تساوی حقوق زن و مرد  – آن طور که پیمان نعمتی در مقاله ”حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان“ می پندارد (اخبار روز، ٢٩ مرداد) که به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد -،  به عنصر پوزیتویستی به منظور تائید شرایط ارتجاعی و عقب مانده ولایی بدل نشود، باید همیشه مبارزه با دیکتاتوری طبقات حاکم، عنصر تعیین کننده ی روشنفکرانه و استدلالی را در این خواست دارا باشد و در آن به روشنی تظاهر کند.

۲ Comments » | حزب ما توده را سازد پيروز

جبهه ضددیکتاتورى‏، شعارى‏ امروزین؟ کارپایه اتحادهاى‏ مردمى‏ و ملى‏

۳۰٫ مرداد ۱۳۹۴ - ۱:۳۸ ب.ظ

مقاله شماره: ١٣٨٧ / ۳۳  (۵ شهریور)

واژه راهنما: مقاله ”جبهه ضد دیکتاتوری“ اثر زنده یاد منوچهر بهزادی

 

از آرشیو توده ای ها

«پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. درغیراین‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد و مانع برانداختن قطعى‏ آن مى‏شود.» (لنین)

مقاله زیر که در سال ١٣٨٧ در ”توده ای ها“ انتشار یافت، از این رو به صورت کنونی بازانتشار می یابد، زیرا بحث در باره برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری که یکی از مصوبه های پراهمیت ششمین کنگره حزب توده ایران است، با مشکلات عملی روبروست که به نظر نگارنده، ریشه در برداشت نظری نادرست از مضمون چنین جبهه ای دارد.

اندیشه سوسیال دموکرات در حزب توده ایران می کوشد برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، مضمون آن را تعدیل دهد. این اندیشه می کوشد، مضمون مبارزه جویانه چنین جبهه ای را با حسن نیت از این رو تعدیل دهد، تا گویا شرایط همکاری با نمایندگان لایه های دیگر شرکت کننده در این جبهه ایجاد شود. به سخنی دیگر، بر این پندار است که ایجاد چنین جبهه ای منوط به بده و بستانی است که با عملی شدن آن، می توان از ”بالا“ به «مخرج مشترک» با نمایندگان این لایه ها دست یافت.

بدون تردید، این برداشت درستی است که نهایتاً تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری در ایران، همراه خواهد بود و باید باشد با توافق بر روی یک برنامه «حداقل» مشترک میان نمایندگان لایه ها و طبقات اجتماعی متفاوت که یک سر طیف آن می تواند تا بدرون لایه هایی از حاکمیت نیز ادامه داشته باشد. چنین موضعی نیز با صراحت توسط زنده یاد منوچهر بهزادی، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در مقاله سال ١٣۵۵ او اعلام و درستی آن مستدل می گردد.

اما همان طور که او نیز برجسته می سازد، کوشش برای دستیابی به چنین برنامه حداقل مشترک، به معنای تعدیل یک طرفه مواضع جنبش کارگری در جهت مواضع لایه های بورژوازی نیست که اجباراً به دنباله روی از آن ها می انجامد. برخلاف مقاله ”اتحاد عمل و تشدید مبارزه برای تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک، ضروری و تاریخ ساز است“ در نامه مردم شماره ٩٧٧، ٢٢ تیرماه ١٣٩۴، که در آن ”اقتصاد سیاسی“ یک نظام ”سرمایه داری دموکراتیک“ به عنوان برنامه «حداقل» مشترک برای جبهه ضد دیکتاتوری طرح می گردد، در مقاله سال ١٣۵۵ منوچهر بهزادی چنین عقب نشینی غیرمستدل و غیرضروری پیشنهاد نمی شود.

عقب نشینی طرح شده در مقاله پیش گفته، پیامد قانونمند این برداشت است که گویا تعریف مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران که در ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، نادرست می باشد. گویا وظیفه عمومی حزب توده ایران به منظور مبارزه برای ایجاد شرایط برقراری سوسیالیسم در ایران که در برنامه حزب طبقه کارگر اعلام شده است، وظیفه روز نیست، بلکه وظیفه روز، اعلام این نکته است که شرایط کنونی بر این حکم می کند که «گذار از سرمایه داری در شرایط کنونی ممکن نیست»! اعلامی که به معنای «لق»کردن (احسان طبری) مبارزه برای ایجاد شرایط برقراری سوسیالیسم در ایران است! اعلامی که به این معناست که گویا باید در انتظار زمانی در «کوپه قطار نشست» (لنین) که شرایط گذار به سوسیالیسم ”نازل“ شود و ”ظهور“ یابد! آن طور که در مقاله «واکاوی …» در بعد از برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران طرح گشته است!

در مقاله زنده یاد منوچهر بهزادی، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، با ایجاد پیوند میان مبارزه دموکراتیک و ضد امپریالیستی، زمینه عملی و نظری مبارزه مستقل حزب توده ایران برای کوشش به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری توضیح داده شده و مستدل می گردد. (متاسفانه نگارنده اصل سند سال ١٣۵۵ را در اختیار ندارد تا آن را باز انتشار دهد).

اکنون نیز نمی توان به امید و به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، دو اصل پراهمیت اندیشه مارکسیستی- توده ای زیرپا گذاشته شود:

 

اول- حفظ استقلال خط مشی انقلابی حزب طبقه کارگر ایران

به این منظور باید سیاست تبلیغی و روشنگرانه حزب توده ایران در نبرد برای اتحادهای اجتماعی، ازجمله به منظور برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، بر سیاست مستقل و مشخص کارگری استوار باشد. دفاع بدون تردید از منافع طبقه کارگر که از منافع کل مردم و منافع ملی کشور دفاع می کند، در مرکز این سیاست تبلیغی- ترویجی قرار دارد. در این رابطه نشان داده می شود که چرا زحمتکشان هنگام مبارزه در دفاع از منافع خود، از منافع تمام خلق دفاع می کنند؟ مستدل می گردد که منافع زحمتکشان در حفظ منافع ملی، از این رو در انطباق کامل است با منافع مردم کشور، زیرا با نابودی استقلال اقتصادی کشور و تبدیل شدن گام به گام آن به کشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی که تحقق آن با تداوم اجرای برنامه نولیبرال امپریالیسم قطعی است، زحمتکشان اولین قربانیان سلطه برنامه ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ هستند. لایه های وسیع میانی و حتی بورژوازی ملی و میهن دوست، با ادامه و تعمیق اجرای این سیاست ضد مردمی و ضد ملی، قربانیان بعدی هستند.

در چارچوب چنین سیاست تبلیغی- ترویجی- روشنگرانه است که قرار داشتن منافع اکثریت قریب به اتفاق مردم میهن ما که زحمتکشان، به ویژه زحمتکشان زن در مرکز آن قرار دارند، می تواند به عنوان ستون فقرات جبهه ضد دیکتاتوری شناخته و درک شود. تنها چنین شرایطی امکان گشایش رشد ترقی خواهانه فرازمندی جامعه را حتی آن زمان تامین می کند که نمایندگان مدافع منافع زحمتکشان اکثریت را در ارگان مربوطه دارا نباشند و …

گفتگو و جستجوی ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه که تعریف علمی- انقلابی ششمین کنگره حزب توده ایران از مرحله کنونی انقلاب ایران است، تنها در چنین شرایطی ممکن می گردد!

چنین سیاست مستقلی زمینه عملی برای تجهیز و سازماندهی پیگیرترین و انقلابی ترین نیروی میهن دوست است که برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را از ”پائین“ ممکن می سازد!

 

دوم- اتحادهای اجتماعی تظاهرِ دموکراتیکِ تناسب قوای لحظه اند

تحت چنین شرایط است که برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، آن طور که زنده یاد منوچهر بهزادی نیز در مقاله سال ١٣۵۵ خود برمی شمرد، از ”پائین“ پا می گیرد و پا قرص می کند. این اما به معنای تحمیل مطلق گرانه مواضع زحمتکشان بر جبهه ضد دیکتاتوری نیست. بلکه به این معناست که زحمتکشان و نمایندگانشان برای توافق بر سر برنامه «حداقل»ی که تنظیم می شود، از موضعی مستقل و توانمند برخوردارند و با درایت و هشیاری بر سر برنامه های «حداقل» با دیگر لایه های به توافق می رسند.

 

جبهه ضددیکتاتورى‏، شعارى‏ امروزین؟

کارپایه اتحادهاى‏ مردمى‏ و ملى‏

سند تاریخى‏اى‏ از سال ١٣۵۵ به قلم زنده‏یاد منوچهر بهزادى، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران‏ که این روزها خاطره بیستمین سالگرد اعدام جنایتکارانه او و همرزمانش‏ در زندان جمهورى‏ اسلامى‏ بزرگ داشته مى‏شود، همان سال در “دنیا“، نشریه سیاسى‏ و تئوریک کمیته مرکزى‏ حزب توده ایران، به چاپ رسیده است. نگاهى‏ پرسشگرانه به این سند با هدف دریافت پاسخ به پرسش چگونگى‏ شرایط حاکم بر ایران در دوران کنونى (١٣٨٧)‏، آموزنده است. پرسشى‏ که مطرح است، این پرسش است که آیا شعار جبهه ضددیکتاتورى‏ در سال ١٣۵۵، براى‏ شرایط کنونى‏ حاکم بر ایران در سال ١٣٨٧ نیز صدق مى‏کند؟ آیا شرایط دوران کنونى‏ با شرایط دوران پیش از پیروزى‏ انقلاب بهمن مشابه است؟ مى‏توان از آن براى‏ تحلیل اوضاع کنونى‏ و تعیین«اصلى‏‏ترین صحنه نبرد» در ایران امروز، بهره جست؟

بکار گرفتن این سند براى‏ ارزیابى‏ شرایط کنونى‏ توجه و تاکید به این نکته را ضرورى‏ مى‏سازد که جبهه ضددیکتاتورى‏، جبهه‏اى‏ مذهبى‏ یا ضدمذهبى‏ نبوده و راه را بر کشاندن مبارزه اصیل مردمى‏ و ضدامپریالیستى‏ به میدان انحرافى‏ مبارزه مذهب و ضدمذهب مى‏بندد. جبهه ضددیکتاتورى‏ راه را براى‏ تجمع و تشکل کلیه نیروهاى‏ ضددیکتاتورى‏، آزادیخواه و دمکرات و میهن‏دوست، منجمله نیروهاى‏ مذهبى‏ ضددیکتاتور و دمکرات در حاکمیت و پیرامون آن نیز مى‏گشاید و از این‏رو به‏عنوان بازویى‏ توانمند علیه تحقق یکى‏ از اهداف استراتژیک امپریالیسم، یعنى‏ ایجاد جبهه‏هاى‏ متخاصم دروغین و نهایتاً تجزیه ایران به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ عمل مى‏کند.

انطباق شعار جبهه ضددیکتاتورى‏ بر شرایط کنونى‏ ایران برپایه زمینه‏هاى‏ زیر قرار دارد:

١- اوضاع جهانى‏

شرایط در صحنه جهانى‏ با دوران پیش از انقلاب بهمن ۵٧ تفاوتى‏ بزرگ و چه بسا تعیین کننده نشان مى‏دهد. فقدان اتحاد شوروى‏، وزن و نقش امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا را در جهان و منطقه بشدت متغییر ساخته است. برنامه استراتژیک سیاسى‏- نظامى‏ امپریالیسم براى‏ تجزیه کشورها به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ نشان و جلوه این تغییر قوا در جهان و منطقه مى‏باشد.

٢- اوضاع ایران

سرمایه‏دارى‏ وابسته سلطنتى‏- ساواکى‏ در دوران پیش از انقلاب بهمن، استقلال کشور را نه تنها با قراردادهاى‏ نظامى‏- اقتصادى‏ و سیاسى‏ برباد داده بود، بلکه همچنین به ژاندارم منطقه در خدمت منافع امپریالیسم تبدیل شده بود. چنین شرایطى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ در حال کنونى‏ وجود ندارد. در جمهورى‏ اسلامى‏ اما بدنبال نقض اصول قانون اساسى‏ درباره حقوق مردم، در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏، شرایط مافیایى‏ براى‏ نقض اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ که به سود مردم بود، بوجود آمد. اصل ۴۴ قانون اساسى‏ با حکمى‏ غیرقانونى‏ برباد داده شد. حاکمیت سرمایه‏دارى‏ با این ”حکم حکومتى‏“ آیت‏الله خامنه‏اى‏ شرایط قانونى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ کشور را نقض و وجود زمینه عینى‏ ضرورى‏ براى‏ استقلال سیاسى‏ کشور را نابود ساخته است. معاملات و مذاکرات پنهان از مردم ایران و پشت درهاى‏ بسته بر سر توافق بر روى‏ محتواى‏ ”بسته“هاى‏ ارایه شده توسط کشورهاى‏ ۵ + ١، که ظاهر آن مسئله برنامه هسته‏اى‏ ایران و در اصل درباره غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران از طریق فروش بخش عمومی (دولتى)‏ اقتصاد به سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏ است، معنایى‏ جز نقض استقلال ایران ندارد.

در چنین شرایطى‏ است که مبارزه براى‏ آزادى‏ها و حقوق دمکراتیک و قانونى‏ مردم به یکى‏ از عمده‏ترین آماج‏هاى‏ مبارزاتى‏ مردم تبدیل شده و خواست برخوردارى‏ از آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و حقوق قانونى‏، خواستى‏ عمومى‏ و همه‏گیر گشته و جبهه ضددیکتاتورى‏ براى‏ مردم میهن ما داراى‏ زمینه‏اى‏ عینى‏ و ذهنى‏ ملموس گردیده است.

زمینه‏اى‏ که مورد سؤاستفاده محافل راست و سلطنت طلب قرار گرفته است که از امکانات تبلیغاتى‏ وسیع رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ برخوردارند. ”دفاع“ از حقوق بشر توسط این محافل، فاقد مضمون ملى‏- ضدامپریالیستى‏ است.

دو آماج مبارزاتى‏ جدایى‏ناپذیر

شرایط خارجى‏ و داخلى‏ برشمرده شده، بیان کوتاه زمینه وجود و ضرورت مبارزه براى‏ برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ با مضمونى‏ ملى‏ و ضدامپریالیستى‏ در دوران کنونى‏ است. ترکیب دو خواست و آماج مبارزاتى‏ ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ از این‏رو از اهمیت برجسته و حیاتى‏ و تاریخى‏ برخوردار مى‏باشد، زیرا جبهه راست داخل و خارج از کشور، برجسته ساختن مواضع ضددیکتاتورى‏ مردم و دفاع از آن را به پوششى‏ به منظور در پرده نگه‏داشتن ضرورت مبارزه ضدامپریالیستى‏ قرار داده و مى‏کوشد از این طریق تنها یک جایجایى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ را به سود خود و هارترین محافل امپریالیستى‏ به کرسى‏ نشانده و مردم را براى‏ دفاع از چنین جبهه ضددیکتاتورى‏ که آن را «دفاع از حقوق بشر» مى‏نامند، جلب کند.

نتیجه موفقیت چنین ”جبهه ضددیکتاتورى‏“ به رهبرى‏ نیروهاى‏ راست که عمدتاً در خارج از کشور متمرکز هستند و با صراحت و به طور علنى‏ از مواضع امپریالیسم دفاع مى‏کنند، تشدید خطر تاریخى‏ براى‏ تبدیل شدن کشور به زائده اقتصاد و سیاست امپریالیستى‏ خواهد بود، آنطور که پیش از انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ برقرار بود. خطرِ موفقیت چنین ”جبهه ضددیکتاتورى‏“ به رهبرى‏ نیروهاى‏ راست به‏ویژه در این امر بچشم مى‏خورد، که امکانات وسیع تبلیغاتى‏ و مالى‏ و لوژیستکى‏ دستگاه‏هاى‏ جاسوسى‏ آمریکایى‏، به مرکز ثقلى‏ تبدیل شده‏است، که کلیه عناصر و جریان‏هاى‏ ناراضى‏ داخل و خارج از کشور، حتى‏ عناصر مسلم میهن‏دوست و زندان کشیده نیز به سوى‏ آن جلب گشته و حتى‏ با پذیرش غیرانتقادى‏ مواضع و برنامه‏هاى‏ سازمان‏هاى‏ امپریالیستى‏، به بلندگوهاى‏ آن تبدیل مى‏شوند. دفاع از آزادى‏ها و حقوق قانونى‏ و تضمین شده در قانون اساسى‏ کشور، که خواست مردم میهن ماست، فراموش و شعار ”حقوق بشر“ مورد نظر بوش و شرکاء به سخن آن‏ها در مصاحبه‏هاى‏ رادیو- تلویزیونى‏ و مطبوعاتى‏ تبدیل مى‏گردد.

مهم‏ترین پیامد منفى‏ موفقیت نیروهاى‏ راست ارتجاعى‏، سلطنت طلب و یا غیرسلطنت طلب، متوجه استقلال و تمامیت ارضى‏ ایران خواهد بود که آماج اصلى‏ برنامه استراتژیک نظامى‏ و سیاسى‏ امپریالیسم مى‏باشد، یعنى‏ تقسیم و تجزیه ایران به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ ناتوان و در تضاد و زدوخورد با یکدیگر.

اظهارات سوگندگونه محافل امپریالیستى‏ که گویا به تاریخ گذشته خلق‏هاى‏ سرزمین ما واقف و به آن احترام مى‏گذارند، که نشان نگرانى‏ حتى‏ برخى‏ محافل در اپوزیسیون راست خارج از کشور از اهداف سیاست آمریکا است، دورغین و غیرواقعى‏ است. استراتژى‏ نظامى‏- سیاسى‏ امپریالیسم، سند افشاگر برنامه آمریکاست براى‏ تقسیم ایران به واحدهاى‏ کوچک قومى‏- مذهبى‏. آمریکا به عراق حمله نکرد تا دیکتاتورى‏ را براندازد، پایگاه نظامى‏ در عربستان و کویت ایجاد نساخت، تا  ”حفظ حقوق بشر“ را براى‏ مردم آنجا بارمقان بیاورد، بلکه آمد تا بماند! بماند، تا از منافع استراتژیک خود دفاع کند، بماند، تا به گفته بوش، «سطح زندگى‏ آمریکایى‏ را تضمین کند.»

امضاى‏ محرمانه سند باقى‏‏ماندن ارتش آمریکا در عراق نشان این برنامه امپریالیستى‏ است. تفاهم بر سر ابقاى‏ از نظر زمانى‏ بدون مرز ارتش آمریکا در این سند، همراه است با حق برون مرزى‏ ”کاپیتولاسیون“ براى‏ امپریالیسم آمریکا در عراق. برپایه این سند، ارتش آمریکا و شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ آمریکایى‏، ازجمله ارتش ١٣۵ هزارنفرى‏ مزدور شرکت خصوصى‏ آمریکایى‏ Black Water که گویا وظایف ”امنیتى‏“ در عراق به عهده دارد، از حق برون مرزى‏ برخوردار هستند. ازاین‏رو قتل چند عراقى‏، ازجمله زنان وکودکان توسط این مزدوران کارمند شرکت خصوصى‏ آمریکایى‏ در هفته‏هاى‏ گذشته، نتوانست مورد تعقیب محافل قضایى‏ عراق قرار گیرد.

ضرورت برپایى‏ جبهه ضدامپریالیستى‏ در چنین شرایط جهانى‏ و منطقه، از ضرورت دفاع از استقلال و تمامیت ارضى‏ و دفع خطر تجاوز امپریالیستى‏ به ایران نیز نتیجه مى‏شود. تجاوزى‏ که تنها در شکل نظامى‏ بروز نمى‏کند و مى‏تواند در توافق‏هاى‏ پنهانى‏ و پشت پرده نیز تحقق یابد، آنطور که در همین روزها در شرف تکوین است.

اتحاد نیروهاى‏ ملى‏ و ضدامپریالیست

واقعیت دیگرى‏ که باید در ارتباط با جبهه ضددیکتاتورى‏ مورد توجه خاص قرار گیرد، این نکته است، که قشرهاى‏ بینابینى‏ جامعه در ایران کنونى‏ هنوز بشدت دچار ابهام در مورد خصلت نظام سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران مى‏باشند. حفظ ظاهرى‏ به‏اصطلاح انقلابى‏ و ضدآمریکایى‏ و ارتباط‏هاى‏ سطحى‏ با برخى‏ کشورهاى‏ منطقه کارائیب، سخنان در ظاهر تند ولى‏ بى‏‏پشتوانه و همچنین تاثیر باورهاى‏ مذهبى‏ و فرهنگى‏ و …، زمینه‏هایى‏ هستند، که موجب ابهام در مورد خصلت نظام حاکم در نظریات عمومى‏ مى‏باشند. البته، نیروهاى‏ بینابینى‏ در ایران با تجربه روزانه خود به شناخت دقیق‏تر از شرایط حاکم بر کشور و خصلت نظام حاکم  نایل مى‏شوند. دستگیرى‏ گزارشگرى‏ ”خودى‏“ به مجلس اسلامى‏ درباره روابط و عملکردهاى‏ مافیایى‏ سرمایه‏داران حاکم، نمونه‏اى‏ در این زمینه است. باوجود این، این احتمال و خطر بزرگ وجود دارد و امکان عینى‏اى‏ را تشکیل مى‏دهد، که این نیروها و عناصر نتوانند بموقع و با کیفیتى‏ ضرورى‏ مواضع خود را از مواضع سرمایه‏دارى‏ حاکم جدا و به مواضع مستقل و مردمى‏ و انقلابى‏ دست‏یابند.

براین پایه است که چپ انقلابى‏ مى‏تواند و از نظر تاریخى‏ موظف است با طرح شعار برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضد امپریالیستى‏ و نشان دادن وحدت دیالکتیکى‏ این دو شعار، براى‏ به ثمر رساندن اهداف ملى‏ و دمکراتیک انقلاب بهمن بکوشد و دورنماى‏ رشد ترقى‏خواهانه کشور را بارى‏ دیگر براى‏ مردم میهن ما و ازجمله براى‏ قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن، ملموس ساخته و بگشاید.

استقلال تحلیل و سیاست جنبش توده‏اى‏ متشکل و منسجم در حزب توده ایران با طرح مبارزه براى‏ برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ در عین حال کمک پربارى‏ نیز براى‏ آن بخش از نیروهاى‏ آزادیخواه و ضدامپریالیست در حاکمیت جمهورى‏ اسلامى‏ و در پیرامون آن خواهد بود، که خواستار استقلال ملى‏ هستند. بدون وجود استقلال تحلیل و سیاست توده‏اى‏، براى‏ چنین نیروها در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ و همچنین نیروها و عناصر سرخورده در پیرامون آن، راه و چاره‏اى‏ باقى‏ نمى‏ماند، جز نزدیکى‏ به امپریالیسم با خطر تسلیم نهایى‏ در برابر سیاست آن! طیفى‏ از نمونه‏هاى‏ سازگارها و گنجى‏ها مى‏توان در این زمینه برشمرد.

منافع ملى‏- ضدامپریالیستى‏ قشرها و شخصیت‏ها فوق در شرایط کنونى‏، صرفنظر از مواضع سیاسى‏- ایدئولوژیک و یا حتى‏ باورهاى‏ مذهبى‏، زمینه عینى‏ شرکت آنان را در “جبهه ضددیکتاتورى‏“ فراهم مى‏آورد.

ایجاد زمینه و کارپایه تئوریک- سیاسى‏ براى‏ اتحادها، گام عمده و آغازین براى‏ جلب متحدین است:

«پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. درغیراین‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد و مانع برانداختن قطعى‏ آن مى‏شود.» (لنین)

Comment | Farsi » | حزب ما توده را سازد پيروز

« Ältere Einträge     

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache