گرسنگی مزمن در ایالات متحده!
ظهور ترامپ و افول امپریالیسم آمریکا تصادفی نیست!

احسان طبری: “سوگند به کودکان تان که به تکه نانی شاد می شوند، سوگند به آرزوهای پاک تان، من هرگز بی تفاوت نخواهیم زیست.”

تمام ارقامی را که در این مقاله می خوانید چهره های ریاضی و لسانی انسان های واقعی هستند.
متاسفانه حساسیت ما هم به مسائل اجتماعی زیر بمباران دائمی اطلاعاتی بنگاه ها و دستگاه های رسانه ای بورژوازی هر روز کم و کمتر می شود. به نوعی تاثیرپذیری ما هم به نقطه “اشباع” خود رسیده است. ما هم دیگر پشت ارقامی که نماد تجریدی تنگدستی، فقر، فلاکت، محرومیت و بدبختی واقعی مردمان واقعی با گوشت، استخوان و خون واقعی هستند، چهره کودکی را که از گرسنگی معلم خود را به شکل موز خوردنی می بیند، نمی بینیم؛ ما هم دیگر پشت این ارقام قادر به دیدن قامت شکسته و پشت خمیده پیرمردی که از گرسنگی دست بر شکم خود گذاشته است نیستیم.
بقول حافظ: “کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها”.

ادامه مطلب »

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

وحدت روندی پرتضاریس! (٣)
به آن ها که حزب توده ایران را پاره پاره می خواهند!

به دو پرسش مشخص، پاسخ مشخص دهید:

١- موضع شما در باره ی “استقلال سیاست حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران” چیست؟ آن طور که آن را زنده یاد جوانشیر، در جزوه ی بالینی هر توده ای، “سیمای مردمی حزب توده ایران”، تعریف می کند؟! به سخنی دیگر، تعریف شما از “خط مشی انقلابی” حزب توده ایران چیست؟ خط مشی که مبتنی بر سه جز “نبرد ایدئولوژیک- اقتصادی- سیاسی”ی مورد نظر لنین است!

٢- موضع شما در باره ی “برنامه حداقل کارگریِ حزب توده ایران” که رفیق جوانشیر، دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران همانجا تعریف می کند چیست؟ این برنامه در شرایط کنونی، یعنی در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب از چه مضمونی برخوردار است؟

ادامه مطلب »

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

وحدت روندی پرتضاریس! (٢)
به آن ها که حزب توده ایران را پاره پاره می خواهند!

تنها با پایبندیِ پیگیرانه در اجرای اساسنامه حزب توده ایران و خط مشی انقلابی آن، حل تضادی ممکن خواهد شد که به آن در آغاز سخن اشاره شد. حلِ تضاد میان نیاز جنبش توده ای و هدف کینه توزانه ارتجاع برای پاره پاره کردن حزب توده ایران!
همه ی رفقایی که به طور دستجمعی حتی دیگر مجاز نیستند پاسخ سلام را هم بدهند، می توانند چنین کنند، این عمده نیست! عمده دفاع از اساسنامه حزب طبقه کارگر ایران است! بر این وظیفه نمی توان چشم فرو بست!

ادامه مطلب »

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

مضمون بحث های مطرح در برابر جنبش توده ای در شرایط کنونی! (٢)
ریشه و جنگل (سیاوش کسرایی)

دو پرسش، “چگونه می خواهیم زندگی کنیم” و چرا “تنها جایگزین” برای بحرانی که جهان سرمایه داری و ایران به مثابه بخشی از آن، با آن دست بگریبان است‏، گذار از نظام سرمایه داری است، باید در مرکز نبرد روشنگرانه و افشاگرانه حزب توده ایران قرار گیرد!

ادامه مطلب »

۱ ابراز نظر » | حزب ما توده را سازد پيروز

مساله اصلی را مطرح سازیم، مساله مالکیت، مساله سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان!

رفیق گرامی آرش، اگر این سخن درست است که مساله های سازمانی را باید در چارچوب موازین اساسنامه حزب توده ایران حل و فصل نمود، اگر این سخن درست است که باید شرایط بحث درون حزبی را آن چنان برپاداشت که مضمون لنینی اصل مرکزیت دموکراتیک به اهرم حفظ موضع «اکثریت»های کاهل اندیش بدل نشود و همانند قاب« خشکیده چون نعش بر دیوار» سلطه خود را پویایی اندیشه و نبرد تحمیل نکند، پس از اساسنامه حزب دفاع کنید، اجرای آن را خواستار شوید!

ادامه مطلب »

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

انتخاب بین طاعون و وبا در امریکا!
کمدی انتخابات و تراژدی درماندگی!

کسانی که رنج میبرند و فکر میکنند میدانند و حس میکنند که جامعه سرمایه داری امریکا بیمار است ولی بورژوازی دائما با دادن اطلاعات غلط انها را از تشخیص درست بیماری دور نگه می دارد. و این تسلسل باطل همچنان ادامه دارد و بسیاری از آنها که فکر میکنند و رنج میبرند و نام بیماری و درمان ان را میدانند به تجویز داروهای مسکن بسنده میکنند. “واقع گرایی” “چپ” و عقب نشینی آرام آرام ولی دائمی در مقابل تهاجم بورژوازی و تلاش برای همراه شدن با “مسیر آب” و تکیه به “بد” در مقابل “بدتر” به “راست” فرصت طلب و پوپولیست این شانس را داده است که با تقلید از شعارهای کلیدی “چپ” و با قول بهتر کردن شرایط زندگی کارگران، طبقه کارگر را در تشخیص دادن دوستان واقعی خود گمراه و تفاوت بین “چپ” و “راست” فرصت طلب و پوپولیست را سختر کند.

ادامه مطلب »

۱ ابراز نظر » | حزب ما توده را سازد پيروز

مضمون لنینی اصل “مرکزیت دموکراتیک” در اساسنامه حزب توده ایران!

ابزار «اکثریتِ» غیرلنینی، به ابزار سکون و “ثباتی” دروغین بدل می شود که علیه اندیشه ی انقلابی، علیه تغییر شرایط وارد صحنه نبرد طبقاتی- ایدئولوژیک می گردد. هدف آن ابدی ساختن سلطه ی بلامنازع ارتجاع است. ارتجاع به آن برای به کوره راه کشاندن “چپ” سرگردان و غیرمارکسیستی، همانند نیاز به هوا، نیاز دارد! فرار نمایندگان رنگارنگ این «اکثریت»های غیر و ضدلنینی از بحث های مشخص و پناه بردنشان به عام گویی و نطق های تزینی، فراری اسلوبی است! نظم دارد، اندیشیده شده است. دستاورد «اندیشکده»های پرنفوذ نظام سرمایه داری امپریالیستی «در این کوه ساران سنگیده و بی قلب جهان سرمایه» است!

ادامه مطلب »

۱ ابراز نظر » | حزب ما توده را سازد پيروز

اسلوب پژوهش مارکسیستی از تاریخ!

تنها با اسلوب دیالکتیکی است که واقعیت همه جانبه شناخته و حقیقت تاریخی درک می شود. مضمون وقایع شناخته و درک می شود. “حقیقت”ی که دیگر، دیدگاه فرد را منعکس نمی سازد که می تواند عنصرها و سویه های بسیار پراهمیت را شناخته و بیان کرده باشد. بلکه “حقیقت”ی است ماتریالیستی، قابل بازتولید و غیره.

ادامه مطلب »

۱ ابراز نظر » | حزب ما توده را سازد پيروز

مضمون بحث های مطرح در برابر جنبش توده ای در شرایط کنونی! (١)
بازگشت به اسلوب مارکسیستی- توده ای!

دو صد گفته، چو نیم کردار نیست!

سند کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت ٧۵مین سالگرد تاسیس حزب که دارای فرازهای بسیار است، در عین حال با گره های نگشوده نظری و عملکردی ای روبروست که برای ادامه کاری انقلابی مبارزه ی حزب طبقه ی کارگر ایران در شرایط سخت کنونیِ نبرد طبقاتی در ایران، گشودن آن ها اجتناب ناپذیر است. وظیفه ی این سطور شرکت در این بحث و گفتگوی ضروری است. ظاهراً ایجاد شدنِ شرایط یک “دیالوگ” باز و رفیقانه و سازنده به منظور تغییر انقلابی شرایط حاکم بر ایران نزد برخی از مسئولان حزبی هنوز نیاز به زمان دارد. متاسفانه درخواست مجدد من برای شرکت در حوزه ی حزبی به تاریخ ۶ آبان خطاب به رفیق گرامی محمد امیدوار تاکنون با پاسخ مثبت روبرو نشده است. بیش از آن، بر خلاف گذشته که دبیرخانه حزب دریافت نامه ها را با بیانی محبت آمیز اعلام می کرد نیز قطع شده است.

ادامه مطلب »

۵ آخرين ابراز نظر » | حزب ما توده را سازد پيروز

گفتن بخشی از حقیقت، حقیقت نیست!
مولوی: “هرکسی از ظن خود شد یار من”

یکی از فوت و فن ها و ترفندهای خبرنگاری این است که از همان آغاز مقاله خواننده را متقاعد کند که در کنار او ایستاده است.

یکی دیگر از ترفندهای مکمل و معمولی برای کشاندن خواننده به طرف خود، کاربردهای فراوان جملات مجهولی است که با عدم استفاده فاعل در آن این طور به خواننده تلقین می شود که ما با یک فاکت و اتفاق بلامنازع تاریخی روبرو هستیم، نه با نظر یک نویسنده در مورد یک پدیده تاریخی.

ادامه مطلب »

۳ آخرين ابراز نظر » | حزب ما توده را سازد پيروز

« مقالات قدیمی