نامه ی سرگشاده به رفقا!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۶۸ (۱ آبان)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی

حزب توده ایران، گردانِ آگاه، پیشآهنگ و سازمان یافته طبقه کارگر ایران است که به همت مبارزان مارکسیست- توده ای پایه گذاری شد تا با تخریب نظام عقب افتاده و ارتجاعی حاکم باز و نوسازی سوسیالیستی جامعه ایرانی را سازمان دهد و آن را برپا سازد.
چنین گردان متشکل آگاه باید به منظور بازسازیِ دموکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی جامعه و برپایی جامعه آزاد از استثمار انسان از انسان، از اساسنامه و برنامه ای متناسب برخوردار و به آن پایبند باشد.
این دو سند، نشان صداقت و پایبندی به سخن و برنامه ای است که خدشه دار ساختن آن، جز نفی عملی ادعاهای حق طلبانه و رهایی بخش برای انسان نیست!

نظر می تواند درست و یا نادرست باشد، اما نمی تواند نزد نیروهای ترقی خواه، ابزار تحقیر باشد، چه آن وقت، مرز میان دو سوی صحنه نبرد طبقاتی ناروشن و خدشه دار می گردد.

نوگرایی یا نفی گرایی؟
نوگرایی بر چه اساس؟

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۶۷ (۲۸ مهر)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی

هر سیستم و نظام فکری برای ادامه حیات خود احتیاج دارد که خود را با شرایط خارج از سیستم وفق بدهد.
بنابراین یک مارکسیست واقعی به عوامل خارج از ایدئولوژی خود بی تفاوت نیست.
برای بعضیها خود نوگرایی هدف است. آنها برای فرار از کار ” ملال آور” مطالعات و تفکرات عمیق، صورتک نوگرایی به چهره میزنند و با ان “کاهلی ذهنی” خود را می پوشانند.
بعضی های دیگر به روی ما فریاد می زنند که شما که تغییر جهان را می بینید، چرا با تغییر ایدئولوژیک، خود را برای برخورد با جهان نوین آماده نمی کنید؟!
ولی انطباق و سازگاری با محیط پیرامون با نفی فرق اساسی دارد.
انطباق یعنی حفظ کلی سیستم، ولی تکامل دادن اجزایی که بتواند به تغییر محیط جواب بدهد.

مبارزه ی روشنگرانه- تبلیغی در شرایط سلطه بلامنازع ایدئولوژی طبقات حاکم!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۶۵ (۲۵ مهر)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی

راه خروج، توسعه و تعمیقِ گفتگوی انتقادی و سازنده میان مبارزان، تبادل نظر پیگیرانه و تامین شرایط بحث های پراهمیت و ضروری سیاسی- نظری است.

در بحث ایدئولوژیک، وظیفه نخست، تحلیل هسته ی مرکزی ساختار ایدئولوژی و آگاهی است که در طول زمان بغرنج تر می شود. زیرا هسته ی مرکزی، بخش عمده ی تحلیل انتقادی از ایدئولوژی را در بر می گیرد.

اگر من هم مجاز به پاسخ به پرسش ها باشم!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۶۵ (۲۳ مهر)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی

نکته ی مرکزی پرسشِ نویدنو از دیدگاه تئوریک، طرح دیالکتیک رابطه میان وظیفه خاص اندیشه مارکسیستی- توده ای، یعنی وظیفه سوسیالیستی آن، با وظیفه دموکراتیک کمونیست ها و چگونگی شناخت ساختار و عملکرد برای پیوند میان آن هاست، که رفیق سپیداری به درستی آن را پیش تر برجسته ساخته است، اما پاسخ مشخصی برای آن اریه نمی دهد. و در نتیجه، احساس سلطه ی «غم انگیزی» را برای رفیق پرسش کننده ایجاد می سازد.

تاریخ سوسیال دموکراسی از عروج تا زوال!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۶۴ (۲۰ مهر)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی

بسیاری از “چپ ها ” بعد از پیروزی کشورهای امپریالیستی در “جنگ سرد” امید خود را به باروری افکار سوسیالیستی از دست داده و چشم امید خود را بجایش به سوسیال دموکراسی دوخته بودند.

در دهه قبل از جنگ جهانی اول جنبش بین المللی کار (انترناسیونال) در واقع به علت اختلافات نظر بین سه جریان از هم پاشید. این سه جریان عبارت بودند از مارکسیست های انقلابی به رهبری لنین و رزا لوکزامبورگ؛ مارکسیست میانه به رهبری کائوتسکی و اصلاح طلبان تجدید نظر طلب (رویزیونیست ها) به رهبری برنشتاین.
سوسیال دموکراسی مدرن بعد از این شکاف در داخل جنبش سوسیالیستی به وجود آمد. اختلاف اصلی بین کسانی بود که بر انقلاب سیاسی به عنوان پیش شرط برای دستیابی به اهداف سوسیالیستی اصرار داشتند و کسانی که ادعا می کردند که اصلاحات تدریجی بهترین راه ممکن برای رسیدن به سوسیالیسم است.

به پیمان وفادار و جانبدار قشون زحمتکشان!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۶۳ (۱۶ مهر)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی

من در طول تاریخ زندگی سیاسی ام، بدون تردید رفیق پایبند به پیمان و جانبدار قشون زحمتکشان بوده و هستم.

علت ممانعت از شرکت من در کنگره حزبی، برنامه ای است که ارمغان سفر غیرمجاز زنده یاد رفیق حمید صفری به ایالات متحده ی آمریکا ست .
مصوبه های تاریخی کنگره سوم و رهبری منتخب آن از روز نخست مورد تائید من بوده و است.
دفاع من از مصوبات کنگره ششم حزب توده ایران مستدل است.

سوسیال دموکراسی در ایران، بهشت موعود یا سراب؟

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۶۲ (۱۳ مهر)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی

با کمال تاسف باید گفت که فقط دو راه در جلومان قرار دارد.
راه سومی وجود ندارد. راه سوم سرابی بیش نیست، حبابی بیش نیست، درختی ست بدون ریشه، شقایقی ست بدون بیشه، فردی است بدون پیشه، تاریخی ست بدون پیشینه.


سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎد!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۶۱ (۲ ۱ مهر)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی

هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران، حزب طبقه کارگر و زحمتکشان، به زحمتکشان، اعضا، هواداران و دوستان حزب شادباش باد!

نثر موزون زیر چکیده ای است از سرگذشت حزب زحمتکشان با گلچینی از شعرهای زندان اندیشمند بزرگ زحمتکشان طبری.

«خوانش جدید مارکس» جای در نامه مردم ندارد!
معجون قدیمی در قالبی جدید!

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۶٠ (٩ مهر)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی
می خواهند کمر مقاومتِ زحمتکشان و همبستگی طبقاتی را نزد پرولتاریا نابود سازند. سازماندهی موفق مبارزه نیاز به آموزش انقلابی مارکسیستی دارد. شرایط نفوذ برداشت انحرافی به ارگان مرکزی حزب توده ایران باید روشن گردد. آیا ناتوانی در حذف مارکسیسم- لنینیسم از برنامه حزب توده ایران راهی دیگر را دنبال می کند؟

تحت عنوان ”جهانی شدن سرمایه و طبقه کارگر“ مقاله ای در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران انتشار یافته (شماره ١٠٠٨، ٢٩ شهریور ١٣٩۵) (١) که به آن به طور مختصر در مقاله ی ”مارکسیسم اندیشه ای انتقادی! «شرایط فعلی» پدیده ای مرموز؟“ (٢) در توده ای ها اشاره شد.
این مقاله که ظاهراً ترجمه، اقتباس و … از مقاله ای است که منبع آن در نامه مردم ذکر نشده است، با صراحت و بدون هر گونه پرده پوشی موضع جریان انحرافی ای را مطرح می سازد که آن را مدافعانش «خوانش جدید از مارکس» می نامند.

مارکسیسم اندیشه ای انتقادی!
«شرایط فعلی» پدیده ای مرموز؟

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۵٩ (٣ مهر)
واژه راهنما: تئوریک. سیاسی
دستاورد بزرگ علمی- انقلابی حزب توده ایران. ضرورت تغییر سیاست تبلیغی- روشنگرانه ی حزب توده ایران. واکنشی کوتاه به سه مقاله نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در شماره ی ١٠٠٨، ٢٩ شهریور ١٣٠۵

رفیق گرامی ”مم قاسم“
بلافاصله پس از آن که نوشتار قبلی که در گفتگو با شما نگاشتم انتشار یافت، برایم این نکته روشن بود که نیاز به گفته گو با شما و رفقایی که مانند شما که «شرایط فعلی» را پدیده ای گویا مرموز ارزیابی می کنند که حزب توده ایران با سرگشتگی در برابر آن قرار دارد، پایان نیافته است.